Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-PYM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W03 Potrafi scharakteryzować prawidłowości funkcjonowania psychiki człowieka; PEP1_W04 Potrafi scharakteryzować znaczące teorie dotyczące rozwoju człowieka w cyklu życia (Piageta, Eriksona);

Potrafi definiować i rozumie pojęcia używane w psychologii rozwoju dla scharakteryzowania procesu rozwoju na różnych etapach życia człowieka;

Potrafi opisać zmiany w różnych sferach rozwoju psychicznego człowieka: poznawczym, językowym, emocjonalnym, osobowości, społecznym, moralnym;

PEP1_U02 Posiada umiejętność analizowania i interpretowania zjawisk związanych z różnymi sferami rozwoju psychicznego człowieka;

Potrafi wskazać rolę czynników wewnętrznych i zewnętrznych w rozwoju psychicznym człowieka;

PEP1_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy o rozwoju człowieka i jego uwarunkowaniach oraz rozumie potrzebę poszerzania tej wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rey, Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Małgorzata Rey, Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia - egzamin pisemny (test)

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Psychologia rozwoju – istota, przedmiot badań, cele badań. Różnorodność sposobów opisu i wyjaśniania rozwoju człowieka.

2. Pojęcie rozwoju. Zmiana a rozwój. Istota i rodzaje zmian rozwojowych.

3. Modele procesu rozwoju (model liniowy, stadialny, cykliczno – fazowy)

4. Kryteria podziału życia człowieka na etapy - periodyzacja rozwoju człowieka.

5. Etapy rozwoju i zadania rozwojowe – koncepcja R.J. Havighursta.

6. Uwarunkowania rozwoju w dzieciństwie, dorastaniu i dorosłości.

7. Okresy krytyczne i sensytywne w rozwoju.

8. Rozwój procesów poznawczych (Teoria rozwoju poznawczego J. Piageta, L. Wygotskiego, J. Brunera).

9. Rozwój społeczno – emocjonalny (Teoria przywiązania J. Bowlby’ego; Klasyfikacja typów przywiązania wg M. Ainsworth; Teoria Psychodynamiczna S. Freuda; Koncepcja rozwoju psychospołecznego E. Eriksona)

10. Rozwój moralny (Stadia rozwoju moralnego wg J. Piageta, Poziomy rozumowania moralnego L. Kohlberga).

11. Zabawa w rozwoju dziecka

12. Istota kryzysu adolescencyjnego. Kształtowanie się tożsamości – koncepcja J. Marcii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Brzezińska, A.I., Appelt, K., Ziółkowska, B., Psychologia rozwoju człowieka, (w:) Psychologia, red. J. Strelau, D. Doliński, GWP, Spopt 2011, tom 2, s.96 - 292.

2. Schaffer, D. R., Kipp, K., Psychologia rozwoju od dziecka do dorosłości. Harmonia, Gdańsk, 2015 s. 31-38, 86-89, 127-283, 369- 500, 579-650.

3. Brich, A., Psychologia rozwojowa w zarysie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Matczak A. Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

2. Schaffer, R., Psychologia dziecka. PWN, Warszawa 2009

3. Bryant, P. E., Colman, A. M. (red.), Psychologia Rozwojowa, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.

4. Brzezińska, A., Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2005.

5. Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S.A., Psychologia dziecka, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1995.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna, materiały filmowe.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godz. wykład + 15 godz. ćwiczenia

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rey, Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Mirosława Nerło, Małgorzata Rey, Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia - egzamin ustny

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Psychologia rozwoju – istota, przedmiot badań, cele badań. Różnorodność sposobów opisu i wyjaśniania rozwoju człowieka.

