Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poradnictwo wychowawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-PWY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo wychowawcze
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 spec.: ERI, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, stac. i niestac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

WIEDZA:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- ocena przygotowanej przez studenta prezentacji multimedialnej

- ocena stworzonego przez studenta kwestionariusza wywiadu dotyczącego wybranego obszaru kompetencji opiekuńczo-wychowawczych

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- ocena aktywności studenta podczas zajęć

- ocena umiejętność refleksyjnej i krytycznej analizy prezentowanych treści

- ocena umiejętności dokonania pisemnej analizy pracy własnej

- ocena umiejętności przeprowadzania wywiadu

- ocena transkrypcji wywiadu

Pełny opis:

1. Przedmiot i cele poradnictwa wychowawczego

2. Podstawowe aspekty udzielania pomocy: zasady, formy, rodzaje poradnictwa

3. Style pracy doradczej

4. Zasady etyczne w poradnictwie

5. Metody skutecznej komunikacji w rozmowie doradczej

6. Wybrane metody/techniki pracy poradniczej

7. Istotne obszary tematyczne w poradnictwie wychowawczym:

- agresja i przemoc w rodzinie

- zagrożenia związane z korzystaniem z komputera i

multimediów

- komunikacja rodzic-dziecko

- zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży - absencja szkolna, eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnym

Literatura:

Cooper, M. (2010). Efektywność psychoterapii i poradnictwa psychologicznego. Instytut Psychologii Zdrowia. Warszawa

Kargulowa, A. (2005). O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN.

Skałbania, B. (2009). Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Oficyna wydawnicza Impuls. Kraków

Milewska, E., Szymanowska, A. (red.) (2000). Rodzic i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Sztandar, W. (1999). Rozmowy, które pomagają. Instytut Psychologii Zdrowia. Warszawa

Kołakowski, A., Pisula, A. (2016). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Całusińska, M. (2012). Trening umiejętności wychowawczych. Dla rodziców i specjalistów. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Sopot

Uzupełniająca:

Faber, A., Mazlish, E. (2001). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Nasza drukarnia. Poznań

Gordon, T. (2001). Wychowanie bez porażek. Instytut Wydawniczy PAX. Warszawa

McWhirter, J. J.; McWhirter, B. T..; McWhirter, A. M.; McWhirter, E., H. (2008). Zagrożona młodzież. Ujęcie kompleksowe. Dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych. Warszawa: PARPA.

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W06 Posiada podstawową wiedzę o dziecku jako uczestniku działalności wychowawczej i opiekuńczej

PC1_KK_W06 Ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach rozwoju dzieci i młodzieży

PC1_KK_W07 Zna podstawowe założenia instytucjonalnej opieki i wychowania dzieci i młodzieży

Umiejętności

PC1_KK_U02 Potrafi dokonywać podstawowych obserwacji i prostych interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie

PC1_KK_U05 Umie w sposób spójny wypowiedzieć się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K02 PC1_KK_K05 Prezentuje swoje umiejętności dotyczące tworzenia sytuacji zadaniowych i wykonanych prac

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia:

- dyskusja dydaktyczna

- prezentacja multimedialna

- burza mózgu

- odgrywanie scenek sytuacyjnych

- praca w zespołach

- analiza przypadków

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych - ćwiczenia: 12

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 20

liczba godzin potrzebnych do przygotowania prac zaliczeniowych: 25

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wolan-Nowakowska
Prowadzący grup: Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Poradnictwo jako forma przeciwdziałalnia wykluczeniu społecznemu

2. Przedmiot i cele poradnictwa wychowawczego

3. Podstawowe aspekty udzielania pomocy: zasady, formy, metody i strategie poradnictwa

4. Nauczyciel jako doradca – style pracy doradczej

5. Poradnictwo w wybranych instytucjach opiekuńczych i wychowawczych (szkoła; poradnia psychologiczno-pedagogiczna; organizacja pozarządowa; dom dziecka, świetlica socjoterapeutyczna, ośrodek pomocy społecznej)

6. Poradnictwo i wsparcie online

7. Poradnictwo zawodowe w szkole jako element pracy wychowawczej

8. Asystent rodziny jako działanie profesjonalne na rzecz rodzin

9. Wybrane strategie pracy poradniczej:

• agresja i przemoc w rodzinie

• wiek życia dziecka a metody wychowawcze

• sytuacja rozwodu

• trudności w uczeniu się

• niepełnosprawność/ choroba w rodzinie

• spędzanie czasu wolnego w rodzinie

• zagrożenia związane z korzystaniem z komputera i multimediów

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. King G. (2004). Umiejętności terapeutyczne nauczyciela. Gdańsk GWP.

