Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie zdolności literackich i teatralnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-KZL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie zdolności literackich i teatralnych
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowy przedmiot do wyboru dla II r. pedagogiki praktycznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Student ma:

PE1_W05

- podstawową wiedzę na temat rozwoju psychicznego i społecznego człowieka

PE1_W06

ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościami.

PE1_W08

ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

PE1_W16

Student wie, jakich środków teatralnych i sposobów pracy z grupą powinien użyć, by były one najbardziej efektywne.

Student zna:

PE1_W24

- sposoby zastosowania warsztatu aktorskiego w pracy pedagogicznej; potrafi analizować i wyciągać wnioski ze sposobu pracy podopiecznych w grupie i efektów tej pracy

PE1_U01

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji relacji interpersonalnych

PE1_U06

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się poprzez teatr

PE1_U07

ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej

PE1_U08

posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją

PE1_U09

Umiejętnie analizuje i ocenia stosowane metody z zakresu technik aktorskich

PE1_U11

potrafi animować prace nad rozwojem uczestników w ramach wykonywanych zadań oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy.

PE1_U13

Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

PE_U 14

potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

PE1_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

PE1_K03

ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością i przedsiębiorczością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

PE1_K04

ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny.

PE1_K07

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym

ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

PE1_K09

Jest świadomy konieczności podejmowania działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego kraju

Po ukończeniu modułu student:

PEP1_W17 Ma uporzadkowaną elementarną wiedzę na temat możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych, w tym rozwoju uzdolnień własnych w wybranym obszarze sztuki

PEP1_U08 Potrafi dokonać analizy efektow własnej działalności w obszarze wybranej dziedziny sztuki, wskazać na obszary jej doskonalenia.

PEP1_U18 potrafi pracować w zespole nakierowanym na działalność artystyczną w wybrany obszarze sztuki, pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania w zespole.

PEP1_U20 Posiada umiejętności ruchowe i zdolności artystyczne w zakresie muzyki i tańca oraz umiejętności operowania głosem w trakcie zajęć muzycznych i śpiewu chóralnego.

PEP1_K01 odpowiedzialnie przygotowuje się do swej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

PEP1_K07 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach realizujących działania ukierunkowane na rozwój zdolności artystycznych i umie porozumieć się z ekspertami i laikami w dziedzinie wybranej sztuki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Jagna Rybaczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Krótki zarys rozwoju literatury dla dzieci i drogi inicjacji literackich

Sytuacja komunikacji literackiej w przedszkolu

Program uwarunkowanej ekspresji i alfabetyzacji kultury na przykładzie krótkich form literackich

Edukacja literacka w klasach I-III, podstawa programowa

Formy teatralne wykorzystywane w pracy z małym dzieckiem

Specyfika teatru dla dzieci. Dziecko jako odbiorca.

Repertuar dla dzieci.

Techniki dramowe i ich rola.

Warunki poprawnego stosowania dramy

Wychowanie przez sztukę.

Kryterium podlegające ocenie to:

poziom dyskursu podczas zajęć,

-jakość pracy podczas zajęć

- jakość pracy zaliczeniowej

- obecność na zajęciach.

Student dowiaduje się o ocenie jakości swojej pracy podczas krótkiego omówienia na każdych zajęciach i szerokiego omówienia końcowego podsumowującego pracę z wykładowcą.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie do praktycznego zastosowania zdobytej teoretycznej wiedzy w dziedzinie literatury dla dzieci i znajomości form teatralnych wykorzystywanych w pracy z małym dzieckiem. W pierwszej części zajęć studenci poznają kanon (polskiej i obcej ) literatury dla dzieci, książki obecne w podstawie programowej klas I-III i kryteria oceny utworów literackich skierowanych do małego dziecka uznane przez ekspertów. Drugą ważną dziedziną teoretyczną jest specyfika teatru dla dzieci i uwarunkowania odbioru spektaklu teatralnego przez dziecko. W części praktycznej studenci pracując w grupach przygotowują krótki spektakl/przedstawienie/inscenizację dla dzieci po uprzednim przygotowaniu scenariusza albo na bazie znanego utworu literackiego, albo napisanego samodzielnie. Treść i forma zaprezentowanych inscenizacji powinny bazować na poznanych wskazaniach teoretycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Antologia poezji dziecięcej, red. J. Cieślikowski, W-wa 1991

