Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-ETM1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka mediów
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: edukacja medialna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty kształcenia:

WIEDZA

PE1_W19

- ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych podczas stosowania przekazów medialnych,

PE1_W22

- posługuje się podstawową terminologią z dziedziny etyki mediów.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U03

- zna mechanizmy zachowań wynikających z odbioru przekazów medialnych i poprawnie je interpretuje w kontekście aksjologii i etyki

PE1_U12

- dostrzega i analizuje oraz przewiduje skutki zastosowania przekazów medialnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K03

- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym kierując się zasadami etyki,

- jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych,

- wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością i przedsiębiorczością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki zgodnie z zasadami etyki,

PE1_K04

- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej,

PE1_K05

- dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z zastosowaniem mediów działalności edukacyjnej i społecznej,

- poszukuje optymalnych rozwiązań,

- postępuje zgodnie z zasadami etyki w swojej działalności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Stachowska
Prowadzący grup: Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy nabytej na wykładzie: pisemne kolokwium w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujące wiedzę z wykładu i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie ćwiczeń: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań, prezentacje multimedialne, pracę pisemną.

Pełny opis:

opis treści programowych:

WYKŁAD:

1. Wprowadzenie metodologiczne – etyka ogólna a etyka mediów, etyka mediów jako etyka życia publicznego (2 godz.)

2. Misja i odpowiedzialność społeczna mediów a ich społeczny wizerunek. Pluralizm mediów - podział na media deontologiczne i teleologiczne (2 godz.)

3. Podstawy prawne etyki mediów (prawo autorskie i prawo prasowe) - aspekt teoretyczny (2 godz.)

4. Deontologia mediów i mechanizmy samoregulacji mediów - aspekt teoretyczny (4 godz.)

5. Pokusy, pułapki i dylematy etyczne nadawców oraz odbiorców przekazów medialnych (2 godz.)

6. Nowe media - nowe wyzwania - nowe zagrożenia (2 godz.)

7. Podsumowanie (1 godz.)

ĆWICZENIA:

1. Wprowadzenie metodologiczne – etyka a media, komunikacja społeczna a media (2 godz.)

2. Dziennikarstwo i media w postrzeganiu społecznym – analiza raportów, przekazów medialnych i prasowych (2 godz.)

3. Prawo prasowe i prawo autorskie - aspekt praktyczny (2 godz.)

4. Prezentacja i analiza kodeksów etycznych oraz innych samoregulacyjnych mechanizmów kształtowania mediów - aspekt praktyczny (2 godz.)

5. Dyskusja na temat rzetelności dziennikarskiej (2 godz.)

6. Granice wolności mediów – wolność i odpowiedzialność w mediach (2 godz.)

7. Przemoc w mediach – prawo do informacji a prawo do prywatności, kultura obnażania, granice wizualnego przekazu (4 godz.)

8. Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów – public relations, instrumentalizacja etyki w polityce i mediach (2 godz.)

9. Czy reklama może być etyczna? – analiza przekazów perswazyjnych, porównanie reklamy komercyjnej z reklamą społeczną (4 godz.)

10. Telewizja – etyczne dylematy kultury obrazkowej (4 godz.)

11. Nowe media – nowe wyzwania. Analiza raportu „Młodzi i Media” (2 godz.)

12. Podsumowanie (2 godz.)

Literatura:

literatura obowiązkowa:

1. Bertrand Claude-Jean, "Deontologia mediów", Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2007.

2. Bourdieu Pierre, "O telewizji. Panowanie dziennikarstwa", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

3. Czarnecki Paweł, "Etyka mediów", Wyd.: Difin, Warszawa 2008.

4. Dobosz Izabela, "Prawo prasowe", Oficyna a Wolters Kluwer business,Warszawa 2006, (rozdz. 2, 7, 8)

5. Kapuściński Ryszard, "Autoportret reportera", Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.

6. Pleszyński Jan, "Etyka dziennikarska", Wyd.: Difin, Warszawa 2007.

7. Sartori Giovanni, "Homo videns. Telewizja i postmyślenie", Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

8. Tochman Wojciech, "Eli, eli", Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013.

literatura uzupełniająca:

1. Karta Etyczna Mediów.

2. Kodeks Etyki Reklamy.

3. Deklaracja Zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ.

4. Kodeks Etyki Dziennikarskiej SDP.

5. Dziennikarski Kodeks Obyczajowy SDRP.

6. Zasady Etyki Dziennikarskiej w Telewizji Polskiej.

7. Deklaracja ideowa Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

8. Międzynarodowy Kodeks Etyki Public Relations.

9. Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

10. Raport Młodzi i media. "Nowe media a uczestnictwo w kulturze", Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa 2010.

