Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy wiedzy o przyrodzie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-PWP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o przyrodzie
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: SUR, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: TYF, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06 Ma podstawową wiedzę z poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i czesnoszkolnym

PCK1_KK_W04 Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U02 Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U03 Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem

PCK1_KK_U07 Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania przez nich wiadomości i umiejętności

PCK1_KK_K02 Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Scenariusz zajęć do konkretnego obszaru tematycznego – zespół 2-3 osobowy.

Projekt prostego narzędzia dydaktycznego na podstawie określonego obszaru tematycznego – praca zespołowa do 5 osób.

Przy pracy zespołowej każdy zespół dostaje inne zadanie do wykonania dla tego samego obszaru tematycznego.

Ocena podstawowej wiedzy w pisemnej formie na koniec zajęć.

1. Zaliczenie na ocenę z rozpoznawania (m.in. ptaki, drzewa ze zdjęć w naturalnym środowisku).

2.-4. Prezentacje multimedialne/gra dydaktyczna/scenariusz zajęć

5.-6. Projekt eksperymentu wkomponowany w scenariusz zajęć.

7. Scenariusz zajęć

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. Charakterystyka ekosystemów: parku, lasu, pola, sadu, ogrodu. życie w wybranych ekosystemach: wodnym, lądowym, powietrznym – przystosowania.

2.Budowa i funkcje organów roślinnych w aspekcie przystosowań środowiskowych.

3. Zjawiska fenologiczne związane z porami roku. Podstawy z meteorologii.

4.Obserwacje i proste doświadczenia przyrodnicze, analiza i wiązanie przyczyny ze skutkiem;

5.Zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych. Sposoby zachowania się w przypadku zjawisk takich jak: (burza, huragan, powódź, pożar).

6.Zagrożenia środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci itp.; zasady przeciwdziałania służące ochronie przyrody: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato. (podstawowe informacje)

7.Pisemne zaliczenie wskazanego materiału.

Literatura:

- Aichele D. R., Schwegler A., Jakie to drzewo?, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa 1992

- Bouchner M., Przewodnik śladami zwierząt, Wydawnictwo Multico 1996

- Chauvel D. P., Środowisko w wychowaniu przedszkolnym, Wydawnictwo Cykady, Warszawa 2000

- Fronczak J. (red.), Nasza przyroda. Rośliny i zwierzęta Europy. wyd. Reader’s Digest 2009

- Golonko L., Moździerz U., Tajemnice przyrody, Nowa Era 2007

- Kremer B., Przewodnik. Drzewa i krzewy, Wyd. Multiko, Warszawa 2003

- Podbielkowscy Z., M., Przystosowania roślin do środowiska Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1992

- Potyrała K., A Walosik, Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności, Wyd. Kubajak2011

- Potyrała K. (red.), Kreatywny nauczyciel, Wskazówki i rozwiązania, Wyd. Nauk. UP, Kraków 2011

- Sorbjan Z., Meteorologia dla każdego. Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001

- Sudnik-Wójcikowska B., Rośliny synantropijne, Wydawnictwo Multico seria Flora Polski 2011

- Stichmann-Marny U., Kretzschmar E., Przewodnik rośliny i zwierzęta Wydawnictwo Multico 1997 i nowsze wersje

- Theiss W., Mała ojczyzna, Wyd. Akademickie „Żak” Warszawa 2001

- Tuszyńska L., Kral E. (red.), Środowisko. Scenariusze lekcji terenowych dla klas I-III szkoły podstawowej, Wyd. Wydziału Biologii UW, Warszawa 2010

- Umiński T., Ekologia, środowisko, przyroda. Podręcznik dla szkół średnich. WSiP Warszawa 1999

- Podstawa programowa: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

metody kształcenia: - metody sprawdzania osiągnięć

- gry dydaktyczne - zadania praktyczne

- klasyczna metoda problemowa (metody obserwacyjno - eksperymentalne) - prezentacje multimedialne, pokaz eksperymentów

- prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów (działanie grupowe)

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- zajęcia terenowe

formy zaliczenia:

praca zespołowa, prezentacja multimedialna na wybrany temat (losowanie przydziału), gra dydaktyczny na wylosowany temat. rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt poznanych w czasie zajęć- zaliczenie indywidualne, rozpoznawanie ze zdjęć.

ocena końcowa stanowi średnią ocen cząstkowych.

