Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka twórczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-DYT2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka twórczości
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: psychopedagogika kreatywności, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: pedag. informatyki i pedag. zdolności, (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W09

- Zna podstawowe teorie celów dydaktycznych i rozumie ich związki z dydaktyką twórczości oraz znaczenie dla prowadzenia procesu kształcenia do twórczości na różnych szczeblach edukacji i w odniesieniu do różnych grup wiekowych.

PE1_W11

- Zna klasyczne i współczesne nurty dydaktyczne oraz rozumie ich związki z dydaktyką oddziaływań twórczych.

PE1_W23

- Zna i rozumie zasady realizacji celów dydaktyki twórczości.

PE1_W25

- Zna podstawowe zasady dotyczące konstruowania programów autorskich, metod, technik oraz zadań ukierunkowanych na rozwój dyspozycji twórczych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

- Potrafi rozpoznać wybrane szkolne inhibitory twórczości związane m.in. z postawami nauczycieli i uczniów wobec twórczości i doborem metod nauczania.

PE1_U09

- Zna i potrafi ocenić przydatność wybranych modeli nauczania twórczości osób w różnym wieku.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K08

- Jest świadomy odpowiedzialności związanej z wykonywaną pracą podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. TEST sprawdzający teoretyczną wiedzę studenta

2. REFERAT zaliczeniowy

3. PRACA praktyczna

4. OBSERWACJA pracy studenta na zajęciach

Pełny opis:

1. Potrzeba twórczości a ograniczenia współczesnej szkoły

2. Cele i treści kształcenia

3. Trening twórczości

4. Zasady prowadzenia lekcji twórczości, metody i techniki rozwijania potencjału twórczego

5. Klimat dla kreatywności

6. Konstruowanie programów z zakresu stymulowania zdolności twórczych uczniów, aspekty realizacyjne treningów twórczości

7. Współczesne koncepcje wychowania do kreatywności i nauczania twórczości: przegląd stanowisk polskich

Literatura:

Podstawowa:

Dobrołowicz, W. (1993) Psychika i bariery. Warszawa:WSiP.

Szmidt, K.J. (1997). Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Porządek i przygoda lekcje twórczości. Warszawa: WSiP.

Szmidt, K. J. (2005). Pedagogika twórczości. Idee- aplikacje- rady na twórczą drogę. Kraków: Impuls.

Szmidt, K, J. (2007). Wychowanie do twórczości. [W:] Pedagogika twórczości, Gdańsk: GWP.

Szmidt, K.J. (2005).Za dużo, za szybko, za łatwo: podstawowe błędy trenerów twórczości. [W:] Szmidt, K. J., (2005) (red.). Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi s. 81-102.

Szmidt, K. J. (2005). Współczesne koncepcje wychowania do kreatywności i nauczania twórczości: przegląd stanowisk polskich [W:] K.J. Szmidt (red.). Dydaktyka twórczości. Koncepcje, problemy, rozwiązania. Kraków: Impuls.

Karwowski, M. (2005). Trening twórczości – rozpoznanie, monitorowanie, przewodzenie. [W:] K. J. Szmidt (red.) Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: WSHE.

Karwowski, M. (2005). Klimat dla kreatywności [W:] Krzysztof, J. Szmidt (red.). Dydaktyka twórczości. Koncepcje, problemy, rozwiązania. Kraków: Impuls.

Karwowski, M. (2009). Klimat szkoły a zdolności twórcze uczniów: w poszukiwaniu prokreatywnej synergii. Ruch Pedagogiczny, 80, 39-63.

Karwowski, M. (2009). Pogoda na twórczość w szkole? Rzecz o klimacie dla kreatywności. Psychologia w Szkole, 23, 98-104.

Uszyńska-Jarmoc, J. (2007). Autorska koncepcja edukacji dzieci „Od twórczości potencjalnej do autokreacji” [W:] Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Trans Humana.

Uzupełniająca:

Dobrołowicz, W. (1995). Psychodydaktyka kreatywności. Warszawa: WSPS.

Szmidt, K.J. (2001). Szkice do pedagogiki twórczości. Kraków: Impuls

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- wykład konwersatoryjny

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

UMIEJETNOŚCI:

- praca z tekstem

- prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów

- projekt grupowy

- działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 10h

Przygotowanie się do egzaminu - 5h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 45h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. TEST sprawdzający teoretyczną wiedzę studenta

2. REFERAT zaliczeniowy

3. ESEJ sprawdzający wiedzę teoretyczną i umiejętność argumentowania swojego stanowiska

Pełny opis:

1. Potrzeba twórczości a ograniczenia współczesnej szkoły

2. Cele i treści kształcenia

3. Trening twórczości

4. Zasady prowadzenia lekcji twórczości, metody i techniki rozwijania potencjału twórczego

5. Klimat dla kreatywności

6. Konstruowanie programów z zakresu stymulowania zdolności twórczych uczniów, aspekty realizacyjne treningów twórczości

7. Współczesne koncepcje wychowania do kreatywności i nauczania twórczości: przegląd stanowisk polskich

Literatura:

Literatura:

1. Szmidt, K, J. (2007). Wychowanie do twórczości. [W:] Pedagogika twórczości, Gdańsk: GWP.

2. Szmidt, K, J. (2007). Modele nauczania twórczości [W:] Pedagogika twórczości, Gdańsk: GWP.

3. Szmidt, K. J. (2005). Trening twórczości i jego rodzaje [W:] K. J. Szmidt, Pedagogika twórczości. Idee- aplikacje- rady na twórczą drogę. Kraków: Impuls.

4. Karwowski, M. (2005). Trening twórczości – rozpoznanie, monitorowanie, przewodzenie. [W:] K. J. Szmidt (red.) Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: WSHE.

5. Szmidt, K. J. (2005). Psychodydaktyczne zasady pomocy w tworzeniu. [W:] K. J. Szmidt, Pedagogika twórczości. Idee- aplikacje- rady na twórczą drogę. Kraków: Impuls.

6. Szmidt, K.J. (1997). Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Porządek i przygoda lekcje twórczości. Warszawa: WSiP.

7. Karwowski, M. (2009). Klimat szkoły a zdolności twórcze uczniów: w poszukiwaniu prokreatywnej synergii. Ruch Pedagogiczny, 80, 39-63.

