Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rodzina jako środowisko wychowawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-RJS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rodzina jako środowisko wychowawcze
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC I r. 2 spec.: ERI, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, stac. i niestac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06 Posiada podstawową wiedzę o dziecku jako uczestniku działalności wychowawczej i opiekuńczej

PCK1_KK_W06 Ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach rozwoju dzieci i młodzieży

PCK1_KK_W07 Zna podstawowe założenia instytucjonalnej opieki i wychowania dzieci i młodzieży

PCK1_KK_U02 potrafi dokonywać podstawowych obserwacji i prostych interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie

PCK1_KK_U05 umie w sposób spójny wypowiedzieć się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

PCK1_KK_K01 Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla prawidłowego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, rozumienia ich potrzeb i poszanowania autonomii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiatr
Prowadzący grup: Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

obserwacja dyskusji do wykładu

ocena z sprawdzianu pisemnego sprawdzającego wiedzę

Pełny opis:

Kurs Rodzina jako środowisko definiuje i analizuje rodzinę jako zespół uwarunkowań, mających wpływ dla rozwoju, wzrostu i edukacji jednostki

TREŚCI PROGRAMOWE

W ramach wykładów pt.Rodzina jako środowisko student ma możliwość poznawać, rozumieć, dostrzegać związki między różnymi sferami środowiska rodzinnego (m.in. materialną, oddziaływań i wartości) a rozwojem jednostki. Poznaje środowisko rodzinne w szerszym układzie na poziomie mezo i makro.

Wykład ma na celu przybliżyć studentom pedagogiczną perspektywę badań i opisu rodziny jako środowiska wychowawczego; jako przestrzeni doświadczeń mających znaczenie dla kształtowania się wzorów zachowań, postaw, myślenia, rozumienia siebie i świata rozwijającego się w danym środowisku dziecka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Maciejewska-Mroczek, E., Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka, Kraków 2012

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania. Impuls, Kraków 2001, s. 24-39; 53-66

Biała J., Samotność dziecka polskiego na progu XXI wieku. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2012, s. 44-53

Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę. Red. D. Trawkowska, Toruń 2011. Wyd. Akapit

Schaffer H.R., Rozwój dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, R. 7, R. 10

Urbańska, S. (2012) „Konstruowanie modelu obywatelstwa w dyskursach macierzyńskich w latach 70-ych PRL i na początku XXI wieku” (w:) Hryciuk, R., Korolczuk, E. (red.) Pożegnanie z Matką Polką? Współczesne dyskursy i reprezentacje macierzyństwa

Literatura uzupełniająca:

Wiatr M. Rodzina jako środowisko uczące się, Pedagogika Społeczna, 2013 nr 2(48), s. 7-22.

Urbańska, S. (2012), „Semantyka przemocy domowej w opiniach Polaków” (w:) Grabowska M. (red.), Metoda i znaczenie. Problematyka znaczenia w badaniach sondażowych. Opinie i diagnozy. Warszawa: Instytut Socjologii UW oraz Centrum Badań Opinii Społęcznej

Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. TransHumana, Białystok 2000, cz. V

Cudak H., Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, Warszawa 1999, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Uwagi:

METODY PRACY:

wykład interaktywny

praca indywidualna i praca w grupach

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe:Wykład - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20h

Przygotowanie się do egzaminu - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiatr
Prowadzący grup: Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

obserwacja dyskusji do wykładu

ocena z sprawdzianu pisemnego z wiedzy

Pełny opis:

Kurs Rodzina jako środowisko definiuje i analizuje rodzinę jako zespół uwarunkowań, mających wpływ dla rozwoju, wzrostu i edukacji jednostki

TREŚCI PROGRAMOWE

W ramach wykładów pt.Rodzina jako środowisko student ma możliwość poznawać, rozumieć, dostrzegać związki między różnymi sferami środowiska rodzinnego (m.in. materialną, oddziaływań i wartości) a rozwojem jednostki. Poznaje środowisko rodzinne w szerszym układzie na poziomie mezo i makro.