Nakład pracy studenta:

15h-godziny kontraktowe

5h-przygotowanie w zespole prezentacji multimedialnej, przeprowadzenie eksperymentu lub doświadczenia.

5h- praca nad projektem tematycznej gry dydaktycznej, skierowanej do grupy docelowej

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kołodziejska, Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Anna Kołodziejska, Adamina Korwin-Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Scenariusz zajęć do konkretnego obszaru tematycznego – zespół 2-3 osobowy.

Projekt prostego narzędzia dydaktycznego na podstawie określonego obszaru tematycznego – praca zespołowa do 5 osób.

Przy pracy zespołowej każdy zespół dostaje inne zadanie do wykonania dla tego samego obszaru tematycznego.

Ocena podstawowej wiedzy w pisemnej formie na koniec zajęć.

1. Zaliczenie na ocenę z rozpoznawania (m.in. ptaki, drzewa ze zdjęć w naturalnym środowisku).

2.-4. Prezentacje multimedialne/gra dydaktyczna/scenariusz zajęć

5.-6. Projekt eksperymentu wkomponowany w scenariusz zajęć.

7. Scenariusz zajęć

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. Charakterystyka ekosystemów: parku, lasu, pola, sadu, ogrodu. życie w wybranych ekosystemach: wodnym, lądowym, powietrznym – przystosowania. Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew w naturze.

2.Budowa i funkcje organów roślinnych w aspekcie przystosowań środowiskowych. Informacje podstawowe.

3. Zjawiska fenologiczne związane z porami roku. Podstawy z meteorologii. Wybrane aspekty.

4.Obserwacje i wybrane, proste doświadczenia przyrodnicze, analiza i wiązanie przyczyny ze skutkiem;

5.Zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych. Sposoby zachowania się w przypadku zjawisk takich jak: (burza, huragan, powódź, pożar).

6. Wybrane skały i minerały (sól, węgiel, kwarc-piasek, glina, wapień). praca z mapą, z materiałem naturalnym, eksperymenty i pokazy.

7. Projektowanie gier dydaktycznych na podany temat. Przeprowadzanie wybranych obserwacji i eksperymentów przyrodniczych.

8. Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu prezentacji na zadany temat.

9. Zaliczenie rozpoznawania wybranych gatunków: drzew, krzewów, ptaków, owadów, roślin zielnych.

Literatura:

- Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

- Tuszyńska L. (red.) 2010, Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy. Wydział Biologii UW, Warszawa

- googl scholar - dok.pdf: Knopik M. - 2014 - sawg.pl; Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności.

Domagała-Zyśk E., Knopik M., Knopik T., Kucharska B .- drw.lechaa.pl Doświadczam-rozumiem-wiem. Lublin 2012,

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

metody kształcenia: - metody sprawdzania osiągnięć

- gry dydaktyczne - zadania praktyczne

- klasyczna metoda problemowa (metody obserwacyjno - eksperymentalne) - prezentacje multimedialne, pokaz eksperymentów

- prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów (działanie grupowe)

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- zajęcia terenowe

formy zaliczenia:

praca zespołowa, prezentacja multimedialna na wybrany temat (losowanie przydziału), gra dydaktyczny na wylosowany temat. rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt poznanych w czasie zajęć- zaliczenie indywidualne, rozpoznawanie ze zdjęć.

ocena końcowa stanowi średnią ocen cząstkowych.