8. Karwowski, M. (2009). Pogoda na twórczość w szkole? Rzecz o klimacie dla kreatywności. Psychologia w Szkole, 23, 98-104.

9. Karwowski, M. (2005). Klimat dla kreatywności [W:] Krzysztof, J. Szmidt (red.). Dydaktyka twórczości. Koncepcje, problemy, rozwiązania. Kraków: Impuls.

10. Szmidt, K. J. (2005). Teoretyczne podstawy programów wspierających twórczość dzieci i młodzieży [W:] K. J. Szmidt, Pedagogika twórczości. Idee- aplikacje- rady na twórczą drogę. Kraków: Impuls.

11. Szmidt, K.J. (2005).Za dużo, za szybko, za łatwo: podstawowe błędy trenerów twórczości. [W:] Szmidt, K. J., (2005) (red.). Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi s. 81-102.

12. Szmidt, K. J. (2005). Współczesne koncepcje wychowania do kreatywności i nauczania twórczości: przegląd stanowisk polskich [W:] K.J. Szmidt (red.). Dydaktyka twórczości. Koncepcje, problemy, rozwiązania. Kraków: Impuls

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- wykład konwersatoryjny

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

UMIEJETNOŚCI:

- praca z tekstem

- prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów

- projekt grupowy

- działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 5h

Przygotowanie się do eseju - 5h

Przygotowanie się do egzaminu - 5h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 45h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Gralewski
Prowadzący grup: Jacek Gralewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

• Poszerzenie umiejętności studentów z zakresu stymulacji kreatywności uczniów.

• Zapoznanie studentów z celami, zasadami, metodami i wybranymi programami stymulowania kreatywności oraz wychowywania do twórczości

• Rozwijanie umiejętności studentów z zakresu samodzielnego planowania i prowadzenia zajęć z zakresu stymulowania kreatywności uczniów oraz nauki metod twórczego rozwiązywania problemów.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1) Test wiedzy. Zajęcia kończą się kolokwium.

2) Praca zaliczeniowa. W trakcie zajęć przewidziana jest paca indywidualna w postaci opracowania autorskiego programu stymulowania kreatywności uczniów (w dowolnym wieku), który będzie trwał nie krócej niż 5 godzin dydaktycznych. Praca jest oceniana na stopień.

3) Ocena końcowa z przedmiotu będzie średnią ocen z pracy oraz kolokwium zaliczeniowego.

Pełny opis:

1. W kierunku pojęcia dydaktyki twórczości - 4h

2. Potrzeba twórczości a ograniczenia współczesnej szkoły - 2h

3. Cele kształcenia do twórczości - 2h

4. Zadanie twórcze i jego cechy - 2h

5. Zasady dydaktyki twórczości - 4h

6. Metody i techniki rozwijania twórczych możliwości uczniów - 4h

7. Aspekty realizacyjne treningów twórczości - 2h

8. Model i tok lekcji twórczości - 2h

9. Wybrane programy nauczania twórczości - 4h

10. Szkoła wspierająca twórczość uczniów - 4h

Literatura:

  Literatura obowiązkowa:

1. Galewska-Kustra, M. (2012). Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. s. 27-146.

2. Szmidt, K.J. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP – rozdziały 1,5,6 i 7.

3. Szmidt, K.J., W. Ligęza (2009). Twórczość jako cel dydaktyczny w kontekście rozwijania kompetencji kreatywnej u uczniów. [W:] Szmidt, K.J., K.T. Piotrowski (red.). Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie – Badanie – Wspieranie. Kraków: Ośrodek Twórczej Edukacji Kangur, s. 95-106.

4. Szmidt, K. J. (1997). Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Porządek i Przygoda- lekcje twórczości. Warszawa: WSiP – rozdziały: 2, 3, 5, 6.

5. Szmidt, K. J. (2001). Szkice do pedagogiki twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” podrozdział „Psychodydaktyczne zasady pomocy w tworzeniu” s. 107-120.

6. Szmidt, K. J. (2001). Szkice do pedagogiki twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” podrozdział „ Trening twórczości i jego rodzaje” s. 56- 66.

7. Szmidt, K.J. (2005). Dlaczego należy być twórczym? Rozważania o powodach istotnych, uzasadniających sens treningu twórczości. [W:] Szmidt, K. J., (2005) (red.). Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi s. 13-24.

8. Szmidt, K.J. (2005).Za dużo, za szybko, za łatwo: podstawowe błędy trenerów twórczości. [W:] Szmidt, K. J., (2005) (red.). Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi s. 81-102.

9. Piotrowski, K. T., W. Ligęza (2009). Twórczość jako cel dydaktyczny w kontekście rozwijania kompetencji kreatywnej u uczniów. [W:] Szmidt, K.J., K.T. Piotrowski (red.). Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie – Badanie – Wspieranie. Kraków: Ośrodek Twórczej Edukacji Kangur, s. 95-106.

10. Karwowski, M. (2005). Trening twórczości: rozpoznanie, planowanie, monitorowanie, przewodzenie. [W:] Szmidt, K. J., (2005) (red.). Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi s. 39-59

11. Nęcka, E. (1994). Trop… Twórcze Rozwiązywanie Problemów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” – podrozdział „heurystyka” s. 24-70.

12. Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

13. Górniewicz. J. (2001). Kategorie pedagogiczne. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. s. 76-87.

14. Szmidt, K. J. (2005). Pedagogika twórczości. Idee – aplikacje – rady na twórcza drogę. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 75-106.

15. Płóciennik, E., Just, M., Dobrakowska, A., Woźniak, J. (2009). Metoda i wyobraźnia. Warszawa: Diffin.

16. Borzęcki, A., Okraszewski, K., Rakowiecka, B., Szmidt K.J. (1995). Porządek i przygoda. lekcje twórczości. Część 1. Warszawa: WSiP.

17. Borzęcki, A., Okraszewski, K., Rakowiecka, B., Szmidt K.J. (1995). Porządek i przygoda. lekcje twórczości. Część 2. Warszawa: WSiP.

18. Uszyńska-Jarmoc (2005). Podróże skarby przygoda. Podręcznik i program, rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III. Białystok: Trans Humana.

