Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja matematyczna dzieci ze wspomaganiem rozwoju umysłowego – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-EMD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja matematyczna dzieci ze wspomaganiem rozwoju umysłowego – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1 _W09 Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów, w powiązaniu ze studiowaną specjalnością.

PEP1_W13 Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji związanych z obszarem działalności pedagogicznej wybranej specjalności.

PEP1_W15 Ma uporządkowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w wybranych obszarach działalności pedagogicznej związanych ze studiowana specjalnością.

PEP1_U03 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z

zakresu pedagogiki i powiązanych z nią dyscyplin oraz praktyki do diagnozowania, projektowania i realizowania działań pedagogicznych zwi

ązanych ze studiowaną specjalnością.

PEP1_U05 Potrafi diagnozować i prognozować sytuację życiową jednostek oraz planować i realizować działania praktyczne w wybranym obszarze działalności pedagogicznej.

PEP1_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Małgorzata Zambrowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Małgorzata Zambrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin,

- kolokwium pisemne,

- referat,

- projekt,

- aktywność na zajęciach.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Tematyka wykładów:

1. Ciągłość i korelacja treści kształcenia edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole.

2. Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki. Trudności zwyczajne, nadmierne i specyficzne. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne. Działania naprawcze – diagnoza, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

3. Uzdolnienia matematyczne dzieci: mity i wyniki badań. Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Szacunkowe dane dotyczące występowania uzdolnień matematycznych u dzieci przedszkolnych i małych uczniów. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznie.

4. Intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Analiza rozwoju inteligencji operacyjnej (w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Szkodliwość ograniczania edukacji do „wypełniania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.

5. Emocjonalne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Znaczenie emocji w procesie dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej. Wspomaganie dzieci w rozumnym zachowaniu się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego.

6. Wprowadzenie do rozwiązywania zadań z treścią. Metody rozwiązywania zadań z treścią. Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Walory naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań – możliwości stosowania tej metody w przedszkolu i w szkole.

7. Rola gier i zabaw w edukacji matematycznej dzieci. Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.

Tematyka ćwiczeń:

1. Orientacja przestrzenna w edukacji dzieci.

2. Rytmy. Znaczenie rytmów w życiu człowieka i w edukacji matematycznej dzieci.

3. Liczenie. Prawidłowości kształtowania u dzieci umiejętności liczenia i dostrzegania regularności dziesiątkowego systemu liczenia.

4. Dodawanie i odejmowanie na poziomie manipulacji, rachowania na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci.

5. Intuicje mnożenia i dzielenia u dzieci przedszkolnych i szkolnych.

6. Wspomaganie dzieci w precyzyjnym klasyfikowaniu w edukacji matematycznej.

7. Wspomaganie dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie koniecznym do kształtowania pojęcia liczby naturalnej w szkole. Aspekty liczby naturalnej.

8. Wspomaganie dzieci w coraz sprawniejszym wiązaniu przyczyn ze skutkami oraz rozumieniu sensu równości i nierówności w korelacji z ważeniem.

10. Pomiar długości, masy, pojemności (objętości płynów). Pomiar temperatury. Pomiar czasu.

11. Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.

12. Obliczenia pieniężne i mała, domowa ekonomia.

13. Intuicje i zarysy pojęć geometrycznych.

14. Strategie rozwiązywania zadań tekstowych.

15. Wykorzystanie gier planszowych w edukacji matematycznej. Tworzenie gier dydaktycznych.

Tematyka laboratoriów/ warsztatów:

Analiza dydaktyczna zajęć z edukacji matematycznej zarejestrowanych na filmie i zamieszczonych w internecie.

Prowadzenie zajęć metodą symulacji.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

3. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

4. Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

red. Nowakowska A. i inni. (2014): Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

2. Dąbrowski M. (2015): Gry matematyczne (nie tylko) dla klas 1-3. Wydawnictwo Nowik.

3. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2009): Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. Edukacja Polska Warszawa 2009.

4. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2004): Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. WSiP Warszawa.

5. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2007): Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków). Nowa Era Warszawa.

6. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2011): Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole. Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków.

7. Gruszczyk- Kolczyńska E., Skura M., (2005): Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny. Wydawnictwo Nowa Era , Warszawa

8. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

9. Korolczuk R., Zambrowska M., (2014): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z tekstem.

Ćwiczenia: referat, dyskusja, praca z tekstem, gry dydaktyczne.