2. Pojęcie rozwoju. Zmiana a rozwój. Istota i rodzaje zmian rozwojowych.

3. Modele procesu rozwoju (model liniowy, stadialny, cykliczno – fazowy)

4. Kryteria podziału życia człowieka na etapy - periodyzacja rozwoju człowieka.

5. Etapy rozwoju i zadania rozwojowe – koncepcja R.J. Havighursta.

6. Uwarunkowania rozwoju w dzieciństwie, dorastaniu i dorosłości.

7. Okresy krytyczne i sensytywne w rozwoju.

8. Rozwój procesów poznawczych (Teoria rozwoju poznawczego J. Piageta, L. Wygotskiego, J. Brunera).

9. Rozwój społeczno – emocjonalny (Teoria przywiązania J. Bowlby’ego; Klasyfikacja typów przywiązania wg M. Ainsworth; Teoria Psychodynamiczna S. Freuda; Koncepcja rozwoju psychospołecznego E. Eriksona)

10. Rozwój moralny (Stadia rozwoju moralnego wg J. Piageta, Poziomy rozumowania moralnego L. Kohlberga).

11. Zabawa w rozwoju dziecka

12. Istota kryzysu adolescencyjnego. Kształtowanie się tożsamości – koncepcja J. Marcii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Brich, A., Psychologia rozwojowa w zarysie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.

2. Brzezińska, A.I., Appelt, K., Ziółkowska, B., Psychologia rozwoju człowieka, (w:) Psychologia, red. J. Strelau, D. Doliński, GWP, Spopt 2011, tom 2, s.96 - 292.

3. Schaffer, D. R., Kipp, K., Psychologia rozwoju od dziecka do dorosłości. Harmonia, Gdańsk, 2015 s. 31-38, 86-89, 127-283, 369- 500, 579-650.

Literatura uzupełniająca:

1. Matczak A. Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

2. Schaffer, R., Psychologia dziecka. PWN, Warszawa 2009

3. Bryant, P. E., Colman, A. M. (red.), Psychologia Rozwojowa, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.

4. Brzezińska, A., Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2005.

5. Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S.A., Psychologia dziecka, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1995.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna, materiały filmowe.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 10 godz. wykład + 10 godz. ćwiczenia

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład: egzamin;

Ćwiczenia: obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach, kolokwium;

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

1. Psychologia rozwoju – istota, przedmiot badań, cele badań. Różnorodność sposobów opisu i wyjaśniania rozwoju człowieka.

2. Pojęcie rozwoju. Zmiana a rozwój. Istota i rodzaje zmian rozwojowych.

3. Modele procesu rozwoju (model liniowy, stadialny, cykliczno – fazowy)

4. Kryteria podziału życia człowieka na etapy - periodyzacja rozwoju człowieka.

5. Etapy rozwoju i zadania rozwojowe – koncepcja R.J. Havighursta.

6. Uwarunkowania rozwoju w dzieciństwie, dorastaniu i dorosłości.

7. Okresy krytyczne i sensytywne w rozwoju.

8. Rozwój procesów poznawczych (Teoria rozwoju poznawczego J.Piageta, L. Wygotskiego, J. Brunera).

9. Rozwój społeczno – emocjonalny (Teoria przywiązania J. Bowlby’ego; Klasyfikacja typów przywiązania wg M. Ainsworth; Teoria Psychodynamiczna S. Freuda; Koncepcja rozwoju psychospołecznego E. Eriksona)

10. Rozwój moralny (Stadia rozwoju moralnego wg J. Piageta, Poziomy rozumowania moralnego L. Kohlberga).

11. Zabawa w rozwoju dziecka

12. Istota kryzysu adolescencyjnego. Kształtowanie się tożsamości – koncepcja J. Marcii.

Ćwiczenia:

1. Koncepcje rozwoju

2. Metody badań w psychologii rozwojowej

3. Periodyzacja rozwoju

4. Charakterystyka poszczególnych okresów rozwoju

5. Rozwój mowy

6. Rozwój poznawczy

7. Rozwój społeczny i moralny

8. Kształtowanie się tożsamości

9. Współczesne zagrożenia dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Brzezińska, A.I., Appelt, K., Ziółkowska, B., Psychologia rozwoju człowieka, (w:) Psychologia, red. J. Strelau, D. Doliński, GWP, Spopt 2011, tom 2, s.96 - 292.

