Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-SOE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia edukacji
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- egzamin zamknięty z częścią otwartą na wykładzie

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- test zaliczeniowy na ćwiczeniach

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Pełny opis:

Zakres zagadnień WYKŁADU:

1. Przedmiot socjologii i socjologii edukacji

2. Socjalizacja jako proces kształtowania człowieka w społeczeństwie nowoczesnym i ponowoczesnym.

3. Ideologie edukacyjne.

4. Wartości i wartości edukacyjne.

5. Tożsamość i konstruowanie tożsamości.

6. Podstawowe instytucje socjalizacyjne

7. Struktura społeczna. Stratyfikacja a edukacja

8. Nierówności edukacyjne

Zakres zagadnień na ĆWICZENIA:

1. Socjalizacja, edukacja i wychowanie w warunkach zmiany społecznej

2. Rodzina i jej funkcje socjalizacyjne i wychowawcze

3. Szkoła jako instytucja społeczna

4. Socjologiczne problemy młodzieży

5. Społeczne uwarunkowania nierówności edukacyjnych

6. Jednostka w relacjach ze światem – zadania edukacyjne

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. M.J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Kraków 2013.

2. M.J. Szymański, Studia i szkice z socjologii edukacji, Warszawa 2015.

3. P. Mikiewicz, Socjologia edukacji: teorie, koncepcje, pojęcia. Warszawa 2016.

4. M. J. Szymański (red.) Krótkie wykłady z socjologii edukacji. Warszawa 2019.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. P. Bourdieu, Passeron J-C, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa 1996.

2. A. Gromkowska-Melosik, Edukacja i nierówność społeczna kobiet: studium dynamiki dostępu. Kraków 2011.

3. A. Gromkowska-Melosik, M.J. Szymański (red.), Nierówność i edukacja.

Trajektorie sukcesu i marginalizacji. Poznań 2014.

4. Z.Melosik, M.J. Szymański (red.), Tożsamość w warunkach zmiany społecznej. Warszawa 2016.

5. B .Przybylski, Zaangażowanie polityczne młodzieży. Toruń 2014.

6. M.J. Szymański., Edukacyjne problemy współczesności. Kraków 2014.

6.. M.J. Szymański, Młodzież wobec wartości. Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

PE1_W03

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat społecznego wymiaru wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi i młodzieżą.

PE1_W06

- Ma podstawową wiedzę dotyczącą więzi społecznych w rodzinach, szkołach i grupach rówieśniczych oraz ich znaczenia dla inkulturacji i uspołecznienia.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U03

- Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania wyborów, osiągnięć i dróg edukacyjnych uczniów i studentów, diagnozowania i prognozowania ścieżek edukacyjnych oraz analizowania działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej.

PE1_U08

- Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w odniesieniu do systemu oświaty zjawisk i problemów kształcenia i wychowania, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych teoretyków socjologii i wychowania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Rozumie konieczność edukacji całożyciowej oraz poszerzania wiedzy i umiejętności w związku z przemianami edukacyjnymi wywołanymi zmianami społecznymi i cywilizacyjnymi we współczesnym świecie.

Metody i kryteria oceniania:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- dyskusja

- metody aktywizujące

FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 60h

Przygotowanie się do zajęć, lektur: 20h

Przygotowanie się do egzaminu: 20h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 25h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymański
Prowadzący grup: Jarosława Lach, Błażej Przybylski, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymański
Prowadzący grup: Jarosława Lach, Błażej Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosława Lach, Błażej Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosława Lach, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosława Lach, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.