Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening kreatywności – warsztat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-TKR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening kreatywności – warsztat
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu przedmiotu:

PEP1_W09

- ma wiedzę na temat funkcjonowania grup twórczego myślenia i osób rozwiązujących zadania twórcze,

- zna prawidłowości facylitujące i hamujące rozwiązywanie problemów otwartych,

- potrafi wskazać, jakie zachowania trenera, uczestników i obserwatorów wywołują bariery w rozwiązywaniu zadań twórczych

PEP1_U07

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z wybranym obszarem działalności pedagogicznej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

PEP1_U14

- umie elastycznie, odpowiednio do celu, potrzeb, jak i uwarunkowań psychologicznych i społecznych dobrać metody i techniki prowadzonych treningów.

- umie posługiwać się wybranymi metodami twórczego rozwiązywania problemów

PEP1_U17

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania ukierunkowane na rozwój kreatywności i posiada podstawowe umiejętności trenerskie w zakresie rozwoju kreatywności wychowanków.

PEP1_K01

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia treningów kreatywności. Dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności trenerskie.

- potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- PROJEKT zaliczeniowy

- OBSERWACJA funkcjonowania studenta / studentki podczas treningu

Pełny opis:

1. Pojęcia i kryteria twórczości (czteroaspektowy paradygmat twórczości, zdolności, postawy, style). Charakterystyka twórczej jednostki.

2. Budowanie kreatogennego klimatu grupowego (uczenie się poprzez zabawę, współpraca, zaufanie, efektywna komunikacja, emocje filokreatywne).

3. Rozwijanie twórczej samoświadomości - niekonwencjonalne sposoby na poznawanie siebie i innych. Wzmacnianie motywacji do twórczego funkcjonowania, potrzeby tworzenia, twórczej samooceny.

4. Rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni twórczej.

Stymulowanie wybranych operacji umysłowych: dokonywania skojarzeń, abstrahowania, transformowania, metaforyzowania, myślenia dedukcyjnego, myślenia indukcyjnego.

Pobudzanie myślenia dywergencyjnego: płynności, giętkości, oryginalności, elaboracji.

5. Rozwijanie ekspresji twórczej poprzez plastyczne, muzyczne, teatralne i literackie środki wyrazu.

6. Rozwijanie ciekawości poznawczej, otwartości na doświadczenie, wrażliwości na problemy, zdolności zadawania pytań i poszukiwania sprzeczności. Pokonywanie barier.

7. Twórcze rozwiązywanie problemów - wybrane metody.

8. Zasady metodyczne i strategie myślenia twórczego (zasada aktualności, różnorodności, irracjonalnej racjonalności, odroczonego wartościowania, ludyczności, kompetentnej niekompetencji)

9. Podsumowanie zajęć i zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Literatura obowiązująca:

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K. J. (2016). Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Literatura uzupełniają:

Karolak, W. (2000). Sztuka jako zabawa. Zabawa jako sztuka. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Nęcka, E. (2005). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (1994). TroP – Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Proctor, T. (2002). Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- rozmowa kierowana

- dialog

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- metody twórczego rozwiązywania problemów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- projekty grupowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie do zajęć: 10h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej- 10h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 50h

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Majewska
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wiśniewska
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda, Ewa Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1. PROJEKT ZALICZENIOWY (PRACA PISEMNA)

2. OBSERWACJA funkcjonowania studenta / studentki podczas treningu

Pełny opis:

1. Pojęcia i kryteria twórczości (czteroaspektowy paradygmat twórczości, zdolności, postawy, style). Charakterystyka twórczej jednostki.

2. Budowanie kreatogennego klimatu grupowego (uczenie się poprzez zabawę, współpraca, zaufanie, efektywna komunikacja, emocje filokreatywne).

3. Rozwijanie twórczej samoświadomości - niekonwencjonalne sposoby na poznawanie siebie i innych. Wzmacnianie motywacji do twórczego funkcjonowania, potrzeby tworzenia, twórczej samooceny.

4. Rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni twórczej.

Stymulowanie wybranych operacji umysłowych: dokonywania skojarzeń, abstrahowania, transformowania, metaforyzowania, myślenia dedukcyjnego, myślenia indukcyjnego.

Pobudzanie myślenia dywergencyjnego: płynności, giętkości, oryginalności, elaboracji.

5. Rozwijanie ekspresji twórczej poprzez plastyczne, muzyczne, teatralne i literackie środki wyrazu.

6. Rozwijanie ciekawości poznawczej, otwartości na doświadczenie, wrażliwości na problemy, zdolności zadawania pytań i poszukiwania sprzeczności. Pokonywanie barier.