Wykład ma na celu przybliżyć studentom pedagogiczną perspektywę badań i opisu rodziny jako środowiska wychowawczego; jako przestrzeni doświadczeń mających znaczenie dla kształtowania się wzorów zachowań, postaw, myślenia, rozumienia siebie i świata rozwijającego się w danym środowisku dziecka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Maciejewska-Mroczek, E., Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka, Kraków 2012

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania. Impuls, Kraków 2001, s. 24-39; 53-66

Biała J., Samotność dziecka polskiego na progu XXI wieku. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2012, s. 44-53

Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę. Red. D. Trawkowska, Toruń 2011. Wyd. Akapit

Schaffer H.R., Rozwój dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, R. 7, R. 10

Urbańska, S. (2012) „Konstruowanie modelu obywatelstwa w dyskursach macierzyńskich w latach 70-ych PRL i na początku XXI wieku” (w:) Hryciuk, R., Korolczuk, E. (red.) Pożegnanie z Matką Polką? Współczesne dyskursy i reprezentacje macierzyństwa

Literatura uzupełniająca:

Wiatr M. Rodzina jako środowisko uczące się, Pedagogika Społeczna, 2013 nr 2(48), s. 7-22.

Urbańska, S. (2012), „Semantyka przemocy domowej w opiniach Polaków” (w:) Grabowska M. (red.), Metoda i znaczenie. Problematyka znaczenia w badaniach sondażowych. Opinie i diagnozy. Warszawa: Instytut Socjologii UW oraz Centrum Badań Opinii Społęcznej

Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. TransHumana, Białystok 2000, cz. V

Cudak H., Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, Warszawa 1999, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Uwagi:

METODY PRACY:

wykład interaktywny

praca indywidualna i praca w grupach

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe:Wykład - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20h

Przygotowanie się do egzaminu - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Tadeusz Kott, Marianna Marek-Ruka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

I. Egzamin pisemny

Pełny opis:

1. Dzieciństwo-jako kategoria społeczno-pedagogiczna

2.. Rodzina jako środowisko wychowawcze

3. Znaczenie rodziny w rozwoju emocjonalnym i psychicznym dzieci

4. Założenia polityki rodzinnej w Polsce i na świecie

5. Sytuacje kryzysowe w rodzinie- pomoc i wsparcie

6. Problemy wychowawcze w rodzinie w kontekście przemian społecznych

7. Instytucjonalne formy opieki i wychowania dzieci w Polsce na świecie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cudak H., Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, Warszawa 1999, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Maciejewska-Mroczek, E., Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka, Kraków 2012

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania. Impuls, Kraków 2001, s. 24-39; 53-66

Biała J., Samotność dziecka polskiego na progu XXI wieku. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2012, s. 44-53

Literatura uzupełniająca:

Wiatr M. Rodzina jako środowisko uczące się, Pedagogika Społeczna, 2013 nr 2(48), s. 7-22.

Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. TransHumana, Białystok 2000, cz. V

Schaffer H.R., Rozwój dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, R. 7, R. 10

Uwagi:

Metody kształcenia:

Oparte na słowie: dyskusja, pogadanka, praca z książką, opis;

Oparte na obserwacji: pokaz, inscenizacje;

Godziny kontaktowe:Wykład - 12h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15h

Przygotowanie się do egzaminu - 15h

Prowadzenie i obserwacja zajęć - 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiatr
Prowadzący grup: Anna Górka-Strzałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

obserwacja dyskusji do wykładu

ocena z sprawdzianu pisemnego z wiedzy

Pełny opis:

Kurs Rodzina jako środowisko definiuje i analizuje rodzinę jako zespół uwarunkowań, mających wpływ dla rozwoju, wzrostu i edukacji jednostki

TREŚCI PROGRAMOWE

W ramach wykładów pt.Rodzina jako środowisko student ma możliwość poznawać, rozumieć, dostrzegać związki między różnymi sferami środowiska rodzinnego (m.in. materialną, oddziaływań i wartości) a rozwojem jednostki. Poznaje środowisko rodzinne w szerszym układzie na poziomie mezo i makro.