11. Dyskusja na temat rzetelności dziennikarskiej, Warszawa: Collegium Civitas, 7 grudnia 2005.

12. Maria Gołębiewska, "Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności", Wydawnictwo słowo/ obraz/ terytoria, Gdańsk 2003.

13. Susan Sontag, "O fotografii", Kraków 2009 (fragmenty).

14. Susan Sontag, "Widok cudzego cierpienia", Kraków 2010 (fragmenty).

15. Wojciech Adamczyk, "Sumienie dziennikarstwa? Koncepcje instytucji press ombudsmana w amerykańskich mediach", „Studia Medioznawcze” 1(40)2010.

16. Kamil Łuczaj, "Seksizm w reklamie a społeczne przyzwolenie", „Studia Medioznawcze” 1(40)2010.

17. Agnieszka Stępińska, Szymon Ossowski, "Dziennikarze w Polsce: wartości, priorytety i standardy zawodowe", „Studia Medioznawcze” 1(44)2011.

18. Anna Gruhn, "Skargi do Rady Reklamy (2007-2008) jako przejaw demokracji konsumentów w Polsce", „Studia Medioznawcze” 1(44)2011.

19. Paweł Urbaniak, "System odpowiedzialności mediów jako przejaw samoregulacyjnych mechanizmów kształtowania rynku medialnego", „Studia Medioznawcze” 2(45)2011.

20. Zbigniew Oniszczuk, "Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów", „Studia Medioznawcze” 4(47)2011.

Uwagi:

opis metod kształcenia: wykład, dyskusja, praca z tekstem, metoda przypadków, analiza przekazów medialnych, prezentacje multimedialne

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć: 15 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 15 godz.

inne zadania: 15

sumaryczna liczba godzin: 60 godz. = 2 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Stachowska
Prowadzący grup: Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy nabytej na wykładzie: pisemne kolokwium w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujące wiedzę z wykładu i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie ćwiczeń: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań, prezentacje multimedialne, pracę pisemną.

Pełny opis:

opis treści programowych:

WYKŁAD:

1. Wprowadzenie metodologiczne – etyka ogólna a etyka mediów, etyka mediów jako etyka życia publicznego (2 godz.)

2. Misja i odpowiedzialność społeczna mediów a ich społeczny wizerunek. Pluralizm mediów - podział na media deontologiczne i teleologiczne (2 godz.)

3. Podstawy prawne etyki mediów (prawo autorskie i prawo prasowe) - aspekt teoretyczny (2 godz.)

4. Deontologia mediów i mechanizmy samoregulacji mediów - aspekt teoretyczny (4 godz.)

5. Pokusy, pułapki i dylematy etyczne nadawców oraz odbiorców przekazów medialnych (2 godz.)

6. Nowe media - nowe wyzwania - nowe zagrożenia (2 godz.)

7. Podsumowanie (1 godz.)

ĆWICZENIA:

1. Wprowadzenie metodologiczne – etyka a media, komunikacja społeczna a media (2 godz.)

2. Dziennikarstwo i media w postrzeganiu społecznym – analiza raportów, przekazów medialnych i prasowych (2 godz.)

3. Prawo prasowe i prawo autorskie - aspekt praktyczny (2 godz.)

4. Prezentacja i analiza kodeksów etycznych oraz innych samoregulacyjnych mechanizmów kształtowania mediów - aspekt praktyczny (2 godz.)

5. Dyskusja na temat rzetelności dziennikarskiej (2 godz.)

6. Granice wolności mediów – wolność i odpowiedzialność w mediach (2 godz.)

7. Przemoc w mediach – prawo do informacji a prawo do prywatności, kultura obnażania, granice wizualnego przekazu (4 godz.)

8. Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów – public relations, instrumentalizacja etyki w polityce i mediach (2 godz.)

9. Czy reklama może być etyczna? – analiza przekazów perswazyjnych, porównanie reklamy komercyjnej z reklamą społeczną (4 godz.)

