Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne kierunki teorii i praktyki pedagogicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-WKT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne kierunki teorii i praktyki pedagogicznej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu przedmiotu:

PEP1_W09

- zna i rozumie specyfikę wybranych kierunków w teorii i praktyce pedagogicznej;

- zna i rozumie na poziome elementarnym wybrane wykładnie relacji wychowawczej oraz procesu wychowania, w tym ich warunków konstytutywnych;

- zna i rozumie wybrane społeczne i psychologiczne uwarunkowania relacji wychowawczej i procesu wychowania

- zna i rozumie wybrane aksjologiczne sposoby opisu wychowania;

- zna i rozumie wybrane antropologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania;

- zna implikacje praktyczne istnienia wybranych kierunków wychowania

PEP1_W11

- zna i rozumie elementarną systematykę głównych kierunków teoretycznych i paradygmatów pedagogiki

- zna i rozumie główne wyznaczniki teoretyczne i metodologiczne wybranych kierunków teoretycznych pedagogiki, w tym ich przesłanki filozoficzne, i naukoznawcze w zakresie pojmowania pedagogiki jako nauki, przedmiotu jej badań i sposobu poznania naukowego

- zna i rozumie podstawowe implikacje głównych kierunków teoretycznych pedagogiki dla pojmowania procesu wychowania i kształtowania jego praktyki

PEP1_U12

- analizuje problemy wychowawcze przedstawiane w literaturze pedagogicznej, a także ukazywane w publicystyce czy mające miejsce we własnych doświadczeniach oraz interpretuje je w kontekście dyskursu o granice swobody i przymusu wychowawczego;

- umiejętnie prezentuje własne spostrzeżenia, wątpliwości i sugestie pedagogiczne, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poznanych stanowisk;

- potrafi przygotować prezentację zagadnienia pedagogicznego związanego z konkretną koncepcją pedagogiczną oraz formułować argumenty odwołujące się do różnorodnych perspektyw teoretycznych w pedagogice

PEP1_U14

- potrafi wskazać możliwe przyczyny, przebieg i skutki działań wychowawczych

- potrafi zaplanować metody i formy działań pedagogicznych, wskazać ich uwarunkowania organizacyjne, zaproponować sposoby ich ewaluacji i możliwości ich modyfikacji w odniesieniu do podstawowych kierunków w pedagogice.

PEP1_K05

- dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Grzelak-Klus
Prowadzący grup: Marlena Grzelak-Klus, Sylwia Jaronowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania

rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu pisemnego

- ocena wiedzy, na podstawie raportu generowanego przez platformę e-learningową po ukończeniu kursu z pedagogiki część 2

i przekroczeniu 50% progu punktowego naliczanego za poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające

2. UMIEJĘTNOŚCI

- ocena umiejętności kognitywnych na podstawie przygotowania i wygłoszenia / zaprezentowania w dwu/ trzyosobowych zespołach prezentacji stanowiącej autorski komentarz do treści analizowanych na zajęciach; w dowolnej formie np. mini-wykładu, wywodu ilustrowanego pomocami graficznymi, przekazem filmowym, nagraniem magnetofonowym autorzy prezentują swoje krytyczne odniesienie do treści realizowanych na poprzednich zajęciach ćwiczeniowych; ma to być krótkie, maksymalnie piętnastominutowe przedstawienie "własnego oglądu rzeczy" tezy głównej bądź wątków pobocznych (w formie pisemnej członkowie zespołu składają konspekt prezentacji w dniu prezentacji)

- ocena umiejętności kognitywnych na podstawie przygotowanej przez studenta pisemnej analizy praktycznego problemu wychowawczego zaobserwowanego w życiu wymagającej od autora: wyodrębnienia problemu, scharakteryzowania problemu, wskazania możliwych przyczyn, wskazania możliwego przebiegu i skutków podejmowanych do tej pory działań wychowawczych, dobrania odpowiedniego rozwiązania w tym metod, form i środków realizacyjnych czy sposobów ewaluacji (pracę należy złożyć do 30.05.2015)

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena kompetencji, w tym rozumienia wagi profesjonalizmu zawodowego obawiającego się

etycznym postępowaniem na poziomie deklaratywnym, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa

w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych

- ocena kompetencji na podstawie odpowiedzi na pytania problemowe podczas egzaminu pisemnego

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

I. PYTANIA O RÓŻNICOWANIE SIĘ PEDAGOGIKI I SPOSOBÓW JEJ UPRAWIANIA:

- Różnicowanie się teoretyczne i praktyczne pedagogiki w XX wieku i ewolucja jej tożsamości. Integralny i interdyscyplinarny charakter pedagogiki.

- Kulturowe i społeczne uwarunkowania teorii, koncepcji, kierunków pedagogicznych i paradygmatów uprawiania pedagogiki jako nauki w powiązaniu z paradygmatem empirycznym, humanistyczno-filozoficznym i krytycznym.

II. PYTANIA O KONSERWATYZM, EMANCYPACJĘ I LIBERALIZM W PEDAGOGICZNYCH SYSTEMACH MYŚLENIA O WYCHOWANIU

III. PYTANIA O KIERUNKI TEORII I PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

- Naturalizm pedagogiczny. Początki pedagogiki zorientowanej pajdocentrycznie.

- Pedagogika pajdocentryczna w ujęciu emancypacyjnym i antypedagogicznym.

- Socjologizm pedagogiczny. pedagogika dla rekonstrukcji społecznej i adaptacji jednostkowej.

- Pedagogika pragmatyzmu i neopragmatyzmu. Wychowanie dla zmiany i postępu.

- Pedagogika analityczno-empiryczna wobec kar i nagród w wychowaniu.

- Pedagogika humanistyczna w perspektywie psychoanalizy.

- pedagogika humanistyczna w perspektywie psychologii humanistycznej.

- Pedagogika kultury w służbie wychowania moralnego.

- Pedagogika personalistyczna. Wychowanie osoby ludzkiej.

- Pedagogika egzystencjalno-dialogiczna.

- Pedagogika hermeneutyczna i hermeneutyka pedagogiczna.

- Pedagogika miedzykulturowa.

- Pedagogika krytyczna.

IV. PYTANIA O MOŻLIWOŚCI REALIZACYJNE WYCHOWANIA POSTULOWANEGO PRZEZ WSPÓŁCZESNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Ch. Galloway, Psychologia uczenia się i nauczania, t. 1, Warszawa 1988, s. 267-303.

Z. Freud, Poza zasadą przyjemności, PWN, Warszawa 2000, s. 99-115 i 134-156 i

Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar, Myśliciele o wychowaniu, BGW 1996, s. 97-115.

Pedagogika. podręcznik akademicki 1, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), PWN, Warszawa 2003: J. Tarnowski, Pedagogika egzystencjalna (s. 284-260), T. Szkudlarek, Pedagogika krytyczna (s. 363-377)

C. Rogers, Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, Wrocław 1991, s. 5-54.

R. Rorty, Edukacja i wyzwanie postnowoczesności, w: Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Warszawa 1993, s. 96-101.

H. von Schoenebeck, Antypedagogika być i wspierać zamiast wychowywać, Jacek Santorski &CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 1994, s.86-128

S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 1, Kielce 1998 lub

S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, Warszawa 1966, tekst: Elle Key, Marii Montessori, Janusza Korczaka, Aleksandra S. Neilla, Emila Durkhiema, i Floriana Znanieckiego, Johna Dewey'a.

S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 2, Kielce 1998, tekst: S. Hessena, B. Suchodolskiego, J. Maritain'a, A. Folkierskiej, rozdział: Edukacja globalna - czy ideał wychowawczy XXI wieku?

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

pajdocentryzm: E. Claparede, Szkoła na miarę, Warszawa 2005.

J. Korczak, Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, Warszawa 2002, M. Montessori, Domy dziecięce, Warszawa 2005, J. Rutkowiak, Rodzice jako dzieci stulecia. Spojrzenie na wizję Ellen Key z perspektywy końca XX w., w: Edukacja i dialog, wrzesień 1997, nr 7(90)

antyautorytaryzm: I. Illich, Społeczeństwo bez szkoły, PIW 1976, A. S. Niell, Nowa Summerhill, Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., 1994 lub A. S. Niell, Nowa Summerhill, Katowice 1991, H. von Schoenebeck, Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994, H. Zielińska, Ivan Illich-miedzy romantyzmem a anachronizmem pedagogicznym, Toruń 1996.

socjologizm: D. Jankowska, Koncepcja wychowania F. Znanieckiego i jej znaczenie dla współczesnej pedagogiki, WSPS 1996, Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar, Myśliciele o wychowaniu, BGW 1996, S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 1, Kielce 1998, rozdział Skauting i wychowanie harcerskie, Stanowisko pedagogiczne Antoniego Makarenki.

progresywizm: J. Dewey, Moje pedagogiczne credo, Warszawa 2005, J. Dewey, Szkoła i dziecko, Warszawa 2006, J. Dewey, Jak myślimy?, Warszawa 1988, M. Figiel, Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopi, Impuls 2001, R. Łukaszewicz, Edukacja z wyobraźnią czyli jak podróżować bez map, Wrocław 1994, R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, Warszawa 1994.

behawioryzm: I. Jundził, Kary i nagrody w wychowaniu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.

