Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia twórczego w edukacji szkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MKT1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia twórczego w edukacji szkolnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: psychopedagogika kreatywności, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W05

- Zna specyfikę rozwoju dziecka w okresie późnego dzieciństwa oraz wczesnej i późnej adolescencji i rozumie wynikające z niej implikacje dla podejmowanych wobec dziecka oddziaływań pedagogicznych ukierunkowanych na rozwój potencjału twórczego.

PE1_W23

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat cech zadań stymulujących twórczą aktywność.

- Zna wybrane metody, techniki oraz programy twórczego kształcenia dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz młodzieży w fazie wczesnej adolescencji.

- Jest świadomy złożoności szkolnego środowiska rozwoju a tym samym jego możliwego wpływu na rozwój potencjału twórczego ucznia. Potrafi analizować środowisko szkolne z perspektywy pedagogiki twórczości, odwołując się do zasadniczych dla szkoły kategorii dydaktycznych.

- Zna zasady psychodydaktyczne dotyczące prowadzenia zajęć rozwijających uczniowską kreatywność i potrafi wskazać ich zastosowanie w edukacji szkolnej.

PE1_W24

- Zna wybrane metody, techniki oraz programy twórczego kształcenia dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz młodzieży w fazie wczesnej adolescencji.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U08

- Umie samodzielnie zaprojektować autorski program rozwijania potencjału twórczego w okresie szkolnym i fazie wczesnej adolescencji.

PE1_U09

- Umiejętnie analizuje, ocenia, porównuje metody, techniki i programy twórczego kształcenia dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz młodzieży w fazie wczesnej adolescencji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K07

- Jest przygotowany do prowadzenia zajęć rozwijania potencjału twórczego w grupie dzieci w wieku wczesnoszkolnym i młodzieży.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Galewska-Kustra
Prowadzący grup: Marta Galewska-Kustra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

zadania praktyczne (pisemna praca zaliczeniowa - opracowanie projektu); egzamin pisemny; rozmowa i obserwacja w trakcie zajęć

Pełny opis:

- Kreatywność w fazie późnego dzieciństwa oraz wczesnej i późnej adolescencji - właściwości rozwojowe okresu późnego dzieciństwa oraz wczesnej i później adolescencji jako punkt odniesienia do stymulowania aktywności twórczej

- Teoretyczne modele szkoły wspierającej twórczość uczniów

Wybrane elementy dydaktyki szkolnej (zasady dydaktyczne, zadanie, ocena) z perspektywy stymulowania aktywności twórczej i rozwoju potencjału twórczego ucznia

- Szkoły wspierające twórczość uczniów. Wybrane przykłady rozwiązań innowacyjnych w zakresie polskiej i zachodniej edukacji szkolnej

- Szkolne inhibitory i stymulatory aktywności twórczej uczniów

- Prezentacja wybranych programów rozwijania kreatywności i twórczości na wszystkich poziomach edukacji szkolnej - założenia teoretyczne, miejsce i znaczenie aktywności twórczej ucznia w programach

- Wybrane metody kształcenia do twórczości i możliwości ich zastosowania na wyższych poziomach edukacji szkolnej - studium przypadku i metody autobiograficzne

- Konstruowanie autorskich projektów szkoły wspierającej twórczość ucznia oraz programów edukacyjnych nakierowanych na stymulowanie twórczości w środowisku szkolnym

Literatura:

Popek, S. (1988) (red.). Aktywność twórcza dzieci i młodzieży. Warszawa: WSIP.

Bonar, J. (2008). Rozwijanie twórczości uczniów klas początkowych poprzez zadania dydaktyczne w toku kształcenia zintegrowanego. Łódź: Wyd. UŁ.

Galewska-Kustra, M. (2012). Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kozłowski, W. (2004). Twórcze dziecko w szkole - możliwości rozwoju. Warszawa: IBE.

