Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie ustawiczne dorosłych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-KUD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie ustawiczne dorosłych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: edukacja dorosłych i BHP, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: edukacja dorosłych i BHP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W15

- Ma podstawową wiedzę o osobach dorosłych, jako uczestnikach działalności edukacyjnej trwającej przez całe dorosłe życie.

PE1_W18

- Ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju w zakresie wiedzy o kształceniu ustawicznym dorosłych.

PE1_W23

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej osób dorosłych, jako kształcenia ustawicznego.

PE1_W24

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą kontekstu psychologicznego, społecznego i organizacyjnego działalności pedagogicznej podejmowanej przez osoby dorosłe w ramach kształcenia ustawicznego.

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą kwestii społecznych istotnych w procesie edukacji osób dorosłych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, w których podmiotem są osoby dorosłe, uczestniczące w procesie kształcenia ustawicznego.

- Analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami działalności pedagogicznej realizowanej dla osób dorosłych.

PE1_U06

- Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych odnoszących się do kształcenia ustawicznego dorosłych, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki i jej subdyscyplin.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu kształcenia ustawicznego dorosłych, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego; dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia w tym zakresie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Treści programowe:

1. Ustalenia definicyjne: kształcenie a edukacja, pojęcie kształcenia ustawicznego dorosłych, kształcenie ustawiczne a kształcenie permanentne, samokształcenie, dokształcanie, doskonalenie, kształcenie bezinteresowne. Idea kształcenia ustawicznego w starożytności i w czasach nowożytnych. Podstawowe twierdzenia teorii kształcenia ustawicznego dorosłych. Edukacja ustawiczna w dokumentach UE i raportach oświatowych (wybrane egzemplifikacje).

2. Adresaci kształcenia ustawicznego dorosłych. Edukacja ustawiczna w szkolnictwie wyższym.Rola i funkcje zakładu pracy w edukacji ustawicznej. Zadania organizacji branżowych w edukacji ustawicznej. Kształcenie ustawiczne jako instrument przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób dorosłych.

3. Cechy, zasady, funkcje, metody i formy kształcenia ustawicznego dorosłych.Organizatorzy kształcenia ustawicznego dorosłych.

4. Wybrane egzemplifikacje szkolnych i pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu ustawicznym dorosłych. Uniwersytety Trzeciego Wieku jako forma kształcenia seniorów oraz przestrzeń dialogu osób różnych pokoleń i kultur.

5. Strategie rozwoju edukacji dorosłych. Współczesne wyzwania, potrzeby i dylematy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Aleksander T. (2005). Kształcenie ustawiczne. W: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna.. Wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", s. 295-318.

2. Banach Cz. (2007). Pozaszkolna edukacja ustawiczna wobec wyzwań i problemów polskiej transformacji oraz gospodarki opartej na wiedzy. W: A. Horbowski, J. Potoczny (red.), Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych (diagnoza - potrzeby - prognozy). Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 13-26.

3. Półturzycki J. (2016), Spór o kształcenie ustawiczne. Polemiki i Analizy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Czasopismo: Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Literatura uzupełniająca:

1. Czerniawska O. (2006), Co jest we współczesnej andragogice i gerontologii ważne, a co najważniejsze? Edukacja Dorosłych, nr 3, s. 15-18.

2.Frąckowiak a., Kruszewski Z., Półturzycki J., Wesołowska A., red. (2010). Edukacja ustawiczna - idee i doświadczenia. Wydawnictwo Naukowe NOVUM.

3. Sienkiewicz Ł., Jawor-Joniewicz A.i in.,(2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie,Warszawa: IBE

Uwagi:

Metody kształcenia

- wykład konwersatoryjny,

- dyskusja.

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- praca zaliczeniowa pisemna indywidualna

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe – wykład: 15h

Przygotowanie się do zaliczenia: 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.