Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-PES
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student kierunku:

PEDAGOGIKA - profil akademicki

I rok

WIEDZA

PE1_W13

- Ma elementarną wiedzę na temat pedagogiki specjalnej, jej terminologii, teorii i metodyki

- Zna podstawową terminologię używaną w ramach pedagogiki specjalnej, jest świadom ewolucji pojęć, potrafi powiązać współczesną terminologię ze zmianami zachodzącymi w nauce, ogólnych procesach społeczno-cywilizacyjnych

PE1_W14

- Zna system kształcenia specjalnego w kontekście systemu kształcenia powszechnego, rozumie ewolucję systemu kształcenia/rehabilitacji niepełnosprawnych w aspekcie przemian w rozumieniu niepełnosprawności,

PE1_W15

- Zna specyfikę rozwoju i funkcjonowania osób o różnych niepełnosprawnościach, uwarunkowania ich procesu edukacyjnego/rehabilitacyjnego w kontekście ograniczonej sprawności i specyfiki procesu terapeutycznego

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U03

- Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania poglądów i postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i zjawiska niepełnosprawności

PE1_U08

- Potrafi przedstawić własne poglądy i opinie dotyczące aktualnych problemów pedagogiki specjalnej; argumentuje swoje zdanie, wykorzystując poznane teorie i perspektywy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość konieczności stałego doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego

II rok

WIEDZA

PE1_W13

- zna subdyscypliny pedagogiki specjalnej, ich specyfikę, przemiany związane z rozwojem wiedzy o niepełnosprawnych

- zna podstawową terminologię używaną w ramach subdyscyplin, jest świadom ewolucji pojęć, potrafi powiązać współczesną terminologię ze zmianami zachodzącymi w nauce, ogólnych procesach społeczno – cywilizacyjnych

PE1_W14

- zna system kształcenia specjalnego w kontekście systemu kształcenia powszechnego, rozumie ewolucję systemu kształcenia/rehabilitacji niepełnosprawnych w aspekcie przemian w rozumieniu niepełnosprawności,

PE1_W15

- zna specyfikę rozwoju osób o różnych niepełnosprawnościach, uwarunkowania ich procesu edukacyjnego/rehabilitacyjnego w kontekście ograniczonej sprawności,

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

- potrafi na podstawie wieloprofilowej diagnozy określić możliwości rozwojowe osoby niepełnosprawnej, wskazać potencjalne „ścieżki” rozwoju

PE1_U03

- zna i rozumie ewolucję poglądów na niepełnosprawność w kontekście rozwoju nauki, przemian społeczno – cywilizacyjnych, potrafi upowszechniać ideę nowoczesnej rehabilitacji

PE1_U08

- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- ma świadomość konieczności stałego samodoskonalenia się zarówno w kontekście rozwoju osobistego, jak i związanego z ewolucją poglądów na niepełnosprawność/niepełnosprawnych, rozwojem dyscyplin naukowych stanowiących zaplecze dla pedagogiki specjalnej

--------------------------

PEDAGOGIKA - profil praktyczny

II rok

WIEDZA

PEP1_W01

- zna subdyscypliny pedagogiki specjalnej, ich specyfikę, przemiany związane z rozwojem wiedzy o niepełnosprawnych

- zna podstawową terminologię używaną w ramach subdyscyplin, jest świadom ewolucji pojęć, potrafi powiązać współczesną terminologię ze zmianami zachodzącymi w nauce, ogólnych procesach społeczno – cywilizacyjnych

PEP1_W13

- zna system kształcenia specjalnego w kontekście systemu kształcenia powszechnego,

- rozumie ewolucję systemu kształcenia/rehabilitacji niepełnosprawnych w aspekcie przemian w rozumieniu niepełnosprawności,

- zna unormowania prawne (krajowe i międzynarodowe) określające sytuację niepełnosprawnych, w tym dotyczące ich edukacji,

- rozumie znaczenie dla wspierania niepełnosprawnych działalności organizacji pozapaństwowych, w tym organizacji samych niepełnosprawnych i ich rodziców,

- zna istotę podstawowych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

PEP1_W14

- zna specyfikę rozwoju osób o różnych niepełnosprawnościach, uwarunkowania ich procesu edukacyjnego/rehabilitacyjnego w kontekście ograniczonej sprawności,

UMIEJĘTNOŚCI

PEP1_U02

- zna i rozumie ewolucję poglądów na niepełnosprawność w kontekście rozwoju nauki, przemian społeczno – cywilizacyjnych,

- potrafi upowszechniać ideę nowoczesnej rehabilitacji

PEP1_U06

- potrafi na podstawie wieloprofilowej diagnozy określić możliwości rozwojowe osoby niepełnosprawnej, wskazać potencjalne „ścieżki” rozwoju

PEP1_U12

- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEP1_K09

- wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski oraz ma przekonanie konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Gasik-Daszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)