B. F. Skinner, Behawioryzm, GDW, Sopot 2013, D. J. Walmsley, Geografia człowieka: podejście behawioralne, PWN, Warszawa 1997, J.B. Watson, Behawioryzm oraz Psychologia, jak ją widzi behawiorysta, Warszawa 1990.

psychoanaliza i neopsychoanaliza: E. From, Ucieczka od wolności, Warszawa 1970, E. Furman, Jak wspierać dziecko w rozwoju. Podręcznik psychoanalizy dla rodziców., JS 1994, C. S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, PWN, Warszawa 1990, rozdziały: Klasyczna teoria psychoanalizy, Teorie psychospołeczne A. Adlera, E. Froma, K. Horney, K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, Warszawa 1976, S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 1, Kielce 1998, rozdział o Psychoanalizie i teksty A. Adlera i E. Froma.

psychologia humanistyczna: E.H. Erikson, Tożsamość a cykl życia, Poznań 2004, M. Łobocki (red.), Psychologia a wychowanie, Lublin 1994, A. H. Maslow, Motywacja a osobowość, PWN, Warszawa 2006, C. R. Rogers, Sposób bycia, Poznań 2002.

pedagogika kultury: W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, Gdańsk 2004, S. Hessen, O sprzecznościach i jedności wychowania, Warszawa 1997, W. Okoń, Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Żak 2000, B. Suchodolski, Wychowanie mimo wszystko, Warszawa 1990.

personalizm: F. Adamski (red.), Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, Kraków 1993, T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, w: : Człowiek, wychowanie, kultura, red. F. Adamski, Kraków 1993, M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki, Warszawa 1997, Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei - encyklika, J. Maritain, Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, w: Człowiek, wychowanie, kultura, red. F. Adamski, Kraków 1993, K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, KUL 1986.

egzystencjalizm: M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Warszawa 1992, A. Camus, Dwa eseje, Warszawa 1991, S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, Warszawa 1988, J. Tarnowski, Jak wychowywać?, Warszawa 1993, S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 2, Kielce 1998, tekst: J.P. Sartre'a

hermeneutyka: K. Ablewicz, Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych, w: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Kraków 1998, A. Folkierska, Pytania o pedagogikę, Warszawa 1990, H. G. Gadamer, Prawda i metoda, Kraków 1993, P. Ricoeur, Zadanie hermeneutyki, w: tegoż, Język, tekst, interpretacja, Warszawa 1989.

pedagogika międzykulturowa: T. Lewowicki, W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej, w: Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie, red. E. Malewska, B. Śliwerski, Kraków 2002, J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, Gdańsk 2005, T. Szkudlarek, Pedagogika międzykulturowa, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, t. 1, M. Szymański, Od pedagogiki dla cudzoziemców do pedagogiki międzykulturowej w Republice Federalnej Niemiec – czyli modernizm i postmodernizm, w: Edukacja międzykulturowa, red. J. Nikitorowicz, Białystok 1995

pedagogika krytyczna: P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990, H.A. Giroux, Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej, w: Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Warszawa 1993, H.A. Giroux, P. McLaren, America 2000 i polityka wymazywania: demokracja i różnice kulturowe w oblężeniu, w: Nieobecne dyskursy część III, red. Z. Kwieciński, Toruń 1993, Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, PAN 1992, roz. Ukryta przemoc jako podstawa racjonalności szkoły.

różnicowanie się pedagogiki: S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku, Kielce 1998, H. Berner, Współczesne kierunki pedagogiczne, w: Pedagogika, t. 1: Podstawy nauk o wychowaniu, red. B. Śliwerski, Gdańsk 2006, B. Śliwerski, podstawowe prawidłowości pedagogiki, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011.

Uwagi:

METODY PRACY:

Wykład kursowy, ilustrowany prezentacjami multimedialnymi i filmami dydaktycznymi.

E-learning: realizacja lekcji z obszaru współczesnych kierunków pedagogicznych zamieszczonych na platformie- gruntowanie i rozszerzanie wiedzy oraz umiejętności kognitywnych studentów.

Na zajęciach ćwiczeniowych praca w grupach, dyskusje, praca z tekstem, prezentacje tematyczne, praca nad rozwiązywaniem konkretnych problemów wychowawczych.

NAKŁAD PRACY STUDENTA szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności tj.

liczba godzin kontaktowych: 45,

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15,

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/ zaliczenia: 15,

liczba godzin przeznaczonych e-learning: 10,

liczba godzin przeznaczonych na przygotowanie pracy pisemnej i prezentacji tematycznej: 20,

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 105 ,

(z zachowaniem zasady, że średnio 25 - 30 godzinom pracy odpowiada 1 punkt ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Grzelak-Klus
Prowadzący grup: Marlena Grzelak-Klus, Sylwia Jaronowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania

rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu pisemnego

- ocena wiedzy, na podstawie raportu generowanego przez platformę e-learningową po ukończeniu kursu z pedagogiki część 2

i przekroczeniu 50% progu punktowego naliczanego za poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające ( 17.06.2016)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- ocena umiejętności kognitywnych na podstawie przygotowania i wygłoszenia / zaprezentowania w dwu/ trzyosobowych zespołach prezentacji stanowiącej autorski komentarz do treści analizowanych na zajęciach; w dowolnej formie np. mini-wykładu, wywodu ilustrowanego pomocami graficznymi, przekazem filmowym, nagraniem magnetofonowym autorzy prezentują swoje krytyczne odniesienie do treści realizowanych na poprzednich zajęciach ćwiczeniowych; ma to być krótkie, maksymalnie piętnastominutowe przedstawienie "własnego oglądu rzeczy" tezy głównej bądź wątków pobocznych (w formie pisemnej członkowie zespołu składają konspekt prezentacji w dniu prezentacji)

- ocena umiejętności kognitywnych na podstawie przygotowanej przez studenta pisemnej analizy praktycznego problemu wychowawczego zaobserwowanego w życiu wymagającej od autora: wyodrębnienia problemu, scharakteryzowania problemu, wskazania możliwych przyczyn, wskazania możliwego przebiegu i skutków podejmowanych do tej pory działań wychowawczych, dobrania odpowiedniego rozwiązania w tym metod, form i środków realizacyjnych czy sposobów ewaluacji (pracę należy złożyć do 30.05.2016)

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena kompetencji, w tym rozumienia wagi profesjonalizmu zawodowego obawiającego się

etycznym postępowaniem na poziomie deklaratywnym, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa

w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych

- ocena kompetencji na podstawie odpowiedzi na pytania problemowe podczas egzaminu pisemnego

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

I. PYTANIA O RÓŻNICOWANIE SIĘ PEDAGOGIKI I SPOSOBÓW JEJ UPRAWIANIA:

- Różnicowanie się teoretyczne i praktyczne pedagogiki w XX wieku i ewolucja jej tożsamości. Integralny i interdyscyplinarny charakter pedagogiki.

- Kulturowe i społeczne uwarunkowania teorii, koncepcji, kierunków pedagogicznych i paradygmatów uprawiania pedagogiki jako nauki w powiązaniu z paradygmatem empirycznym, humanistyczno-filozoficznym i krytycznym.

II. PYTANIA O KONSERWATYZM, EMANCYPACJĘ I LIBERALIZM W PEDAGOGICZNYCH SYSTEMACH MYŚLENIA O WYCHOWANIU

III. PYTANIA O KIERUNKI TEORII I PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

- Naturalizm pedagogiczny. Początki pedagogiki zorientowanej pajdocentrycznie.

- Pedagogika pajdocentryczna w ujęciu emancypacyjnym i antypedagogicznym.

- Socjologizm pedagogiczny. pedagogika dla rekonstrukcji społecznej i adaptacji jednostkowej.

- Pedagogika pragmatyzmu i neopragmatyzmu. Wychowanie dla zmiany i postępu.

- Pedagogika analityczno-empiryczna wobec kar i nagród w wychowaniu.

- Pedagogika humanistyczna w perspektywie psychoanalizy.

- pedagogika humanistyczna w perspektywie psychologii humanistycznej.

- Pedagogika kultury w służbie wychowania moralnego.

- Pedagogika personalistyczna. Wychowanie osoby ludzkiej.

- Pedagogika egzystencjalno-dialogiczna.

- Pedagogika hermeneutyczna i hermeneutyka pedagogiczna.

- Pedagogika miedzykulturowa.

- Pedagogika krytyczna.

IV. PYTANIA O MOŻLIWOŚCI REALIZACYJNE WYCHOWANIA POSTULOWANEGO PRZEZ WSPÓŁCZESNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Ch. Galloway, Psychologia uczenia się i nauczania, t. 1, Warszawa 1988, s. 267-303.

Z. Freud, Poza zasadą przyjemności, PWN, Warszawa 2000, s. 99-115 i 134-156 i

Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar, Myśliciele o wychowaniu, BGW 1996, s. 97-115.

