Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-WSZ2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W07 ma elementarną wiedzę o wybranych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, zorientowaną na wykorzystanie w praktycznej działalności pedagogicznej w obszarze wybranej specjalności

PEP1_W13 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, ekonomicznych organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji związanych z obszarem działalności pedagogicznej wybranej specjalności

PEP1_U14 potrafi rozwiązywać konkretne problemy pedagogiczne, prognozować przebieg ich rozwiązywania, przewidywać skutki planowanych działań, organizować i realizować działania pedagogiczne, dokonywać analizy wspomnianych działań ukierunkowanej na ich modyfikację oraz eksperymentować w określonym obszarze praktyki pedagogicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Aneta Babiuk-Massalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej: problemowo-badawczej

Pełny opis:

Prawa rodziców i ich obowiązki, prawa nauczyciela w kontaktach z rodzicami i jego obowiązki, planowanie i przygotowanie spotkania nauczyciela z rodzicami, kontrola przebiegu spotkania, wykorzystanie informacji zwrotnej dla doskonalenia swojego warsztatu pedagogicznego, umiejętności komunikacyjne przydatne w kontaktach z rodzicami.

Kim są trudni rodzice? Jak radzić sobie z nimi?

Aktywne słuchanie jako podstawowa umiejętność.

Efektywna komunikacja interpersonalna.

Jak radzić sobie ze złością?

Jak radzić sobie z płaczem?

Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci. Kary i nagrody a język potrzeb. Zrozumieć dziecko.

Na czym polega komunikacja bez przemocy?

Współpraca z rodzicami dzięki relacji opartej o szacunek zamiast zarządzania poprzez strach.

Samoświadomość i dbanie o siebie jako obowiązek nauczyciela i każdej osoby pomagającej innym.

Podczas zajęć ze studentami zrealizowane zostaną założenia współpracy ze środowiskiem lokalnym. Podczas zajęć plenerowych studenci będą hospitowali zajęcia w gabinecie integracji sensorycznej. Będą uczestniczyli także w zajęciach z ekspertem z zakresu fizjoterapii, terapii integracji IS i treningu słuchowego.

Literatura:

H. Olechnowicz, Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku, WSiP 1999

A. Kohn, Wychowanie bez nagród i kar, wydawnictwo: MiND, 2013

K. Wnęk-Joniec, Nie przydeptuj małych skrzydeł, 2013

M. Król-Fijewska, Stanowczo, łagodnie, bez lęku, 2012

A. Dodziuk, Pokochać siebie, WSiP

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

zajęcia: 20h

konsultacje: 10h

przygotowanie do zajęć: 15h

literatura (przygotowanie do zaliczenia): 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prawa rodziców i ich obowiązki, prawa nauczyciela w kontaktach z rodzicami i jego obowiązki, planowanie i przygotowanie spotkania nauczyciela z rodzicami, kontrola przebiegu spotkania, wykorzystanie informacji zwrotnej dla doskonalenia swojego warsztatu pedagogicznego, umiejętności komunikacyjne przydatne w kontaktach z rodzicami.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu będą:

- Opracowanie dokumentu wewnątrzszkolnego regulującego współpracę rodziców z placówką edukacyjno - wychowawczą.

-Obecność na zajęciach

-Przygotowanie do zajęć

Pełny opis:

Prawa rodziców i ich obowiązki, prawa nauczyciela w kontaktach z rodzicami i jego obowiązki. -Prawne uwarunkowania współpracy rodzice - nauczyciele. Planowanie i przygotowanie spotkania nauczyciela z rodzicami, kontrola przebiegu spotkania, wykorzystanie informacji zwrotnej dla doskonalenia swojego warsztatu pedagogicznego, umiejętności komunikacyjne przydatne w kontaktach z rodzicami.

Kim są trudni rodzice? Jak radzić sobie z nimi?

Aktywne słuchanie jako podstawowa umiejętność.

Efektywna komunikacja interpersonalna.

Czynniki determinujące i zakłócające współpracę. Rozpoznawanie wzajemnych oczekiwań rodziców i nauczycieli. Trudne sytuacje w kontaktach z rodzicami - efektywne strategie komunikacyjne.

Sposoby włączania rodziców w życie grupy przedszkolnej/klasy szkolnej; formy współpracy.

Projektowanie i planowanie współpracy z rodzicami.Samoświadomość i dbanie o siebie jako obowiązek nauczyciela i każdej osoby pomagającej innym.

Współdziałanie pedagogiczne placówek oświatowych ze środowiskiem lokalnym. Modele współpracy przedszkola/szkoły ze środowiskiem lokalnym.

Literatura:

Andrzejewska J., Wspieranie rozwoju dziecka poprzez współpracę nauczyciela z rodziną, W.:S.Guz, J.Andrzejewska, Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole, 2005

Christopcher C. J., Nauczyciel-rodzic. Skuteczne porozumiewanie się,

Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów,

Mendel M., Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcyLulek B., Współpraca szkoły, rodziny i środowiska.

Pawlak B., Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych.

Żłobicki W., Rodzice i nauczyciele w edukacji wczesnoszkolnej,

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

zajęcia: 20h

przygotowanie do zajęć: 20h

literatura (przygotowanie do zaliczenia): 25h

przygotowanie pracy zaliczeniowej: 25h

SUMA: 90h = 3 punkty ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w postaci konwersatorium (z koniecznymi w niektórych sytuacjach elementami wykładu): prawa rodziców i ich obowiązki, prawa nauczyciela w kontaktach z rodzicami i jego obowiązki, planowanie i przygotowanie spotkania nauczyciela z rodzicami, kontrola przebiegu spotkania, wykorzystanie informacji zwrotnej dla doskonalenia swojego warsztatu pedagogicznego, umiejętności komunikacyjne przydatne w kontaktach z rodzicami. Osobne zagadnienie stanowi problematyka źródeł konfliktów szkoła-dom, sposoby zapobiegania i ich rozwiązywanie, poszukiwanie pomocy w sytuacjach konfliktowych w środowisku.

Zajęcia opierają się na materiale poglądowym: przypadki trudne, doświadczenia studentów i zaprzyjaźnionych nauczycieli, analiza przypadku konkretnej rodziny

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 

-Mendel Maria, Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci?, Toruń cop. 2001 

 -Sawicka Antonina, Współpraca przedszkola z rodzicami, Warszawa 1991

 -Babiuch Małgorzata, Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów, Warszawa 2007

-Rogala Stanisław, Partnerstwo rodziców i nauczycieli, Warszawa, Wrocław 1989 

- Trempała Edmund, Środowisko rodzinne dziecka a sytuacja szkolna ucznia, Włocławek, 2003 

- Współpraca szkoły z rodzicami, red. Grażyna Łaniewska; Białystok 2001 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- Kawula Stanisław, Brągiel Józefa, Janke Andrzej W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki,. Toruń 20012

- Seweryńska Anna Maria, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa 2004

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

zajęcia: 20h

przygotowanie do zajęć: 20h

literatura (przygotowanie do zaliczenia): 25h

przygotowanie pracy zaliczeniowej: 25h

SUMA: 90h = 3 punkty ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.