Laboratoria/warsztaty: prezentacja mulimedialna, referat, film, prowadzenie zajęć metodą symulacji.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach, laboratoriach/warsztatach oraz uzyskanie co najmniej połowy punków możliwych do uzyskania z oceny z wystąpienia, prac pisemnych i kolokwium.

Egzamin jest ustny. Student losuje trzy pytania dotyczące treści omawianych na wykładach lub ćwiczeniach. Warunkiem zaliczenia jest pozytywnie oceniona odpowiedź na wszystkie pytania.

Liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15 godzin

ćwiczenia - 15 godzin

laboratoria/warsztaty - 15 godzin

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 15 h

przygotowanie do kolokwium - 10 h

przygotowanie do egzaminu - 20 h

przygotowanie wystąpienia- 5 h

przygotowanie prac pisemnych- 5 h

zapoznanie z literaturą - 10 h

LICZBA ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin ustny,

- kolokwium pisemne (pytania otwarte/zamknięte),

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranego tematu i przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Tematyka wykładów:

1. Ciągłość i korelacja treści kształcenia edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole.

2. Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki. Trudności zwyczajne, nadmierne i specyficzne. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne. Działania naprawcze – diagnoza, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

3. Uzdolnienia matematyczne dzieci: mity i wyniki badań. Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Szacunkowe dane dotyczące występowania uzdolnień matematycznych u dzieci przedszkolnych i małych uczniów. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznie.

4. Intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Analiza rozwoju inteligencji operacyjnej (w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Szkodliwość ograniczania edukacji do „wypełniania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.

5. Emocjonalne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Znaczenie emocji w procesie dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej. Wspomaganie dzieci w rozumnym zachowaniu się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego.

6. Wprowadzenie do rozwiązywania zadań z treścią. Metody rozwiązywania zadań z treścią. Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Walory naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań – możliwości stosowania tej metody w przedszkolu i w szkole.

7. Rola gier i zabaw w edukacji matematycznej dzieci. Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.

Tematyka ćwiczeń:

1. Orientacja przestrzenna w edukacji dzieci.

2. Rytmy. Znaczenie rytmów w życiu człowieka i w edukacji matematycznej dzieci.

3. Liczenie. Prawidłowości kształtowania u dzieci umiejętności liczenia i dostrzegania regularności dziesiątkowego systemu liczenia.

4. Dodawanie i odejmowanie na poziomie manipulacji, rachowania na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci.

5. Intuicje mnożenia i dzielenia u dzieci przedszkolnych.

6. Wspomaganie dzieci w precyzyjnym klasyfikowaniu w edukacji matematycznej.

7. Wspomaganie dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie koniecznym do kształtowania pojęcia liczby naturalnej w szkole. Aspekty liczby naturalnej.

8. Wspomaganie dzieci w coraz sprawniejszym wiązaniu przyczyn ze skutkami oraz rozumieniu sensu równości i nierówności w korelacji z ważeniem.

10. Pomiar długości, masy, pojemności (objętości płynów). Pomiar temperatury. Pomiar czasu.

11.Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.

12. Obliczenia pieniężne i mała, domowa ekonomia.

13. Intuicje i zarysy pojęć geometrycznych.

14. Rozwiązywanie i układanie zadań z treścią.

15. Konstruowanie gier dla dzieci i przez dzieci.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009): Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa.

Korolczuk R., Zambrowska M., (2014): Pozwólmy dzieciom grać : o wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa.

Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M., (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Binkowska-Wójcik W. i inni, (2014): Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Dąbrowski M. (2015): Gry matematyczne (nie tylko) dla klas 1-3. Wydawnictwo Nowik.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład konwencjonalny, dyskusja panelowa, dyskusja okrągłego stołu, sesja plakatowa, rozwiązywanie zadań, gry dydaktyczne: symulacja, burza mózgów, praca z tekstem, prezentacja multimedialna.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: wykłady/ćwiczenia: 30 h

Przygotowanie się do zajęć, wykonanie prezentacji, niezbędnych do prowadzenia zabaw i symulacji pomocy dydaktycznych, czytanie literatury: 25 h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego: 15 h

Przygotowanie się do egzaminu: 30 h

Sumaryczna liczba punktów - 4 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin ustny/pisemny

- kolokwium pisemne (pytania otwarte/zamknięte),

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranego tematu i przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Tematyka wykładów:

1. Ciągłość i korelacja treści kształcenia edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole.

2. Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki. Trudności zwyczajne, nadmierne i specyficzne. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne. Działania naprawcze – diagnoza, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

3. Uzdolnienia matematyczne dzieci: mity i wyniki badań. Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Szacunkowe dane dotyczące występowania uzdolnień matematycznych u dzieci przedszkolnych i małych uczniów. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznie.

4. Intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Analiza rozwoju inteligencji operacyjnej (w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Szkodliwość ograniczania edukacji do „wypełniania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.

5. Emocjonalne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Znaczenie emocji w procesie dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej. Wspomaganie dzieci w rozumnym zachowaniu się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego.

6. Wprowadzenie do rozwiązywania zadań z treścią. Metody rozwiązywania zadań z treścią. Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Walory naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań – możliwości stosowania tej metody w przedszkolu i w szkole.

7. Rola gier i zabaw w edukacji matematycznej dzieci. Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.

Tematyka ćwiczeń:

1. Rytmy. Znaczenie rytmów w życiu człowieka i w edukacji matematycznej dzieci.

2. Klasyfikacja - wspomaganie dzieci w precyzyjnym klasyfikowaniu w edukacji matematycznej.

3. Pojęcie liczby: aspekt kardynalny, porządkowy, symboliczny, arytmetyczny, miarowy, kodowy.

4. Systemy liczbowe (karbowy, rzymski, pozycyjny).

5. Liczenie. Prawidłowości kształtowania u dzieci umiejętności liczenia i dostrzegania regularności dziesiątkowego systemu liczenia.

6. Dodawanie i odejmowanie na poziomie manipulacji, rachowania na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci.Intuicje mnożenia i dzielenia u dzieci przedszkolnych.

7.Strategie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia stosowane przez dzieci w przedszkolu i na początku nauki w szkole oraz zachodzące relacje pomiędzy czterema działaniami arytmetycznymi.

8. Pomiar długości, masy, pojemności (objętości płynów). Liczby mianowane.

9. Pomiar temperatury. Pomiar czasu.

10.Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.

11. Strategie stosowane przez dzieci w rozwiązywania zadań matematycznych. Rozwiązywanie i układanie zadań z treścią.

12. Wspomaganie dzieci w coraz sprawniejszym wiązaniu przyczyn ze skutkami oraz rozumieniu sensu równości i nierówności w korelacji z ważeniem.

13. Obliczenia pieniężne i mała, domowa ekonomia.

14. Intuicje i zarysy pojęć geometrycznych.

15. Konstruowanie gier dla dzieci i przez dzieci.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Dąbrowski M., (2008), Pozwólmy dzieciom myśleć!, Wydawca: Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa;

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo: Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków;

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2014), Edukacja matematyczna w klasie I. Książka dla nauczycieli rodziców, CEBP 24.12 sp.z o.o, Kraków;

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa.

Kalinowska A., (2010), Pozwólmy dzieciom działać, Wydawca: Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa;

Gruszczyk-Kolczyńska E., (2004), Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych, W: Psychologia Wychowawcza, t. XXX, Warszawa;

Korolczuk R., Zambrowska M., (2014), Pozwólmy dzieciom grać : o wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa,

Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Binkowska-Wójcik W. i inni, (2014),Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa;

Dąbrowski M. (2015), Gry matematyczne (nie tylko) dla klas 1-3. Wydawnictwo Nowik;

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa;

Skura M.,(2008),Dziecięce strategie rozwiązywania zadań matematycznych w przedszkolu i w pierwszych latach nauczania szkolnego, Wyd. Nowa Era, Warszawa;

Zalewska J. (2014), Rola naprzemiennego układania i rozwiązywania zadań matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej W: I. Kust, J. Michalak-Dawidziuk (red.), Autokreacja innowacyjna. Warszawa: Wyd. Wyższa Szkoła Menadżerska. (329-346).

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie co najmniej połowy punków możliwych do uzyskania z oceny z wystąpienia, prac pisemnych i kolokwium.