2. Schaffer, D. R., Kipp, K., Psychologia rozwoju od dziecka do dorosłości. Harmonia, Gdańsk, 2015 s. 31-38, 86-89, 127-283, 369- 500, 579-650.

3. Brich, A., Psychologia rozwojowa w zarysie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.

4. Bee, H., Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Matczak A. Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

2. Schaffer, R., Psychologia dziecka. PWN, Warszawa 2009

3. Bryant, P. E., Colman, A. M. (red.), Psychologia Rozwojowa, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.

4. Brzezińska, A., Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2005.

5. Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S.A., Psychologia dziecka, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1995.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, prezentacja multimedialna, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna, praca z tekstem, materiały filmowe.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godz. wykład + 15 godz. ćwiczenia

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Małgorzata Rey, Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład: egzamin;

Ćwiczenia: obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach;

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

1. Psychologia rozwoju – istota, przedmiot badań, cele badań. Różnorodność sposobów opisu i wyjaśniania rozwoju człowieka.

2. Pojęcie rozwoju. Zmiana a rozwój. Istota i rodzaje zmian rozwojowych.

3. Modele procesu rozwoju (model liniowy, stadialny, cykliczno – fazowy)

4. Kryteria podziału życia człowieka na etapy - periodyzacja rozwoju człowieka.

5. Etapy rozwoju i zadania rozwojowe – koncepcja R.J. Havighursta.

6. Uwarunkowania rozwoju w dzieciństwie, dorastaniu i dorosłości.

7. Okresy krytyczne i sensytywne w rozwoju.

8. Rozwój procesów poznawczych (Teoria rozwoju poznawczego J.Piageta, L. Wygotskiego, J. Brunera).

9. Rozwój społeczno – emocjonalny (Teoria przywiązania J. Bowlby’ego; Klasyfikacja typów przywiązania wg M. Ainsworth; Teoria Psychodynamiczna S. Freuda; Koncepcja rozwoju psychospołecznego E. Eriksona)

10. Rozwój moralny (Stadia rozwoju moralnego wg J. Piageta, Poziomy rozumowania moralnego L. Kohlberga).

11. Zabawa w rozwoju dziecka

12. Istota kryzysu adolescencyjnego. Kształtowanie się tożsamości – koncepcja J. Marcii.

Ćwiczenia

1. Charakterystyka rozwoju motorycznego, poznawczego i emocjonalno – społecznego i osiągnięcia rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.

2. Rozwój poznawczy w wieku przedszkolnym.

3. Rozwój emocjonalno – społeczny w okresie przedszkolnym.

4. Zadania rozwojowe wieku przedszkolnego.

5. Sześciolatek w szkole

6. Rozwój poznawczy w młodszym wieku szkolnym.

7. Rozwój emocji i socjalizacji w młodszym wieku szkolnym.

8. Charakterystyka okresu dorastania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Brzezińska, A.I., Appelt, K., Ziółkowska, B., Psychologia rozwoju człowieka, (w:) Psychologia, red. J. Strelau, D. Doliński, GWP, Spopt 2011, tom 2, s.96 - 292.

2. Schaffer, D. R., Kipp, K., Psychologia rozwoju od dziecka do dorosłości. Harmonia, Gdańsk, 2015 s. 31-38, 86-89, 127-283, 369- 500, 579-650.

3. Brich, A., Psychologia rozwojowa w zarysie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.

4. Bee, H., Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Matczak A. Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

2. Schaffer, R., Psychologia dziecka. PWN, Warszawa 2009

3. Bryant, P. E., Colman, A. M. (red.), Psychologia Rozwojowa, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.

4. Brzezińska, A., Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2005.

5. Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S.A., Psychologia dziecka, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1995.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, prezentacja multimedialna, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna, praca z tekstem, materiały filmowe.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 10 godz. wykład + 10 godz. ćwiczenia

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 35

Przygotowanie się do egzaminu - 35

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela, Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.