2. Materna K., Szulkowska J. (2009). (red.). Integracja w edukacji kolejny krok. Zrozumieć rodzica. Gdańsk: Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i ich Przyjaciół Piast.

3. Wolan-Nowakowska M. (2013). Młodzież w sytuacji planowania kariery zawodowej. Badania porównawcze uczniów z dysfunkcją narządu ruchu i pełnosprawnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Literatura uzupełniająca:

3. Kargulowa, A. (2005). O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki. Warszawa : Wydaw. Nauk. PW.

4. Milewska, E., Szymanowska, A. (red.) (2000). Rodzic i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

5. Wolan–Nowakowska, M. (2006). Doradztwo zawodowe jako proces wspierania rozwoju. W: J. Głodkowska, A. Giryński (red.). Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – od bierności do aktywności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 81 – 87

6. Wolan–Nowakowska, M. (2006). Aktywny wypoczynek jako działanie profilaktyczne. W: T. Rostowska, J. Rostowski (red.). Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka. Łódź: Wyższa Szkoła Informatyki, 62-66.

Uwagi:

liczba godzin kontaktowych: 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się zaliczenia: 5

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: 20

oraz sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 65

____________________________________

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wolan-Nowakowska
Prowadzący grup: Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- aktywność studentów podczas zajęć,

- przygotowanie i przedstawienie prezentacji z zakresu poradnictwa,

- praca pisemna złożona przez studenta (sprawozdanie z przeprowadzenia wywiadu dotyczącego realizacji działań w obszarze poradnictwa w wybranej placówce).

Pełny opis:

1. Przedmiot i cele poradnictwa wychowawczego

2. Podstawowe aspekty udzielania pomocy: zasady, formy, metody i strategie poradnictwa

3. Nauczyciel jako doradca – style pracy doradczej

4. Zasady etyczne w poradnictwie

5. Metody skutecznej komunikacji w rozmowie doradczej

6. Poradnictwo w wybranych instytucjach opiekuńczych i wychowawczych (szkoła; poradnia psychologiczno-pedagogiczna; organizacja pozarządowa; dom dziecka, świetlica socjoterapeutyczna, ośrodek pomocy społecznej)

7. Poradnictwo i wsparcie online

8. Poradnictwo zawodowe w szkole jako element pracy wychowawczej

9. Asystent rodziny jako działanie profesjonalne na rzecz rodzin

10. Wybrane strategie pracy poradniczej:

- agresja i przemoc w rodzinie

- trudności okresu dorastania/ wiek życia dziecka a metody

wychowawcze

- sytuacja rozwodu

- trudności w uczeniu się

- niepełnosprawność/ choroba w rodzinie

- spędzanie czasu wolnego w rodzinie

- zagrożenia związane z korzystaniem z komputera i

multimediów

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Kargulowa, A. (2005). O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki. Warszawa : Wydaw. Nauk. PW.

• King G. (2004). Umiejętności terapeutyczne nauczyciela. Gdańsk GWP.

• Materna K., Szulkowska J. (2009). (red.). Integracja w edukacji kolejny krok. Zrozumieć rodzica. Gdańsk: Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i ich Przyjaciół Piast.