10. Telewizja – etyczne dylematy kultury obrazkowej (4 godz.)

11. Nowe media – nowe wyzwania. Analiza raportu „Młodzi i Media” (2 godz.)

12. Podsumowanie (2 godz.)

Literatura:

literatura obowiązkowa:

1. Bertrand Claude-Jean, "Deontologia mediów", Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2007.

2. Bourdieu Pierre, "O telewizji. Panowanie dziennikarstwa", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

3. Czarnecki Paweł, "Etyka mediów", Wyd.: Difin, Warszawa 2008.

4. Dobosz Izabela, "Prawo prasowe", Oficyna a Wolters Kluwer business,Warszawa 2006, (rozdz. 2, 7, 8)

5. Kapuściński Ryszard, "Autoportret reportera", Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.

6. Pleszyński Jan, "Etyka dziennikarska", Wyd.: Difin, Warszawa 2007.

7. Sartori Giovanni, "Homo videns. Telewizja i postmyślenie", Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

8. Tochman Wojciech, "Eli, eli", Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013.

literatura uzupełniająca:

1. Karta Etyczna Mediów.

2. Kodeks Etyki Reklamy.

3. Deklaracja Zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ.

4. Kodeks Etyki Dziennikarskiej SDP.

5. Dziennikarski Kodeks Obyczajowy SDRP.

6. Zasady Etyki Dziennikarskiej w Telewizji Polskiej.

7. Deklaracja ideowa Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

8. Międzynarodowy Kodeks Etyki Public Relations.

9. Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

10. Raport Młodzi i media. "Nowe media a uczestnictwo w kulturze", Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa 2010.

11. Dyskusja na temat rzetelności dziennikarskiej, Warszawa: Collegium Civitas, 7 grudnia 2005.

12. Maria Gołębiewska, "Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności", Wydawnictwo słowo/ obraz/ terytoria, Gdańsk 2003.

13. Susan Sontag, "O fotografii", Kraków 2009 (fragmenty).

14. Susan Sontag, "Widok cudzego cierpienia", Kraków 2010 (fragmenty).

15. Wojciech Adamczyk, "Sumienie dziennikarstwa? Koncepcje instytucji press ombudsmana w amerykańskich mediach", „Studia Medioznawcze” 1(40)2010.

16. Kamil Łuczaj, "Seksizm w reklamie a społeczne przyzwolenie", „Studia Medioznawcze” 1(40)2010.

17. Agnieszka Stępińska, Szymon Ossowski, "Dziennikarze w Polsce: wartości, priorytety i standardy zawodowe", „Studia Medioznawcze” 1(44)2011.

18. Anna Gruhn, "Skargi do Rady Reklamy (2007-2008) jako przejaw demokracji konsumentów w Polsce", „Studia Medioznawcze” 1(44)2011.

19. Paweł Urbaniak, "System odpowiedzialności mediów jako przejaw samoregulacyjnych mechanizmów kształtowania rynku medialnego", „Studia Medioznawcze” 2(45)2011.

20. Zbigniew Oniszczuk, "Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów", „Studia Medioznawcze” 4(47)2011.

Uwagi:

opis metod kształcenia: wykład, dyskusja, praca z tekstem, metoda przypadków, analiza przekazów medialnych, prezentacje multimedialne

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 45 godz.

przygotowanie się do zajęć: 15 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 15 godz.

inne zadania: 15

sumaryczna liczba godzin: 90 godz. = 3 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Stachowska
Prowadzący grup: Łukasz Rąb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy nabytej na wykładzie: pisemne kolokwium w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujące wiedzę z wykładu i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie ćwiczeń: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań, prezentacje multimedialne, pracę pisemną.

Pełny opis:

opis treści programowych:

WYKŁAD:

1. Wprowadzenie metodologiczne – etyka ogólna a etyka mediów, etyka mediów jako etyka życia publicznego (2 godz.)

2. Misja i odpowiedzialność społeczna mediów a ich społeczny wizerunek. Pluralizm mediów - podział na media deontologiczne i teleologiczne (2 godz.)

3. Podstawy prawne etyki mediów (prawo autorskie i prawo prasowe) - aspekt teoretyczny (2 godz.)

4. Deontologia mediów i mechanizmy samoregulacji mediów - aspekt teoretyczny (4 godz.)

5. Pokusy, pułapki i dylematy etyczne nadawców oraz odbiorców przekazów medialnych (2 godz.)

6. Nowe media - nowe wyzwania - nowe zagrożenia (2 godz.)

7. Podsumowanie (1 godz.)

ĆWICZENIA:

1. Wprowadzenie metodologiczne – etyka a media, komunikacja społeczna a media (2 godz.)

2. Dziennikarstwo i media w postrzeganiu społecznym – analiza raportów, przekazów medialnych i prasowych (2 godz.)

3. Prawo prasowe i prawo autorskie - aspekt praktyczny (2 godz.)

4. Prezentacja i analiza kodeksów etycznych oraz innych samoregulacyjnych mechanizmów kształtowania mediów - aspekt praktyczny (2 godz.)