Pedagogika. podręcznik akademicki 1, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), PWN, Warszawa 2003: J. Tarnowski, Pedagogika egzystencjalna (s. 284-260), T. Szkudlarek, Pedagogika krytyczna (s. 363-377)

C. Rogers, Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, Wrocław 1991, s. 5-54.

R. Rorty, Edukacja i wyzwanie postnowoczesności, w: Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Warszawa 1993, s. 96-101.

H. von Schoenebeck, Antypedagogika być i wspierać zamiast wychowywać, Jacek Santorski &CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 1994, s.86-128

S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 1, Kielce 1998 lub

S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, Warszawa 1966, tekst: Elle Key, Marii Montessori, Janusza Korczaka, Aleksandra S. Neilla, Emila Durkhiema, i Floriana Znanieckiego, Johna Dewey'a.

S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 2, Kielce 1998, tekst: S. Hessena, B. Suchodolskiego, J. Maritain'a, A. Folkierskiej, rozdział: Edukacja globalna - czy ideał wychowawczy XXI wieku?

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

pajdocentryzm: E. Claparede, Szkoła na miarę, Warszawa 2005.

J. Korczak, Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, Warszawa 2002, M. Montessori, Domy dziecięce, Warszawa 2005, J. Rutkowiak, Rodzice jako dzieci stulecia. Spojrzenie na wizję Ellen Key z perspektywy końca XX w., w: Edukacja i dialog, wrzesień 1997, nr 7(90)

antyautorytaryzm: I. Illich, Społeczeństwo bez szkoły, PIW 1976, A. S. Niell, Nowa Summerhill, Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., 1994 lub A. S. Niell, Nowa Summerhill, Katowice 1991, H. von Schoenebeck, Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994, H. Zielińska, Ivan Illich-miedzy romantyzmem a anachronizmem pedagogicznym, Toruń 1996.

socjologizm: D. Jankowska, Koncepcja wychowania F. Znanieckiego i jej znaczenie dla współczesnej pedagogiki, WSPS 1996, Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar, Myśliciele o wychowaniu, BGW 1996, S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 1, Kielce 1998, rozdział Skauting i wychowanie harcerskie, Stanowisko pedagogiczne Antoniego Makarenki.

progresywizm: J. Dewey, Moje pedagogiczne credo, Warszawa 2005, J. Dewey, Szkoła i dziecko, Warszawa 2006, J. Dewey, Jak myślimy?, Warszawa 1988, M. Figiel, Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopi, Impuls 2001, R. Łukaszewicz, Edukacja z wyobraźnią czyli jak podróżować bez map, Wrocław 1994, R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, Warszawa 1994.

behawioryzm: I. Jundził, Kary i nagrody w wychowaniu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.

B. F. Skinner, Behawioryzm, GDW, Sopot 2013, D. J. Walmsley, Geografia człowieka: podejście behawioralne, PWN, Warszawa 1997, J.B. Watson, Behawioryzm oraz Psychologia, jak ją widzi behawiorysta, Warszawa 1990.

psychoanaliza i neopsychoanaliza: E. From, Ucieczka od wolności, Warszawa 1970, E. Furman, Jak wspierać dziecko w rozwoju. Podręcznik psychoanalizy dla rodziców., JS 1994, C. S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, PWN, Warszawa 1990, rozdziały: Klasyczna teoria psychoanalizy, Teorie psychospołeczne A. Adlera, E. Froma, K. Horney, K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, Warszawa 1976, S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 1, Kielce 1998, rozdział o Psychoanalizie i teksty A. Adlera i E. Froma.

psychologia humanistyczna: E.H. Erikson, Tożsamość a cykl życia, Poznań 2004, M. Łobocki (red.), Psychologia a wychowanie, Lublin 1994, A. H. Maslow, Motywacja a osobowość, PWN, Warszawa 2006, C. R. Rogers, Sposób bycia, Poznań 2002.

pedagogika kultury: W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, Gdańsk 2004, S. Hessen, O sprzecznościach i jedności wychowania, Warszawa 1997, W. Okoń, Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Żak 2000, B. Suchodolski, Wychowanie mimo wszystko, Warszawa 1990.

personalizm: F. Adamski (red.), Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, Kraków 1993, T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, w: : Człowiek, wychowanie, kultura, red. F. Adamski, Kraków 1993, M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki, Warszawa 1997, Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei - encyklika, J. Maritain, Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, w: Człowiek, wychowanie, kultura, red. F. Adamski, Kraków 1993, K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, KUL 1986.

egzystencjalizm: M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Warszawa 1992, A. Camus, Dwa eseje, Warszawa 1991, S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, Warszawa 1988, J. Tarnowski, Jak wychowywać?, Warszawa 1993, S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 2, Kielce 1998, tekst: J.P. Sartre'a

hermeneutyka: K. Ablewicz, Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych, w: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Kraków 1998, A. Folkierska, Pytania o pedagogikę, Warszawa 1990, H. G. Gadamer, Prawda i metoda, Kraków 1993, P. Ricoeur, Zadanie hermeneutyki, w: tegoż, Język, tekst, interpretacja, Warszawa 1989.

pedagogika międzykulturowa: T. Lewowicki, W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej, w: Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie, red. E. Malewska, B. Śliwerski, Kraków 2002, J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, Gdańsk 2005, T. Szkudlarek, Pedagogika międzykulturowa, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, t. 1, M. Szymański, Od pedagogiki dla cudzoziemców do pedagogiki międzykulturowej w Republice Federalnej Niemiec – czyli modernizm i postmodernizm, w: Edukacja międzykulturowa, red. J. Nikitorowicz, Białystok 1995

pedagogika krytyczna: P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990, H.A. Giroux, Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej, w: Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Warszawa 1993, H.A. Giroux, P. McLaren, America 2000 i polityka wymazywania: demokracja i różnice kulturowe w oblężeniu, w: Nieobecne dyskursy część III, red. Z. Kwieciński, Toruń 1993, Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, PAN 1992, roz. Ukryta przemoc jako podstawa racjonalności szkoły.

różnicowanie się pedagogiki: S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku, Kielce 1998, H. Berner, Współczesne kierunki pedagogiczne, w: Pedagogika, t. 1: Podstawy nauk o wychowaniu, red. B. Śliwerski, Gdańsk 2006, B. Śliwerski, podstawowe prawidłowości pedagogiki, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011.

Uwagi:

METODY PRACY:

Wykład kursowy, ilustrowany prezentacjami multimedialnymi i filmami dydaktycznymi.

E-learning: realizacja lekcji z obszaru współczesnych kierunków pedagogicznych zamieszczonych na platformie- gruntowanie i rozszerzanie wiedzy oraz umiejętności kognitywnych studentów.

Na zajęciach ćwiczeniowych praca w grupach, dyskusje, praca z tekstem, prezentacje tematyczne, praca nad rozwiązywaniem konkretnych problemów wychowawczych.

NAKŁAD PRACY STUDENTA szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności tj.

liczba godzin kontaktowych: 45,

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15,

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/ zaliczenia: 15,

liczba godzin przeznaczonych e-learning: 10,

liczba godzin przeznaczonych na przygotowanie pracy pisemnej i prezentacji tematycznej: 20,

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 105 ,

(z zachowaniem zasady, że średnio 25 - 30 godzinom pracy odpowiada 1 punkt ECTS)

WAŻNE DATY

ODDANIE PRACY ZALICZENIOWEJ - 30.05.2016r.

EGZAMIN ZEROWY -13.06.2016r.

KONIEC e-learningu 17.06.2016r.

I TERMIN EGZAMINU - 20.06.2016r.

POPRAWKA - 12.09.2016r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Grzelak-Klus
Prowadzący grup: Marlena Grzelak-Klus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania

rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu pisemnego

- ocena wiedzy, na podstawie raportu generowanego przez platformę e-learningową po ukończeniu kursu z pedagogiki część 2

i przekroczeniu 50% progu punktowego naliczanego za poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające

2. UMIEJĘTNOŚCI

- ocena umiejętności kognitywnych na podstawie przygotowania i wygłoszenia / zaprezentowania w dwu/ trzyosobowych zespołach prezentacji stanowiącej autorski komentarz do treści analizowanych na zajęciach; w dowolnej formie np. mini-wykładu, wywodu ilustrowanego pomocami graficznymi, przekazem filmowym, nagraniem magnetofonowym autorzy prezentują swoje krytyczne odniesienie do treści realizowanych na poprzednich zajęciach ćwiczeniowych; ma to być krótkie, maksymalnie piętnastominutowe przedstawienie "własnego oglądu rzeczy" tezy głównej bądź wątków pobocznych (w formie pisemnej członkowie zespołu składają konspekt prezentacji w dniu prezentacji)

- ocena umiejętności kognitywnych na podstawie przygotowanej przez studenta pisemnej analizy praktycznego problemu wychowawczego zaobserwowanego w życiu wymagającej od autora: wyodrębnienia problemu, scharakteryzowania problemu, wskazania możliwych przyczyn, wskazania możliwego przebiegu i skutków podejmowanych do tej pory działań wychowawczych, dobrania odpowiedniego rozwiązania w tym metod, form i środków realizacyjnych czy sposobów ewaluacji (pracę należy złożyć do 30.05.2015)

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena kompetencji, w tym rozumienia wagi profesjonalizmu zawodowego obawiającego się

etycznym postępowaniem na poziomie deklaratywnym, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa

w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych

- ocena kompetencji na podstawie odpowiedzi na pytania problemowe podczas egzaminu pisemnego

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

I. PYTANIA O RÓŻNICOWANIE SIĘ PEDAGOGIKI I SPOSOBÓW JEJ UPRAWIANIA:

- Różnicowanie się teoretyczne i praktyczne pedagogiki w XX wieku i ewolucja jej tożsamości. Integralny i interdyscyplinarny charakter pedagogiki.

