Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalne potrzeby edukacyjne - wykrywanie i udzielanie wsparcia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-SPD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalne potrzeby edukacyjne - wykrywanie i udzielanie wsparcia
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obow. dla IIIr. PE; spec. naucz.: animacja społeczno-kulturowa z eduk. kulturalną, (3-l) stac. I st.
Obowiązkowy moduł dla IIIr. PE-ASKn: edukacja wczesnoszkolna, stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu polega na napisaniu pracy na temat wybranego przez Studenta zaburzenia rozwojowego, którego skutki kładą się cieniem na procesie uczenia się dziecka. W pracy należy ująć krótki opis zaburzenia, problemy z uczeniem się, jakie mogą mieć dzieci nim dotknięte i sposoby niesienia pomocy.

Prace przesyłane są za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

Pełny opis:

Przyczyny zaburzeń rozwoju, które kładą się cieniem na procesie uczenia się dziecka (przyczyny biologiczne i społeczne).

Zaburzenia w procesie uczenia się w przypadku dzieci z ADHD i sposoby organizacji pomocy.

Zaburzenia w procesie uczenia się w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu i sposoby organizacji pomocy.

Zaburzenia w procesie uczenia się w przypadku dzieci z Zespołem Aspergera i sposoby organizacji pomocy.

Zaburzenia w procesie uczenia się w przypadku dzieci z dysleksją rozwojową i sposoby organizacji pomocy.

Zaburzenia w procesie uczenia się w przypadku dzieci z depresją i sposoby organizacji pomocy.

Praca w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole.

Literatura:

Olechowska A, Specjalne potrzeby edukacje - dostęp libra ibuk

Thompson J, Specjalne potrzeby edukacje - dostęp libra ibuk

Gładyszewska-Cylulko J, Specjalne potrzeby edukacje uczniów z niepełnosprawnością - dostęp libra ibuk

https://docplayer.pl/51175145-Specjalne-potrzeby-edukacyjne.html

https://www.ore.edu.pl/2017/11/specjalne-potrzeby-edukacyjne-materialy-do-pobrania/

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W25

- ma wiedzę dotyczącą organizacji i udzielania na różne sposoby i w różnych zakresach zdeterminowanych potrzebami jednostki, wsparcia pedagogicznego dzieci w wieku predszkolnym i wczesnoszkolnym i ich rodzin

UMIEJĘTNOSCI

PE1_U02

- potrafi w podstawowym zakresie wykorzystywać zdobytą wiedze teoretyczną do analizowania i interpretowania problemow edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych występujących na etapie edukacji elementarnej dziecka

PE1_U03

- umie posługiwać się w podstawowym zakresie wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz analizowania i interpretowania zachowań poszczególnych uczestników procesu wychowania i kształcenia,

PE1_U07

- ma rozwinięte elementarne umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej z różnymi uczestnikami procesu wychowania i kształcenia na etapie edukacji elementarnej z wykorzystaniem różnych technik i kanałów komunikacji,

PE1_U08

- posiada co najmniej na podstawowym poziomie umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacja w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

PE1_U12

- potrafi posługiwac się podstawowymi zasadami i normami etycznymi w podejmowanych działaniach wychowawczych i edukacyjnych w stosunku do różnych uczestników procesu edukacji elementarnej

PE1_U15

- potrfi realizowac zadania i rozwiązywać problemy praktyczne z zakresu wczesnej edukacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K05

- dostrzega i formułuje typowe dylematy moralne i etyczne związane z pracą nauczyciela, nauczyciela-wychowawcy i nauczyciela-terapeuty,

PE1_K06

- jest świadomy istnienia etycznego wymiaru diagnozy pedagogicznej

PE1_K10

- wykazuje zrozumienie i wrażliwość oraz gotowość do działania na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami w przedszkolu i w szkole.