5. Dyskusja na temat rzetelności dziennikarskiej (2 godz.)

6. Granice wolności mediów – wolność i odpowiedzialność w mediach (2 godz.)

7. Przemoc w mediach – prawo do informacji a prawo do prywatności, kultura obnażania, granice wizualnego przekazu (4 godz.)

8. Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów – public relations, instrumentalizacja etyki w polityce i mediach (2 godz.)

9. Czy reklama może być etyczna? – analiza przekazów perswazyjnych, porównanie reklamy komercyjnej z reklamą społeczną (4 godz.)

10. Telewizja – etyczne dylematy kultury obrazkowej (4 godz.)

11. Nowe media – nowe wyzwania. Analiza raportu „Młodzi i Media” (2 godz.)

12. Podsumowanie (2 godz.)

Literatura:

literatura obowiązkowa:

1. Bertrand Claude-Jean, "Deontologia mediów", Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2007.

2. Bourdieu Pierre, "O telewizji. Panowanie dziennikarstwa", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

3. Czarnecki Paweł, "Etyka mediów", Wyd.: Difin, Warszawa 2008.

4. Dobosz Izabela, "Prawo prasowe", Oficyna a Wolters Kluwer business,Warszawa 2006, (rozdz. 2, 7, 8)

5. Kapuściński Ryszard, "Autoportret reportera", Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.

6. Pleszyński Jan, "Etyka dziennikarska", Wyd.: Difin, Warszawa 2007.

7. Sartori Giovanni, "Homo videns. Telewizja i postmyślenie", Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

8. Tochman Wojciech, "Eli, eli", Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013.

literatura uzupełniająca:

1. Karta Etyczna Mediów.

2. Kodeks Etyki Reklamy.

3. Deklaracja Zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ.

4. Kodeks Etyki Dziennikarskiej SDP.

5. Dziennikarski Kodeks Obyczajowy SDRP.

6. Zasady Etyki Dziennikarskiej w Telewizji Polskiej.

7. Deklaracja ideowa Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

8. Międzynarodowy Kodeks Etyki Public Relations.

9. Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

10. Raport Młodzi i media. "Nowe media a uczestnictwo w kulturze", Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa 2010.

11. Dyskusja na temat rzetelności dziennikarskiej, Warszawa: Collegium Civitas, 7 grudnia 2005.

12. Maria Gołębiewska, "Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności", Wydawnictwo słowo/ obraz/ terytoria, Gdańsk 2003.

13. Susan Sontag, "O fotografii", Kraków 2009 (fragmenty).

14. Susan Sontag, "Widok cudzego cierpienia", Kraków 2010 (fragmenty).

15. Wojciech Adamczyk, "Sumienie dziennikarstwa? Koncepcje instytucji press ombudsmana w amerykańskich mediach", „Studia Medioznawcze” 1(40)2010.

16. Kamil Łuczaj, "Seksizm w reklamie a społeczne przyzwolenie", „Studia Medioznawcze” 1(40)2010.

17. Agnieszka Stępińska, Szymon Ossowski, "Dziennikarze w Polsce: wartości, priorytety i standardy zawodowe", „Studia Medioznawcze” 1(44)2011.

18. Anna Gruhn, "Skargi do Rady Reklamy (2007-2008) jako przejaw demokracji konsumentów w Polsce", „Studia Medioznawcze” 1(44)2011.

19. Paweł Urbaniak, "System odpowiedzialności mediów jako przejaw samoregulacyjnych mechanizmów kształtowania rynku medialnego", „Studia Medioznawcze” 2(45)2011.

20. Zbigniew Oniszczuk, "Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów", „Studia Medioznawcze” 4(47)2011.

Uwagi:

opis metod kształcenia: wykład, dyskusja, praca z tekstem, metoda przypadków, analiza przekazów medialnych, prezentacje multimedialne

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 45 godz.

przygotowanie się do zajęć: 15 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 15 godz.

inne zadania: 15

sumaryczna liczba godzin: 90 godz. = 3 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Rąb
Prowadzący grup: Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Stachowska
Prowadzący grup: Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.