Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rodzina jako środowisko wychowawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-RJS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rodzina jako środowisko wychowawcze
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC I r. 2 spec.: ERI, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, stac. i niestac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06 Posiada podstawową wiedzę o dziecku jako uczestniku działalności wychowawczej i opiekuńczej

PCK1_KK_W06 Ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach rozwoju dzieci i młodzieży

PCK1_KK_W07 Zna podstawowe założenia instytucjonalnej opieki i wychowania dzieci i młodzieży

PCK1_KK_U02 potrafi dokonywać podstawowych obserwacji i prostych interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie

PCK1_KK_U05 umie w sposób spójny wypowiedzieć się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

PCK1_KK_K01 Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla prawidłowego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, rozumienia ich potrzeb i poszanowania autonomii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiatr
Prowadzący grup: Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

obserwacja dyskusji do wykładu

ocena z sprawdzianu pisemnego sprawdzającego wiedzę

Pełny opis:

Kurs Rodzina jako środowisko definiuje i analizuje rodzinę jako zespół uwarunkowań, mających wpływ dla rozwoju, wzrostu i edukacji jednostki

TREŚCI PROGRAMOWE

W ramach wykładów pt.Rodzina jako środowisko student ma możliwość poznawać, rozumieć, dostrzegać związki między różnymi sferami środowiska rodzinnego (m.in. materialną, oddziaływań i wartości) a rozwojem jednostki. Poznaje środowisko rodzinne w szerszym układzie na poziomie mezo i makro.

Wykład ma na celu przybliżyć studentom pedagogiczną perspektywę badań i opisu rodziny jako środowiska wychowawczego; jako przestrzeni doświadczeń mających znaczenie dla kształtowania się wzorów zachowań, postaw, myślenia, rozumienia siebie i świata rozwijającego się w danym środowisku dziecka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Maciejewska-Mroczek, E., Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka, Kraków 2012

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania. Impuls, Kraków 2001, s. 24-39; 53-66

Biała J., Samotność dziecka polskiego na progu XXI wieku. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2012, s. 44-53

Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę. Red. D. Trawkowska, Toruń 2011. Wyd. Akapit

Schaffer H.R., Rozwój dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, R. 7, R. 10

Urbańska, S. (2012) „Konstruowanie modelu obywatelstwa w dyskursach macierzyńskich w latach 70-ych PRL i na początku XXI wieku” (w:) Hryciuk, R., Korolczuk, E. (red.) Pożegnanie z Matką Polką? Współczesne dyskursy i reprezentacje macierzyństwa

Literatura uzupełniająca:

Wiatr M. Rodzina jako środowisko uczące się, Pedagogika Społeczna, 2013 nr 2(48), s. 7-22.

Urbańska, S. (2012), „Semantyka przemocy domowej w opiniach Polaków” (w:) Grabowska M. (red.), Metoda i znaczenie. Problematyka znaczenia w badaniach sondażowych. Opinie i diagnozy. Warszawa: Instytut Socjologii UW oraz Centrum Badań Opinii Społęcznej

Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. TransHumana, Białystok 2000, cz. V

Cudak H., Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, Warszawa 1999, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Uwagi:

METODY PRACY:

wykład interaktywny

praca indywidualna i praca w grupach

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe:Wykład - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20h

Przygotowanie się do egzaminu - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiatr
Prowadzący grup: Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

obserwacja dyskusji do wykładu

ocena z sprawdzianu pisemnego z wiedzy

Pełny opis:

Kurs Rodzina jako środowisko definiuje i analizuje rodzinę jako zespół uwarunkowań, mających wpływ dla rozwoju, wzrostu i edukacji jednostki

TREŚCI PROGRAMOWE

W ramach wykładów pt.Rodzina jako środowisko student ma możliwość poznawać, rozumieć, dostrzegać związki między różnymi sferami środowiska rodzinnego (m.in. materialną, oddziaływań i wartości) a rozwojem jednostki. Poznaje środowisko rodzinne w szerszym układzie na poziomie mezo i makro.

Wykład ma na celu przybliżyć studentom pedagogiczną perspektywę badań i opisu rodziny jako środowiska wychowawczego; jako przestrzeni doświadczeń mających znaczenie dla kształtowania się wzorów zachowań, postaw, myślenia, rozumienia siebie i świata rozwijającego się w danym środowisku dziecka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Maciejewska-Mroczek, E., Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka, Kraków 2012

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania. Impuls, Kraków 2001, s. 24-39; 53-66

Biała J., Samotność dziecka polskiego na progu XXI wieku. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2012, s. 44-53

Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę. Red. D. Trawkowska, Toruń 2011. Wyd. Akapit

Schaffer H.R., Rozwój dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, R. 7, R. 10

Urbańska, S. (2012) „Konstruowanie modelu obywatelstwa w dyskursach macierzyńskich w latach 70-ych PRL i na początku XXI wieku” (w:) Hryciuk, R., Korolczuk, E. (red.) Pożegnanie z Matką Polką? Współczesne dyskursy i reprezentacje macierzyństwa

Literatura uzupełniająca:

Wiatr M. Rodzina jako środowisko uczące się, Pedagogika Społeczna, 2013 nr 2(48), s. 7-22.