Egzamin jest złożony z dwóch części. W częsci pisemnej student rozwiązuje zadania matematyczne metodami dostępnymi uczniom III klasy szkoły podstawowej. W części ustnej egzaminu student losuje dwa pytania dotyczące treści omawianych na wykładach lub ćwiczeniach. Warunkiem zdania egzaminu jest pozytywna ocena z częsci pisemnej i pozytywnie oceniona odpowiedź na oba pytania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: wykłady/ćwiczenia: 45 h

Przygotowanie się do zajęć, do dyskusji, czytanie literatury, wykonanie pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zabaw i symulacji zajęć, : 25 h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego: 15 h

Przygotowanie się do egzaminu: 30 h

Sumaryczna liczba punktów - 4 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Zuzanna Jastrzębska-Krajewska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Zuzanna Jastrzębska-Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin ustny/pisemny

- kolokwium pisemne (pytania otwarte/zamknięte),

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranego tematu i przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Tematyka wykładów:

1. Ciągłość i korelacja treści kształcenia edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole.

2. Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki. Trudności zwyczajne, nadmierne i specyficzne. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne. Działania naprawcze – diagnoza, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

3. Uzdolnienia matematyczne dzieci: mity i wyniki badań. Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Szacunkowe dane dotyczące występowania uzdolnień matematycznych u dzieci przedszkolnych i małych uczniów. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznie.

4. Intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Analiza rozwoju inteligencji operacyjnej (w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Szkodliwość ograniczania edukacji do „wypełniania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.

5. Emocjonalne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Znaczenie emocji w procesie dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej. Wspomaganie dzieci w rozumnym zachowaniu się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego.

6. Wprowadzenie do rozwiązywania zadań z treścią. Metody rozwiązywania zadań z treścią. Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Walory naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań – możliwości stosowania tej metody w przedszkolu i w szkole.

7. Rola gier i zabaw w edukacji matematycznej dzieci. Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.

Tematyka ćwiczeń:

1. Rytmy. Znaczenie rytmów w życiu człowieka i w edukacji matematycznej dzieci.

2. Klasyfikacja - wspomaganie dzieci w precyzyjnym klasyfikowaniu w edukacji matematycznej.

3. Pojęcie liczby: aspekt kardynalny, porządkowy, symboliczny, arytmetyczny, miarowy, kodowy.

4. Systemy liczbowe (karbowy, rzymski, pozycyjny).

5. Liczenie. Prawidłowości kształtowania u dzieci umiejętności liczenia i dostrzegania regularności dziesiątkowego systemu liczenia.

6. Dodawanie i odejmowanie na poziomie manipulacji, rachowania na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci.Intuicje mnożenia i dzielenia u dzieci przedszkolnych.

7.Strategie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia stosowane przez dzieci w przedszkolu i na początku nauki w szkole oraz zachodzące relacje pomiędzy czterema działaniami arytmetycznymi.

8. Pomiar długości, masy, pojemności (objętości płynów). Liczby mianowane.

9. Pomiar temperatury. Pomiar czasu.

10.Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.

11. Strategie stosowane przez dzieci w rozwiązywania zadań matematycznych. Rozwiązywanie i układanie zadań z treścią.

12. Wspomaganie dzieci w coraz sprawniejszym wiązaniu przyczyn ze skutkami oraz rozumieniu sensu równości i nierówności w korelacji z ważeniem.

13. Obliczenia pieniężne i mała, domowa ekonomia.

14. Intuicje i zarysy pojęć geometrycznych.

15. Konstruowanie gier dla dzieci i przez dzieci.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Dąbrowski M., (2008), Pozwólmy dzieciom myśleć!, Wydawca: Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa;

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo: Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków;

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2014), Edukacja matematyczna w klasie I. Książka dla nauczycieli rodziców, CEBP 24.12 sp.z o.o, Kraków;

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa.

Kalinowska A., (2010), Pozwólmy dzieciom działać, Wydawca: Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa;

Gruszczyk-Kolczyńska E., (2004), Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych, W: Psychologia Wychowawcza, t. XXX, Warszawa;

Korolczuk R., Zambrowska M., (2014), Pozwólmy dzieciom grać : o wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa,

Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Binkowska-Wójcik W. i inni, (2014),Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa;

Dąbrowski M. (2015), Gry matematyczne (nie tylko) dla klas 1-3. Wydawnictwo Nowik;

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa;

Zalewska J. (2014), Rola naprzemiennego układania i rozwiązywania zadań matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej W: I. Kust, J. Michalak-Dawidziuk (red.), Autokreacja innowacyjna. Warszawa: Wyd. Wyższa Szkoła Menadżerska. (329-346).

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie co najmniej połowy punków możliwych do uzyskania z oceny z wystąpienia, prac pisemnych i kolokwium.