Sternberg, R. J., Spear-Swerling, L. (2003). Jak nauczyć dzieci myślenia. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K.J. (2013). Pedagogika twórczości. Sopot: GWP.

Uszyńska-Jarmoc, J. (2003). Twórcza aktywność dziecka. Teoria - rzeczywistość -perspektywy rozwoju. Białystok: Trans Humana.

Uszyńska-Jarmoc, J. (2007). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana.

Borzęcki, A., Okraszewski, K., Rakowiecka, B., Szmidt, K. J. (1995). Program edukacyjny Porządek i Przygoda- lekcje twórczości. Warszawa: WSiP. Część 1 i 2.

Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, T. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa: PWN 2010.

Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, T. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa: PWN 2010.

Schaffer, H. R. (2009). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.

Appelt, K. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? [W:] A.I. Brzezińska (red.) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dydaktyka twórczości. Koncepcje - problemy - rozwiązania. Szmidt, K. J. (red.). Kraków: Impuls 2003.

Galewska-Kustra M. (2005), Kształcenie twórczych zdolności uczniów na przykładzie wybranych programów dydaktycznych, w: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych, red. W. Limont, J. Cieślikowska, tom 1, Impuls, Kraków.

Galewska-Kustra M. (2005), Twórcza inteligencja w szkole, w: Trening twórczości w szkole wyższej, red. K. J. Szmidt, Wyd. WSHE, Łódź.

Galewska-Kustra M. (2009), Dwanaście kluczowych decyzji dla twórczości. Stymulowanie twórczości uczniów w koncepcji Roberta J. Sternberga, w: Psychologia twórczości. Nowe horyzonty, red. S. Popek, R. E. Bernacka, C. W. Domański, B.Gawda, D.Turska i A. M. Zawadzka Wyd. UMCS, Lublin.

Szmidt K. J. (1996), Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Porządek i przygoda. Lekcje twórczości, WSiP, Kraków.

Szmidt K. J. (2001), Szkolne inhibitory twórczej aktywności uczniów w świetle badań typu action research, w: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków.

Szmidt K. J. (2003), Szkoła przeciwko myśleniu pytajnemu ucznia, w: „Teraźniejszość, człowiek, edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej”, nr 2, Wyd. Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP, Wrocław.

Szmidt K. J. (2005), Problem rywalizacji w procesie wspierania twórczości dzieci i młodzieży, w: Psychopedagogika działań twórczych, red. K. J. Szmidt, M. Modrzejewska-Świgulska, Impuls, Kraków.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny i konwersatoryjny; dyskusja w grupach oraz dyskusja panelowa; metoda przypadków, metody autobiograficzne; prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów; dyskusja

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 h - 1 ECTS

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15 h - 0,5 ECTS

Przygotowanie się do egzaminu 15 h - 0,5 ECTS

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 30 h - 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Galewska-Kustra
Prowadzący grup: Marta Galewska-Kustra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

egzamin, pisemna praca zaliczeniowa

Pełny opis:

1.Kreatywność w fazie późnego dzieciństwa oraz wczesnej i późnej adolescencji - właściwości rozwojowe okresu późnego dzieciństwa oraz wczesnej i później adolescencji jako punkt odniesienia do stymulowania aktywności twórczej

2.Teoretyczne modele szkoły wspierającej twórczość uczniów

3.Wybrane elementy dydaktyki szkolnej (zasady dydaktyczne, zadanie, ocena) z perspektywy stymulowania aktywności twórczej i rozwoju potencjału twórczego ucznia

4.Szkoły wspierające twórczość uczniów. Wybrane przykłady rozwiązań innowacyjnych w zakresie polskiej i zachodniej edukacji szkolnej

5.Szkolne inhibitory i stymulatory aktywności twórczej uczniów

6.Prezentacja wybranych programów rozwijania kreatywności i twórczości na wszystkich poziomach edukacji szkolnej - założenia teoretyczne, miejsce i znaczenie aktywności twórczej ucznia w programach