- Kulturowe i społeczne uwarunkowania teorii, koncepcji, kierunków pedagogicznych i paradygmatów uprawiania pedagogiki jako nauki w powiązaniu z paradygmatem empirycznym, humanistyczno-filozoficznym i krytycznym.

II. PYTANIA O KONSERWATYZM, EMANCYPACJĘ I LIBERALIZM W PEDAGOGICZNYCH SYSTEMACH MYŚLENIA O WYCHOWANIU

III. PYTANIA O KIERUNKI TEORII I PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

- Naturalizm pedagogiczny. Początki pedagogiki zorientowanej pajdocentrycznie.

- Pedagogika pajdocentryczna w ujęciu emancypacyjnym i antypedagogicznym.

- Socjologizm pedagogiczny. pedagogika dla rekonstrukcji społecznej i adaptacji jednostkowej.

- Pedagogika pragmatyzmu i neopragmatyzmu. Wychowanie dla zmiany i postępu.

- Pedagogika analityczno-empiryczna wobec kar i nagród w wychowaniu.

- Pedagogika humanistyczna w perspektywie psychoanalizy.

- pedagogika humanistyczna w perspektywie psychologii humanistycznej.

- Pedagogika kultury w służbie wychowania moralnego.

- Pedagogika personalistyczna. Wychowanie osoby ludzkiej.

- Pedagogika egzystencjalno-dialogiczna.

- Pedagogika hermeneutyczna i hermeneutyka pedagogiczna.

- Pedagogika miedzykulturowa.

- Pedagogika krytyczna.

IV. PYTANIA O MOŻLIWOŚCI REALIZACYJNE WYCHOWANIA POSTULOWANEGO PRZEZ WSPÓŁCZESNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Ch. Galloway, Psychologia uczenia się i nauczania, t. 1, Warszawa 1988, s. 267-303.

Z. Freud, Poza zasadą przyjemności, PWN, Warszawa 2000, s. 99-115 i 134-156 i

Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar, Myśliciele o wychowaniu, BGW 1996, s. 97-115.

Pedagogika. podręcznik akademicki 1, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), PWN, Warszawa 2003: J. Tarnowski, Pedagogika egzystencjalna (s. 284-260), T. Szkudlarek, Pedagogika krytyczna (s. 363-377)

C. Rogers, Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, Wrocław 1991, s. 5-54.

R. Rorty, Edukacja i wyzwanie postnowoczesności, w: Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Warszawa 1993, s. 96-101.

H. von Schoenebeck, Antypedagogika być i wspierać zamiast wychowywać, Jacek Santorski &CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 1994, s.86-128

S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 1, Kielce 1998 lub

S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, Warszawa 1966, tekst: Elle Key, Marii Montessori, Janusza Korczaka, Aleksandra S. Neilla, Emila Durkhiema, i Floriana Znanieckiego, Johna Dewey'a.

S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 2, Kielce 1998, tekst: S. Hessena, B. Suchodolskiego, J. Maritain'a, A. Folkierskiej, rozdział: Edukacja globalna - czy ideał wychowawczy XXI wieku?

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

pajdocentryzm: E. Claparede, Szkoła na miarę, Warszawa 2005.

J. Korczak, Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, Warszawa 2002, M. Montessori, Domy dziecięce, Warszawa 2005, J. Rutkowiak, Rodzice jako dzieci stulecia. Spojrzenie na wizję Ellen Key z perspektywy końca XX w., w: Edukacja i dialog, wrzesień 1997, nr 7(90)

antyautorytaryzm: I. Illich, Społeczeństwo bez szkoły, PIW 1976, A. S. Niell, Nowa Summerhill, Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., 1994 lub A. S. Niell, Nowa Summerhill, Katowice 1991, H. von Schoenebeck, Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994, H. Zielińska, Ivan Illich-miedzy romantyzmem a anachronizmem pedagogicznym, Toruń 1996.

socjologizm: D. Jankowska, Koncepcja wychowania F. Znanieckiego i jej znaczenie dla współczesnej pedagogiki, WSPS 1996, Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar, Myśliciele o wychowaniu, BGW 1996, S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 1, Kielce 1998, rozdział Skauting i wychowanie harcerskie, Stanowisko pedagogiczne Antoniego Makarenki.

progresywizm: J. Dewey, Moje pedagogiczne credo, Warszawa 2005, J. Dewey, Szkoła i dziecko, Warszawa 2006, J. Dewey, Jak myślimy?, Warszawa 1988, M. Figiel, Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopi, Impuls 2001, R. Łukaszewicz, Edukacja z wyobraźnią czyli jak podróżować bez map, Wrocław 1994, R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, Warszawa 1994.

behawioryzm: I. Jundził, Kary i nagrody w wychowaniu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.

B. F. Skinner, Behawioryzm, GDW, Sopot 2013, D. J. Walmsley, Geografia człowieka: podejście behawioralne, PWN, Warszawa 1997, J.B. Watson, Behawioryzm oraz Psychologia, jak ją widzi behawiorysta, Warszawa 1990.

psychoanaliza i neopsychoanaliza: E. From, Ucieczka od wolności, Warszawa 1970, E. Furman, Jak wspierać dziecko w rozwoju. Podręcznik psychoanalizy dla rodziców., JS 1994, C. S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, PWN, Warszawa 1990, rozdziały: Klasyczna teoria psychoanalizy, Teorie psychospołeczne A. Adlera, E. Froma, K. Horney, K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, Warszawa 1976, S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 1, Kielce 1998, rozdział o Psychoanalizie i teksty A. Adlera i E. Froma.

psychologia humanistyczna: E.H. Erikson, Tożsamość a cykl życia, Poznań 2004, M. Łobocki (red.), Psychologia a wychowanie, Lublin 1994, A. H. Maslow, Motywacja a osobowość, PWN, Warszawa 2006, C. R. Rogers, Sposób bycia, Poznań 2002.

pedagogika kultury: W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, Gdańsk 2004, S. Hessen, O sprzecznościach i jedności wychowania, Warszawa 1997, W. Okoń, Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Żak 2000, B. Suchodolski, Wychowanie mimo wszystko, Warszawa 1990.

personalizm: F. Adamski (red.), Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, Kraków 1993, T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, w: : Człowiek, wychowanie, kultura, red. F. Adamski, Kraków 1993, M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki, Warszawa 1997, Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei - encyklika, J. Maritain, Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, w: Człowiek, wychowanie, kultura, red. F. Adamski, Kraków 1993, K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, KUL 1986.

egzystencjalizm: M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Warszawa 1992, A. Camus, Dwa eseje, Warszawa 1991, S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, Warszawa 1988, J. Tarnowski, Jak wychowywać?, Warszawa 1993, S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 2, Kielce 1998, tekst: J.P. Sartre'a

hermeneutyka: K. Ablewicz, Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych, w: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Kraków 1998, A. Folkierska, Pytania o pedagogikę, Warszawa 1990, H. G. Gadamer, Prawda i metoda, Kraków 1993, P. Ricoeur, Zadanie hermeneutyki, w: tegoż, Język, tekst, interpretacja, Warszawa 1989.

pedagogika międzykulturowa: T. Lewowicki, W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej, w: Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie, red. E. Malewska, B. Śliwerski, Kraków 2002, J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, Gdańsk 2005, T. Szkudlarek, Pedagogika międzykulturowa, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, t. 1, M. Szymański, Od pedagogiki dla cudzoziemców do pedagogiki międzykulturowej w Republice Federalnej Niemiec – czyli modernizm i postmodernizm, w: Edukacja międzykulturowa, red. J. Nikitorowicz, Białystok 1995

pedagogika krytyczna: P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990, H.A. Giroux, Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej, w: Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Warszawa 1993, H.A. Giroux, P. McLaren, America 2000 i polityka wymazywania: demokracja i różnice kulturowe w oblężeniu, w: Nieobecne dyskursy część III, red. Z. Kwieciński, Toruń 1993, Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, PAN 1992, roz. Ukryta przemoc jako podstawa racjonalności szkoły.

różnicowanie się pedagogiki: S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku, Kielce 1998, H. Berner, Współczesne kierunki pedagogiczne, w: Pedagogika, t. 1: Podstawy nauk o wychowaniu, red. B. Śliwerski, Gdańsk 2006, B. Śliwerski, podstawowe prawidłowości pedagogiki, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011.

Uwagi:

METODY PRACY:

Wykład kursowy, ilustrowany prezentacjami multimedialnymi i filmami dydaktycznymi.

E-learning: realizacja lekcji z obszaru współczesnych kierunków pedagogicznych zamieszczonych na platformie- gruntowanie i rozszerzanie wiedzy oraz umiejętności kognitywnych studentów.