Egzamin jest złożony z dwóch części. W częsci pisemnej student rozwiązuje zadania matematyczne metodami dostępnymi uczniom III klasy szkoły podstawowej. W części ustnej egzaminu student losuje dwa pytania dotyczące treści omawianych na wykładach lub ćwiczeniach. Warunkiem zdania egzaminu jest pozytywna ocena z częsci pisemnej i pozytywnie oceniona odpowiedź na oba pytania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15 godzin

ćwiczenia - 15 godzin

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 30 h

przygotowanie do kolokwium - 20 h

przygotowanie do egzaminu - 25 h

zapoznanie z literaturą - 15 h

Sumaryczna liczba punktów - 4 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Makiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Makiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie z oceną

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- opracowanie indywidualnie zadania domowego w formie pisemnej lub ustnej,

- kolokwium ustne/pisemne (pytania otwarte/zamknięte),

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranych tematów i przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Tematyka wykładów:

1. Ciągłość i korelacja treści kształcenia edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole. Mity o matematyce i jej kształceniu.

2. Jak zostać dobrym nauczycielem? Kultura matematyczna ucznia i nauczyciela.

3. Trudności i niepowodzenia w uczeniu się matematyki. Działania naprawcze.

4. Uzdolnienia matematyczne dzieci. Zdolności twórcze dziecka. Od sztuki do matematyki. Wspomaganie rozwoju dzieci uzdolnionych matematycznie.

5. Reprezentacje enaktywne a doświadczenia w edukacji matematycznej dzieci.

6. Intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Analiza rozwoju inteligencji operacyjnej (w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Szkodliwość ograniczania edukacji do „wypełniania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.

7. Emocjonalne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Znaczenie emocji w procesie dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej. Wspomaganie dzieci w rozumnym zachowaniu się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego.

8. Wprowadzenie do rozwiązywania zadań z treścią . Metody rozwiązywania zadań. Algorytmiczna i heurystyczna droga rozwiązywania problemów. Walory naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań –możliwości stosowania tej metody w przedszkolu i w szkole.

9. Środki dydaktyczne w edukacji matematycznej dziecka. Rola gier i zabaw, konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.

Tematyka ćwiczeń:

1. Rytmy. Znaczenie rytmów w życiu człowieka i w edukacji matematycznej dzieci.

2. Klasyfikacja - wspomaganie dzieci w precyzyjnym klasyfikowaniu w edukacji matematycznej.

3. Pojęcie liczby: aspekt kardynalny, porządkowy, symboliczny, arytmetyczny, miarowy, kodowy.

4. Systemy liczbowe (karbowy, rzymski, pozycyjny).

5. Liczenie. Prawidłowości kształtowania u dzieci umiejętności liczenia i dostrzegania regularności dziesiątkowego systemu liczenia.

6. Dodawanie i odejmowanie na poziomie manipulacji, rachowania na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci.Intuicje mnożenia i dzielenia u dzieci przedszkolnych.

7.Strategie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia stosowane przez dzieci w przedszkolu i na początku nauki w szkole oraz zachodzące relacje pomiędzy czterema działaniami arytmetycznymi.

8. Pomiar długości, masy, pojemności (objętości płynów). Liczby mianowane.

9. Pomiar temperatury. Pomiar czasu.

10.Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.

11. Strategie stosowane przez dzieci w rozwiązywania zadań matematycznych. Rozwiązywanie i układanie zadań z treścią.

12. Wspomaganie dzieci w coraz sprawniejszym wiązaniu przyczyn ze skutkami oraz rozumieniu sensu równości i nierówności w korelacji z ważeniem.

13. Obliczenia pieniężne i mała, domowa ekonomia.

14. Intuicje i zarysy pojęć geometrycznych.

15. Konstruowanie gier dla dzieci i przez dzieci.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Dąbrowski M., (2008), Pozwólmy dzieciom myśleć!, Wydawca: Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa;

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo: Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków;

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2014), Edukacja matematyczna w klasie I. Książka dla nauczycieli rodziców, CEBP 24.12 sp.z o.o,Kraków;

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa.

Kalinowska A., (2010), Pozwólmy dzieciom działać, Wydawca: Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa.

Gruszczyk-Kolczyńska E., (2004), Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych, W: Psychologia Wychowawcza, t. XXX, Warszawa;

Makiewicz M., (2011), Elementy kultury matematycznej w fotografii, Wyd. SKN MDM US, Szczecin.

Makiewicz M., (2018), Math&art. Reprezentacje enaktywne w edukacji matematycznej - badania w działaniu, Wyd. SKN MDM US, Szczecin.

Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Binkowska-Wójcik W. i inni, (2014),Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa;

Dahl K., Lepp M., (2017), Matematyka ze sznurka i guzika. Zabawy w liczenie, mierzenie i układanie, Wyd. Zakamarki, Poznań.

Dąbrowski M. (2015), Gry matematyczne (nie tylko) dla klas 1-3. Wydawnictwo Nowik;

Gleichgewicht B., (1988), Arytmetyczne zadania tekstowe dla nauczycieli klas 1-4,WSiP, Warszawa.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa;

Zalewska J. (2014), Rola naprzemiennego układania i rozwiązywania zadań matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej W: I. Kust, J.Michalak-Dawidziuk (red.), Autokreacja innowacyjna. Warszawa: Wyd. Wyższa Szkoła Menadżerska. (329-346).

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie co najmniej połowy punków możliwych do uzyskania z oceny z prezentacji prac projektowych, zadań domowych ustnych lub pisemnych oraz kolokwiów.

Ponadto przy wystawieniu oceny semestralnej można wziąć pod uwagę szczególne osiągnięcia studenta w działalności społecznej związanej z edukacją matematyczną (m.in. współorganizowanie konferencji, warsztatów, wystaw, konkursów) na podstawie załączonych do samooceny studenta zaświadczeń.

Łączna zdobyta liczba punktów w semestrze jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: wykłady/ćwiczenia: 45 h

Przygotowanie się do zajęć, do dyskusji, czytanie literatury, wykonanie pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zabaw i symulacji zajęć, : 25 h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego: 15 h

Przygotowanie się do egzaminu: 30 h

Sumaryczna liczba punktów - 4 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Zuzanna Jastrzębska-Krajewska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Zuzanna Jastrzębska-Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

posoby pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin ustny/pisemny

- kolokwium pisemne (pytania otwarte/zamknięte),

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranego tematu i przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Tematyka wykładów:

1. Ciągłość i korelacja treści kształcenia edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole.

2. Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki. Trudności zwyczajne, nadmierne i specyficzne. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne. Działania naprawcze – diagnoza, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

3. Uzdolnienia matematyczne dzieci: mity i wyniki badań. Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Szacunkowe dane dotyczące występowania uzdolnień matematycznych u dzieci przedszkolnych i małych uczniów. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznie.

4. Intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Analiza rozwoju inteligencji operacyjnej (w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Szkodliwość ograniczania edukacji do „wypełniania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.

5. Emocjonalne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Znaczenie emocji w procesie dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej. Wspomaganie dzieci w rozumnym zachowaniu się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego.

6. Wprowadzenie do rozwiązywania zadań z treścią. Metody rozwiązywania zadań z treścią. Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Walory naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań – możliwości stosowania tej metody w przedszkolu i w szkole.

7. Rola gier i zabaw w edukacji matematycznej dzieci. Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.

Tematyka ćwiczeń:

1. Rytmy. Znaczenie rytmów w życiu człowieka i w edukacji matematycznej dzieci.

2. Klasyfikacja - wspomaganie dzieci w precyzyjnym klasyfikowaniu w edukacji matematycznej.

3. Pojęcie liczby: aspekt kardynalny, porządkowy, symboliczny, arytmetyczny, miarowy, kodowy.

4. Systemy liczbowe (karbowy, rzymski, pozycyjny).

5. Liczenie. Prawidłowości kształtowania u dzieci umiejętności liczenia i dostrzegania regularności dziesiątkowego systemu liczenia.

6. Dodawanie i odejmowanie na poziomie manipulacji, rachowania na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci.Intuicje mnożenia i dzielenia u dzieci przedszkolnych.

7.Strategie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia stosowane przez dzieci w przedszkolu i na początku nauki w szkole oraz zachodzące relacje pomiędzy czterema działaniami arytmetycznymi.

8. Pomiar długości, masy, pojemności (objętości płynów). Liczby mianowane.

9. Pomiar temperatury. Pomiar czasu.

10.Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.

11. Strategie stosowane przez dzieci w rozwiązywania zadań matematycznych. Rozwiązywanie i układanie zadań z treścią.

12. Wspomaganie dzieci w coraz sprawniejszym wiązaniu przyczyn ze skutkami oraz rozumieniu sensu równości i nierówności w korelacji z ważeniem.

13. Obliczenia pieniężne i mała, domowa ekonomia.

14. Intuicje i zarysy pojęć geometrycznych.

15. Konstruowanie gier dla dzieci i przez dzieci.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Dąbrowski M., (2008), Pozwólmy dzieciom myśleć!, Wydawca: Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa;

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo: Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków;

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2014), Edukacja matematyczna w klasie I. Książka dla nauczycieli rodziców, CEBP 24.12 sp.z o.o, Kraków;

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa.