19. Karwowski, M. (2009). Klimat szkoły a zdolności twórcze uczniów: w poszukiwaniu prokreatywnej synergii. Ruch Pedagogiczny, 80, 39-63.

20. Karwowski, M. (2005). Klimat dla kreatywności [W:] Krzysztof, J. Szmidt (red.). Dydaktyka twórczości. Koncepcje, problemy, rozwiązania. Kraków: Impuls.

Literatura uzupełniająca:

1. Okoń, W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” – rozdział 3 „Główne pojęcia dydaktyki” s. 54-64.

2. Dobrołowicz, W. (1995). Psychodydaktyka kreatywności. Warszawa: WSPS –s. 21-139.

3. Lewowicki, T. (1986). Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa.: WSiP podrozdział „Ogólne zasady myślenia twórczego” s. 183-190.

4. Dobrołowicz, W. (1993). Psychika i bariery. Warszawa: WSiP

5. Malicka, M. (1997). Twórczość jako kategoria pedagogiczna. [W:] Antologia tekstów do psychopedagogiki twórczości. Warszawa: WSiP. s. 49-59.

Uwagi:

WIEDZA:

- wykład

- dyskusja

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- praca z tekstem

- działania praktyczne

- pokaz

UMIEJETNOŚCI:

- ćwiczenia praktyczne

- dyskusja

- pokaz

- prezentacja

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- prezentacja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 15h

Przygotowanie się do testu pisemnego - 15h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 10h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 70h

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Gralewski
Prowadzący grup: Jacek Gralewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Test wiedzy. Ocena z testu stanowi 50% oceny z przedmiotu.

2. Praca grupowa nr 1 w postaci opracowania minimum 2 autorskich zadań mających na celu stymulowanie kreatywności uczniów, z czego jedno zostanie przeprowadzone na forum grupy. Praca będzie oceniana na zal/nzal.

4.Praca grupowa nr 2 w postaci prezentacji na temat wybranego programu stymulowania kreatywności uczniów. Prezentacja będzie oceniana na stopień. Ocena za prezentację stanowić będzie 50% oceny z przedmiotu.

5. Ocena końcowa z przedmiotu będzie wynikiem ocen z kolokwium zaliczeniowego oraz prezentacji na temat wybranego programu stymulowania kreatywności wygłoszonej w trakcie zajęć.

Cele przedmiotu:

• Poszerzenie umiejętności studentów z zakresu stymulacji kreatywności uczniów.

• Zapoznanie studentów z celami, zasadami, metodami i wybranymi programami stymulowania kreatywności oraz wychowywania do twórczości.

• Rozwijanie zdolności studentów z zakresu samodzielnego planowania i prowadzenia zajęć z zakresu stymulowania zdolności twórczych uczniów oraz nauki metod twórczego rozwiązywania problemów.

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

1. W kierunku pojęcia dydaktyki twórczości - 4h

2. Potrzeba twórczości a ograniczenia współczesnej szkoły - 4h

3. Cele kształcenia do twórczości - 2h

4. Zadanie twórcze i jego cechy - 2h

5. Zasady dydaktyki twórczości - 6h

6. Metody i techniki rozwijania twórczych możliwości uczniów - 2h

7. Aspekty realizacyjne treningów twórczości - 2h

8. Model i tok lekcji twórczości - 2 h

9. Wybrane programy nauczania twórczości - 5h

10. Szkoła wspierająca twórczość uczniów- w kierunku syntezy - 1h

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Galewska-Kustra, M. (2012). Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. s. 27-146.

2. Szmidt, K.J. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP – rozdziały 1,5,6 i 7.

3. Szmidt, K.J., W. Ligęza (2009). Twórczość jako cel dydaktyczny w kontekście rozwijania kompetencji kreatywnej u uczniów. [W:] Szmidt, K.J., K.T. Piotrowski (red.). Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie – Badanie – Wspieranie. Kraków: Ośrodek Twórczej Edukacji Kangur, s. 95-106.

4. Szmidt, K. J. (1997). Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Porządek i Przygoda- lekcje twórczości. Warszawa: WSiP – rozdziały: 2, 3, 5, 6.

5. Szmidt, K. J. (2001). Szkice do pedagogiki twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” podrozdział „Psychodydaktyczne zasady pomocy w tworzeniu” s. 107-120.

6. Szmidt, K. J. (2001). Szkice do pedagogiki twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” podrozdział „ Trening twórczości i jego rodzaje” s. 56- 66.

7. Szmidt, K.J. (2005). Dlaczego należy być twórczym? Rozważania o powodach istotnych, uzasadniających sens treningu twórczości. [W:] Szmidt, K. J., (2005) (red.). Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi s. 13-24.

8. Szmidt, K.J. (2005).Za dużo, za szybko, za łatwo: podstawowe błędy trenerów twórczości. [W:] Szmidt, K. J., (2005) (red.). Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi s. 81-102.

9. Piotrowski, K. T., W. Ligęza (2009). Twórczość jako cel dydaktyczny w kontekście rozwijania kompetencji kreatywnej u uczniów. [W:] Szmidt, K.J., K.T. Piotrowski (red.). Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie – Badanie – Wspieranie. Kraków: Ośrodek Twórczej Edukacji Kangur, s. 95-106.

10. Karwowski, M. (2005). Trening twórczości: rozpoznanie, planowanie, monitorowanie, przewodzenie. [W:] Szmidt, K. J., (2005) (red.). Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi s. 39-59

11. Nęcka, E. (1994). Trop… Twórcze Rozwiązywanie Problemów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” – podrozdział „heurystyka” s. 24-70.

12. Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

13. Górniewicz. J. (2001). Kategorie pedagogiczne. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. s. 76-87.

14. Szmidt, K. J. (2005). Pedagogika twórczości. Idee – aplikacje – rady na twórcza drogę. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 75-106.

15. Płóciennik, E., Just, M., Dobrakowska, A., Woźniak, J. (2009). Metoda i wyobraźnia. Warszawa: Diffin.

16. Borzęcki, A., Okraszewski, K., Rakowiecka, B., Szmidt K.J. (1995). Porządek i przygoda. lekcje twórczości. Część 1. Warszawa: WSiP.

17. Borzęcki, A., Okraszewski, K., Rakowiecka, B., Szmidt K.J. (1995). Porządek i przygoda. lekcje twórczości. Część 2. Warszawa: WSiP.