Nakład pracy studenta:

15h-godziny kontraktowe

5h-przygotowanie w zespole prezentacji multimedialnej, przeprowadzenie eksperymentu lub doświadczenia.

5h- praca nad projektem tematycznej gry dydaktycznej, skierowanej do grupy docelowej

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska, Edyta Roszyńska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska, Edyta Roszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie u dr M. Pielichowskiej:

Scenariusz zajęć do konkretnego obszaru tematycznego – zespół 2-3 osobowy.

Projekt prostego narzędzia dydaktycznego na podstawie określonego obszaru tematycznego – praca zespołowa do 5 osób.

Przy pracy zespołowej każdy zespół dostaje inne zadanie do wykonania dla tego samego obszaru tematycznego.

Ocena podstawowej wiedzy w pisemnej formie na koniec zajęć.

1. Zaliczenie na ocenę z rozpoznawania (m.in. ptaki, drzewa ze zdjęć w naturalnym środowisku).

2.-4. Prezentacje multimedialne/gra dydaktyczna/scenariusz zajęć

5.-6. Projekt eksperymentu wkomponowany w scenariusz zajęć.

7. Scenariusz zajęć

Zaliczenie u dr E. Roszyńskiej:

podstawą zaliczenia zajęć będzie wykonanie projektu na wybrany temat (praca zespołowa - metoda projektu).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. Charakterystyka ekosystemów: parku, lasu, pola, sadu, ogrodu. życie w wybranych ekosystemach: wodnym, lądowym, powietrznym – przystosowania. Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew w naturze.

2.Budowa i funkcje organów roślinnych w aspekcie przystosowań środowiskowych. Informacje podstawowe.

3. Zjawiska fenologiczne związane z porami roku. Podstawy z meteorologii. Wybrane aspekty.

4.Obserwacje i wybrane, proste doświadczenia przyrodnicze, analiza i wiązanie przyczyny ze skutkiem;

5.Zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych. Sposoby zachowania się w przypadku zjawisk takich jak: (burza, huragan, powódź, pożar).

6. Projektowanie gier dydaktycznych na podany temat. Przeprowadzanie wybranych obserwacji i eksperymentów przyrodniczych.

7. Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu prezentacji na zadany temat.

Literatura:

wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

- Tuszyńska L. (red.) 2010, Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy. Wydział Biologii UW, Warszawa

- googl scholar - dok.pdf: Knopik M. - 2014 - sawg.pl; Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności.

Domagała-Zyśk E., Knopik M., Knopik T., Kucharska B .- drw.lechaa.pl Doświadczam-rozumiem-wiem. Lublin 2012,

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

metody kształcenia: - metody sprawdzania osiągnięć

- gry dydaktyczne - zadania praktyczne

- klasyczna metoda problemowa (metody obserwacyjno - eksperymentalne) - prezentacje multimedialne, pokaz eksperymentów

- prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów (działanie grupowe)

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- zajęcia terenowe

formy zaliczenia:

praca zespołowa, prezentacja multimedialna na wybrany temat (losowanie przydziału), gra dydaktyczny na wylosowany temat. rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt poznanych w czasie zajęć- zaliczenie indywidualne, rozpoznawanie ze zdjęć.

ocena końcowa stanowi średnią ocen cząstkowych.

Nakład pracy studenta:

15h-godziny kontraktowe

5h-przygotowanie w zespole prezentacji multimedialnej, przeprowadzenie eksperymentu lub doświadczenia.

5h- praca nad projektem tematycznej gry dydaktycznej, skierowanej do grupy docelowej

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Durlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Scenariusz zajęć do konkretnego obszaru tematycznego – zespół 2-3 osobowy.

Projekt prostego narzędzia dydaktycznego na podstawie określonego obszaru tematycznego – praca zespołowa do 5 osób.

Przy pracy zespołowej każdy zespół dostaje inne zadanie do wykonania dla tego samego obszaru tematycznego.