Na zajęciach ćwiczeniowych praca w grupach, dyskusje, praca z tekstem, prezentacje tematyczne, praca nad rozwiązywaniem konkretnych problemów wychowawczych.

NAKŁAD PRACY STUDENTA szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności tj.

liczba godzin kontaktowych: 30,

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 25,

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/ zaliczenia: 25,

liczba godzin przeznaczonych e-learning: 10,

liczba godzin przeznaczonych na przygotowanie pracy pisemnej i prezentacji tematycznej: 25,

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 105 ,

(z zachowaniem zasady, że średnio 25 - 30 godzinom pracy odpowiada 1 punkt ECTS)

WAŻNE DATY

ODDANIE PRACY ZALICZENIOWEJ - 12.06.2016r.

EGZAMIN ZEROWY -19.06.2016r.

KONIEC e-learningu - 25.06.2016r.

I TERMIN EGZAMINU - 25 lub 26.06.2016r.

POPRAWKA - 12.09.2016r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Grzelak-Klus
Prowadzący grup: Dominik Chojnowski, Marlena Grzelak-Klus, Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania

rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu pisemnego

- ocena wiedzy, na podstawie raportu generowanego przez platformę e-learningową po ukończeniu kursu z pedagogiki część 2

i przekroczeniu 50% progu punktowego naliczanego za poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające ( 17.06.2016)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- ocena umiejętności kognitywnych na podstawie przygotowania i wygłoszenia / zaprezentowania w dwu/ trzyosobowych zespołach prezentacji stanowiącej autorski komentarz do treści analizowanych na zajęciach; w dowolnej formie np. mini-wykładu, wywodu ilustrowanego pomocami graficznymi, przekazem filmowym, nagraniem magnetofonowym autorzy prezentują swoje krytyczne odniesienie do treści realizowanych na poprzednich zajęciach ćwiczeniowych; ma to być krótkie, maksymalnie piętnastominutowe przedstawienie "własnego oglądu rzeczy" tezy głównej bądź wątków pobocznych (w formie pisemnej członkowie zespołu składają konspekt prezentacji w dniu prezentacji)

- ocena umiejętności kognitywnych na podstawie przygotowanej przez studenta pisemnej analizy praktycznego problemu wychowawczego zaobserwowanego w życiu wymagającej od autora: wyodrębnienia problemu, scharakteryzowania problemu, wskazania możliwych przyczyn, wskazania możliwego przebiegu i skutków podejmowanych do tej pory działań wychowawczych, dobrania odpowiedniego rozwiązania w tym metod, form i środków realizacyjnych czy sposobów ewaluacji (pracę należy złożyć do 30.05.2016)

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena kompetencji, w tym rozumienia wagi profesjonalizmu zawodowego obawiającego się

etycznym postępowaniem na poziomie deklaratywnym, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa

w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych

- ocena kompetencji na podstawie odpowiedzi na pytania problemowe podczas egzaminu pisemnego

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

I. PYTANIA O RÓŻNICOWANIE SIĘ PEDAGOGIKI I SPOSOBÓW JEJ UPRAWIANIA:

- Różnicowanie się teoretyczne i praktyczne pedagogiki w XX wieku i ewolucja jej tożsamości. Integralny i interdyscyplinarny charakter pedagogiki.

- Kulturowe i społeczne uwarunkowania teorii, koncepcji, kierunków pedagogicznych i paradygmatów uprawiania pedagogiki jako nauki w powiązaniu z paradygmatem empirycznym, humanistyczno-filozoficznym i krytycznym.

II. PYTANIA O KONSERWATYZM, EMANCYPACJĘ I LIBERALIZM W PEDAGOGICZNYCH SYSTEMACH MYŚLENIA O WYCHOWANIU

III. PYTANIA O KIERUNKI TEORII I PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

- Naturalizm pedagogiczny. Początki pedagogiki zorientowanej pajdocentrycznie.

- Pedagogika pajdocentryczna w ujęciu emancypacyjnym i antypedagogicznym.

- Socjologizm pedagogiczny. pedagogika dla rekonstrukcji społecznej i adaptacji jednostkowej.

- Pedagogika pragmatyzmu i neopragmatyzmu. Wychowanie dla zmiany i postępu.

- Pedagogika analityczno-empiryczna wobec kar i nagród w wychowaniu.

- Pedagogika humanistyczna w perspektywie psychoanalizy.

- pedagogika humanistyczna w perspektywie psychologii humanistycznej.

- Pedagogika kultury w służbie wychowania moralnego.

- Pedagogika personalistyczna. Wychowanie osoby ludzkiej.

- Pedagogika egzystencjalno-dialogiczna.

- Pedagogika hermeneutyczna i hermeneutyka pedagogiczna.

- Pedagogika miedzykulturowa.

- Pedagogika krytyczna.

IV. PYTANIA O MOŻLIWOŚCI REALIZACYJNE WYCHOWANIA POSTULOWANEGO PRZEZ WSPÓŁCZESNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Ch. Galloway, Psychologia uczenia się i nauczania, t. 1, Warszawa 1988, s. 267-303.

Z. Freud, Poza zasadą przyjemności, PWN, Warszawa 2000, s. 99-115 i 134-156 i

Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar, Myśliciele o wychowaniu, BGW 1996, s. 97-115.

Pedagogika. podręcznik akademicki 1, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), PWN, Warszawa 2003: J. Tarnowski, Pedagogika egzystencjalna (s. 284-260), T. Szkudlarek, Pedagogika krytyczna (s. 363-377)

C. Rogers, Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, Wrocław 1991, s. 5-54.

R. Rorty, Edukacja i wyzwanie postnowoczesności, w: Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Warszawa 1993, s. 96-101.

H. von Schoenebeck, Antypedagogika być i wspierać zamiast wychowywać, Jacek Santorski &CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 1994, s.86-128

S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 1, Kielce 1998 lub

S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, Warszawa 1966, tekst: Elle Key, Marii Montessori, Janusza Korczaka, Aleksandra S. Neilla, Emila Durkhiema, i Floriana Znanieckiego, Johna Dewey'a.

S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 2, Kielce 1998, tekst: S. Hessena, B. Suchodolskiego, J. Maritain'a, A. Folkierskiej, rozdział: Edukacja globalna - czy ideał wychowawczy XXI wieku?

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

pajdocentryzm: E. Claparede, Szkoła na miarę, Warszawa 2005.

J. Korczak, Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, Warszawa 2002, M. Montessori, Domy dziecięce, Warszawa 2005, J. Rutkowiak, Rodzice jako dzieci stulecia. Spojrzenie na wizję Ellen Key z perspektywy końca XX w., w: Edukacja i dialog, wrzesień 1997, nr 7(90)

antyautorytaryzm: I. Illich, Społeczeństwo bez szkoły, PIW 1976, A. S. Niell, Nowa Summerhill, Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., 1994 lub A. S. Niell, Nowa Summerhill, Katowice 1991, H. von Schoenebeck, Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994, H. Zielińska, Ivan Illich-miedzy romantyzmem a anachronizmem pedagogicznym, Toruń 1996.

socjologizm: D. Jankowska, Koncepcja wychowania F. Znanieckiego i jej znaczenie dla współczesnej pedagogiki, WSPS 1996, Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar, Myśliciele o wychowaniu, BGW 1996, S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 1, Kielce 1998, rozdział Skauting i wychowanie harcerskie, Stanowisko pedagogiczne Antoniego Makarenki.

progresywizm: J. Dewey, Moje pedagogiczne credo, Warszawa 2005, J. Dewey, Szkoła i dziecko, Warszawa 2006, J. Dewey, Jak myślimy?, Warszawa 1988, M. Figiel, Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopi, Impuls 2001, R. Łukaszewicz, Edukacja z wyobraźnią czyli jak podróżować bez map, Wrocław 1994, R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, Warszawa 1994.

behawioryzm: I. Jundził, Kary i nagrody w wychowaniu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.