7.Wybrane metody kształcenia do twórczości i możliwości ich zastosowania na wyższych poziomach edukacji szkolnej - studium przypadku i metody autobiograficzne

8.Konstruowanie autorskich projektów szkoły wspierającej twórczość ucznia oraz programów edukacyjnych nakierowanych na stymulowanie twórczości w środowisku szkolnym

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

Bonar, J. (2008). Rozwijanie twórczości uczniów klas początkowych poprzez zadania dydaktyczne w toku kształcenia zintegrowanego. Łódź: Wyd. UŁ.

Galewska-Kustra, M. (2012). Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kozłowski, W. (2004). Twórcze dziecko w szkole - możliwości rozwoju. Warszawa: IBE.

Sternberg, R. J., Spear-Swerling, L. (2003). Jak nauczyć dzieci myślenia. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K.J. (2013). Pedagogika twórczości. Sopot: GWP.

Uszyńska-Jarmoc, J. (2003). Twórcza aktywność dziecka. Teoria - rzeczywistość -perspektywy rozwoju. Białystok: Trans Humana.

Uszyńska-Jarmoc, J. (2007). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana.

UZUPEŁNIAJĄCA:

Borzęcki, A., Okraszewski, K., Rakowiecka, B., Szmidt, K. J. (1995). Program edukacyjny Porządek i Przygoda- lekcje twórczości. Warszawa: WSiP. Część 1 i 2.

Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, T. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa: PWN 2010.

Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, T. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa: PWN 2010.

Schaffer, H. R. (2009). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.

Appelt, K. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? [W:] A.I. Brzezińska (red.) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dydaktyka twórczości. Koncepcje - problemy - rozwiązania. Szmidt, K. J. (red.). Kraków: Impuls 2003.

Galewska-Kustra M. (2005), Kształcenie twórczych zdolności uczniów na przykładzie wybranych programów dydaktycznych, w: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych, red. W. Limont, J. Cieślikowska, tom 1, Impuls, Kraków.

Galewska-Kustra M. (2005), Twórcza inteligencja w szkole, w: Trening twórczości w szkole wyższej, red. K. J. Szmidt, Wyd. WSHE, Łódź.

Galewska-Kustra M. (2009), Dwanaście kluczowych decyzji dla twórczości. Stymulowanie twórczości uczniów w koncepcji Roberta J. Sternberga, w: Psychologia twórczości. Nowe horyzonty, red. S. Popek, R. E. Bernacka, C. W. Domański, B.Gawda, D.Turska i A. M. Zawadzka Wyd. UMCS, Lublin.

Szmidt K. J. (1996), Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Porządek i przygoda. Lekcje twórczości, WSiP, Kraków.

Szmidt K. J. (2001), Szkolne inhibitory twórczej aktywności uczniów w świetle badań typu action research, w: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wiedza: wykład, dyskusja panelowa

umiejętności: rozwiązywanie problemów (praca zaliczeniowa), dyskusja w grupie

kompetencje społeczne: dyskusja w grupie, rozwiązywanie problemów (praca zaliczeniowa)

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia:30 h - 1 ECTS

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 h - 0,5 ECTS

Przygotowanie się do egzaminu: 15 h - 0,5 ECTS

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 30 h - 1 ECTS

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Marta Galewska-Kustra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

warsztat, elementy wykładu z prezentacją multimedialną, metody z zakresu treningu twórczości, elementy dramy, metody autobiograficzne, studium przypadku

Pełny opis:

BLOK I. Praktyczne zastosowanie (warsztat) wybranych metod i programów stymulujących myślenie twórcze

1. Trening twórczości Edwarda Nęcki, Trening Kreatywności Krzysztofa J. Szmidta

2. Porządek i przygoda: lekcje twórczości. Szmidt, Borzęcki i inni

3. Wybrane program zagraniczne: Creative intelligence for school. Robert J. Sternberg; DATT - Direct Attention Thinking Tolls. Edward de Bono; New Directions in Creativity. J. Renzulli, What Next? E. P. Torrance

