Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-PRC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

PE1_W04

- potrafi scharakteryzować znaczące teorie dotyczące rozwoju człowieka w cyklu życia (Piageta, Wygotskiego, Eriksona, Kohlberga);

PE1_W08

- potrafi definiować i rozumie pojęcia używane w psychologii rozwoju dla scharakteryzowania procesu rozwoju na różnych etapach życia człowieka;

- potrafi opisać zmiany w różnych sferach rozwoju psychicznego człowieka: poznawczym, językowym, emocjonalnym, osobowości, społecznym, moralnym;

- potrafi wskazać źródła różnic w indywidualnym rozwoju człowieka;

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

- posiada umiejętność analizowania i interpretowania zjawisk związanych z różnymi sferami rozwoju psychicznego człowieka;

PE1_U03

- potrafi wskazać rolę czynników wewnętrznych i zewnętrznych w rozwoju psychicznym człowieka;

PE1_U08

- posiada umiejętność zaprezentowania wyników badań empirycznych poświęconych wybranemu aspektowi rozwoju;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy o rozwoju człowieka i jego uwarunkowaniach oraz rozumie potrzebę poszerzania tej wiedzy;

PE1_K08

- ma świadomość znaczenia wiedzy o rozwoju i funkcjonowaniu społecznym człowieka dla kształtowania prawidłowych relacji w rodzinie i szkole;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska, Maria Jankowska, Iwona Omelańczuk, Magdalena Poraj-Weder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład

Pisemny test wyboru (30 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny)

Ćwiczenia

Aktywność na zajęciach i wypowiedzi indywidualne, udział w dyskusjach; zadania wykonywane w ramach ćwiczeń; przygotowanie prezentacji; kolokwia (testy wyboru).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, modele przebiegu zmiany rozwojowej. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju człowieka. Uwarunkowania rozwoju człowieka. Rozwój poznawczy. Rozwój językowy. Rozwój emocjonalny, osobowości, rozwój społeczny i rozwój moralny.

Ćwiczenia

Stadia rozwoju prenatalnego. Wpływ teratogenów na rozwój dziecka. Narodziny dziecka i okres okołoporodowy. Ogólna charakterystyka dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, młodszym szkolnym (rozwój fizyczno-ruchowy, psychiczny, społeczny i osobowości). Charakterystyka wieku dorastania. Charakterystyka okresu dorosłości człowieka (wczesna dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Wykład

Schaffer, H.R. (2005 i in.). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały 4 -10.

Strelau J. (red), (2000 i in.) Psychologia. Podręcznik akademicki, t.1, Podstawy psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Rozdział 7 (fragment, s. 230-256) i 8.

Ćwiczenia

Brzezińska A. (2000) Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Turner, J. S., Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.

Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina.

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2002). Psychologia rozwoju człowieka. t.3., Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stypułkowska, J. (red). (2000). Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka. Warszawa: Agencja Reklamowo – Wydawnicza DIMA.

Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Prezentacja multimedialna, pokaz, dyskusja, ćwiczenia i zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie referatu lub prezentacji - 10 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska, Maria Jankowska, Iwona Omelańczuk, Anna Staniaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład

Pisemny test wyboru (30 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny)

Ćwiczenia

Aktywność na zajęciach i wypowiedzi indywidualne, udział w dyskusjach; zadania wykonywane w ramach ćwiczeń; przygotowanie prezentacji; kolokwia (testy wyboru).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, modele przebiegu zmiany rozwojowej. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju człowieka. Uwarunkowania rozwoju człowieka. Rozwój poznawczy. Rozwój językowy. Rozwój emocjonalny, osobowości, rozwój społeczny i rozwój moralny.

Ćwiczenia

Stadia rozwoju prenatalnego. Wpływ teratogenów na rozwój dziecka. Narodziny dziecka i okres okołoporodowy. Ogólna charakterystyka dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, młodszym szkolnym (rozwój fizyczno-ruchowy, psychiczny, społeczny i osobowości). Charakterystyka wieku dorastania. Charakterystyka okresu dorosłości człowieka (wczesna dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Wykład

Schaffer, H.R. (2005 i in.). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały 4 -10.

Strelau J. (red), (2000 i in.) Psychologia. Podręcznik akademicki, t.1, Podstawy psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Rozdział 7 (fragment, s. 230-256) i 8.

Ćwiczenia

Brzezińska A. (2000) Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Turner, J. S., Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.

Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina.

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2002). Psychologia rozwoju człowieka. t.3., Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stypułkowska, J. (red). (2000). Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka. Warszawa: Agencja Reklamowo – Wydawnicza DIMA.

Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Prezentacja multimedialna, pokaz, dyskusja, ćwiczenia i zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie referatu lub prezentacji - 10 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Halina Dubczak, Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład

Pisemny test wyboru (25 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny)

Ćwiczenia

Aktywność na zajęciach i wypowiedzi indywidualne, udział w dyskusjach; zadania wykonywane w ramach ćwiczeń; przygotowanie prezentacji; kolokwium (testy wyboru).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, modele przebiegu zmiany rozwojowej. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju człowieka. Uwarunkowania rozwoju człowieka. Rozwój poznawczy.Koncepcja rozwoju poznawczego J. Piageta. Rozwój językowy. Rozwój emocjonalny. Rozwój osobowości. Rozwój społeczny i rozwój moralny.

Ćwiczenia

Stadia rozwoju prenatalnego. Wpływ teratogenów na rozwój dziecka. Narodziny dziecka i okres okołoporodowy. Ogólna charakterystyka dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, młodszym szkolnym (rozwój fizyczno-ruchowy, psychiczny, społeczny i osobowości). Charakterystyka wieku dorastania i trudności okresu dorastania. Charakterystyka okresu dorosłości człowieka (wczesna dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Harwas – Napierała, B., Trempała, J. (2000).Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Charakterystyk okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schaffer, H.R. (2005 i in.). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały 4 -10.

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca

Brzezińska A. (2000) Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Scholar

Turner, J.S., Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Vasta R., Haith M. M., .Miller S.A (1995) Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Wadsworth B. J. (1998). Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa, WSiP

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Prezentacja multimedialna, pokaz, dyskusja, ćwiczenia i zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 30 godzin

Przygotowanie referatu lub prezentacji - 15 godzin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.