B. F. Skinner, Behawioryzm, GDW, Sopot 2013, D. J. Walmsley, Geografia człowieka: podejście behawioralne, PWN, Warszawa 1997, J.B. Watson, Behawioryzm oraz Psychologia, jak ją widzi behawiorysta, Warszawa 1990.

psychoanaliza i neopsychoanaliza: E. From, Ucieczka od wolności, Warszawa 1970, E. Furman, Jak wspierać dziecko w rozwoju. Podręcznik psychoanalizy dla rodziców., JS 1994, C. S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, PWN, Warszawa 1990, rozdziały: Klasyczna teoria psychoanalizy, Teorie psychospołeczne A. Adlera, E. Froma, K. Horney, K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, Warszawa 1976, S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 1, Kielce 1998, rozdział o Psychoanalizie i teksty A. Adlera i E. Froma.

psychologia humanistyczna: E.H. Erikson, Tożsamość a cykl życia, Poznań 2004, M. Łobocki (red.), Psychologia a wychowanie, Lublin 1994, A. H. Maslow, Motywacja a osobowość, PWN, Warszawa 2006, C. R. Rogers, Sposób bycia, Poznań 2002.

pedagogika kultury: W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, Gdańsk 2004, S. Hessen, O sprzecznościach i jedności wychowania, Warszawa 1997, W. Okoń, Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Żak 2000, B. Suchodolski, Wychowanie mimo wszystko, Warszawa 1990.

personalizm: F. Adamski (red.), Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, Kraków 1993, T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, w: : Człowiek, wychowanie, kultura, red. F. Adamski, Kraków 1993, M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki, Warszawa 1997, Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei - encyklika, J. Maritain, Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, w: Człowiek, wychowanie, kultura, red. F. Adamski, Kraków 1993, K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, KUL 1986.

egzystencjalizm: M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Warszawa 1992, A. Camus, Dwa eseje, Warszawa 1991, S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, Warszawa 1988, J. Tarnowski, Jak wychowywać?, Warszawa 1993, S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 2, Kielce 1998, tekst: J.P. Sartre'a

hermeneutyka: K. Ablewicz, Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych, w: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Kraków 1998, A. Folkierska, Pytania o pedagogikę, Warszawa 1990, H. G. Gadamer, Prawda i metoda, Kraków 1993, P. Ricoeur, Zadanie hermeneutyki, w: tegoż, Język, tekst, interpretacja, Warszawa 1989.

pedagogika międzykulturowa: T. Lewowicki, W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej, w: Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie, red. E. Malewska, B. Śliwerski, Kraków 2002, J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, Gdańsk 2005, T. Szkudlarek, Pedagogika międzykulturowa, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, t. 1, M. Szymański, Od pedagogiki dla cudzoziemców do pedagogiki międzykulturowej w Republice Federalnej Niemiec – czyli modernizm i postmodernizm, w: Edukacja międzykulturowa, red. J. Nikitorowicz, Białystok 1995

pedagogika krytyczna: P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990, H.A. Giroux, Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej, w: Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Warszawa 1993, H.A. Giroux, P. McLaren, America 2000 i polityka wymazywania: demokracja i różnice kulturowe w oblężeniu, w: Nieobecne dyskursy część III, red. Z. Kwieciński, Toruń 1993, Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, PAN 1992, roz. Ukryta przemoc jako podstawa racjonalności szkoły.

różnicowanie się pedagogiki: S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku, Kielce 1998, H. Berner, Współczesne kierunki pedagogiczne, w: Pedagogika, t. 1: Podstawy nauk o wychowaniu, red. B. Śliwerski, Gdańsk 2006, B. Śliwerski, podstawowe prawidłowości pedagogiki, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011.

Uwagi:

METODY PRACY:

Wykład kursowy, ilustrowany prezentacjami multimedialnymi i filmami dydaktycznymi.

E-learning: realizacja lekcji z obszaru współczesnych kierunków pedagogicznych zamieszczonych na platformie- gruntowanie i rozszerzanie wiedzy oraz umiejętności kognitywnych studentów.

Na zajęciach ćwiczeniowych praca w grupach, dyskusje, praca z tekstem, prezentacje tematyczne, praca nad rozwiązywaniem konkretnych problemów wychowawczych.

NAKŁAD PRACY STUDENTA szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności tj.

liczba godzin kontaktowych: 45,

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15,

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/ zaliczenia: 15,

liczba godzin przeznaczonych e-learning: 10,

liczba godzin przeznaczonych na przygotowanie pracy pisemnej i prezentacji tematycznej: 20,

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 105 ,

(z zachowaniem zasady, że średnio 25 - 30 godzinom pracy odpowiada 1 punkt ECTS)

WAŻNE DATY

ODDANIE PRACY ZALICZENIOWEJ osobom prowadzącym ćwiczenia - 26.05.2017r.

EGZAMIN ZEROWY - 08.06.2017r.

KONIEC e-learningu - 20.06.2017r.

I TERMIN EGZAMINU - 19.06.2017r.

POPRAWKA - 13.09.2017r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Grzelak-Klus
Prowadzący grup: Marlena Grzelak-Klus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania

rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu pisemnego

- ocena wiedzy, na podstawie raportu generowanego przez platformę e-learningową po ukończeniu kursu z pedagogiki część 2

i przekroczeniu 50% progu punktowego naliczanego za poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające

2. UMIEJĘTNOŚCI

- ocena umiejętności kognitywnych na podstawie przygotowania i wygłoszenia / zaprezentowania w dwu/ trzyosobowych zespołach prezentacji stanowiącej autorski komentarz do treści analizowanych na zajęciach; w dowolnej formie np. mini-wykładu, wywodu ilustrowanego pomocami graficznymi, przekazem filmowym, nagraniem magnetofonowym autorzy prezentują swoje krytyczne odniesienie do treści realizowanych na poprzednich zajęciach ćwiczeniowych; ma to być krótkie, maksymalnie piętnastominutowe przedstawienie "własnego oglądu rzeczy" tezy głównej bądź wątków pobocznych (w formie pisemnej członkowie zespołu składają konspekt prezentacji w dniu prezentacji)

- ocena umiejętności kognitywnych na podstawie przygotowanej przez studenta pisemnej analizy praktycznego problemu wychowawczego zaobserwowanego w życiu wymagającej od autora: wyodrębnienia problemu, scharakteryzowania problemu, wskazania możliwych przyczyn, wskazania możliwego przebiegu i skutków podejmowanych do tej pory działań wychowawczych, dobrania odpowiedniego rozwiązania w tym metod, form i środków realizacyjnych czy sposobów ewaluacji

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena kompetencji, w tym rozumienia wagi profesjonalizmu zawodowego obawiającego się

etycznym postępowaniem na poziomie deklaratywnym, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa

w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych

- ocena kompetencji na podstawie odpowiedzi na pytania problemowe podczas egzaminu pisemnego

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

I. PYTANIA O RÓŻNICOWANIE SIĘ PEDAGOGIKI I SPOSOBÓW JEJ UPRAWIANIA:

- Różnicowanie się teoretyczne i praktyczne pedagogiki w XX wieku i ewolucja jej tożsamości. Integralny i interdyscyplinarny charakter pedagogiki.

- Kulturowe i społeczne uwarunkowania teorii, koncepcji, kierunków pedagogicznych i paradygmatów uprawiania pedagogiki jako nauki w powiązaniu z paradygmatem empirycznym, humanistyczno-filozoficznym i krytycznym.

II. PYTANIA O KONSERWATYZM, EMANCYPACJĘ I LIBERALIZM W PEDAGOGICZNYCH SYSTEMACH MYŚLENIA O WYCHOWANIU

III. PYTANIA O KIERUNKI TEORII I PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

- Naturalizm pedagogiczny. Początki pedagogiki zorientowanej pajdocentrycznie.

- Pedagogika pajdocentryczna w ujęciu emancypacyjnym i antypedagogicznym.

- Socjologizm pedagogiczny. pedagogika dla rekonstrukcji społecznej i adaptacji jednostkowej.

- Pedagogika pragmatyzmu i neopragmatyzmu. Wychowanie dla zmiany i postępu.

- Pedagogika analityczno-empiryczna wobec kar i nagród w wychowaniu.

- Pedagogika humanistyczna w perspektywie psychoanalizy.

- pedagogika humanistyczna w perspektywie psychologii humanistycznej.

- Pedagogika kultury w służbie wychowania moralnego.

- Pedagogika personalistyczna. Wychowanie osoby ludzkiej.

- Pedagogika egzystencjalno-dialogiczna.

- Pedagogika hermeneutyczna i hermeneutyka pedagogiczna.

- Pedagogika miedzykulturowa.

- Pedagogika krytyczna.

IV. PYTANIA O MOŻLIWOŚCI REALIZACYJNE WYCHOWANIA POSTULOWANEGO PRZEZ WSPÓŁCZESNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Ch. Galloway, Psychologia uczenia się i nauczania, t. 1, Warszawa 1988, s. 267-303.

Z. Freud, Poza zasadą przyjemności, PWN, Warszawa 2000, s. 99-115 i 134-156 i

Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar, Myśliciele o wychowaniu, BGW 1996, s. 97-115.

Pedagogika. podręcznik akademicki 1, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), PWN, Warszawa 2003: J. Tarnowski, Pedagogika egzystencjalna (s. 284-260), T. Szkudlarek, Pedagogika krytyczna (s. 363-377)

C. Rogers, Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, Wrocław 1991, s. 5-54.

R. Rorty, Edukacja i wyzwanie postnowoczesności, w: Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Warszawa 1993, s. 96-101.

H. von Schoenebeck, Antypedagogika być i wspierać zamiast wychowywać, Jacek Santorski &CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 1994, s.86-128

S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 1, Kielce 1998 lub

S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, Warszawa 1966, tekst: Elle Key, Marii Montessori, Janusza Korczaka, Aleksandra S. Neilla, Emila Durkhiema, i Floriana Znanieckiego, Johna Dewey'a.

S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 2, Kielce 1998, tekst: S. Hessena, B. Suchodolskiego, J. Maritain'a, A. Folkierskiej, rozdział: Edukacja globalna - czy ideał wychowawczy XXI wieku?

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

pajdocentryzm: E. Claparede, Szkoła na miarę, Warszawa 2005.