Kalinowska A., (2010), Pozwólmy dzieciom działać, Wydawca: Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa;

Gruszczyk-Kolczyńska E., (2004), Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych, W: Psychologia Wychowawcza, t. XXX, Warszawa;

Korolczuk R., Zambrowska M., (2014), Pozwólmy dzieciom grać : o wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa,

Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Binkowska-Wójcik W. i inni, (2014),Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa;

Dąbrowski M. (2015), Gry matematyczne (nie tylko) dla klas 1-3. Wydawnictwo Nowik;

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa;

Zalewska J. (2014), Rola naprzemiennego układania i rozwiązywania zadań matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej W: I. Kust, J. Michalak-Dawidziuk (red.), Autokreacja innowacyjna. Warszawa: Wyd. Wyższa Szkoła Menadżerska. (329-346).

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie co najmniej połowy punków możliwych do uzyskania z oceny z wystąpienia, prac pisemnych i kolokwium.

Egzamin jest złożony z dwóch części. W części pisemnej student rozwiązuje zadania matematyczne metodami dostępnymi uczniom III klasy szkoły podstawowej. W części ustnej egzaminu student losuje dwa pytania dotyczące treści omawianych na wykładach lub ćwiczeniach. Warunkiem zdania egzaminu jest pozytywna ocena z części pisemnej i pozytywnie oceniona odpowiedź na oba pytania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15 godzin

ćwiczenia - 15 godzin

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 30 h

przygotowanie do kolokwium - 20 h

przygotowanie do egzaminu - 25 h

zapoznanie z literaturą - 15 h

Sumaryczna liczba punktów - 4 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin ustny/pisemny (w formie stacjonarnej lub on-line),

- kolokwium pisemne (w formie stacjonarnej lub on-line za pomocą aplikacji MS Teams),

- prace samodzielne (opracowywanie zagadnień, rozwiązanie zadań przekazanych na zajęciach, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub, w przypadku wykładu i ćwiczeń za pomocą aplikacji MS Teams).

- aktywność i zaangażowanie studenta na zajęciach prowadzonych stacjonarnie lub za pomocą aplikacji MS Teams.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania oceny z następujących aktywności:

- w formie stacjonarnej : kolokwium, obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach (praca z tekstem, dyskusja panelowa, rozwiązywanie zadań, opracowanie zagadnień);

- w formie zdalnej: pisemne opracowanie zagadnień i rozwiązanie zadań za pomocą aplikacji Teams

Egzamin jest złożony z dwóch części. W części pisemnej (w formie papierowej lub testu on line) student rozwiązuje zadania matematyczne metodami dostępnymi uczniom III klasy szkoły podstawowej. W części ustnej egzaminu student odpowiada na dwa pytania dotyczące treści omawianych na wykładach lub ćwiczeniach. Z każdej części egzaminu część student otrzymuje punkty. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do otrzymania. Uzyskane punkty zostaną przeliczone na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Tematyka wykładów:

1. Ciągłość i korelacja treści kształcenia edukacji matematycznej realizowanej w przedszkolu i w szkole. Podstawa programowa dla przedszkoli, pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego.

2. Przyczyny niepowodzeń w nauce matematyki. Wspieranie rozwoju dziecka w zakresie rozwijania myślenia i nabywania kompetencji matematycznych.

3. Emocjonalne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Znaczenie emocji w procesie dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej. Wspomaganie dzieci w rozumnym zachowaniu się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego.

4. Uzdolnienia matematyczne dzieci: mity i wyniki badań. Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznie.

5. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń. Szkodliwość ograniczania edukacji do „wypełniania” zeszytów ćwiczeń.

6. Metody i formy pracy na zajęciach z edukacji matematycznej. Środki dydaktyczne – ich dobór i wykorzystanie. Przykłady dobrych praktyk.

7. Wprowadzenie do rozwiązywania zadań z treścią. Metody rozwiązywania zadań z treścią.

8. Rola gier i zabaw w edukacji matematycznej dzieci. Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.

Tematyka ćwiczeń:

1. Stosunki przestrzenne i cechy wielkościowe.

2. Rytmy i ich znaczenie w uczeniu się liczenia. Reguły liczenia.

3. Rozumienie liczb i ich własności. Posługiwanie się liczbami. Dodawanie i odejmowanie na poziomie manipulacji, rachowania na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci. Intuicje mnożenia i dzielenia u dzieci przedszkolnych.