BLOK II. Wybrane metody kształcenia do twórczości i możliwości ich zastosowania w edukacji szkolnej

4. drama kreatywna

5. studium przypadku

6. metody autobiograficzne

BLOK III. (zajęcia 7)

Konstruowanie autorskich projektów szkoły wspierającej twórczość ucznia na podstawie posiadanej wiedzy na temat szkolnego środowiska twórczości (w szczególności szkolnych stymulatorów i barier twórczości oraz elementów dydaktyki i metodyki szkolnej w ujęciu pedagogiki twórczości) oraz w nawiązaniu (krytycznym) do poznanych koncepcji pedagogów twórczości - praca grupowa (do trzech osób w grupie).

Tematyka wykładów

1-2. Szkoły wspierające twórczość uczniów. Wybrane przykłady rozwiązań innowacyjnych w zakresie polskiej edukacji szkolnej

3. Teoretyczne modele szkoły wspierającej twórczość uczniów – szkolne stymulatory i bariery twórczości - współczesne polskie koncepcje oraz wyniki badań empirycznych dot. kreatogennego środowiska szkolnego. Klimat dla kreatywności (kreatogenny klimat) w szkole (i nie tylko): koncepcje klimatu kreatogennego w organizacji (także szkolnej) oraz narzędzia służące mierzeniu kreatogennego klimatu.

4. Przestrzeń fizyczna jako element uwarunkowań aktywności twórczej, także w szkole w szkole

5. Wybrane elementy dydaktyki szkolnej (zasady dydaktyczne, zadanie, ocena) z perspektywy stymulowania aktywności twórczej i rozwoju potencjału twórczego ucznia

6-7. Podstawy teoretyczne wybranych metod oraz polskich i zagranicznych programów stymulujących twórcze myślenie dzieci i młodzieży (m.in. drama kreatywna, studium przypadku, metody autobiograficzne; programy: Porządek i przygoda: lekcje twórczości; Creative intelligence for school. Robert J. Sternberg; DATT - Direct Attention Thinking Tolls. Edward de Bono; New Directions in Creativity. J. Renzulli; What Next? E. P. Torrance

Literatura:

Galewska-Kustra, M. (2012). Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Giza, T. (2006). Socjopedagogiczne uwarunkowania procesów identyfikowania oraz rozwoju zdolności uczniów w szkole. Wyd. Akademii Świętokrzyskiej: Kielce.

Karwowski, M. (2009). Klimat dla kreatywności. Koncepcje - metody - badania. Warszawa: Difin.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Szmidt, K.J. (2013). Pedagogika twórczości. Sopot: GWP.

Uszyńska-Jarmoc, J. (2007). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana.

Witerska, K. (2010). Drama na różnych poziomach kształcenia. Łódź: Wyd. WSHE.

Witerska, K. (2012). Drama. Techniki, strategie, scenariusze. Warszawa: Difin.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. zadania praktyczne (pisemna praca zaliczeniowa - opracowanie projektu)

2. rozmowa i obserwacja w trakcie zajęć

3. esej (praca indywidualna)

Pełny opis:

1. Kreatywność w fazie późnego dzieciństwa oraz wczesnej i późnej adolescencji - właściwości rozwojowe okresu późnego dzieciństwa oraz wczesnej i później adolescencji jako punkt odniesienia do stymulowania aktywności twórczej

2. Teoretyczne modele szkoły wspierającej twórczość uczniów

Wybrane elementy dydaktyki szkolnej (zasady dydaktyczne, zadanie, ocena) z perspektywy stymulowania aktywności twórczej i rozwoju potencjału twórczego ucznia

3. Szkoły wspierające twórczość uczniów. Wybrane przykłady rozwiązań innowacyjnych w zakresie polskiej i zachodniej edukacji szkolnej