Urbańska, S. (2012), „Semantyka przemocy domowej w opiniach Polaków” (w:) Grabowska M. (red.), Metoda i znaczenie. Problematyka znaczenia w badaniach sondażowych. Opinie i diagnozy. Warszawa: Instytut Socjologii UW oraz Centrum Badań Opinii Społęcznej

Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. TransHumana, Białystok 2000, cz. V

Cudak H., Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, Warszawa 1999, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Uwagi:

METODY PRACY:

wykład interaktywny

praca indywidualna i praca w grupach

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe:Wykład - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20h

Przygotowanie się do egzaminu - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Tadeusz Kott, Marianna Marek-Ruka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

I. Egzamin pisemny

Pełny opis:

1. Dzieciństwo-jako kategoria społeczno-pedagogiczna

2.. Rodzina jako środowisko wychowawcze

3. Znaczenie rodziny w rozwoju emocjonalnym i psychicznym dzieci

4. Założenia polityki rodzinnej w Polsce i na świecie

5. Sytuacje kryzysowe w rodzinie- pomoc i wsparcie

6. Problemy wychowawcze w rodzinie w kontekście przemian społecznych

7. Instytucjonalne formy opieki i wychowania dzieci w Polsce na świecie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cudak H., Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, Warszawa 1999, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Maciejewska-Mroczek, E., Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka, Kraków 2012

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania. Impuls, Kraków 2001, s. 24-39; 53-66

Biała J., Samotność dziecka polskiego na progu XXI wieku. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2012, s. 44-53

Literatura uzupełniająca:

Wiatr M. Rodzina jako środowisko uczące się, Pedagogika Społeczna, 2013 nr 2(48), s. 7-22.

Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. TransHumana, Białystok 2000, cz. V

Schaffer H.R., Rozwój dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, R. 7, R. 10

Uwagi:

Metody kształcenia:

Oparte na słowie: dyskusja, pogadanka, praca z książką, opis;

Oparte na obserwacji: pokaz, inscenizacje;

Godziny kontaktowe:Wykład - 12h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15h

Przygotowanie się do egzaminu - 15h

Prowadzenie i obserwacja zajęć - 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiatr
Prowadzący grup: Anna Górka-Strzałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

obserwacja dyskusji do wykładu

ocena z sprawdzianu pisemnego z wiedzy

Pełny opis:

Kurs Rodzina jako środowisko definiuje i analizuje rodzinę jako zespół uwarunkowań, mających wpływ dla rozwoju, wzrostu i edukacji jednostki

TREŚCI PROGRAMOWE

W ramach wykładów pt.Rodzina jako środowisko student ma możliwość poznawać, rozumieć, dostrzegać związki między różnymi sferami środowiska rodzinnego (m.in. materialną, oddziaływań i wartości) a rozwojem jednostki. Poznaje środowisko rodzinne w szerszym układzie na poziomie mezo i makro.

Wykład ma na celu przybliżyć studentom pedagogiczną perspektywę badań i opisu rodziny jako środowiska wychowawczego; jako przestrzeni doświadczeń mających znaczenie dla kształtowania się wzorów zachowań, postaw, myślenia, rozumienia siebie i świata rozwijającego się w danym środowisku dziecka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Maciejewska-Mroczek, E., Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka, Kraków 2012

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania. Impuls, Kraków 2001, s. 24-39; 53-66

Biała J., Samotność dziecka polskiego na progu XXI wieku. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2012, s. 44-53

Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę. Red. D. Trawkowska, Toruń 2011. Wyd. Akapit

Schaffer H.R., Rozwój dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, R. 7, R. 10

Urbańska, S. (2012) „Konstruowanie modelu obywatelstwa w dyskursach macierzyńskich w latach 70-ych PRL i na początku XXI wieku” (w:) Hryciuk, R., Korolczuk, E. (red.) Pożegnanie z Matką Polką? Współczesne dyskursy i reprezentacje macierzyństwa

Literatura uzupełniająca:

Wiatr M. Rodzina jako środowisko uczące się, Pedagogika Społeczna, 2013 nr 2(48), s. 7-22.

Urbańska, S. (2012), „Semantyka przemocy domowej w opiniach Polaków” (w:) Grabowska M. (red.), Metoda i znaczenie. Problematyka znaczenia w badaniach sondażowych. Opinie i diagnozy. Warszawa: Instytut Socjologii UW oraz Centrum Badań Opinii Społęcznej

Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. TransHumana, Białystok 2000, cz. V

Cudak H., Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, Warszawa 1999, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Uwagi:

METODY PRACY:

wykład interaktywny

praca indywidualna i praca w grupach

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe:Wykład - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20h

Przygotowanie się do egzaminu - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit, Marta Wiatr
Prowadzący grup: Marianna Marek-Ruka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Zaliczenie z oceną (na podstawie wyników kolokwium, zadań wykonywanych w trakcie zajęć, prac domowych, obecności i czynnego uczestnictwa).