J. Korczak, Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, Warszawa 2002, M. Montessori, Domy dziecięce, Warszawa 2005, J. Rutkowiak, Rodzice jako dzieci stulecia. Spojrzenie na wizję Ellen Key z perspektywy końca XX w., w: Edukacja i dialog, wrzesień 1997, nr 7(90)

antyautorytaryzm: I. Illich, Społeczeństwo bez szkoły, PIW 1976, A. S. Niell, Nowa Summerhill, Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., 1994 lub A. S. Niell, Nowa Summerhill, Katowice 1991, H. von Schoenebeck, Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994, H. Zielińska, Ivan Illich-miedzy romantyzmem a anachronizmem pedagogicznym, Toruń 1996.

socjologizm: D. Jankowska, Koncepcja wychowania F. Znanieckiego i jej znaczenie dla współczesnej pedagogiki, WSPS 1996, Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar, Myśliciele o wychowaniu, BGW 1996, S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 1, Kielce 1998, rozdział Skauting i wychowanie harcerskie, Stanowisko pedagogiczne Antoniego Makarenki.

progresywizm: J. Dewey, Moje pedagogiczne credo, Warszawa 2005, J. Dewey, Szkoła i dziecko, Warszawa 2006, J. Dewey, Jak myślimy?, Warszawa 1988, M. Figiel, Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopi, Impuls 2001, R. Łukaszewicz, Edukacja z wyobraźnią czyli jak podróżować bez map, Wrocław 1994, R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, Warszawa 1994.

behawioryzm: I. Jundził, Kary i nagrody w wychowaniu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.

B. F. Skinner, Behawioryzm, GDW, Sopot 2013, D. J. Walmsley, Geografia człowieka: podejście behawioralne, PWN, Warszawa 1997, J.B. Watson, Behawioryzm oraz Psychologia, jak ją widzi behawiorysta, Warszawa 1990.

psychoanaliza i neopsychoanaliza: E. From, Ucieczka od wolności, Warszawa 1970, E. Furman, Jak wspierać dziecko w rozwoju. Podręcznik psychoanalizy dla rodziców., JS 1994, C. S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, PWN, Warszawa 1990, rozdziały: Klasyczna teoria psychoanalizy, Teorie psychospołeczne A. Adlera, E. Froma, K. Horney, K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, Warszawa 1976, S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 1, Kielce 1998, rozdział o Psychoanalizie i teksty A. Adlera i E. Froma.

psychologia humanistyczna: E.H. Erikson, Tożsamość a cykl życia, Poznań 2004, M. Łobocki (red.), Psychologia a wychowanie, Lublin 1994, A. H. Maslow, Motywacja a osobowość, PWN, Warszawa 2006, C. R. Rogers, Sposób bycia, Poznań 2002.

pedagogika kultury: W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, Gdańsk 2004, S. Hessen, O sprzecznościach i jedności wychowania, Warszawa 1997, W. Okoń, Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Żak 2000, B. Suchodolski, Wychowanie mimo wszystko, Warszawa 1990.

personalizm: F. Adamski (red.), Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, Kraków 1993, T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, w: : Człowiek, wychowanie, kultura, red. F. Adamski, Kraków 1993, M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki, Warszawa 1997, Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei - encyklika, J. Maritain, Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, w: Człowiek, wychowanie, kultura, red. F. Adamski, Kraków 1993, K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, KUL 1986.

egzystencjalizm: M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Warszawa 1992, A. Camus, Dwa eseje, Warszawa 1991, S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, Warszawa 1988, J. Tarnowski, Jak wychowywać?, Warszawa 1993, S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 2, Kielce 1998, tekst: J.P. Sartre'a

hermeneutyka: K. Ablewicz, Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych, w: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Kraków 1998, A. Folkierska, Pytania o pedagogikę, Warszawa 1990, H. G. Gadamer, Prawda i metoda, Kraków 1993, P. Ricoeur, Zadanie hermeneutyki, w: tegoż, Język, tekst, interpretacja, Warszawa 1989.

pedagogika międzykulturowa: T. Lewowicki, W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej, w: Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie, red. E. Malewska, B. Śliwerski, Kraków 2002, J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, Gdańsk 2005, T. Szkudlarek, Pedagogika międzykulturowa, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, t. 1, M. Szymański, Od pedagogiki dla cudzoziemców do pedagogiki międzykulturowej w Republice Federalnej Niemiec – czyli modernizm i postmodernizm, w: Edukacja międzykulturowa, red. J. Nikitorowicz, Białystok 1995

pedagogika krytyczna: P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990, H.A. Giroux, Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej, w: Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Warszawa 1993, H.A. Giroux, P. McLaren, America 2000 i polityka wymazywania: demokracja i różnice kulturowe w oblężeniu, w: Nieobecne dyskursy część III, red. Z. Kwieciński, Toruń 1993, Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, PAN 1992, roz. Ukryta przemoc jako podstawa racjonalności szkoły.

różnicowanie się pedagogiki: S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku, Kielce 1998, H. Berner, Współczesne kierunki pedagogiczne, w: Pedagogika, t. 1: Podstawy nauk o wychowaniu, red. B. Śliwerski, Gdańsk 2006, B. Śliwerski, podstawowe prawidłowości pedagogiki, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011.

Uwagi:

METODY PRACY:

Wykład kursowy, ilustrowany prezentacjami multimedialnymi i filmami dydaktycznymi.

E-learning: realizacja lekcji z obszaru współczesnych kierunków pedagogicznych zamieszczonych na platformie- gruntowanie i rozszerzanie wiedzy oraz umiejętności kognitywnych studentów.

Na zajęciach ćwiczeniowych praca w grupach, dyskusje, praca z tekstem, prezentacje tematyczne, praca nad rozwiązywaniem konkretnych problemów wychowawczych.

NAKŁAD PRACY STUDENTA szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności tj.

liczba godzin kontaktowych: 30,

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 25,

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/ zaliczenia: 25,

liczba godzin przeznaczonych e-learning: 10,

liczba godzin przeznaczonych na przygotowanie pracy pisemnej i prezentacji tematycznej: 25,

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 105 ,

(z zachowaniem zasady, że średnio 25 - 30 godzinom pracy odpowiada 1 punkt ECTS)

WAŻNE DATY

ODDANIE PRACY ZALICZENIOWEJ - 21.05.2017r.

EGZAMIN ZEROWY -10.06.2017r.

KONIEC e-learningu - 25.06.2017r.

I TERMIN EGZAMINU - 24 lub 25.06.2017r.

POPRAWKA - 13.09.2017r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Grzelak-Klus
Prowadzący grup: Marlena Grzelak-Klus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania

rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas egzaminu pisemnego

- ocena wiedzy, na podstawie raportu generowanego przez platformę e-learningową po ukończeniu kursu z pedagogiki część 2

i przekroczeniu 50% progu punktowego naliczanego za poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające ( 17.06.2018)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- ocena umiejętności kognitywnych na podstawie przygotowania i wygłoszenia / zaprezentowania w dwu/ trzyosobowych zespołach prezentacji stanowiącej autorski komentarz do treści analizowanych na zajęciach; w dowolnej formie np. mini-wykładu, wywodu ilustrowanego pomocami graficznymi, przekazem filmowym, nagraniem magnetofonowym autorzy prezentują swoje krytyczne odniesienie do treści realizowanych na poprzednich zajęciach ćwiczeniowych; ma to być krótkie, maksymalnie piętnastominutowe przedstawienie "własnego oglądu rzeczy" tezy głównej bądź wątków pobocznych (w formie pisemnej członkowie zespołu składają konspekt prezentacji w dniu prezentacji)

- ocena umiejętności kognitywnych na podstawie przygotowanej przez studenta pisemnej analizy praktycznego problemu wychowawczego zaobserwowanego w życiu wymagającej od autora: wyodrębnienia problemu, scharakteryzowania problemu, wskazania możliwych przyczyn, wskazania możliwego przebiegu i skutków podejmowanych do tej pory działań wychowawczych, dobrania odpowiedniego rozwiązania w tym metod, form i środków realizacyjnych czy sposobów ewaluacji (pracę należy złożyć do 30.05.2018)

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena kompetencji, w tym rozumienia wagi profesjonalizmu zawodowego obawiającego się

etycznym postępowaniem na poziomie deklaratywnym, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa

w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych

- ocena kompetencji na podstawie odpowiedzi na pytania problemowe podczas egzaminu pisemnego

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

I. PYTANIA O RÓŻNICOWANIE SIĘ PEDAGOGIKI I SPOSOBÓW JEJ UPRAWIANIA:

- Różnicowanie się teoretyczne i praktyczne pedagogiki w XX wieku i ewolucja jej tożsamości. Integralny i interdyscyplinarny charakter pedagogiki.

- Kulturowe i społeczne uwarunkowania teorii, koncepcji, kierunków pedagogicznych i paradygmatów uprawiania pedagogiki jako nauki w powiązaniu z paradygmatem empirycznym, humanistyczno-filozoficznym i krytycznym.

II. PYTANIA O KONSERWATYZM, EMANCYPACJĘ I LIBERALIZM W PEDAGOGICZNYCH SYSTEMACH MYŚLENIA O WYCHOWANIU

III. PYTANIA O KIERUNKI TEORII I PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

- Naturalizm pedagogiczny. Początki pedagogiki zorientowanej pajdocentrycznie.