---------------------

WIEDZA

PE1_W25

- ma wiedzę dotyczącą organizacji i udzielania na różne sposoby i w różnych zakresach zdeterminowanych potrzebami jednostki,

wsparcia pedagogicznego

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U03

- Umie posługiwać się w podstawowym zakresie wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania i prognozowania

sytuacji pedagogicznych oraz analizowania i interpretowania zachowań poszczególnych uczestników procesu wychowania i kształcenia

PE1_U07

- ma rozwinięte elementarne umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej z różnymi uczestnikami

procesu wychowania i kształcenia na etapie edukacji elementarnej z wykorzystaniem różnych technik i kanalów w komunikacji

PE1_U12

- potrafi posługiwac się podstawowwymi zasadami i normami etycznymi w podejmowanych działaniach wychowawczych i edukacyjnych w stosunku do róznych uczestników procesu edukacji

PE1_U15

- potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy praktyczne w edukacji osób wykazujących specjalne potrzeby

PE1_K05

- dostrzega i rofmuluje typowie dylematy moralne i etyczne związane z pracą nauczyciela, nauczyciela-wychowawcy i nauczyciela-terapeuty

PE1_K10

- wykazuje zrozumienie i wrażliwość oraz gotowość do działania na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami w przedszkolu i w szkole

Metody i kryteria oceniania:

Prace przesłane drogą mailową w domenie aps.edu.pl

Materiały do zajęć zdalnych przesłane na mailowe konta Studentów w domenie aps.edu.pl i przez system USOS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Agnieszka Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Grupowy projekt studencki

Pełny opis:

Teoretyczne i prawne podstawy wykrywania i udzielania wsparcia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koncepcja specjalnych potrzeb edukacyjnych. Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych, grupy osób o specjalnych potrzebach, kryteria wyróżniania i rodzaje trudności w uczeniu się, rodzaje specjalnego wsparcia. Zasady udzielania specjalnego wsparcia edukacyjnego, założenia stanowiska zorientowanego na ucznia i stanowiska zorientowanego na program nauczania, przykłady występowania zjawisk etykietowania i segregacji uczniów w procesie edukacji. Praktyczne aspekty zaspokajania w szkole i w klasie specjalnych potrzeb uczniów (z zaburzeniami emocjonalnymi i w zachowaniu, z zaburzeniami sensorycznymi, motorycznymi, językowymi, przewlekle chorych, ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu oraz specjalnymi potrzebami czasowymi wynikającymi z innych przyczyn. Przykłady nowoczesnych rozwiązań technicznych i pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Olechowska A. Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazówki dla nauczycieli Wyd. APS, Warszawa 2001

2. Olechowska A, Specjalne potrzeby edukacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca

3.Oszwa U. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej, Impuls, Kraków 2007

4. Potrzeby specjalne uczniów w klasie. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli UNESCO, Warszawa 1995

Uwagi:

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu)

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Barbara Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: odpowiedzi na pytania erudycyjne lub test sprawdzający lub praca pisemna – charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych konkretnego dziecka, lub grupowy projekt studencki

Pełny opis:

Teoretyczne i prawne podstawy wykrywania i udzielania wsparcia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koncepcja specjalnych potrzeb edukacyjnych. Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych, grupy osób o specjalnych potrzebach, kryteria wyróżniania i rodzaje trudności w uczeniu się, rodzaje specjalnego wsparcia. Zasady udzielania specjalnego wsparcia edukacyjnego, założenia stanowiska zorientowanego na ucznia i stanowiska zorientowanego na program nauczania, przykłady występowania zjawisk etykietowania i segregacji uczniów w procesie edukacji. Praktyczne aspekty zaspokajania w szkole i w klasie specjalnych potrzeb uczniów (z zaburzeniami emocjonalnymi i w zachowaniu, z zaburzeniami sensorycznymi, motorycznymi, językowymi, przewlekle chorych, ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu oraz specjalnymi potrzebami czasowymi wynikającymi z innych przyczyn. Przykłady nowoczesnych rozwiązań technicznych i pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Olechowska A. Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazówki dla nauczycieli Wyd. APS, Warszawa 2001

2.Oszwa U. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej, Impuls, Kraków 2007

3. Potrzeby specjalne uczniów w klasie. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli UNESCO, Warszawa 1995

Literatura uzupełniająca:

1. Naprawa, R. (2012) Karta indywidualnych potrzeb ucznia : zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

2. Wojdyła, E. (2010), Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej

3. Wojdyła, E. (2010), Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej

4. Trochimiak, B. (2010), Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej]

Uwagi:

Metody:

informacyjne (wyjaśnianie, narracja, opis), heurystyczne (problemowe, dyskusji, dialogu)

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 25

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 10

Przygotowanie zadań zaliczeniowych 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska, Beata Rola
Prowadzący grup: Agnieszka Olechowska, Beata Rola, Mirosława Suchocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

odpowiedzi na pytania erudycyjne lub test sprawdzający lub praca pisemna – charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych konkretnego dziecka, lub grupowy projekt studencki

Pełny opis:

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

Teoretyczne i prawne podstawy wykrywania i udzielania wsparcia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koncepcja specjalnych potrzeb edukacyjnych. Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych, grupy osób o specjalnych potrzebach, kryteria wyróżniania i rodzaje trudności w uczeniu się, rodzaje specjalnego wsparcia. Zasady udzielania specjalnego wsparcia edukacyjnego, założenia stanowiska zorientowanego na ucznia i stanowiska zorientowanego na program nauczania, przykłady występowania zjawisk etykietowania i segregacji uczniów w procesie edukacji. Praktyczne aspekty zaspokajania w szkole i w klasie specjalnych potrzeb uczniów (z zaburzeniami emocjonalnymi i w zachowaniu, z zaburzeniami sensorycznymi, motorycznymi, językowymi, przewlekle chorych, ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu oraz specjalnymi potrzebami czasowymi wynikającymi z innych przyczyn. Przykłady nowoczesnych rozwiązań technicznych i pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Olechowska A. Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazówki dla nauczycieli Wyd. APS, Warszawa 2001

2.Oszwa U. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej, Impuls, Kraków 2007

3. Potrzeby specjalne uczniów w klasie. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli UNESCO, Warszawa 1995

Literatura uzupełniająca:

1. Naprawa, R. (2012) Karta indywidualnych potrzeb ucznia : zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

2. Wojdyła, E. (2010), Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej

3. Wojdyła, E. (2010), Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej

4. Trochimiak, B. (2010), Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej]

Uwagi:

Metody kształcenia:

informacyjne (wyjaśnianie, narracja, opis), heurystyczne (problemowe, dyskusji, dialogu)

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 25

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 10

Przygotowanie zadań zaliczeniowych 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Ewa Antoszkiewicz, Agnieszka Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek, Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Ewa Antoszkiewicz, Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu polega na napisaniu pracy na temat wybranego przez Studenta zaburzenia rozwojowego, którego skutki kładą się cieniem na procesie uczenia się dziecka. W pracy należy ująć krótki opis zaburzenia, problemy z uczeniem się, jakie mogą mieć dzieci nim dotknięte i sposoby niesienia pomocy.

Prace przesyłane są za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

Pełny opis:

Przyczyny zaburzeń rozwoju, które kładą się cieniem na procesie uczenia się dziecka (przyczyny biologiczne i społeczne).

Zaburzenia w procesie uczenia się w przypadku dzieci z ADHD i sposoby organizacji pomocy.

Zaburzenia w procesie uczenia się w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu i sposoby organizacji pomocy.

Zaburzenia w procesie uczenia się w przypadku dzieci z Zespołem Aspergera i sposoby organizacji pomocy.

Zaburzenia w procesie uczenia się w przypadku dzieci z dysleksją rozwojową i sposoby organizacji pomocy.

Zaburzenia w procesie uczenia się w przypadku dzieci z depresją i sposoby organizacji pomocy.

Praca w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole.

Literatura:

Olechowska A, Specjalne potrzeby edukacje - dostęp libra ibuk

Thompson J, Specjalne potrzeby edukacje - dostęp libra ibuk

Gładyszewska-Cylulko J, Specjalne potrzeby edukacje uczniów z niepełnosprawnością - dostęp libra ibuk

https://docplayer.pl/51175145-Specjalne-potrzeby-edukacyjne.html

https://www.ore.edu.pl/2017/11/specjalne-potrzeby-edukacyjne-materialy-do-pobrania/

Uwagi:

Wykład w postaci prezentacji.

Prace przesłane drogą mailową w domenie aps.edu.pl

Materiały do zajęć zdalnych przesłane na mailowe konta Studentów w domenie aps.edu.pl i przez system USOS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Antoszkiewicz, Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Ewa Antoszkiewicz, Agnieszka Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.