18. Uszyńska-Jarmoc (2005). Podróże skarby przygoda. Podręcznik i program, rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III. Białystok: Trans Humana.

19. Karwowski, M. (2009). Klimat szkoły a zdolności twórcze uczniów: w poszukiwaniu prokreatywnej synergii. Ruch Pedagogiczny, 80, 39-63.

20. Karwowski, M. (2005). Klimat dla kreatywności [W:] Krzysztof, J. Szmidt (red.). Dydaktyka twórczości. Koncepcje, problemy, rozwiązania. Kraków: Impuls.

21. Gralewski, J. (2016). Teachers’ Beliefs About Creativity and the Possibilities of Developing it in Polish High Schools: A Qualitative Study. Creativity Theories – Research – Applications, 3(2), 292-329.

Literatura uzupełniająca:

1. Okoń, W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” – rozdział 3 „Główne pojęcia dydaktyki” s. 54-64.

2. Dobrołowicz, W. (1995). Psychodydaktyka kreatywności. Warszawa: WSPS –s. 21-139.

3. Lewowicki, T. (1986). Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa.: WSiP podrozdział „Ogólne zasady myślenia twórczego” s. 183-190.

4. Dobrołowicz, W. (1993). Psychika i bariery. Warszawa: WSiP

5. Malicka, M. (1997). Twórczość jako kategoria pedagogiczna. [W:] Antologia tekstów do psychopedagogiki twórczości. Warszawa: WSiP. s. 49-59.

6. Aljughaiman, A. i Mowrer-Reynolds, E. (2005). Teachers' conceptions of creativity and creative students. Journal of Creative Behavior, 39, 17-34.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

-dyskusja

-pokaz filmu

-prezentacja multimedialna

-działania praktyczne

-praca z tekstem

UMIEJĘTNOŚCI

-pokaz

-pokaz filmu

-prezentacja multimedialna

-działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-dyskusja

-pokaz

-prezentacja

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Liczba godzin kontraktowych (ćwiczenia) - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 10h

Przygotowanie pracy grupowej nr 1 - 4h

Przygotowanie pracy grupowej nr 2- 7h

Przygotowanie się do testu końcowego - 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Gralewski
Prowadzący grup: Jacek Gralewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

• Poszerzenie umiejętności studentów z zakresu stymulacji kreatywności uczniów.

• Zapoznanie studentów z celami, zasadami, metodami i wybranymi programami stymulowania kreatywności oraz wychowywania do

twórczości.

• Rozwijanie zdolności studentów z zakresu samodzielnego planowania i prowadzenia zajęć z zakresu stymulowania zdolności twórczych

uczniów oraz nauki metod twórczego rozwiązywania problemów.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Test wiedzy. Ocena z testu stanowi 50% oceny z przedmiotu.

2. Praca grupowa nr 1 w postaci opracowania minimum 2 autorskich zadań mających na celu stymulowanie kreatywności uczniów, z

czego jedno zostanie przeprowadzone na forum grupy. Praca będzie oceniana na zal/nzal.

4.Praca grupowa nr 2 w postaci prezentacji na temat wybranego programu stymulowania kreatywności uczniów. Prezentacja będzie

oceniana na stopień. Ocena za prezentację stanowić będzie 50% oceny z przedmiotu.

5. Ocena końcowa z przedmiotu będzie wynikiem ocen z kolokwium zaliczeniowego oraz prezentacji na temat wybranego programu

stymulowania kreatywności wygłoszonej w trakcie zajęć.

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

1. W kierunku pojęcia dydaktyki twórczości - 4h

2. Potrzeba twórczości a ograniczenia współczesnej szkoły - 4h

3. Cele kształcenia do twórczości - 2h

4. Zadanie twórcze i jego cechy - 2h

5. Zasady dydaktyki twórczości - 6h

6. Metody i techniki rozwijania twórczych możliwości uczniów - 2h

7. Aspekty realizacyjne treningów twórczości - 2h

8. Model i tok lekcji twórczości - 2 h

9. Wybrane programy nauczania twórczości - 5h

10. Szkoła wspierająca twórczość uczniów- w kierunku syntezy - 1h

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Galewska-Kustra, M. (2012). Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

s. 27-146.

2. Szmidt, K.J. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP – rozdziały 1,5,6 i 7.

3. Szmidt, K.J., W. Ligęza (2009). Twórczość jako cel dydaktyczny w kontekście rozwijania kompetencji kreatywnej u uczniów. [W:]

Szmidt, K.J., K.T. Piotrowski (red.). Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie – Badanie – Wspieranie. Kraków: Ośrodek Twórczej

Edukacji Kangur, s. 95-106.

4. Szmidt, K. J. (1997). Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Porządek i Przygoda- lekcje twórczości. Warszawa: WSiP – rozdziały: 2,

3, 5, 6.

5. Szmidt, K. J. (2001). Szkice do pedagogiki twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” podrozdział „Psychodydaktyczne zasady

pomocy w tworzeniu” s. 107-120.

6. Szmidt, K. J. (2001). Szkice do pedagogiki twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” podrozdział „ Trening twórczości i jego

rodzaje” s. 56- 66.

7. Szmidt, K.J. (2005). Dlaczego należy być twórczym? Rozważania o powodach istotnych, uzasadniających sens treningu twórczości.

[W:] Szmidt, K. J., (2005) (red.). Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej

w Łodzi s. 13-24.

8. Szmidt, K.J. (2005).Za dużo, za szybko, za łatwo: podstawowe błędy trenerów twórczości. [W:] Szmidt, K. J., (2005) (red.). Trening

twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi s. 81-102.

9. Piotrowski, K. T., W. Ligęza (2009). Twórczość jako cel dydaktyczny w kontekście rozwijania kompetencji kreatywnej u uczniów. [W:]

Szmidt, K.J., K.T. Piotrowski (red.). Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie – Badanie – Wspieranie. Kraków: Ośrodek Twórczej

Edukacji Kangur, s. 95-106.

10. Karwowski, M. (2005). Trening twórczości: rozpoznanie, planowanie, monitorowanie, przewodzenie. [W:] Szmidt, K. J., (2005) (red.).

Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi s. 39-59

11. Nęcka, E. (1994). Trop… Twórcze Rozwiązywanie Problemów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” – podrozdział „heurystyka” s.

24-70.

12. Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

13. Górniewicz. J. (2001). Kategorie pedagogiczne. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. s. 76-87.

14. Szmidt, K. J. (2005). Pedagogika twórczości. Idee – aplikacje – rady na twórcza drogę. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s.

75-106.

15. Płóciennik, E., Just, M., Dobrakowska, A., Woźniak, J. (2009). Metoda i wyobraźnia. Warszawa: Diffin.

16. Borzęcki, A., Okraszewski, K., Rakowiecka, B., Szmidt K.J. (1995). Porządek i przygoda. lekcje twórczości. Część 1. Warszawa:

WSiP.

17. Borzęcki, A., Okraszewski, K., Rakowiecka, B., Szmidt K.J. (1995). Porządek i przygoda. lekcje twórczości. Część 2. Warszawa:

WSiP.

18. Uszyńska-Jarmoc (2005). Podróże skarby przygoda. Podręcznik i program, rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji

autokreacyjnych dzieci klas I-III. Białystok: Trans Humana.

19. Karwowski, M. (2009). Klimat szkoły a zdolności twórcze uczniów: w poszukiwaniu prokreatywnej synergii. Ruch Pedagogiczny, 80,

39-63.

20. Karwowski, M. (2005). Klimat dla kreatywności [W:] Krzysztof, J. Szmidt (red.). Dydaktyka twórczości. Koncepcje, problemy,

rozwiązania. Kraków: Impuls.

21. Gralewski, J. (2016). Teachers’ Beliefs About Creativity and the Possibilities of Developing it in Polish High Schools: A Qualitative

Study. Creativity Theories – Research – Applications, 3(2), 292-329.

Literatura uzupełniająca:

1. Okoń, W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” – rozdział 3 „Główne pojęcia

dydaktyki” s. 54-64.

2. Dobrołowicz, W. (1995). Psychodydaktyka kreatywności. Warszawa: WSPS –s. 21-139.

3. Lewowicki, T. (1986). Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa.: WSiP podrozdział „Ogólne zasady myślenia twórczego” s. 183-190.

4. Dobrołowicz, W. (1993). Psychika i bariery. Warszawa: WSiP

5. Malicka, M. (1997). Twórczość jako kategoria pedagogiczna. [W:] Antologia tekstów do psychopedagogiki twórczości. Warszawa: WSiP.

s. 49-59.

6. Aljughaiman, A. i Mowrer-Reynolds, E. (2005). Teachers' conceptions of creativity and creative students. Journal of Creative Behavior,

39, 17-34.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

-dyskusja

-pokaz filmu

-prezentacja multimedialna

-działania praktyczne

-praca z tekstem

UMIEJĘTNOŚCI

-pokaz

-pokaz filmu

-prezentacja multimedialna

-działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-dyskusja

-pokaz

-prezentacja

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Liczba godzin kontraktowych (ćwiczenia) - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 15h

Przygotowanie pracy grupowej nr 1 - 5h

Przygotowanie pracy grupowej nr 2- 10h

Przygotowanie się do testu końcowego - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Jan Łaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

• Poszerzenie umiejętności studentów z zakresu stymulacji kreatywności uczniów.

• Zapoznanie studentów z celami, zasadami, metodami i wybranymi programami stymulowania kreatywności oraz wychowywania do

twórczości.

• Rozwijanie zdolności studentów z zakresu samodzielnego planowania i prowadzenia zajęć z zakresu stymulowania zdolności twórczych

uczniów oraz nauki metod twórczego rozwiązywania problemów.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Test wiedzy. Ocena z testu stanowi 50% oceny z przedmiotu.

2. Praca grupowa nr 1 w postaci opracowania minimum 2 autorskich zadań mających na celu stymulowanie kreatywności uczniów, z

czego jedno zostanie przeprowadzone na forum grupy. Praca będzie oceniana na zal/nzal.

4.Praca grupowa nr 2 w postaci prezentacji na temat wybranego programu stymulowania kreatywności uczniów. Prezentacja będzie

oceniana na stopień. Ocena za prezentację stanowić będzie 50% oceny z przedmiotu.

5. Ocena końcowa z przedmiotu będzie wynikiem ocen z kolokwium zaliczeniowego oraz prezentacji na temat wybranego programu

stymulowania kreatywności wygłoszonej w trakcie zajęć.

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

1. W kierunku pojęcia dydaktyki twórczości - 4h

2. Potrzeba twórczości a ograniczenia współczesnej szkoły - 4h

3. Cele kształcenia do twórczości - 2h

4. Zadanie twórcze i jego cechy - 2h

5. Zasady dydaktyki twórczości - 6h

6. Metody i techniki rozwijania twórczych możliwości uczniów - 2h

7. Aspekty realizacyjne treningów twórczości - 2h

8. Model i tok lekcji twórczości - 2 h

9. Wybrane programy nauczania twórczości - 5h

10. Szkoła wspierająca twórczość uczniów- w kierunku syntezy - 1h

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Galewska-Kustra, M. (2012). Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

s. 27-146.

2. Szmidt, K.J. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP – rozdziały 1,5,6 i 7.

3. Szmidt, K.J., W. Ligęza (2009). Twórczość jako cel dydaktyczny w kontekście rozwijania kompetencji kreatywnej u uczniów. [W:]

Szmidt, K.J., K.T. Piotrowski (red.). Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie – Badanie – Wspieranie. Kraków: Ośrodek Twórczej

Edukacji Kangur, s. 95-106.

4. Szmidt, K. J. (1997). Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Porządek i Przygoda- lekcje twórczości. Warszawa: WSiP – rozdziały: 2,

3, 5, 6.

5. Szmidt, K. J. (2001). Szkice do pedagogiki twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” podrozdział „Psychodydaktyczne zasady

pomocy w tworzeniu” s. 107-120.

6. Szmidt, K. J. (2001). Szkice do pedagogiki twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” podrozdział „ Trening twórczości i jego

rodzaje” s. 56- 66.

7. Szmidt, K.J. (2005). Dlaczego należy być twórczym? Rozważania o powodach istotnych, uzasadniających sens treningu twórczości.