Ocena podstawowej wiedzy w pisemnej formie na koniec zajęć.

1. Zaliczenie na ocenę z rozpoznawania (m.in. ptaki, drzewa ze zdjęć w naturalnym środowisku).

2.-4. Prezentacje multimedialne/gra dydaktyczna/scenariusz zajęć

5.-6. Projekt eksperymentu wkomponowany w scenariusz zajęć.

7. Scenariusz zajęć

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. Charakterystyka ekosystemów: parku, lasu, pola, sadu, ogrodu. życie w wybranych ekosystemach: wodnym, lądowym, powietrznym – przystosowania. Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew w naturze.

2.Budowa i funkcje organów roślinnych w aspekcie przystosowań środowiskowych. Informacje podstawowe.

3. Zjawiska fenologiczne związane z porami roku. Podstawy z meteorologii. Wybrane aspekty.

4.Obserwacje i wybrane, proste doświadczenia przyrodnicze, analiza i wiązanie przyczyny ze skutkiem;

5.Zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych. Sposoby zachowania się w przypadku zjawisk takich jak: (burza, huragan, powódź, pożar).

6. Projektowanie gier dydaktycznych na podany temat. Przeprowadzanie wybranych obserwacji i eksperymentów przyrodniczych.

7. Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu prezentacji na zadany temat.

Literatura:

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

- Tuszyńska L. (red.) 2010, Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy. Wydział Biologii UW, Warszawa

- googl scholar - dok.pdf: Knopik M. - 2014 - sawg.pl; Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności.

Domagała-Zyśk E., Knopik M., Knopik T., Kucharska B .- drw.lechaa.pl Doświadczam-rozumiem-wiem. Lublin 2012,

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

metody kształcenia: - metody sprawdzania osiągnięć

- gry dydaktyczne - zadania praktyczne

- klasyczna metoda problemowa (metody obserwacyjno - eksperymentalne) - prezentacje multimedialne, pokaz eksperymentów

- prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów (działanie grupowe)

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- zajęcia terenowe

formy zaliczenia:

praca zespołowa, prezentacja multimedialna na wybrany temat (losowanie przydziału), gra dydaktyczny na wylosowany temat. rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt poznanych w czasie zajęć- zaliczenie indywidualne, rozpoznawanie ze zdjęć.

ocena końcowa stanowi średnią ocen cząstkowych.

Nakład pracy studenta:

12h-godziny kontraktowe

5h-przygotowanie w zespole prezentacji multimedialnej, przeprowadzenie eksperymentu lub doświadczenia.

5h- praca nad projektem tematycznej gry dydaktycznej, skierowanej do grupy docelowej

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska, Edyta Roszyńska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska, Edyta Roszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu.

Gatunki synantropijne.

2. Charakterystyka ekosystemów: parku, lasu, pola, sadu, ogrodu.

3. Zjawiska fenologiczne związane z porami roku.

4. Meteorologia. Zjawiska atmosferyczne. Sposoby zachowania się

w przypadku zjawisk takich jak: burza, huragan, powódź, pożar.

5. Ochrona środowiska. Zagrożenia środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód. Pozytywny wpływ człowieka na środowisko.

6. Przystosowanie do życia w wybranych ekosystemach: wodnym, lądowym, powietrznym.

7. Wybrane zagadnienia z zakresu metodyki edukacji przyrodniczej.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

- Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku

przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Olechowska A. 2017, Specjalne potrzeby edukacyjne. Wyd. PWN, Warszawa

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

literatura uzupełniająca:

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

-Zagnińska M. (red.) 2014, świat nauki w niezwykłych eksperymentach. Wyd. Jedność, Kilece

Uwagi:

1ECTS

nakład pracy studenta

15h-godziny kontraktowe

15h - przygotowanie się do zajęć i do zaliczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Roszyńska
Prowadzący grup: Edyta Roszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia zajęć będzie wykonanie projektu na wybrany temat (praca zespołowa).