7. Twórcze rozwiązywanie problemów.

8. Zasady metodyczne i strategie myślenia twórczego (zasada aktualności, różnorodności, irracjonalnej racjonalności, odroczonego wartościowania, ludyczności, kompetentnej niekompetencji)

9. Podsumowanie zajęć i zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K. J. (2016). Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Literatura uzupełniająca:

Karolak, W. (2000). Sztuka jako zabawa. Zabawa jako sztuka. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Nęcka, E. (2005). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (1994). TroP – Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Proctor, T. (2002). Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- rozmowa kierowana

- dialog

- mini-wykład

UMIEJĘTNOŚCI:

- działania praktyczne

- metody twórczego rozwiązywania problemów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- praca grupowa

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych: 30h

Przygotowanie do zajęć: 10h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 10h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 50h

Liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. PISEMNA PRACA zaliczeniowa, sprawdzająca wiedzę i umiejętności studenta/studentki

2. ROZMOWA ze studentem/studentką

3. OBSERWACJA funkcjonowania studenta/studentki podczas treningu

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające - pojęcia i kryteria twórczości (czteroaspektowy paradygmat twórczości, zdolności, postawy, style)

2. Strategie myślenia twórczego (zasada aktualności, różnorodności, irracjonalnej racjonalności, odroczonego wartościowania, ludyczności, kompetentnej niekompetencji)

3. Stymulowanie operacji umysłowych - dedukcji, indukcji, abstrahowania, metaforyzowania, transformowania i skojarzeń

4. Trening autokreacji: myślenie pytajne, myślenie kombinacyjne, myślenie transformacyjne.

5. Twórcze rozwiązywanie problemów - fazowe modele rozwiązywania problemów

6. Twórcze rozwiązywanie problemów - wybrane metody twórczego rozwiązywania problemów.

7. Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

2. Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

3. Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion

Literatura uzupełniająca:

1. Nęcka, E. (1994). TroP – Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Implus

2. Góralski, A. (1977). Zadanie metoda rozwiązanie. Techniki twórczego myślenia. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo - Techniczne

3. Szmagalski, J. (1998). Przewodzenie małym grupom. Działanie grupowe. Warszawa: Centrum Animacji Kultury

4. Chybicka, A. (2006). Psychologia twórczości grupowej. Jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe. Kraków: Impuls ss. 117-150

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- rozmowa kierowana

- dialog

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- metody twórczego rozwiązywania problemów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- projekty grupowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 20h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej- 10h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 30h

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wiśniewska
Prowadzący grup: Ewa Weremczuk, Ewa Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- PROJEKT ZALICZENIOWY (PRACA PISEMNA)

- OBSERWACJA aktywności studenta / studentki podczas treningu

Pełny opis:

1. Pojęcia i kryteria twórczości (czteroaspektowy paradygmat twórczości, zdolności, postawy, style). Charakterystyka twórczej jednostki.

2. Budowanie kreatogennego klimatu grupowego (uczenie się poprzez zabawę, współpraca, zaufanie, efektywna komunikacja, emocje filokreatywne).

3. Rozwijanie twórczej samoświadomości - niekonwencjonalne sposoby na poznawanie siebie i innych. Wzmacnianie motywacji do twórczego funkcjonowania, potrzeby tworzenia, twórczej samooceny.

4. Rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni twórczej.

Stymulowanie wybranych operacji umysłowych: dokonywania skojarzeń, abstrahowania, transformowania, metaforyzowania, myślenia dedukcyjnego, myślenia indukcyjnego.

Pobudzanie myślenia dywergencyjnego: płynności, giętkości, oryginalności, elaboracji.

5. Rozwijanie ekspresji twórczej poprzez plastyczne, muzyczne, teatralne i literackie środki wyrazu.

6. Rozwijanie ciekawości poznawczej, otwartości na doświadczenie, wrażliwości na problemy, zdolności zadawania pytań i poszukiwania sprzeczności. Pokonywanie barier.

7. Twórcze rozwiązywanie problemów - wybrane metody.

8. Zasady metodyczne i strategie myślenia twórczego (zasada aktualności, różnorodności, irracjonalnej racjonalności, odroczonego wartościowania, ludyczności, kompetentnej niekompetencji)

9. Podsumowanie zajęć i zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K. J. (2016). Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Literatura uzupełniająca:

Karolak, W. (2000). Sztuka jako zabawa. Zabawa jako sztuka. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Nęcka, E. (2005). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (1994). TroP – Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Proctor, T. (2002). Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych: 30h

Przygotowanie do zajęć: 10h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 10h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 50h

Liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wiśniewska
Prowadzący grup: Ewa Weremczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- PROJEKT zaliczeniowy (PRACA PISEMNA)

- OBSERWACJA aktywności studenta / studentki podczas treningu

Pełny opis:

1. Pojęcia i kryteria twórczości (czteroaspektowy paradygmat twórczości, zdolności, postawy, style). Charakterystyka twórczej jednostki.