Papuzińska J. Dziecko w świecie emocji literackich, W-wa 1996

Papuzińska J. Inicjacje literackie , W-wa 1981

Sztuka dla najmłodszych, red, M. Tyszkowa, Wwa 1977

Literatura uzupełniająca:

Way Brian , Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Wwa 1997

Królica G. Drama i happening w edukacji przedszkolnej, Wwa 2009

Cieślikowski J. Wielka zabawa, Wrocław 1997

Baluch A. Książka jest światem, Kraków 2005

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30 godzin

Przygotowanie studenta do zajęć, lektura: 10 godzin

Przygotowanie prezentacji na zaliczenie: 10 godzin

Inne formy: 10 godzin

Punkty ECTS – 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Jagna Rybaczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest pobudzenie zdolności kreatywnych w zakresie literatury i teatru, oraz wyposażenie studenta w umiejętność wykorzystania literatury i metod teatralnych w pracy pedagogicznej. Ćwiczenia uwrażliwiają na znaczenie słowa i gestu, szczególnie w życiu społecznym i kontaktach międzyludzkich. Ich zadaniem jest nauczenie studenta pracy z grupą nad formami teatralnymi i pobudzenie jego osobistego rozwoju. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń aktywizujących zarówno fizycznie jak i psychicznie.

Kryterium podlegające ocenie to:

poziom dyskursu podczas zajęć,

-jakość pracy podczas zajęć

- jakość pracy zaliczeniowej

- obecność na zajęciach.

Student dowiaduje się o ocenie jakości swojej pracy podczas krótkiego omówienia na każdych zajęciach i szerokiego omówienia końcowego podsumowującego pracę z wykładowcą.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

-zapoznanie studentów z podstawowymi elementami warsztatu teatralnego i i jego zastosowaniem w pedagogice

- zapoznanie ze sposobami pracy z wykorzystaniem technik aktorskich,

- ćwiczenia z zakresu technik aktorskich i teatralnych

- jak się prezentujemy w wystąpieniach publicznych i jak jest to oceniane przez innych?

-komunikacja niewerbalna

- dialog- umiejętność słuchania i ocena przekazu

- wchodzenie w rolę- empatia

- różne osobowości- róże oczekiwania- analiza i ćwiczenia

- praca ze słowem

- analiza tekstu

- praca nad tekstem literackim z wykorzystaniem metod teatralnych i przedstawieniowych.

- przygotowanie sceniczne pracy zaliczeniowej

- merytoryczne omówienie samodzielnie przygotowywanych przez studentów prac.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Antologia poezji dziecięcej, red. J. Cieślikowski, W-wa 1991

Papuzińska J. Dziecko w świecie emocji literackich, W-wa 1996

Papuzińska J. Inicjacje literackie , W-wa 1981

Sztuka dla najmłodszych, red, M. Tyszkowa, Wwa 1977

Literatura uzupełniająca:

Way Brian , Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Wwa 1997

Królica G. Drama i happening w edukacji przedszkolnej, Wwa 2009

Cieślikowski J. Wielka zabawa, Wrocław 1997

Baluch A. Książka jest światem, Kraków 2005

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30 godzin

Przygotowanie studenta do zajęć, lektura: 10 godzin

Przygotowanie prezentacji na zaliczenie: 10 godzin

Inne formy: 10 godzin

Punkty ECTS – 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Jagna Rybaczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest pobudzenie zdolności kreatywnych w zakresie literatury i teatru, oraz wyposażenie studenta w umiejętność wykorzystania literatury i metod teatralnych w pracy pedagogicznej. Ćwiczenia uwrażliwiają na znaczenie słowa i gestu, szczególnie w życiu społecznym i kontaktach międzyludzkich. Ich zadaniem jest nauczenie studenta pracy z grupą nad formami teatralnymi i pobudzenie jego osobistego rozwoju. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń aktywizujących zarówno fizycznie jak i psychicznie.

Kryterium podlegające ocenie to:

poziom dyskursu podczas zajęć,

-jakość pracy podczas zajęć

- jakość pracy zaliczeniowej

- obecność na zajęciach.