4. Strategie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia stosowane przez dzieci w przedszkolu i na początku nauki w szkole oraz zachodzące relacje pomiędzy czterema działaniami arytmetycznymi.

5. Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych: klasyfikowanie, rytm, podział na równe części, obliczenia pieniężne,obliczenie zegarowe i kalendarzowe,posługiwanie się znakami rzymskimi, pomiar temperatury, szacowanie, rozumienie sensu równości i nierówności, mierzenie długości, masy, pojemności (objętości płynów). Liczby mianowane.

6. Intuicje i zarysy pojęć geometrycznych.

7. Strategie stosowane przez dzieci w rozwiązywania zadań matematycznych. Rozwiązywanie i układanie zadań z treścią.

8. Stacjonarnie: Konstruowanie gier dla dzieci i przez dzieci v zdalnie: Zadania i gry edukacyjne dla dzieci online

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.Binkowska-Wójcik W. i inni, (2014),Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

https://diagnozy.ibe.edu.pl/images/download/IBE_Bydgoski_Babel_Matematyczny_NET.pdf

2.Dąbrowski M., (2008), Pozwólmy dzieciom myśleć!, Wydawca: Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa.

3.Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo: Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

4.Kalinowska A., (2010), Pozwólmy dzieciom działać, Wydawca: Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa.

5.Nowak - Łojewska A. (2016), Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci. Poradnik dla nauczycieli klas I-III. https://www.ore.edu.pl/?s=edukacja+matematyczna&res_type=zasoby

6.Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

7.NIK o nauczaniu matematyki w szkołach

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/matematyka-do-poprawy.html

https://www.nik.gov.pl/plik/id,19330,vp,21938.pdf

https://www.nik.gov.pl/plik/id,19329,vp,21937.pdf

8.Podstawa programowa https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/matematyka.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-przedszkolne-i-edukacja-wczesnoszkolna.-pp-z-komentarzem.pdf.

9.Materiały zamieszczone na stronach: https://www.ore.edu.pl/ oraz https://ceo.org.pl/ dotyczące edukacji matematycznej w klasach I-III.

10.Materiały przekazane studentom za pomocą poczty elektronicznej.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.Andrzejczak R.,(2017), Paluszkowa tabliczka mnożenia, Gdańsk, Wyd. Harmonia.

2.Dąbrowski M., (2015), Gry matematyczne (nie tylko) dla klas 1-3. Wydawnictwo Nowik.

3.Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Warszawa, Wyd. Edukacja Polska.

4.Korolczuk R., Zambrowska M., (2014), Pozwólmy dzieciom grać : o wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa.

https://zdobywcywiedzy.pl/

http://www.rozwinsie.org.pl/

Uwagi:

METODY:

Stacjonarnie:

- wykład: wykład tradycyjny, dyskusja, prezentacja, film, praca z książką, pokaz;

- ćwiczenia: praca z tekstem, prezentacja, pokaz, dyskusja panelowa, instruktaż, rozwiązywanie zadań.

Zdalnie:

- wykład: wykład z użyciem aplikacji Cisco Webex, praca z tekstem przekazanym drogą elektroniczną lub zamieszczonym na podanych stronach internetowych, film, dyskusja on-line, konsultacje mailowe lub on-line z prowadzącą wykład.

W trakcie pracy na odległość kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl oraz aplikacje takie jak One Drive, Teams, Forms.

- ćwiczenia: praca z tekstem przekazanym drogą elektroniczną lub zamieszczonych na podanych stronach internetowych, film, prezentacja w PowerPoint , rozwiązywanie zadań i opracowanie zagadnień przesyłanych za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl oraz za pomocą aplikacji Teams.

Szczegółowe instrukcje wykonania zagadnień, zadań umieszczone są w aplikacji Microsoft Teams w zakładce "Zadania"

W trakcie pracy na odległość kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl i konsultacji indywidualnych w w wyznaczonych terminach dyżuru - aplikacja MS TEAMS.

Szczegółowe informacje umieszczone są w aplikacji Microsoft Teams w zakładce "Kalendarz" .

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15 godzin

ćwiczenia - 15 godzin

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 30 h

przygotowanie do kolokwium - 20 h

przygotowanie do egzaminu - 25 h

zapoznanie z literaturą - 15 h

Sumaryczna liczba punktów - 4 ECTS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.