- Pedagogika pajdocentryczna w ujęciu emancypacyjnym i antypedagogicznym.

- Socjologizm pedagogiczny. pedagogika dla rekonstrukcji społecznej i adaptacji jednostkowej.

- Pedagogika pragmatyzmu i neopragmatyzmu. Wychowanie dla zmiany i postępu.

- Pedagogika analityczno-empiryczna wobec kar i nagród w wychowaniu.

- Pedagogika humanistyczna w perspektywie psychoanalizy.

- pedagogika humanistyczna w perspektywie psychologii humanistycznej.

- Pedagogika kultury w służbie wychowania moralnego.

- Pedagogika personalistyczna. Wychowanie osoby ludzkiej.

- Pedagogika egzystencjalno-dialogiczna.

- Pedagogika hermeneutyczna i hermeneutyka pedagogiczna.

- Pedagogika miedzykulturowa.

- Pedagogika krytyczna.

IV. PYTANIA O MOŻLIWOŚCI REALIZACYJNE WYCHOWANIA POSTULOWANEGO PRZEZ WSPÓŁCZESNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Ch. Galloway, Psychologia uczenia się i nauczania, t. 1, Warszawa 1988, s. 267-303.

Z. Freud, Poza zasadą przyjemności, PWN, Warszawa 2000, s. 99-115 i 134-156 i

Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar, Myśliciele o wychowaniu, BGW 1996, s. 97-115.

Pedagogika. podręcznik akademicki 1, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), PWN, Warszawa 2003: J. Tarnowski, Pedagogika egzystencjalna (s. 284-260), T. Szkudlarek, Pedagogika krytyczna (s. 363-377)

C. Rogers, Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, Wrocław 1991, s. 5-54.

R. Rorty, Edukacja i wyzwanie postnowoczesności, w: Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Warszawa 1993, s. 96-101.

H. von Schoenebeck, Antypedagogika być i wspierać zamiast wychowywać, Jacek Santorski &CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 1994, s.86-128

S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 1, Kielce 1998 lub

S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, Warszawa 1966, tekst: Elle Key, Marii Montessori, Janusza Korczaka, Aleksandra S. Neilla, Emila Durkhiema, i Floriana Znanieckiego, Johna Dewey'a.

S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 2, Kielce 1998, tekst: S. Hessena, B. Suchodolskiego, J. Maritain'a, A. Folkierskiej, rozdział: Edukacja globalna - czy ideał wychowawczy XXI wieku?

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

pajdocentryzm: E. Claparede, Szkoła na miarę, Warszawa 2005.

J. Korczak, Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, Warszawa 2002, M. Montessori, Domy dziecięce, Warszawa 2005, J. Rutkowiak, Rodzice jako dzieci stulecia. Spojrzenie na wizję Ellen Key z perspektywy końca XX w., w: Edukacja i dialog, wrzesień 1997, nr 7(90)

antyautorytaryzm: I. Illich, Społeczeństwo bez szkoły, PIW 1976, A. S. Niell, Nowa Summerhill, Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., 1994 lub A. S. Niell, Nowa Summerhill, Katowice 1991, H. von Schoenebeck, Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994, H. Zielińska, Ivan Illich-miedzy romantyzmem a anachronizmem pedagogicznym, Toruń 1996.

socjologizm: D. Jankowska, Koncepcja wychowania F. Znanieckiego i jej znaczenie dla współczesnej pedagogiki, WSPS 1996, Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar, Myśliciele o wychowaniu, BGW 1996, S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 1, Kielce 1998, rozdział Skauting i wychowanie harcerskie, Stanowisko pedagogiczne Antoniego Makarenki.

progresywizm: J. Dewey, Moje pedagogiczne credo, Warszawa 2005, J. Dewey, Szkoła i dziecko, Warszawa 2006, J. Dewey, Jak myślimy?, Warszawa 1988, M. Figiel, Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopi, Impuls 2001, R. Łukaszewicz, Edukacja z wyobraźnią czyli jak podróżować bez map, Wrocław 1994, R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, Warszawa 1994.

behawioryzm: I. Jundził, Kary i nagrody w wychowaniu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.

B. F. Skinner, Behawioryzm, GDW, Sopot 2013, D. J. Walmsley, Geografia człowieka: podejście behawioralne, PWN, Warszawa 1997, J.B. Watson, Behawioryzm oraz Psychologia, jak ją widzi behawiorysta, Warszawa 1990.

psychoanaliza i neopsychoanaliza: E. From, Ucieczka od wolności, Warszawa 1970, E. Furman, Jak wspierać dziecko w rozwoju. Podręcznik psychoanalizy dla rodziców., JS 1994, C. S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, PWN, Warszawa 1990, rozdziały: Klasyczna teoria psychoanalizy, Teorie psychospołeczne A. Adlera, E. Froma, K. Horney, K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, Warszawa 1976, S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 1, Kielce 1998, rozdział o Psychoanalizie i teksty A. Adlera i E. Froma.

psychologia humanistyczna: E.H. Erikson, Tożsamość a cykl życia, Poznań 2004, M. Łobocki (red.), Psychologia a wychowanie, Lublin 1994, A. H. Maslow, Motywacja a osobowość, PWN, Warszawa 2006, C. R. Rogers, Sposób bycia, Poznań 2002.

pedagogika kultury: W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, Gdańsk 2004, S. Hessen, O sprzecznościach i jedności wychowania, Warszawa 1997, W. Okoń, Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Żak 2000, B. Suchodolski, Wychowanie mimo wszystko, Warszawa 1990.

personalizm: F. Adamski (red.), Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, Kraków 1993, T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, w: : Człowiek, wychowanie, kultura, red. F. Adamski, Kraków 1993, M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki, Warszawa 1997, Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei - encyklika, J. Maritain, Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, w: Człowiek, wychowanie, kultura, red. F. Adamski, Kraków 1993, K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, KUL 1986.

egzystencjalizm: M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Warszawa 1992, A. Camus, Dwa eseje, Warszawa 1991, S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, Warszawa 1988, J. Tarnowski, Jak wychowywać?, Warszawa 1993, S. Wołoszyn (red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom III, księga 2, Kielce 1998, tekst: J.P. Sartre'a

hermeneutyka: K. Ablewicz, Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych, w: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Kraków 1998, A. Folkierska, Pytania o pedagogikę, Warszawa 1990, H. G. Gadamer, Prawda i metoda, Kraków 1993, P. Ricoeur, Zadanie hermeneutyki, w: tegoż, Język, tekst, interpretacja, Warszawa 1989.

pedagogika międzykulturowa: T. Lewowicki, W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej, w: Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie, red. E. Malewska, B. Śliwerski, Kraków 2002, J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, Gdańsk 2005, T. Szkudlarek, Pedagogika międzykulturowa, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, t. 1, M. Szymański, Od pedagogiki dla cudzoziemców do pedagogiki międzykulturowej w Republice Federalnej Niemiec – czyli modernizm i postmodernizm, w: Edukacja międzykulturowa, red. J. Nikitorowicz, Białystok 1995

pedagogika krytyczna: P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990, H.A. Giroux, Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej, w: Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Warszawa 1993, H.A. Giroux, P. McLaren, America 2000 i polityka wymazywania: demokracja i różnice kulturowe w oblężeniu, w: Nieobecne dyskursy część III, red. Z. Kwieciński, Toruń 1993, Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, PAN 1992, roz. Ukryta przemoc jako podstawa racjonalności szkoły.

różnicowanie się pedagogiki: S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku, Kielce 1998, H. Berner, Współczesne kierunki pedagogiczne, w: Pedagogika, t. 1: Podstawy nauk o wychowaniu, red. B. Śliwerski, Gdańsk 2006, B. Śliwerski, podstawowe prawidłowości pedagogiki, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011.

Uwagi:

METODY PRACY:

Wykład kursowy, ilustrowany prezentacjami multimedialnymi i filmami dydaktycznymi.

E-learning: realizacja lekcji z obszaru współczesnych kierunków pedagogicznych zamieszczonych na platformie- gruntowanie i rozszerzanie wiedzy oraz umiejętności kognitywnych studentów.

Na zajęciach ćwiczeniowych praca w grupach, dyskusje, praca z tekstem, prezentacje tematyczne, praca nad rozwiązywaniem konkretnych problemów wychowawczych.

NAKŁAD PRACY STUDENTA szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności tj.

liczba godzin kontaktowych: 45,

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15,

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/ zaliczenia: 15,

liczba godzin przeznaczonych e-learning: 10,

liczba godzin przeznaczonych na przygotowanie pracy pisemnej i prezentacji tematycznej: 20,

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 105 ,

(z zachowaniem zasady, że średnio 25 - 30 godzinom pracy odpowiada 1 punkt ECTS)

WAŻNE DATY

ODDANIE PRACY ZALICZENIOWEJ osobom prowadzącym ćwiczenia - 30.05.2018r.

EGZAMIN ZEROWY - 12.06.2018r.

KONIEC e-learningu - 17.06.2018r.

I TERMIN EGZAMINU - 19.06.2018r.

POPRAWKA - 12.09.2018r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marlena Grzelak-Klus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.