4. Szkolne inhibitory i stymulatory aktywności twórczej uczniów

5. Wybrane programy rozwijania kreatywności i twórczości na wszystkich poziomach edukacji szkolnej - założenia teoretyczne, miejsce i znaczenie aktywności twórczej ucznia w programach

6. Wybrane metody kształcenia do twórczości i możliwości ich zastosowania na wyższych poziomach edukacji szkolnej

7. Konstruowanie autorskich programów edukacyjnych nakierowanych na stymulowanie twórczości w środowisku szkolnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Galewska-Kustra, M. (2012). Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

2. Kozłowski, W. (2004). Twórcze dziecko w szkole - możliwości rozwoju. Warszawa: IBE.

3. Sternberg, R. J., Spear-Swerling, L. (2003). Jak nauczyć dzieci myślenia. Gdańsk: GWP.

4. Szmidt, K.J. (2013). Pedagogika twórczości. Sopot: GWP.

5. Uszyńska-Jarmoc, J. (2007). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana.

Literatura uzupełniająca:

1. Borzęcki, A., Okraszewski, K., Rakowiecka, B., Szmidt, K. J. (1995). Program edukacyjny Porządek i Przygoda- lekcje twórczości. Warszawa: WSiP. Część 1 i 2.

2. Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, T. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa: PWN 2010.

3. Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, T. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa: PWN 2010.

4. Schaffer, H. R. (2009). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.

5. Appelt, K. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? [W:] A.I. Brzezińska (red.) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

6. Dydaktyka twórczości. Koncepcje - problemy - rozwiązania. Szmidt, K. J. (red.). Kraków: Impuls 2003.

7. Domański, B.Gawda, D.Turska i A. M. Zawadzka Wyd. UMCS, Lublin.

Szmidt K. J. (1996), Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Porządek i przygoda. Lekcje twórczości, WSiP, Kraków.

8. Szmidt K. J. (2001), Szkolne inhibitory twórczej aktywności uczniów w świetle badań typu action research, w: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. zadania praktyczne (pisemna praca zaliczeniowa - opracowanie projektu)

2. rozmowa i obserwacja w trakcie zajęć

3. esej (praca indywidualna)

Pełny opis:

1. Kreatywność w fazie późnego dzieciństwa oraz wczesnej i późnej adolescencji - właściwości rozwojowe okresu późnego dzieciństwa oraz wczesnej i później adolescencji jako punkt odniesienia do stymulowania aktywności twórczej

2. Teoretyczne modele szkoły wspierającej twórczość uczniów

Wybrane elementy dydaktyki szkolnej (zasady dydaktyczne, zadanie, ocena) z perspektywy stymulowania aktywności twórczej i rozwoju potencjału twórczego ucznia

3. Szkoły wspierające twórczość uczniów. Wybrane przykłady rozwiązań innowacyjnych w zakresie polskiej i zachodniej edukacji szkolnej

4. Szkolne inhibitory i stymulatory aktywności twórczej uczniów

5. Wybrane programy rozwijania kreatywności i twórczości na wszystkich poziomach edukacji szkolnej - założenia teoretyczne, miejsce i znaczenie aktywności twórczej ucznia w programach

6. Wybrane metody kształcenia do twórczości i możliwości ich zastosowania na wyższych poziomach edukacji szkolnej

7. Konstruowanie autorskich programów edukacyjnych nakierowanych na stymulowanie twórczości w środowisku szkolnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Galewska-Kustra, M. (2012). Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

2. Kozłowski, W. (2004). Twórcze dziecko w szkole - możliwości rozwoju. Warszawa: IBE.

3. Sternberg, R. J., Spear-Swerling, L. (2003). Jak nauczyć dzieci myślenia. Gdańsk: GWP.

4. Szmidt, K.J. (2013). Pedagogika twórczości. Sopot: GWP.

5. Uszyńska-Jarmoc, J. (2007). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana.

Literatura uzupełniająca:

1. Borzęcki, A., Okraszewski, K., Rakowiecka, B., Szmidt, K. J. (1995). Program edukacyjny Porządek i Przygoda- lekcje twórczości. Warszawa: WSiP. Część 1 i 2.

2. Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, T. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa: PWN 2010.

3. Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, T. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa: PWN 2010.

4. Schaffer, H. R. (2009). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.

5. Appelt, K. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? [W:] A.I. Brzezińska (red.) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

6. Dydaktyka twórczości. Koncepcje - problemy - rozwiązania. Szmidt, K. J. (red.). Kraków: Impuls 2003.

7. Domański, B.Gawda, D.Turska i A. M. Zawadzka Wyd. UMCS, Lublin.

Szmidt K. J. (1996), Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Porządek i przygoda. Lekcje twórczości, WSiP, Kraków.

8. Szmidt K. J. (2001), Szkolne inhibitory twórczej aktywności uczniów w świetle badań typu action research, w: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. zadania praktyczne (opracowanie projektu, realizacja zajęć)

2. rozmowa i obserwacja w trakcie zajęć

3. kolokwium (praca indywidualna)

Pełny opis:

1. Kreatywność w fazie późnego dzieciństwa oraz wczesnej i późnej adolescencji - właściwości rozwojowe okresu późnego dzieciństwa oraz wczesnej i później adolescencji jako punkt odniesienia do stymulowania aktywności twórczej

2. Teoretyczne modele szkoły wspierającej twórczość uczniów

Wybrane elementy dydaktyki szkolnej (zasady dydaktyczne, zadanie, ocena) z perspektywy stymulowania aktywności twórczej i rozwoju potencjału twórczego ucznia

3. Szkoły wspierające twórczość uczniów. Wybrane przykłady rozwiązań innowacyjnych w zakresie polskiej i zachodniej edukacji szkolnej

4. Szkolne inhibitory i stymulatory aktywności twórczej uczniów

5. Wybrane programy rozwijania kreatywności i twórczości na wszystkich poziomach edukacji szkolnej - założenia teoretyczne, miejsce i znaczenie aktywności twórczej ucznia w programach

6. Wybrane metody kształcenia do twórczości i możliwości ich zastosowania na wyższych poziomach edukacji szkolnej

7. Konstruowanie autorskich programów edukacyjnych nakierowanych na stymulowanie twórczości w środowisku szkolnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Galewska-Kustra, M. (2012). Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

2. Kozłowski, W. (2004). Twórcze dziecko w szkole - możliwości rozwoju. Warszawa: IBE.

3. Sternberg, R. J., Spear-Swerling, L. (2003). Jak nauczyć dzieci myślenia. Gdańsk: GWP.

4. Szmidt, K.J. (2013). Pedagogika twórczości. Sopot: GWP.

5. Uszyńska-Jarmoc, J. (2007). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana.

Literatura uzupełniająca:

1. Borzęcki, A., Okraszewski, K., Rakowiecka, B., Szmidt, K. J. (1995). Program edukacyjny Porządek i Przygoda- lekcje twórczości. Warszawa: WSiP. Część 1 i 2.

2. Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, T. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa: PWN 2010.

3. Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, T. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa: PWN 2010.

4. Schaffer, H. R. (2009). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.

5. Appelt, K. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? [W:] A.I. Brzezińska (red.) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

6. Dydaktyka twórczości. Koncepcje - problemy - rozwiązania. Szmidt, K. J. (red.). Kraków: Impuls 2003.

7. Domański, B.Gawda, D.Turska i A. M. Zawadzka Wyd. UMCS, Lublin.

Szmidt K. J. (1996), Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Porządek i przygoda. Lekcje twórczości, WSiP, Kraków.

8. Szmidt K. J. (2001), Szkolne inhibitory twórczej aktywności uczniów w świetle badań typu action research, w: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.