Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole - metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-DSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole - metodyka
Jednostka: Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty dla roku akademickiego 2017/2018 - III rok:

WIEDZA

PE1_W25

- ma wiedzę dotyczącą organizacji i udzielania, na różne sposoby i w różnych zakresach zdeterminowanych potrzebami jednostki, wsparcia pedagogicznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i ich rodzin.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

- Potrafi w podstawowym zakresie wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, występujących na etapie edukacji wczesnoszkolnej dziecka,

PE1_U12

- potrafi posługiwać się podstawowymi zasadami i normami etycznymi w podejmowanych działaniach wychowawczych i edukacyjnych w stosunku do dzieci, ich rodziców, jak również innych specjalistów - uczestników procesu edukacji wczesnoszkolnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K05

- dostrzega i formułuje typowe dylematy moralne i etyczne związane z pracą nauczyciela, nauczyciela-wychowawcy i nauczyciela-terapeuty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PEP1_W09 zna reguły wspierania dzieci w czynnościach inte-lektualnych potrzebnych im w codziennych sytu-acjach w domu, żłobku i przedszkolu

zna podstawy psychologiczne i pedagogiczne intensywnego wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

zna psychologiczne i pedagogiczne podstawy intensywnego wspierania rozwoju dzieci

PEP1_U03 umie organizować zajęcia wspierające rozwój dzieci

PEP1_U05 potrafi rozpoznawać u dzieci specjalne potrzeby edukacyjne oraz planować i realizować działania praktyczne

PEP1_U11 potrafi współpracować z rodzicami w zakresie wspierania dzieci w rozwoju: poznawania siebie i otoczenia oraz sprostania oczekiwaniom szkol-nym.

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia:

mini wykład, prezentacja, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca w zespołach, praca z tekstem w tym z aktem prawnym, analiza przypadków – studia przypadków;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 18

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie pracy na ćwiczenia – 30

Inne formy - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rola
Prowadzący grup: Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład:

egzamin pisemny -kolokwium

Ćwiczenia:

Każdy Student przygotowuje scenariusz zajęć dla dzieci w określonym wieku i tematyce wskazanej przez prowadzącego oraz w formie praktycznej przeprowadza zajęcia ze swoją grupą na podstawie wcześniej przygotowanego konspektu.

Pełny opis:

Podczas wykładu studenci będą realizowali treści:

1. Analiza dokumentów regulujących realizację udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozporządzenie o udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wynikające z niego zadania dla nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych. Grupy osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ich ogólna charakterystyka, najczęstsze przyczyny i objawy trudności edukacyjnych i wychowawczych.

3.Zasady udzielania specjalnego wsparcia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacji zajęć (dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć rozwijających uzdolnienia, rewalidacyjnych, itp.)

z dziećmi o zróżnicowanych specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Podczas ćwiczeń studenci będą realizowali treści:

1. Analiza potrzeb dzieci ze SPE pod kątem ich zaspakajania w przedszkolu i szkole.

2. Tworzenie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego.

3. Metody i sposoby wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole

4. Wykorzystanie własnych kompetencji i posiadanych zasobów do planowania skutecznej pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Rozporządzenie MEN z dn. 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

• Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - przykładowe rozwiązania, w: Podniesienie efektów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.

• Podniesienie efektów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, cz. I i II, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.

• Baker J., Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych. Trening komunikacji, zabawy i emocji dla dzieci z autyzmem, Harmonia, 2016

• Jagielska G., Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole

i w przedszkolu, z serii: One są wśród nas, Warszawa 2010

• Święcicka M. Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi z serii: One są wśród nas, Warszawa 1996

• Srebnicki T., Wolańczyk T., Dziecko z ADHD w szkole

i w przedszkolu, z serii: One są wśród nas, Warszawa 2010

• Jerzak M., Kołakowski A., ADHD w szkole. Jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, Wyd. GWP, Sopot 2010

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Diagnoza i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności. Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

• Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 1998

• Głodkowska J. (red.), Dydaktyka specjalna – w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podręcznik akademicki. Warszawa 2010

• Oleńska-Pawlak T., Podstawy procesu diagnozowania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W: M. Klaczak, P. Majewicz (red.),

• Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

•Gordon T., Wychowanie bez porażek. Warszawa 2007

• Pisula E., Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Wyd. GWP, Sopot 2015

• Reddy L., A., Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. Interwencje przez zabawę, Wyd. PWN 2014