[W:] Szmidt, K. J., (2005) (red.). Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej

w Łodzi s. 13-24.

8. Szmidt, K.J. (2005).Za dużo, za szybko, za łatwo: podstawowe błędy trenerów twórczości. [W:] Szmidt, K. J., (2005) (red.). Trening

twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi s. 81-102.

9. Piotrowski, K. T., W. Ligęza (2009). Twórczość jako cel dydaktyczny w kontekście rozwijania kompetencji kreatywnej u uczniów. [W:]

Szmidt, K.J., K.T. Piotrowski (red.). Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie – Badanie – Wspieranie. Kraków: Ośrodek Twórczej

Edukacji Kangur, s. 95-106.

10. Karwowski, M. (2005). Trening twórczości: rozpoznanie, planowanie, monitorowanie, przewodzenie. [W:] Szmidt, K. J., (2005) (red.).

Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi s. 39-59

11. Nęcka, E. (1994). Trop… Twórcze Rozwiązywanie Problemów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” – podrozdział „heurystyka” s.

24-70.

12. Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

13. Górniewicz. J. (2001). Kategorie pedagogiczne. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. s. 76-87.

14. Szmidt, K. J. (2005). Pedagogika twórczości. Idee – aplikacje – rady na twórcza drogę. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s.

75-106.

15. Płóciennik, E., Just, M., Dobrakowska, A., Woźniak, J. (2009). Metoda i wyobraźnia. Warszawa: Diffin.

16. Borzęcki, A., Okraszewski, K., Rakowiecka, B., Szmidt K.J. (1995). Porządek i przygoda. lekcje twórczości. Część 1. Warszawa:

WSiP.

17. Borzęcki, A., Okraszewski, K., Rakowiecka, B., Szmidt K.J. (1995). Porządek i przygoda. lekcje twórczości. Część 2. Warszawa:

WSiP.

18. Uszyńska-Jarmoc (2005). Podróże skarby przygoda. Podręcznik i program, rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji

autokreacyjnych dzieci klas I-III. Białystok: Trans Humana.

19. Karwowski, M. (2009). Klimat szkoły a zdolności twórcze uczniów: w poszukiwaniu prokreatywnej synergii. Ruch Pedagogiczny, 80,

39-63.

20. Karwowski, M. (2005). Klimat dla kreatywności [W:] Krzysztof, J. Szmidt (red.). Dydaktyka twórczości. Koncepcje, problemy,

rozwiązania. Kraków: Impuls.

21. Gralewski, J. (2016). Teachers’ Beliefs About Creativity and the Possibilities of Developing it in Polish High Schools: A Qualitative

Study. Creativity Theories – Research – Applications, 3(2), 292-329.

Literatura uzupełniająca:

1. Okoń, W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” – rozdział 3 „Główne pojęcia

dydaktyki” s. 54-64.

2. Dobrołowicz, W. (1995). Psychodydaktyka kreatywności. Warszawa: WSPS –s. 21-139.

3. Lewowicki, T. (1986). Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa.: WSiP podrozdział „Ogólne zasady myślenia twórczego” s. 183-190.

4. Dobrołowicz, W. (1993). Psychika i bariery. Warszawa: WSiP

5. Malicka, M. (1997). Twórczość jako kategoria pedagogiczna. [W:] Antologia tekstów do psychopedagogiki twórczości. Warszawa: WSiP.

s. 49-59.

6. Aljughaiman, A. i Mowrer-Reynolds, E. (2005). Teachers' conceptions of creativity and creative students. Journal of Creative Behavior,

39, 17-34.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

-dyskusja

-pokaz filmu

-prezentacja multimedialna

-działania praktyczne

-praca z tekstem

UMIEJĘTNOŚCI

-pokaz

-pokaz filmu

-prezentacja multimedialna

-działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-dyskusja

-pokaz

-prezentacja

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Liczba godzin kontraktowych (ćwiczenia) - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 15h

Przygotowanie pracy grupowej nr 1 - 5h

Przygotowanie pracy grupowej nr 2- 10h

Przygotowanie się do testu końcowego - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Gralewski
Prowadzący grup: Jacek Gralewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

• Poszerzenie umiejętności studentów z zakresu stymulacji kreatywności uczniów.

• Zapoznanie studentów z celami, zasadami, metodami i wybranymi programami stymulowania kreatywności oraz wychowywania do

twórczości.

• Rozwijanie zdolności studentów z zakresu samodzielnego planowania i prowadzenia zajęć z zakresu stymulowania zdolności twórczych

uczniów oraz nauki metod twórczego rozwiązywania problemów.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Test wiedzy. Ocena z testu stanowi 50% oceny z przedmiotu.

2. Praca grupowa w postaci opracowania minimum 3 autorskich zadań mających na celu stymulowanie kreatywności uczniów, z

czego dwa zostaną przeprowadzone na forum grupy. Prezentacja będzie

oceniana na stopień. Ocena za prezentację stanowić będzie 50% oceny z przedmiotu.

3. Ocena końcowa z przedmiotu będzie wynikiem ocen z kolokwium zaliczeniowego oraz pracy pracy grupowej prezentowanej w trakcie zajęć .

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

1. W kierunku pojęcia dydaktyki twórczości - 4h

2. Potrzeba twórczości a ograniczenia współczesnej szkoły - 4h

3. Przekonania nauczycieli na temat twórczości - 4h

3. Cele kształcenia do twórczości - 2h

4. Zadanie twórcze i jego cechy - 2h

5. Zasady dydaktyki twórczości - 6h

6. Metody i techniki rozwijania twórczych możliwości uczniów - 2h

7. Aspekty realizacyjne treningów twórczości - 2h

8. Model i tok lekcji twórczości - 2h

9. Wybrane programy nauczania twórczości - 2h

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Galewska-Kustra, M. (2012). Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

s. 27-146.

2. Szmidt, K.J. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP – rozdziały 1,5,6 i 7.

3. Szmidt, K.J., W. Ligęza (2009). Twórczość jako cel dydaktyczny w kontekście rozwijania kompetencji kreatywnej u uczniów. [W:]

Szmidt, K.J., K.T. Piotrowski (red.). Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie – Badanie – Wspieranie. Kraków: Ośrodek Twórczej

Edukacji Kangur, s. 95-106.