Wykład ma na celu przybliżyć studentom pedagogiczną perspektywę badań i opisu rodziny jako środowiska wychowawczego; jako przestrzeni doświadczeń mających znaczenie dla kształtowania się wzorów zachowań, postaw, myślenia, rozumienia siebie i świata rozwijającego się w danym środowisku dziecka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Maciejewska-Mroczek, E., Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka, Kraków 2012

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania. Impuls, Kraków 2001, s. 24-39; 53-66

Biała J., Samotność dziecka polskiego na progu XXI wieku. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2012, s. 44-53

Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę. Red. D. Trawkowska, Toruń 2011. Wyd. Akapit

Schaffer H.R., Rozwój dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, R. 7, R. 10

Urbańska, S. (2012) „Konstruowanie modelu obywatelstwa w dyskursach macierzyńskich w latach 70-ych PRL i na początku XXI wieku” (w:) Hryciuk, R., Korolczuk, E. (red.) Pożegnanie z Matką Polką? Współczesne dyskursy i reprezentacje macierzyństwa

Literatura uzupełniająca:

Wiatr M. Rodzina jako środowisko uczące się, Pedagogika Społeczna, 2013 nr 2(48), s. 7-22.

Urbańska, S. (2012), „Semantyka przemocy domowej w opiniach Polaków” (w:) Grabowska M. (red.), Metoda i znaczenie. Problematyka znaczenia w badaniach sondażowych. Opinie i diagnozy. Warszawa: Instytut Socjologii UW oraz Centrum Badań Opinii Społęcznej

Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. TransHumana, Białystok 2000, cz. V

Cudak H., Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, Warszawa 1999, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Uwagi:

METODY PRACY:

wykład interaktywny

praca indywidualna i praca w grupach

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe:Wykład - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20h

Przygotowanie się do egzaminu - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit, Marta Wiatr
Prowadzący grup: Marianna Marek-Ruka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Zaliczenie z oceną (na podstawie wyników kolokwium, zadań wykonywanych w trakcie zajęć, prac domowych, obecności i czynnego uczestnictwa).

Pełny opis:

Analiza struktury i funkcji rodziny oraz procesu wychowania w środowisku rodzinnym;

Charakterystyka systemów rodzinnych, typologia rodzin;

Postawy rodzicielskie i style wychowania;

Atmosfera wychowawcza w rodzinie;

Świadomość i kultura wychowawcza rodziców;

Strukturalne i aksjologiczne przemiany dokonujące się we współczesnej rodzinie

Rozwój uczuć i osobowości społecznej dziecka w rodzinie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Adamski R. (red.), 2009, Miłość - Małżeństwo - Rodzina, Kraków : Petrus,

Firestone R., 2007, Nietoksyczne rodzicielstwo Jak mądrze wychowywać dzieci, Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza,

Ładyżyński A. (red.), 2009, Rodzina we współczesności, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut,

Muszyński W., Sikora E. (red.), 2008, Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Toruń: Adam Marszałek,

Slany K., 2008, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków: (Nomos),

Steede K., 2007, Dziesięć błędów popełnianych przez dobrych rodziców, Gdańsk : GWP

Literatura uzupełniająca:

Czupryński W., 2010, Skrypt - Współczesne koncepcje wychowania, Olsztyn: wyd. on- line,

Nowak M., 2008., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne,

Uwagi:

Metody kształcenia:

Oparte na słowie: dyskusja, pogadanka, praca z książką, opis;

Oparte na obserwacji: pokaz, inscenizacje;

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 12h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15h

Przygotowanie się do egzaminu - 15h

Prowadzenie i obserwacja zajęć - 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiatr
Prowadzący grup: Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

zesołowa praca semestralna

sprawdzian pisemny z wiedzy

Pełny opis:

Kurs Rodzina jako środowisko definiuje i analizuje rodzinę jako zespół uwarunkowań, mających wpływ dla rozwoju, wzrostu i edukacji jednostki

TREŚCI PROGRAMOWE

W ramach wykładów pt.Rodzina jako środowisko student ma możliwość poznawać, rozumieć, dostrzegać związki między różnymi sferami środowiska rodzinnego (m.in. materialną, oddziaływań i wartości) a rozwojem jednostki. Poznaje środowisko rodzinne w szerszym układzie na poziomie mezo i makro.