• Kołakowski A., Pisula A., Sposób na trudne dziecko, Wyd. GWP, Sopot 2014

• Bogucka J., Kościelska M., Radomski D. Dzieci z porażeniem mózgowym z serii: One są wśród nas, Warszawa 1997

• Kobosko J., Kosmalowa J. Dzieci z uszkodzonym słuchem z serii: One są wśród nas, Warszawa 1997

• Kuczyńska-Kwapisz J. Dzieci niewidome i słabowidzące z serii: One są wśród nas, Warszawa 1996

• Oszwa U., Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej, Kraków 2007

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład aktywizujący, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca w zespołach, praca z tekstem, analiza przypadków;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15 godz.+ ćwiczenia 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie pracy na ćwiczenia - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rola
Prowadzący grup: Agnieszka Piechowicz, Karolina Zdziechowska-Dzierzgwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student potrafi przeprowadzić zajęcia z grupą dzieci, w tym z dziećmi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dostosowując treści do poziomu

i możliwości dzieci.

Pomiar efektów kształcenia:

Każdy Student przygotowuje scenariusz zajęć dla dzieci w określonym wieku i tematyce wskazanej przez prowadzącego oraz w formie praktycznej przeprowadza zajęcia ze swoją grupą na podstawie wcześniej przygotowanego konspektu

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń studenci będą realizowali treści:

1. Analiza dokumentów regulujących realizację udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozporządzenie o udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wynikające z niego zadania dla nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych. Grupy osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ich ogólna charakterystyka, najczęstsze przyczyny i objawy trudności edukacyjnych i wychowawczych.

3.Zasady udzielania specjalnego wsparcia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacji zajęć (dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć rozwijających uzdolnienia, rewalidacyjnych, itp.)

z dziećmi o zróżnicowanych specjalnych potrzebach edukacyjnych.

5. Analiza potrzeb dzieci ze SPE pod kątem ich zaspakajania w przedszkolu i szkole.

6. Tworzenie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego.

7. Metody i sposoby wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole

8. Wykorzystanie własnych kompetencji i posiadanych zasobów do planowania skutecznej pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Rozporządzenie MEN z dn. 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

• Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - przykładowe rozwiązania, w: Podniesienie efektów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.

• Podniesienie efektów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, cz. I i II, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.

• Baker J., Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych. Trening komunikacji, zabawy i emocji dla dzieci z autyzmem, Harmonia, 2016

• Jagielska G., Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole

i w przedszkolu, z serii: One są wśród nas, Warszawa 2010

• Święcicka M. Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi z serii: One są wśród nas, Warszawa 1996

• Srebnicki T., Wolańczyk T., Dziecko z ADHD w szkole

i w przedszkolu, z serii: One są wśród nas, Warszawa 2010

• Jerzak M., Kołakowski A., ADHD w szkole. Jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, Wyd. GWP, Sopot 2010

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Diagnoza i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności. Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

• Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 1998

• Głodkowska J. (red.), Dydaktyka specjalna – w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podręcznik akademicki. Warszawa 2010

• Oleńska-Pawlak T., Podstawy procesu diagnozowania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W: M. Klaczak, P. Majewicz (red.),

• Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

•Gordon T., Wychowanie bez porażek. Warszawa 2007

• Pisula E., Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Wyd. GWP, Sopot 2015

• Reddy L., A., Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. Interwencje przez zabawę, Wyd. PWN 2014

• Kołakowski A., Pisula A., Sposób na trudne dziecko, Wyd. GWP, Sopot 2014

• Bogucka J., Kościelska M., Radomski D. Dzieci z porażeniem mózgowym z serii: One są wśród nas, Warszawa 1997

• Kobosko J., Kosmalowa J. Dzieci z uszkodzonym słuchem z serii: One są wśród nas, Warszawa 1997

• Kuczyńska-Kwapisz J. Dzieci niewidome i słabowidzące z serii: One są wśród nas, Warszawa 1996

• Oszwa U., Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej, Kraków 2007

Uwagi:

Metody kształcenia: mini wykład, prezentacja, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca w zespołach, praca z tekstem w tym z aktem prawnym, analiza przypadków – studia przypadków;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 18

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie pracy na ćwiczenia – 30

Inne formy - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rola
Prowadzący grup: Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, Beata Rola
Prowadzący grup: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela
Prowadzący grup: Natalia Bednarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.