4. Szmidt, K. J. (1997). Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Porządek i Przygoda- lekcje twórczości. Warszawa: WSiP – rozdziały: 2,

3, 5, 6.

5. Szmidt, K. J. (2001). Szkice do pedagogiki twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” podrozdział „Psychodydaktyczne zasady

pomocy w tworzeniu” s. 107-120.

6. Szmidt, K. J. (2001). Szkice do pedagogiki twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” podrozdział „ Trening twórczości i jego

rodzaje” s. 56- 66.

7. Szmidt, K.J. (2005). Dlaczego należy być twórczym? Rozważania o powodach istotnych, uzasadniających sens treningu twórczości.

[W:] Szmidt, K. J., (2005) (red.). Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej

w Łodzi s. 13-24.

8. Szmidt, K.J. (2005).Za dużo, za szybko, za łatwo: podstawowe błędy trenerów twórczości. [W:] Szmidt, K. J., (2005) (red.). Trening

twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi s. 81-102.

9. Piotrowski, K. T., W. Ligęza (2009). Twórczość jako cel dydaktyczny w kontekście rozwijania kompetencji kreatywnej u uczniów. [W:]

Szmidt, K.J., K.T. Piotrowski (red.). Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie – Badanie – Wspieranie. Kraków: Ośrodek Twórczej

Edukacji Kangur, s. 95-106.

10. Karwowski, M. (2005). Trening twórczości: rozpoznanie, planowanie, monitorowanie, przewodzenie. [W:] Szmidt, K. J., (2005) (red.).

Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi s. 39-59

11. Nęcka, E. (1994). Trop… Twórcze Rozwiązywanie Problemów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” – podrozdział „heurystyka” s.

24-70.

12. Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

13. Górniewicz. J. (2001). Kategorie pedagogiczne. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. s. 76-87.

14. Szmidt, K. J. (2005). Pedagogika twórczości. Idee – aplikacje – rady na twórcza drogę. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s.

75-106.

15. Płóciennik, E., Just, M., Dobrakowska, A., Woźniak, J. (2009). Metoda i wyobraźnia. Warszawa: Diffin.

16. Borzęcki, A., Okraszewski, K., Rakowiecka, B., Szmidt K.J. (1995). Porządek i przygoda. lekcje twórczości. Część 1. Warszawa:

WSiP.

17. Borzęcki, A., Okraszewski, K., Rakowiecka, B., Szmidt K.J. (1995). Porządek i przygoda. lekcje twórczości. Część 2. Warszawa:

WSiP.

18. Uszyńska-Jarmoc (2005). Podróże skarby przygoda. Podręcznik i program, rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji

autokreacyjnych dzieci klas I-III. Białystok: Trans Humana.

19. Karwowski, M. (2009). Klimat szkoły a zdolności twórcze uczniów: w poszukiwaniu prokreatywnej synergii. Ruch Pedagogiczny, 80,

39-63.

20. Karwowski, M. (2005). Klimat dla kreatywności [W:] Krzysztof, J. Szmidt (red.). Dydaktyka twórczości. Koncepcje, problemy,

rozwiązania. Kraków: Impuls.

21. Gralewski, J. (2016). Teachers’ Beliefs About Creativity and the Possibilities of Developing it in Polish High Schools: A Qualitative

Study. Creativity Theories – Research – Applications, 3(2), 292-329.

Literatura uzupełniająca:

1. Okoń, W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” – rozdział 3 „Główne pojęcia

dydaktyki” s. 54-64.

2. Dobrołowicz, W. (1995). Psychodydaktyka kreatywności. Warszawa: WSPS –s. 21-139.

3. Lewowicki, T. (1986). Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa.: WSiP podrozdział „Ogólne zasady myślenia twórczego” s. 183-190.

4. Dobrołowicz, W. (1993). Psychika i bariery. Warszawa: WSiP

5. Malicka, M. (1997). Twórczość jako kategoria pedagogiczna. [W:] Antologia tekstów do psychopedagogiki twórczości. Warszawa: WSiP.

s. 49-59.

6. Aljughaiman, A. i Mowrer-Reynolds, E. (2005). Teachers' conceptions of creativity and creative students. Journal of Creative Behavior,

39, 17-34.

7. Craft, A. (2005). Creativity in schools. Tensions and dilemmas. London: Routledge

8. Cropley, A. J. (2001). Creativity in education and learning: A guide for teachers and educators. Oxon: Routledge.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

-dyskusja

-pokaz filmu

-prezentacja multimedialna

-działania praktyczne

-praca z tekstem

UMIEJĘTNOŚCI

-pokaz

-pokaz filmu

-prezentacja multimedialna

-działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-dyskusja

-pokaz

-prezentacja

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Liczba godzin kontraktowych (ćwiczenia) - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 15h

Przygotowanie pracy grupowej nr 1 - 10h

Przygotowanie się do testu końcowego - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Jan Łaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

• Poszerzenie umiejętności studentów z zakresu stymulacji kreatywności uczniów.

• Zapoznanie studentów z celami, zasadami, metodami i wybranymi programami stymulowania kreatywności oraz wychowywania do

twórczości.

• Rozwijanie zdolności studentów z zakresu samodzielnego planowania i prowadzenia zajęć z zakresu stymulowania zdolności twórczych

uczniów oraz nauki metod twórczego rozwiązywania problemów.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Test wiedzy. Ocena z testu stanowi 50% oceny z przedmiotu.

2. Praca grupowa nr 1 w postaci opracowania minimum 2 autorskich zadań mających na celu stymulowanie kreatywności uczniów, z

czego jedno zostanie przeprowadzone na forum grupy. Praca będzie oceniana na zal/nzal.

4.Praca grupowa nr 2 w postaci prezentacji na temat wybranego programu stymulowania kreatywności uczniów. Prezentacja będzie

oceniana na stopień. Ocena za prezentację stanowić będzie 50% oceny z przedmiotu.

5. Ocena końcowa z przedmiotu będzie wynikiem ocen z kolokwium zaliczeniowego oraz prezentacji na temat wybranego programu

stymulowania kreatywności wygłoszonej w trakcie zajęć.

