Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia prawa oświatowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-WZO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia prawa oświatowego
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z regulacjami prawnymi w zakresie oświaty. Podczas zajęć omówione zostaną źródła prawa oświatowego, regulacje prawne w zakresie organizacji systemu oświaty w Polsce oraz podstawowe procedury postępowania w sprawach dotyczących uczniów i nauczycieli. Ponadto zaprezentowane zostaną podstawowe regulacje w zakresie prawa autorskiego i ochrony danych osobowych w ramach działalności podmiotów systemu oświaty. Następnie omówione zostaną regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu nauczyciela.

Pełny opis:

1. Podstawowe informacje o prawie (definicja prawa, podział prawa: prawo materialne, prawo formalne, gałęzie prawa, źródła prawa, hierarchia aktów prawnych);

2. Akty prawa międzynarodowego dotyczące prawa oświatowego (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o prawach dziecka, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i kulturalnych);

3. Prawo oświatowe w polskim systemie prawa (ustawa o systemie oświaty, ustawa Karta Nauczyciela);

4. Prawo wewnętrzne placówki (statut, regulamin, zarządzenia, uchwały);

5. Postępowanie administracyjne (terminy, decyzje, tryb odwoławczy, skargi, wnioski);

6. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem (procedury interwencji, zasady korzystania z internetu przez dzieci i ochrona przed szkodliwymi treściami, zasady bezpiecznej relacji pracownik placówki – dziecko);

7. Prawo autorskie w szkole;

8. Ochrona danych osobowych;

9. Bazy wiedzy prawnej i narzędzia informatyczne (np. Lex, Legalis, Temida, baza aktów prawnych na stronie Sejmu RP, ABC Praktyki Prawa Oświatowego Wolters Kluwer, newslettery);

10. Mediacje w szkole.

Literatura:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1927 ze zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257

A. Balicki, M. Pyter, Prawo oświatowe. Komentarz, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

Miruć A., Nadzór pedagogiczny w oświacie – wybrane zagadnienia, Białystok 2010,

Bała P., Konstytucyjne prawo do nauki a polski system oświaty, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PEP1_W13

- zna i rozumie na poziomie elementarnym funkcje prawa i zasady uchwalania w Polsce powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz zasady obowiązywania w Polsce międzynarodowych aktów prawnych;

- ma wiedzę wprowadzającą w zakresie wybranych gałęzi i dziedzin prawa, w tym prawa własności intelektualne

PEP1_W19

- zna źródła prawa własności intelektualnej;

- rozumie normy prawne regulujące ochronę przedmiotu własności intelektualnej

UMIEJĘTNOŚCI

PEP1_U01

- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zdarzeń, z których wynikają skutki prawne (np. odpowiedzialność cywilnoprawna lub karna,

nieważność lub nieskuteczność czynności prawnej)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEP1_K01

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu prawa i umiejętności interpretacji norm prawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Fastyn
Prowadzący grup: Arkadiusz Fastyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Fastyn
Prowadzący grup: Arkadiusz Fastyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Fastyn
Prowadzący grup: Arkadiusz Fastyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Podstawowe informacje o prawie (definicja prawa, podział prawa: prawo materialne, prawo formalne, gałęzie prawa, źródła prawa, hierarchia aktów prawnych);

2. Akty prawa międzynarodowego dotyczące prawa oświatowego (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o prawach dziecka, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i kulturalnych);

3. Prawo oświatowe w polskim systemie prawa (ustawa o systemie oświaty, ustawa Karta Nauczyciela);

4. Prawo wewnętrzne placówki (statut, regulamin, zarządzenia, uchwały);

5. Postępowanie administracyjne (terminy, decyzje, tryb odwoławczy, skargi, wnioski);

6. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem (procedury interwencji, zasady korzystania z internetu przez dzieci i ochrona przed szkodliwymi treściami, zasady bezpiecznej relacji pracownik placówki – dziecko);

7. Prawo autorskie w szkole;

8. Ochrona danych osobowych;

9. Bazy wiedzy prawnej i narzędzia informatyczne (np. Lex, Legalis, Temida, baza aktów prawnych na stronie Sejmu RP, ABC Praktyki Prawa Oświatowego Wolters Kluwer, newslettery);

10. Mediacje w szkole.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. 1991, Nr 95, poz. 425 ze zm.

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. 1982, Nr 3, poz. 19, ze zm.

3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Dz. U. 2011, Nr 139, poz. 814, ze zm.

