Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie ustawiczne dorosłych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-KUD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie ustawiczne dorosłych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE_W15

- ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej.

PE_W18

- ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju.

PE_W23

- zna strukturę i zadania instytucji oświaty dorosłych.

PE_W24

- rozumie znaczenie działań edukacyjnych dla rozwoju i funkcjonowania człowieka dorosłego.

- ma wiedzę w zakresie różnych celów edukacyjnych, pozwalającą na diagnozowanie potrzeb i charakteryzowanie zjawisk w obszarze edukacji dorosłych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE_U01

- prawidłowo posługuje się terminologią z zakresu teorii i praktyki edukacji dorosłych.

PE_U06

- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Test sprawdzający poziom zapamiętania i zrozumienia prezentowanych treści oraz umiejętność ich stosowania w sytuacjach problemowych.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Ustalenia definicyjne: kształcenie a edukacja, pojęcie kształcenia ustawicznego dorosłych, kształcenie ustawiczne a kształcenie permanentne, samokształcenie, dokształcanie, doskonalenie, kształcenie bezinteresowne. Idea kształcenia ustawicznego w starożytności i w czasach nowożytnych. Podstawowe twierdzenia teorii kształcenia ustawicznego dorosłych. Edukacja ustawiczna w dokumentach UE i raportach oświatowych (wybrane egzemplifikacje).

2. Adresaci kształcenia ustawicznego dorosłych. Edukacja ustawiczna w szkolnictwie wyższym.Rola i funkcje zakładu pracy w edukacji ustawicznej. Zadania organizacji branżowych w edukacji ustawicznej. Kształcenie ustawiczne jako instrument przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób dorosłych.

3. Cechy, zasady, funkcje, metody i formy kształcenia ustawicznego dorosłych.Organizatorzy kształcenia ustawicznego dorosłych.

4. Wybrane egzemplifikacje szkolnych i pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu ustawicznym dorosłych. Uniwersytety Trzeciego Wieku jako forma kształcenia seniorów oraz przestrzeń dialogu osób różnych pokoleń i kultur.

5. Strategie rozwoju edukacji dorosłych. Współczesne wyzwania, potrzeby i dylematy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Aleksander T. (2005). Kształcenie ustawiczne. W: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna.. Wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", s. 295-318.

2. Banach Cz. (2007). Pozaszkolna edukacja ustawiczna wobec wyzwań i problemów polskiej transformacji oraz gospodarki opartej na wiedzy. W: A. Horbowski, J. Potoczny (red.), Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych (diagnoza - potrzeby - prognozy). Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 13-26.

3. Półturzycki J. (2016), Spór o kształcenie ustawiczne. Polemiki i Analizy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Literatura uzupełniająca:

1. Czerniawska O. (2006), Co jest we współczesnej andragogice i gerontologii ważne, a co najważniejsze? Edukacja Dorosłych, nr 3, s. 15-18.

2.Frąckowiak a., Kruszewski Z., Półturzycki J., Wesołowska A., red. (2010). Edukacja ustawiczna - idee i doświadczenia. Wydawnictwo Naukowe NOVUM.

3. Sienkiewicz Ł., Jawor-Joniewicz A.i in.,(2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie,Warszawa: IBE.

Uwagi:

Metody kształcenia

- wykład konwersatoryjny,

- dyskusja.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe – wykład: 15h

Przygotowanie się do zaliczenia: 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Urszula Dernowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Test sprawdzający poziom zapamiętania i zrozumienia prezentowanych treści oraz umiejętność ich stosowania w sytuacjach problemowych.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Ustalenia definicyjne: pojęcie kształcenia ustawicznego, kształcenie ustawiczne a kształcenie permanentne, samokształcenie, dokształcanie, doskonalenie, kształcenie bezinteresowne; idea kształcenia ustawicznego w starożytności i w czasach nowożytnych – rys historyczny; regulacje dotyczące kształcenia ustawicznego w dokumentach krajowych i europejskich (wybrane egzemplifikacje).

2. Adresaci kształcenia ustawicznego. Kształcenie ustawiczne jako oręż walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób dorosłych. Organizatorzy kształcenia ustawicznego.

3. Cechy, zasady, funkcje, metody i formy kształcenia ustawicznego dorosłych.

4. Wybrane egzemplifikacje szkolnych i pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. Uniwersytety Trzeciego Wieku jako nowoczesna forma kształcenia seniorów oraz przestrzeń dialogu osób i kultur, przeszłości i teraźniejszości.

5. Strategie rozwoju edukacji dorosłych. Współczesne wyzwania, potrzeby i dylematy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Aleksander T. (2005). Kształcenie ustawiczne. W: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna.. Wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", s. 295-318.

2. Banach Cz. (2007). Pozaszkolna edukacja ustawiczna wobec wyzwań i problemów polskiej transformacji oraz gospodarki opartej na wiedzy. W: A. Horbowski, J. Potoczny (red.), Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych (diagnoza - potrzeby - prognozy). Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 13-26.

3. Półturzycki J. (2005), Aktualność problemów edukacji ustawicznej. Chowanna. T. 2, s. 16-38.

4. Horyń W., Maciejewski J. (red.) (2010), Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie. Wrocław: Wydawnictwo UWr.

Literatura uzupełniająca:

1. Czerniawska O. (2006), Co jest we współczesnej andragogice i gerontologii ważne, a co najważniejsze? Edukacja Dorosłych, nr 3, s. 15-18.

2. Juszczyk S. (2007), Edukacja, wiedza i umiejętności jednostki w zmieniającym się społeczeństwie. Chowanna, s. 16-36.

Uwagi:

Metody kształcenia

- wykład konwersatoryjny,

- dyskusja.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe – wykład: 15h

Przygotowanie się do zaliczenia: 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.