Student dowiaduje się o ocenie jakości swojej pracy podczas krótkiego omówienia na każdych zajęciach i szerokiego omówienia końcowego podsumowującego pracę z wykładowcą.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

-zapoznanie studentów z podstawowymi elementami warsztatu teatralnego i i jego zastosowaniem w pedagogice

- zapoznanie ze sposobami pracy z wykorzystaniem technik aktorskich,

- ćwiczenia z zakresu technik aktorskich i teatralnych

- jak się prezentujemy w wystąpieniach publicznych i jak jest to oceniane przez innych?

-komunikacja niewerbalna

- dialog- umiejętność słuchania i ocena przekazu

- wchodzenie w rolę- empatia

- różne osobowości- róże oczekiwania- analiza i ćwiczenia

- praca ze słowem

- analiza tekstu

- praca nad tekstem literackim z wykorzystaniem metod teatralnych i przedstawieniowych.

- przygotowanie sceniczne pracy zaliczeniowej

- merytoryczne omówienie samodzielnie przygotowywanych przez studentów prac.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Antologia poezji dziecięcej, red. J. Cieślikowski, W-wa 1991

Papuzińska J. Dziecko w świecie emocji literackich, W-wa 1996

Papuzińska J. Inicjacje literackie , W-wa 1981

Sztuka dla najmłodszych, red, M. Tyszkowa, Wwa 1977

Literatura uzupełniająca:

Way Brian , Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Wwa 1997

Królica G. Drama i happening w edukacji przedszkolnej, Wwa 2009

Cieślikowski J. Wielka zabawa, Wrocław 1997

Baluch A. Książka jest światem, Kraków 2005

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30 godzin

Przygotowanie studenta do zajęć, lektura: 10 godzin

Przygotowanie prezentacji na zaliczenie: 10 godzin

Inne formy: 10 godzin

Punkty ECTS – 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest pobudzenie zdolności kreatywnych w zakresie literatury i teatru, oraz wyposażenie studenta w umiejętność wykorzystania literatury i metod teatralnych w pracy pedagogicznej. Ćwiczenia uwrażliwiają na znaczenie słowa i gestu, szczególnie w życiu społecznym i kontaktach międzyludzkich. Ich zadaniem jest nauczenie studenta pracy z grupą nad formami teatralnymi i pobudzenie jego osobistego rozwoju. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń aktywizujących zarówno fizycznie jak i psychicznie.

Kryterium podlegające ocenie to:

poziom dyskursu podczas zajęć,

-jakość pracy podczas zajęć

- jakość pracy zaliczeniowej

- obecność na zajęciach.

Student dowiaduje się o ocenie jakości swojej pracy podczas krótkiego omówienia na każdych zajęciach i szerokiego omówienia końcowego podsumowującego pracę z wykładowcą.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

-zapoznanie studentów z podstawowymi elementami warsztatu teatralnego i i jego zastosowaniem w pedagogice

- zapoznanie ze sposobami pracy z wykorzystaniem technik aktorskich,

- ćwiczenia z zakresu technik aktorskich i teatralnych

- jak się prezentujemy w wystąpieniach publicznych i jak jest to oceniane przez innych?

-komunikacja niewerbalna

- dialog- umiejętność słuchania i ocena przekazu

- wchodzenie w rolę- empatia

- różne osobowości- róże oczekiwania- analiza i ćwiczenia

- praca ze słowem

- analiza tekstu

- praca nad tekstem literackim z wykorzystaniem metod teatralnych i przedstawieniowych.

- przygotowanie sceniczne pracy zaliczeniowej

- merytoryczne omówienie samodzielnie przygotowywanych przez studentów

Literatura:

Literatura podstawowa:

Antologia poezji dziecięcej, red. J. Cieślikowski, W-wa 1991

Papuzińska J. Dziecko w świecie emocji literackich, W-wa 1996

Papuzińska J. Inicjacje literackie , W-wa 1981

Sztuka dla najmłodszych, red, M. Tyszkowa, Wwa 1977

Literatura uzupełniająca:

Way Brian , Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Wwa 1997

Królica G. Drama i happening w edukacji przedszkolnej, Wwa 2009

Cieślikowski J. Wielka zabawa, Wrocław 1997

Baluch A. Książka jest światem, Kraków 2005

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30 godzin

Przygotowanie studenta do zajęć, lektura: 10 godzin

Przygotowanie prezentacji na zaliczenie: 10 godzin

Inne formy: 10 godzin

Punkty ECTS – 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jagna Rybaczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.