Wykład ma na celu przybliżyć studentom pedagogiczną perspektywę badań i opisu rodziny jako środowiska wychowawczego; jako przestrzeni doświadczeń mających znaczenie dla kształtowania się wzorów zachowań, postaw, myślenia, rozumienia siebie i świata rozwijającego się w danym środowisku dziecka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Brzezińska, A. Hornowska E., Appelt K.,Kaliszewska-Czeremska K., (2014), Rola środowiska w rozwoju małego dziecka - metody badania. (Rozdziały dotyczące wpływu środowiska na rozwój dziecka)

2. Krajewska Z. (2010), Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Kraków. (wybrane fragmenty)

3. Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju. (2012), Łódź (wybrane fragmenty)

4. Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualności-perspektywy, red. Stanisław Kawula, Toruń 2001, s. 135-156

5. Piekarski J., Zróżnicowanie wychowawcze środowisk rodzinnych w małym mieście, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 1986

6. Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę (2011). Red. D. Trawkowska, Toruń (wybrane fragmenty)

7. Wielowymiarowość wsparcia współczesnej rodziny polskiej. Tom 1. (2015), red. Kantowicz, Ewa, Ciczkowska-Giedziun Małgorzata, Willan-Horla Lidia, Olsztyn (wybrane fragmenty)

Literatura uzupełniająca:

1. Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania. Impuls, Kraków 2001, s. 24-39

2. Brzezińska, A. I. (2015). Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju – podstawa projektowania nauczania rozwijającego. W: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce (s. 129-140). Bydgoszcz; 53-66

3. Ostrouch-Kamińska J. (2017), Przełom, przejścia, przesunięcia. Rodzina w procesie zmian, „Pedagogika społeczna” nr 2.

4. Maciejewska-Mroczek, E., Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka, Kraków 2012

5. Schaffer H.R., Psychologia dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, R. 7, R. 10

6. Urbańska, S. (2012) „Konstruowanie modelu obywatelstwa w dyskursach macierzyńskich w latach 70-ych PRL i na początku XXI wieku” (w:) Hryciuk, R., Korolczuk, E. (red.) Pożegnanie z Matką Polką? Współczesne dyskursy i reprezentacje macierzyństwa

7. Wiatr M. Rodzina jako środowisko uczące się, Pedagogika Społeczna, 2013 nr 2(48), s. 7-22.

Uwagi:

METODY PRACY:

wykład

praca indywidualna i praca w grupach

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe:Wykład - 12 h

Lektura - 15 h

Praca semestralna - 15 h

Przygotowanie się do egzaminu - 10 h

Sumaryczna liczba godzin: 52. Liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Czyżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kulesza
Prowadzący grup: Monika Czyżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

sprawdzian pisemny z wiedzy z wykładów

Literatura:

1. Brzezińska, A. Hornowska E., Appelt K.,Kaliszewska-Czeremska K., (2014), Rola środowiska w rozwoju małego dziecka - metody badania. (Rozdziały dotyczące wpływu środowiska na rozwój dziecka)

2. Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę (2011). Red. D. Trawkowska, Toruń (wybrane fragmenty)

3. Wielowymiarowość wsparcia współczesnej rodziny polskiej. Tom 1. (2015), red. Kantowicz, Ewa, Ciczkowska-Giedziun Małgorzata, Willan-Horla Lidia, Olsztyn (wybrane fragmenty)

4. Brzezińska, A. I. (2015). Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju – podstawa projektowania nauczania rozwijającego. W: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce (s. 129-140). Bydgoszcz; 53-66

5. Ostrouch-Kamińska J. (2017), Przełom, przejścia, przesunięcia. Rodzina w procesie zmian, „Pedagogika społeczna” nr 2.

6. Maciejewska-Mroczek, E., Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka, Kraków 2012

7. Schaffer H.R., Psychologia dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, R. 7, R. 10

8. Wiatr M. Rodzina jako środowisko uczące się, Pedagogika Społeczna, 2013 nr 2(48), s. 7-22.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.