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

1. W kierunku pojęcia dydaktyki twórczości - 4h

2. Potrzeba twórczości a ograniczenia współczesnej szkoły - 4h

3. Cele kształcenia do twórczości - 2h

4. Zadanie twórcze i jego cechy - 2h

5. Zasady dydaktyki twórczości - 6h

6. Metody i techniki rozwijania twórczych możliwości uczniów - 2h

7. Aspekty realizacyjne treningów twórczości - 2h

8. Model i tok lekcji twórczości - 2 h

9. Wybrane programy nauczania twórczości - 5h

10. Szkoła wspierająca twórczość uczniów- w kierunku syntezy - 1h

Literatura:

Teksty oraz materiały pomocnicze, a także zadania do wykonania przez studentów przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres grupy studenckiej.

Termin połączeń oraz realizacji programu studiów zgodny z planem zajęć.

Student zalicza przedmiot przygotowując pracę końcową, stanowiącą samodzielne opracowanie wybranego przez siebie zagadnienia.

Kontakt e-mail do prowadzącego zajęcia: laszczyk@aps.edu.pl

Literatura obowiązkowa:

1. Galewska-Kustra, M. (2012). Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

s. 27-146.

2. Szmidt, K.J. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP – rozdziały 1,5,6 i 7.

3. Szmidt, K.J., W. Ligęza (2009). Twórczość jako cel dydaktyczny w kontekście rozwijania kompetencji kreatywnej u uczniów. [W:]

Szmidt, K.J., K.T. Piotrowski (red.). Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie – Badanie – Wspieranie. Kraków: Ośrodek Twórczej

Edukacji Kangur, s. 95-106.

4. Szmidt, K. J. (1997). Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Porządek i Przygoda- lekcje twórczości. Warszawa: WSiP – rozdziały: 2,

3, 5, 6.

5. Szmidt, K. J. (2001). Szkice do pedagogiki twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” podrozdział „Psychodydaktyczne zasady

pomocy w tworzeniu” s. 107-120.

6. Szmidt, K. J. (2001). Szkice do pedagogiki twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” podrozdział „ Trening twórczości i jego

rodzaje” s. 56- 66.

7. Szmidt, K.J. (2005). Dlaczego należy być twórczym? Rozważania o powodach istotnych, uzasadniających sens treningu twórczości.

[W:] Szmidt, K. J., (2005) (red.). Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej

w Łodzi s. 13-24.

8. Szmidt, K.J. (2005).Za dużo, za szybko, za łatwo: podstawowe błędy trenerów twórczości. [W:] Szmidt, K. J., (2005) (red.). Trening

twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi s. 81-102.

9. Piotrowski, K. T., W. Ligęza (2009). Twórczość jako cel dydaktyczny w kontekście rozwijania kompetencji kreatywnej u uczniów. [W:]

Szmidt, K.J., K.T. Piotrowski (red.). Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie – Badanie – Wspieranie. Kraków: Ośrodek Twórczej

Edukacji Kangur, s. 95-106.

10. Karwowski, M. (2005). Trening twórczości: rozpoznanie, planowanie, monitorowanie, przewodzenie. [W:] Szmidt, K. J., (2005) (red.).

Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi s. 39-59

11. Nęcka, E. (1994). Trop… Twórcze Rozwiązywanie Problemów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” – podrozdział „heurystyka” s.

24-70.

12. Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

13. Górniewicz. J. (2001). Kategorie pedagogiczne. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. s. 76-87.

14. Szmidt, K. J. (2005). Pedagogika twórczości. Idee – aplikacje – rady na twórcza drogę. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s.

75-106.

15. Płóciennik, E., Just, M., Dobrakowska, A., Woźniak, J. (2009). Metoda i wyobraźnia. Warszawa: Diffin.

16. Borzęcki, A., Okraszewski, K., Rakowiecka, B., Szmidt K.J. (1995). Porządek i przygoda. lekcje twórczości. Część 1. Warszawa:

WSiP.

17. Borzęcki, A., Okraszewski, K., Rakowiecka, B., Szmidt K.J. (1995). Porządek i przygoda. lekcje twórczości. Część 2. Warszawa:

WSiP.

18. Uszyńska-Jarmoc (2005). Podróże skarby przygoda. Podręcznik i program, rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji

autokreacyjnych dzieci klas I-III. Białystok: Trans Humana.

19. Karwowski, M. (2009). Klimat szkoły a zdolności twórcze uczniów: w poszukiwaniu prokreatywnej synergii. Ruch Pedagogiczny, 80,

39-63.

20. Karwowski, M. (2005). Klimat dla kreatywności [W:] Krzysztof, J. Szmidt (red.). Dydaktyka twórczości. Koncepcje, problemy,

rozwiązania. Kraków: Impuls.

21. Gralewski, J. (2016). Teachers’ Beliefs About Creativity and the Possibilities of Developing it in Polish High Schools: A Qualitative

Study. Creativity Theories – Research – Applications, 3(2), 292-329.

Literatura uzupełniająca:

1. Okoń, W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” – rozdział 3 „Główne pojęcia

dydaktyki” s. 54-64.

2. Dobrołowicz, W. (1995). Psychodydaktyka kreatywności. Warszawa: WSPS –s. 21-139.

3. Lewowicki, T. (1986). Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa.: WSiP podrozdział „Ogólne zasady myślenia twórczego” s. 183-190.

4. Dobrołowicz, W. (1993). Psychika i bariery. Warszawa: WSiP

5. Malicka, M. (1997). Twórczość jako kategoria pedagogiczna. [W:] Antologia tekstów do psychopedagogiki twórczości. Warszawa: WSiP.

s. 49-59.

6. Aljughaiman, A. i Mowrer-Reynolds, E. (2005). Teachers' conceptions of creativity and creative students. Journal of Creative Behavior,

39, 17-34.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

-dyskusja

-pokaz filmu

-prezentacja multimedialna

-działania praktyczne

-praca z tekstem

UMIEJĘTNOŚCI

-pokaz

-pokaz filmu

-prezentacja multimedialna

-działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-dyskusja

-pokaz

-prezentacja

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Liczba godzin kontraktowych (ćwiczenia) - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 15h

Przygotowanie pracy grupowej nr 1 - 5h

Przygotowanie pracy grupowej nr 2- 10h

Przygotowanie się do testu końcowego - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Łaszczyk
Prowadzący grup: Jan Łaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.