Literatura uzupełniająca:

• Milewska, E., Szymanowska, A. (red.) (2000). Rodzic i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

• Wolan–Nowakowska, M. (2006). Aktywny wypoczynek jako działanie profilaktyczne. W: T. Rostowska, J. Rostowski (red.). Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka. Łódź: Wyższa Szkoła Informatyki, 62-66.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, prezentacja, ćwiczenia praktyczne

liczba godzin kontaktowych: 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

liczba godzin potrzebnych do przygotowania prac zaliczeniowych: 15

liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: 5

oraz sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 60

____________________________________

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kryteria oceny:

- regulaminowa obecność,

- poziom przygotowania do kolokwium

Sposób weryfikacji oceny:

- osiągnięte efekty kształcenia

- prace pisemne przedłożone przez studenta

Pełny opis:

Przedmiot i cele poradnictwa wychowawczego

Prawne i organizacyjne aspekty poradnictwa

Nauczyciel jako doradca – style pracy doradczej

Zasady etyczne w poradnictwie

Metody skutecznej komunikacji w rozmowie doradczej

Poradnictwo w wybranych instytucjach opiekuńczych i wychowawczych (szkoła; poradnia psychologiczno-pedagogiczna; organizacja pozarządowa; dom dziecka, świetlica socjoterapeutyczna, ośrodek pomocy społecznej)

Poradnictwo i wsparcie online

Poradnictwo zawodowe w szkole jako element pracy wychowawczej

Asystent rodziny jako działanie profesjonalne na rzecz rodzin

Wybrane strategie pracy poradniczej

Literatura:

Czabała Cz. Kluczyńska S., Poradnictwo psychologiczne,Warszawa 2015

Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014

Sanders P., Sztuka prowadzenia poradnictwa przez telefon, Kraków 2004

Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004

Skałbania B., Poradnictwo Pedagogiczne,Kraków 2009

Skałbania B.,Diagnostyka pedagogiczna, Kraków 2011

Sokołowska E.(red.), Psychologia wspierania rozwoju i wychowania, Wyd. APS, Warszawa 2013

Widera-Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie, Warszawa 2010

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 532

Uwagi:

Metody kształcenia:

Konwersatorium; metody poszukujące: klasyczna metoda problemowa, ćwiczeniowa, warsztatowa, dyskusja.

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych: 12

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się zaliczenia: 18

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: 20

oraz sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 60

____________________________________

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wolan-Nowakowska
Prowadzący grup: Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- aktywność studentów podczas zajęć,

- przygotowanie i przedstawienie prezentacji z zakresu poradnictwa,

- praca pisemna złożona przez studenta (sprawozdanie z przeprowadzenia wywiadu dotyczącego realizacji działań w obszarze poradnictwa w wybranej placówce).

Pełny opis:

1. Przedmiot i cele poradnictwa wychowawczego

2. Prawne i opranizacyjne aspekty poradnictwa

3. Nauczyciel jako doradca – style pracy doradczej

4. Zasady etyczne w poradnictwie

5. Metody skutecznej komunikacji w rozmowie doradczej

6. Poradnictwo w wybranych instytucjach opiekuńczych i wychowawczych (szkoła; poradnia psychologiczno-pedagogiczna; organizacja pozarządowa; dom dziecka, świetlica socjoterapeutyczna, ośrodek pomocy społecznej)

7. Poradnictwo i wsparcie online

8. Poradnictwo zawodowe w szkole jako element pracy wychowawczej

9. Asystent rodziny jako działanie profesjonalne na rzecz rodzin

10. Wybrane strategie pracy poradniczej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Kargulowa, A. (2005). O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki. Warszawa : Wydaw. Nauk. PW.

• King G. (2004). Umiejętności terapeutyczne nauczyciela. Gdańsk GWP.

• Materna K., Szulkowska J. (2009). (red.). Integracja w edukacji kolejny krok. Zrozumieć rodzica. Gdańsk: Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i ich Przyjaciół Piast.

Literatura uzupełniająca:

• Milewska, E., Szymanowska, A. (red.) (2000). Rodzic i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

• Wolan–Nowakowska, M. (2006). Aktywny wypoczynek jako działanie profilaktyczne. W: T. Rostowska, J. Rostowski (red.). Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka. Łódź: Wyższa Szkoła Informatyki, 62-66.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, prezentacja, ćwiczenia praktyczne

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych: 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

liczba godzin potrzebnych do przygotowania prac zaliczeniowych: 15

liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: 5

oraz sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 60

____________________________________

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kryteria oceny:

- regulaminowa obecność,

- poziom przygotowania do kolokwium

Sposób weryfikacji oceny:

- osiągnięte efekty kształcenia

- prace pisemne przedłożone przez studenta

Pełny opis:

Przedmiot i cele poradnictwa wychowawczego

Prawne i organizacyjne aspekty poradnictwa. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku i jego rodzinie. Podstawowe obszary poradnictwa pedagogicznego: edukacja szkolna i przedszkolna, praca kulturalno – oświatowa, działalność socjalno – wychowawcza, terapia pedagogiczna (edukacja i wsparcie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych). Poradnictwo opiekuńcze oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku i jego rodzinie. Poradnictwo dydaktyczno-wychowawcze - zakres i rodzaje pomocy (poradnictwo w zakresie badania dojrzałości szkolnej dzieci; niepowodzeń szkolnych, specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu) . Poradnictwo w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) – instytucjonalne i indywidualne formy pomocy dziecku i rodzinie. Poradnictwo w zakresie zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego - zakres i rodzaje pomocy. Poradnictwo w zakresie rozwoju uzdolnień i talentów – zakres pomocy dziecku i rodzinie. Projektowanie planów pracy z uczniami zdolnymi i utalentowanymi. Poradnictwo zawodowe (system przygotowania uczniów do wyboru zawodu i szkoły do niego prowadzącej, rola szkoły, nauczyciela, rodziny, środowiska lokalnego w tym procesie; formy i metody przygotowania uczniów do wyboru szkoły i zawodu, praktyka pomocy w poradnictwie zawodowym). Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana w przedszkolu, szkole i innych placówkach; zasady i organizacja udzielania pomocy, formy i metody pomocy stosowane w instytucjach. Tworzenie programów profilaktycznych i interwencyjnych. Współpraca nauczyciela – wychowawcy z rodzicami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, przedstawicielami opieki medycznej i służb socjalnych. Kompetencje poradnicze nauczyciela –wychowawcy (umiejętności poradnicze i sposoby ich nabywania).

Nauczyciel jako doradca – style pracy doradczej

Zasady etyczne w poradnictwie

Metody skutecznej komunikacji w rozmowie doradczej

Poradnictwo w wybranych instytucjach opiekuńczych i wychowawczych (szkoła; poradnia psychologiczno-pedagogiczna; organizacja pozarządowa; dom dziecka, świetlica socjoterapeutyczna, ośrodek pomocy społecznej)

Poradnictwo i wsparcie online

Poradnictwo zawodowe w szkole jako element pracy wychowawczej

Asystent rodziny jako działanie profesjonalne na rzecz rodzin

Wybrane strategie pracy poradniczej

Literatura:

Czabała Cz. Kluczyńska S., Poradnictwo psychologiczne,Warszawa 2015

Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014

Sanders P., Sztuka prowadzenia poradnictwa przez telefon, Kraków 2004

Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004

Skałbania B., Poradnictwo Pedagogiczne,Kraków 2009

Skałbania B.,Diagnostyka pedagogiczna, Kraków 2011

Sokołowska E.(red.), Psychologia wspierania rozwoju i wychowania, Wyd. APS, Warszawa 2013

Widera-Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie, Warszawa 2010

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 532

Uwagi:

Metody kształcenia:

Konwersatorium; metody poszukujące: klasyczna metoda problemowa, ćwiczeniowa, warsztatowa, dyskusja.

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych: 12

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się zaliczenia: 18

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: 20

oraz sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 60

____________________________________

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kulesza
Prowadzący grup: Marta Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

WIEDZA:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- egzamin ustny

- ocena stworzonego przez studenta kwestionariusza wywiadu dotyczącego wybranego obszaru kompetencji opiekuńczo-wychowawczych

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- ocena aktywności studenta podczas zajęć

- ocena umiejętność refleksyjnej i krytycznej analizy prezentowanych treści

- ocena umiejętności dokonania pisemnej analizy pracy własnej

- ocena umiejętności przeprowadzania wywiadu

- ocena transkrypcji wywiadu

Pełny opis:

1. Przedmiot i cele poradnictwa wychowawczego

2. Podstawowe aspekty udzielania pomocy: zasady, formy, rodzaje poradnictwa

3. Poradnictwo wychowawcze a inne formy wsparcia: psychoterapia, mediacja, interwencja kryzysowa, coaching

4. Style pracy doradczej

5. Zasady etyczne w poradnictwie

6. Metody skutecznej komunikacji w rozmowie doradczej

7. Poradnictwo w wybranych instytucjach opiekuńczych i wychowawczych (szkoła; poradnia psychologiczno-pedagogiczna; organizacja pozarządowa; dom dziecka, świetlica socjoterapeutyczna, ośrodek pomocy społecznej)