4. Pilich M., Komentarz do ustawy o systemie oświaty, Wolters i Kluwer S.A., Warszawa 2015.

5. Balicki A., Pyter M., Prawo oświatowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Miruć A., Nadzór pedagogiczny w oświacie – wybrane zagadnienia, Białystok 2010,

2. Bała P., Konstytucyjne prawo do nauki a polski system oświaty, Warszawa 2009.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Zajęcia prowadzone metodą wykładową z prezentacją multimedialną, wzbogaconą o analizy konkretnych stanów faktycznych (kazusy) oraz analizę przepisów prawa oraz orzecznictwa, z uwzględnieniem dyskusji moderowanej.

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test zaliczeniowy, dyskusja dydaktyczna

Nakład pracy studenta:

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Liczba godzin kontaktowych: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 8

Sumaryczna liczba punktów ECTS -

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Podstawowe informacje o prawie (definicja prawa, podział prawa: prawo materialne, prawo formalne, gałęzie prawa, źródła prawa, hierarchia aktów prawnych);

2. Akty prawa międzynarodowego dotyczące prawa oświatowego (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o prawach dziecka, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i kulturalnych);

3. Prawo oświatowe w polskim systemie prawa (ustawa o systemie oświaty, ustawa Karta Nauczyciela);

4. Prawo wewnętrzne placówki (statut, regulamin, zarządzenia, uchwały);

5. Postępowanie administracyjne (terminy, decyzje, tryb odwoławczy, skargi, wnioski);

6. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem (procedury interwencji, zasady korzystania z internetu przez dzieci i ochrona przed szkodliwymi treściami, zasady bezpiecznej relacji pracownik placówki – dziecko);

7. Prawo autorskie w szkole;

8. Ochrona danych osobowych;

9. Bazy wiedzy prawnej i narzędzia informatyczne (np. Lex, Legalis, Temida, baza aktów prawnych na stronie Sejmu RP, ABC Praktyki Prawa Oświatowego Wolters Kluwer, newslettery);

10. Mediacje w szkole.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. 1991, Nr 95, poz. 425 ze zm.

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. 1982, Nr 3, poz. 19, ze zm.

3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Dz. U. 2011, Nr 139, poz. 814, ze zm.

4. Pilich M., Komentarz do ustawy o systemie oświaty, Wolters i Kluwer S.A., Warszawa 2015.

5. Balicki A., Pyter M., Prawo oświatowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Miruć A., Nadzór pedagogiczny w oświacie – wybrane zagadnienia, Białystok 2010,

2. Bała P., Konstytucyjne prawo do nauki a polski system oświaty, Warszawa 2009.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Zajęcia prowadzone metodą wykładową z prezentacją multimedialną, wzbogaconą o analizy konkretnych stanów faktycznych (kazusy) oraz analizę przepisów prawa oraz orzecznictwa, z uwzględnieniem dyskusji moderowanej.

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test zaliczeniowy, dyskusja dydaktyczna

Nakład pracy studenta:

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Liczba godzin kontaktowych: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Podstawowe informacje o prawie (definicja prawa, podział prawa: prawo materialne, prawo formalne, gałęzie prawa, źródła prawa, hierarchia aktów prawnych);

2. Akty prawa międzynarodowego dotyczące prawa oświatowego (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o prawach dziecka, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i kulturalnych);

3. Prawo oświatowe w polskim systemie prawa (ustawa o systemie oświaty, ustawa prawo oświatowe, ustawa Karta Nauczyciela);

4. Prawo wewnętrzne placówki (statut, regulamin, zarządzenia, uchwały);

5. Postępowanie administracyjne (terminy, decyzje, tryb odwoławczy, skargi, wnioski);

6. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem (procedury interwencji, zasady korzystania z internetu przez dzieci i ochrona przed szkodliwymi treściami, zasady bezpiecznej relacji pracownik placówki – dziecko);

7. Prawo autorskie w szkole;

8. Ochrona danych osobowych;

9. Bazy wiedzy prawnej i narzędzia informatyczne (np. Lex, Legalis, Temida, baza aktów prawnych na stronie Sejmu RP, ABC Praktyki Prawa Oświatowego Wolters Kluwer, newslettery);

10. Mediacje w szkole.

Literatura:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1927 ze zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257

A. Balicki, M. Pyter, Prawo oświatowe. Komentarz, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

Miruć A., Nadzór pedagogiczny w oświacie – wybrane zagadnienia, Białystok 2010,

Bała P., Konstytucyjne prawo do nauki a polski system oświaty, Warszawa 2009.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Zajęcia prowadzone metodą wykładową z prezentacją multimedialną, wzbogaconą o analizy konkretnych stanów faktycznych (kazusy) oraz analizę przepisów prawa oraz orzecznictwa, z uwzględnieniem dyskusji moderowanej.

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test zaliczeniowy, dyskusja dydaktyczna

Nakład pracy studenta:

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Liczba godzin kontaktowych: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.