2. Budowanie kreatogennego klimatu grupowego (uczenie się poprzez zabawę, współpraca, zaufanie, efektywna komunikacja, emocje filokreatywne).

3. Rozwijanie twórczej samoświadomości - niekonwencjonalne sposoby na poznawanie siebie i innych. Wzmacnianie motywacji do twórczego funkcjonowania, potrzeby tworzenia, twórczej samooceny.

4. Rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni twórczej.

Stymulowanie wybranych operacji umysłowych: dokonywania skojarzeń, abstrahowania, transformowania, metaforyzowania, myślenia dedukcyjnego, myślenia indukcyjnego.

Pobudzanie myślenia dywergencyjnego: płynności, giętkości, oryginalności, elaboracji.

5. Rozwijanie ekspresji twórczej poprzez plastyczne, muzyczne, teatralne i literackie środki wyrazu.

6. Rozwijanie ciekawości poznawczej, otwartości na doświadczenie, wrażliwości na problemy, zdolności zadawania pytań i poszukiwania sprzeczności. Pokonywanie barier.

7. Twórcze rozwiązywanie problemów - wybrane metody.

8. Zasady metodyczne i strategie myślenia twórczego (zasada aktualności, różnorodności, irracjonalnej racjonalności, odroczonego wartościowania, ludyczności, kompetentnej niekompetencji)

9. Podsumowanie zajęć i zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Literatura obowiązująca:

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K. J. (2016). Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Literatura uzupełniająca:

Karolak, W. (2000). Sztuka jako zabawa. Zabawa jako sztuka. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Nęcka, E. (2005). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (1994). TroP – Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Proctor, T. (2002). Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- rozmowa kierowana

- dialog

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- metody twórczego rozwiązywania problemów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- projekty grupowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie do zajęć: 10h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej- 10h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 50h

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Weremczuk
Prowadzący grup: Ewa Weremczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Alicja Ziarno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- PROJEKT zaliczeniowy (PRACA PISEMNA)

- OBSERWACJA aktywności studenta / studentki podczas treningu

Pełny opis:

1. Pojęcia i kryteria twórczości (czteroaspektowy paradygmat twórczości, zdolności, postawy, style). Charakterystyka twórczej jednostki.

2. Budowanie kreatogennego klimatu grupowego (uczenie się poprzez zabawę, współpraca, zaufanie, efektywna komunikacja, emocje filokreatywne).

3. Rozwijanie twórczej samoświadomości - niekonwencjonalne sposoby na poznawanie siebie i innych. Wzmacnianie motywacji do twórczego funkcjonowania, potrzeby tworzenia, twórczej samooceny.

4. Rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni twórczej.

Stymulowanie wybranych operacji umysłowych: dokonywania skojarzeń, abstrahowania, transformowania, metaforyzowania, myślenia dedukcyjnego, myślenia indukcyjnego.

Pobudzanie myślenia dywergencyjnego: płynności, giętkości, oryginalności, elaboracji.

5. Rozwijanie ekspresji twórczej poprzez plastyczne, muzyczne, teatralne i literackie środki wyrazu.

6. Rozwijanie ciekawości poznawczej, otwartości na doświadczenie, wrażliwości na problemy, zdolności zadawania pytań i poszukiwania sprzeczności. Pokonywanie barier.

7. Twórcze rozwiązywanie problemów - wybrane metody.

8. Zasady metodyczne i strategie myślenia twórczego (zasada aktualności, różnorodności, irracjonalnej racjonalności, odroczonego wartościowania, ludyczności, kompetentnej niekompetencji)

9. Podsumowanie zajęć i zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Literatura obowiązująca:

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K. J. (2016). Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Literatura uzupełniająca:

Karolak, W. (2000). Sztuka jako zabawa. Zabawa jako sztuka. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Nęcka, E. (2005). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (1994). TroP – Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Proctor, T. (2002). Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- rozmowa kierowana

- dialog

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- metody twórczego rozwiązywania problemów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- projekty grupowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie do zajęć: 10h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej- 10h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 50h

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Weremczuk
Prowadzący grup: Dorota Jankowska, Ewa Weremczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.