8. Wybrane metody/techniki pracy poradniczej

9. Istotne obszary tematyczne w poradnictwie wychowawczym:

- agresja i przemoc w rodzinie

- trudności okresu dorastania/ wiek życia dziecka a metody

wychowawcze

- sytuacja rozwodu

- niepełnosprawność/ choroba w rodzinie

- spędzanie czasu wolnego w rodzinie

- zagrożenia związane z korzystaniem z komputera i

multimediów

- komunikacja rodzic-dziecko

- zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży - absencja szkolna, eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi

Literatura:

Obowiązkowa:

Cooper, M. (2010). Efektywność psychoterapii i poradnictwa psychologicznego. Instytut Psychologii Zdrowia. Warszawa

Kargulowa, A. (2005). O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN.

Skałbania, B. (2009). Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Oficyna wydawnicza Impuls. Kraków

Milewska, E., Szymanowska, A. (red.) (2000). Rodzic i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Sztandar, W. (1999). Rozmowy, które pomagają. Instytut Psychologii Zdrowia. Warszawa

Kołakowski, A., Pisula, A. (2016). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Całusińska, M. (2012). Trening umiejętności wychowawczych. Dla rodziców i specjalistów. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Sopot

Uzupełniająca:

Faber, A., Mazlish, E. (2001). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Nasza drukarnia. Poznań

Gordon, T. (2001). Wychowanie bez porażek. Instytut Wydawniczy PAX. Warszawa

McWhirter, J. J.; McWhirter, B. T..; McWhirter, A. M.; McWhirter, E., H. (2008). Zagrożona młodzież. Ujęcie kompleksowe. Dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych. Warszawa: PARPA.

Uwagi:

Metody kształcenia:

- dyskusja dydaktyczna

- prezentacja multimedialna

- burza mózgu

- odgrywanie scenek sytuacyjnych

- praca w zespołach

- analiza przypadków

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych - ćwiczenia: 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

liczba godzin potrzebnych do przygotowania prac zaliczeniowych: 20

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kulesza
Prowadzący grup: Marta Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

WIEDZA:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- egzamin ustny

- ocena stworzonego przez studenta kwestionariusza wywiadu dotyczącego wybranego obszaru kompetencji opiekuńczo-wychowawczych

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- ocena aktywności studenta podczas zajęć

- ocena umiejętność refleksyjnej i krytycznej analizy prezentowanych treści

- ocena umiejętności dokonania pisemnej analizy pracy własnej

- ocena umiejętności przeprowadzania wywiadu

- ocena transkrypcji wywiadu

Pełny opis:

1. Przedmiot i cele poradnictwa wychowawczego

2. Podstawowe aspekty udzielania pomocy: zasady, formy, rodzaje poradnictwa

3. Style pracy doradczej

4. Zasady etyczne w poradnictwie

5. Metody skutecznej komunikacji w rozmowie doradczej

6. Wybrane metody/techniki pracy poradniczej

7. Istotne obszary tematyczne w poradnictwie wychowawczym:

- agresja i przemoc w rodzinie

- zagrożenia związane z korzystaniem z komputera i

multimediów

- komunikacja rodzic-dziecko

- zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży - absencja szkolna, eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi

Literatura:

Obowiązkowa:

Cooper, M. (2010). Efektywność psychoterapii i poradnictwa psychologicznego. Instytut Psychologii Zdrowia. Warszawa

Kargulowa, A. (2005). O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN.

Skałbania, B. (2009). Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Oficyna wydawnicza Impuls. Kraków

Milewska, E., Szymanowska, A. (red.) (2000). Rodzic i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Sztandar, W. (1999). Rozmowy, które pomagają. Instytut Psychologii Zdrowia. Warszawa

Kołakowski, A., Pisula, A. (2016). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Całusińska, M. (2012). Trening umiejętności wychowawczych. Dla rodziców i specjalistów. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Sopot

Uzupełniająca:

Faber, A., Mazlish, E. (2001). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Nasza drukarnia. Poznań

Gordon, T. (2001). Wychowanie bez porażek. Instytut Wydawniczy PAX. Warszawa

McWhirter, J. J.; McWhirter, B. T..; McWhirter, A. M.; McWhirter, E., H. (2008). Zagrożona młodzież. Ujęcie kompleksowe. Dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych. Warszawa: PARPA.