Pełny opis:

Analiza struktury i funkcji rodziny oraz procesu wychowania w środowisku rodzinnym;

Charakterystyka systemów rodzinnych, typologia rodzin;

Postawy rodzicielskie i style wychowania;

Atmosfera wychowawcza w rodzinie;

Świadomość i kultura wychowawcza rodziców;

Strukturalne i aksjologiczne przemiany dokonujące się we współczesnej rodzinie

Rozwój uczuć i osobowości społecznej dziecka w rodzinie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Adamski R. (red.), 2009, Miłość - Małżeństwo - Rodzina, Kraków : Petrus,

Firestone R., 2007, Nietoksyczne rodzicielstwo Jak mądrze wychowywać dzieci, Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza,

Ładyżyński A. (red.), 2009, Rodzina we współczesności, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut,

Muszyński W., Sikora E. (red.), 2008, Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Toruń: Adam Marszałek,

Slany K., 2008, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków: (Nomos),

Steede K., 2007, Dziesięć błędów popełnianych przez dobrych rodziców, Gdańsk : GWP

Literatura uzupełniająca:

Czupryński W., 2010, Skrypt - Współczesne koncepcje wychowania, Olsztyn: wyd. on- line,

Nowak M., 2008., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne,

Uwagi:

Metody kształcenia:

Oparte na słowie: dyskusja, pogadanka, praca z książką, opis;

Oparte na obserwacji: pokaz, inscenizacje;

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 12h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15h

Przygotowanie się do egzaminu - 15h

Prowadzenie i obserwacja zajęć - 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiatr
Prowadzący grup: Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

zesołowa praca semestralna

sprawdzian pisemny z wiedzy

Pełny opis:

Kurs Rodzina jako środowisko definiuje i analizuje rodzinę jako zespół uwarunkowań, mających wpływ dla rozwoju, wzrostu i edukacji jednostki

TREŚCI PROGRAMOWE

W ramach wykładów pt.Rodzina jako środowisko student ma możliwość poznawać, rozumieć, dostrzegać związki między różnymi sferami środowiska rodzinnego (m.in. materialną, oddziaływań i wartości) a rozwojem jednostki. Poznaje środowisko rodzinne w szerszym układzie na poziomie mezo i makro.

Wykład ma na celu przybliżyć studentom pedagogiczną perspektywę badań i opisu rodziny jako środowiska wychowawczego; jako przestrzeni doświadczeń mających znaczenie dla kształtowania się wzorów zachowań, postaw, myślenia, rozumienia siebie i świata rozwijającego się w danym środowisku dziecka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Brzezińska, A. Hornowska E., Appelt K.,Kaliszewska-Czeremska K., (2014), Rola środowiska w rozwoju małego dziecka - metody badania. (Rozdziały dotyczące wpływu środowiska na rozwój dziecka)

2. Krajewska Z. (2010), Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Kraków. (wybrane fragmenty)

3. Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju. (2012), Łódź (wybrane fragmenty)

4. Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualności-perspektywy, red. Stanisław Kawula, Toruń 2001, s. 135-156

5. Piekarski J., Zróżnicowanie wychowawcze środowisk rodzinnych w małym mieście, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 1986

6. Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę (2011). Red. D. Trawkowska, Toruń (wybrane fragmenty)

7. Wielowymiarowość wsparcia współczesnej rodziny polskiej. Tom 1. (2015), red. Kantowicz, Ewa, Ciczkowska-Giedziun Małgorzata, Willan-Horla Lidia, Olsztyn (wybrane fragmenty)

Literatura uzupełniająca:

1. Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania. Impuls, Kraków 2001, s. 24-39

2. Brzezińska, A. I. (2015). Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju – podstawa projektowania nauczania rozwijającego. W: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce (s. 129-140). Bydgoszcz; 53-66

3. Ostrouch-Kamińska J. (2017), Przełom, przejścia, przesunięcia. Rodzina w procesie zmian, „Pedagogika społeczna” nr 2.

4. Maciejewska-Mroczek, E., Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka, Kraków 2012

5. Schaffer H.R., Psychologia dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, R. 7, R. 10

6. Urbańska, S. (2012) „Konstruowanie modelu obywatelstwa w dyskursach macierzyńskich w latach 70-ych PRL i na początku XXI wieku” (w:) Hryciuk, R., Korolczuk, E. (red.) Pożegnanie z Matką Polką? Współczesne dyskursy i reprezentacje macierzyństwa

7. Wiatr M. Rodzina jako środowisko uczące się, Pedagogika Społeczna, 2013 nr 2(48), s. 7-22.

Uwagi:

METODY PRACY:

wykład

praca indywidualna i praca w grupach

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe:Wykład - 12 h

Lektura - 15 h

Praca semestralna - 15 h

Przygotowanie się do egzaminu - 10 h

Sumaryczna liczba godzin: 52. Liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Czyżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-28 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Czyżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.