Uwagi:

Metody kształcenia:

- dyskusja dydaktyczna

- prezentacja multimedialna

- burza mózgu

- odgrywanie scenek sytuacyjnych

- praca w zespołach

- analiza przypadków

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych - ćwiczenia: 12

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 20

liczba godzin potrzebnych do przygotowania prac zaliczeniowych: 25

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kulesza
Prowadzący grup: Marta Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

WIEDZA:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- egzamin ustny

- ocena stworzonego przez studenta kwestionariusza wywiadu dotyczącego wybranego obszaru kompetencji opiekuńczo-wychowawczych

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- ocena aktywności studenta podczas zajęć

- ocena umiejętność refleksyjnej i krytycznej analizy prezentowanych treści

- ocena umiejętności dokonania pisemnej analizy pracy własnej

- ocena umiejętności przeprowadzania wywiadu

- ocena transkrypcji wywiadu

Pełny opis:

1. Przedmiot i cele poradnictwa wychowawczego

2. Podstawowe aspekty udzielania pomocy: zasady, formy, rodzaje poradnictwa

3. Style pracy doradczej

4. Zasady etyczne w poradnictwie

5. Metody skutecznej komunikacji w rozmowie doradczej

6. Wybrane metody/techniki pracy poradniczej

7. Istotne obszary tematyczne w poradnictwie wychowawczym:

- agresja i przemoc w rodzinie

- zagrożenia związane z korzystaniem z komputera i

multimediów

- komunikacja rodzic-dziecko

- zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży - absencja szkolna, eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnym

Literatura:

Cooper, M. (2010). Efektywność psychoterapii i poradnictwa psychologicznego. Instytut Psychologii Zdrowia. Warszawa

Kargulowa, A. (2005). O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN.

Skałbania, B. (2009). Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Oficyna wydawnicza Impuls. Kraków

Milewska, E., Szymanowska, A. (red.) (2000). Rodzic i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Sztandar, W. (1999). Rozmowy, które pomagają. Instytut Psychologii Zdrowia. Warszawa

Kołakowski, A., Pisula, A. (2016). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Całusińska, M. (2012). Trening umiejętności wychowawczych. Dla rodziców i specjalistów. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Sopot

Uzupełniająca:

Faber, A., Mazlish, E. (2001). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Nasza drukarnia. Poznań

Gordon, T. (2001). Wychowanie bez porażek. Instytut Wydawniczy PAX. Warszawa

McWhirter, J. J.; McWhirter, B. T..; McWhirter, A. M.; McWhirter, E., H. (2008). Zagrożona młodzież. Ujęcie kompleksowe. Dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych. Warszawa: PARPA.

Uwagi:

W sytuacji organizacji zajęć w trybie zdalnym kontakt ze studentami odbywać się będzie w następujący sposób:

-Przesyłanie e-mailem tekstów do przeczytania dla studentów;

-Komunikowanie się w innych sprawach poprzez e-mail;

-Przesłanie rozszerzonej prezentacji do zajęć;

-Przesłanie linków do filmów dotyczących poruszanych na zajęciach zagadnień;

-Przesłanie e-mailem pytań do prezentacji i filmów – opracowanie odpowiedzi przez studentów;

- - zajęcia online za pomocą aplikacji TEAMS - zajęcia odbywają się w zaplanowanych w programie studiów terminie;

- umieszczanie prezentacji, zadań do wykonania oraz innych materiałów na aplikacji teams

- - zajęcia online za pomocą aplikacji TEAMS - zajęcia odbywają się w zaplanowanych w programie studiów terminie;

- umieszczanie prezentacji, zadań do wykonania oraz innych materiałów na aplikacji teams

- zajęcia online za pomocą aplikacji TEAMS - zajęcia odbywają się w zaplanowanych w programie studiów terminie;

- umieszczanie prezentacji, zadań do wykonania oraz innych materiałów na aplikacji teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.