Kryteria oceny projektu: dobór różnorodnych źródeł informacji, terminowość pracy (terminowe przygotowanie harmonogramu pracy, stawianie się na konsultacje, terminowe oddanie raportu końcowego), posługiwanie się fachową terminologią (zarówno podczas prezentacji, jaki i w raporcie), organizacja i zaplanowanie prezentacji, sposób prezentacji, komunikatywność wystąpienia, stopień analizy i syntezy zdobytych informacji (zaprezentowanych w raporcie końcowym i prezentacji), estetyka.

Pełny opis:

1. Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu.

Gatunki synantropijne.

2. Charakterystyka ekosystemów: parku, lasu, pola, sadu, ogrodu.

3. Zjawiska fenologiczne związane z porami roku.

4. Meteorologia. Zjawiska atmosferyczne. Sposoby zachowania się

w przypadku zjawisk takich jak: burza, huragan, powódź, pożar.

5. Ochrona środowiska. Zagrożenia środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód. Pozytywny wpływ człowieka na środowisko.

6. Przystosowanie do życia w wybranych ekosystemach: wodnym, lądowym, powietrznym.

7. Wybrane zagadnienia z zakresu metodyki edukacji przyrodniczej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa (fragmenty):

- Aichele D. R., Schwegler A., Jakie to drzewo?, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa 1992

- Bouchner M., Przewodnik śladami zwierząt, Wydawnictwo Multico 1996

- Chauvel D. P., Środowisko w wychowaniu przedszkolnym, Wydawnictwo Cykady, Warszawa 2000

- Fronczak J. (red.), Nasza przyroda. Rośliny i zwierzęta Europy. wyd. Reader’s Digest 2009

- Golonko L., Moździerz U., Tajemnice przyrody, Nowa Era 2007

- Kremer B., Przewodnik. Drzewa i krzewy, Wyd. Multiko, Warszawa 2003

- Podbielkowscy Z., M., Przystosowania roślin do środowiska Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1992

- Potyrała K., A Walosik, Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności, Wyd. Kubajak2011

- Potyrała K. (red.), Kreatywny nauczyciel, Wskazówki i rozwiązania, Wyd. Nauk. UP, Kraków 2011

- Sorbjan Z., Meteorologia dla każdego. Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001

- Sudnik-Wójcikowska B., Rośliny synantropijne, Wydawnictwo Multico seria Flora Polski 2011

- Stichmann-Marny U., Kretzschmar E., Przewodnik rośliny i zwierzęta Wydawnictwo Multico 1997 i nowsze wersje

- Theiss W., Mała ojczyzna, Wyd. Akademickie „Żak” Warszawa 2001

- Tuszyńska L., Kral E. (red.), Środowisko. Scenariusze lekcji terenowych dla klas I-III szkoły podstawowej, Wyd. Wydziału Biologii UW, Warszawa 2010

- Umiński T., Ekologia, środowisko, przyroda. Podręcznik dla szkół średnich. WSiP Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

- Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

- Tuszyńska L. (red.) 2010, Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy. Wydział Biologii UW, Warszawa

- Domagała-Zyśk E., Knopik M., Knopik T., Kucharska B .- drw.lechaa.pl Doświadczam-rozumiem-wiem. Lublin 2012,

Uwagi:

metoda projektu, burza mózgów, rozmowa, pokaz, metoda zadań

1ECTS

nakład pracy studenta:

12h-godziny kontraktowe

15h - przygotowanie się do zajęć i do zaliczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska, Ligia Tuszyńska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu.

Gatunki synantropijne.

2. Charakterystyka ekosystemów: parku, lasu, pola, sadu, ogrodu.

3. Zjawiska fenologiczne związane z porami roku.

4. Meteorologia. Zjawiska atmosferyczne. Sposoby zachowania się

w przypadku zjawisk takich jak: burza, huragan, powódź, pożar.

5. Ochrona środowiska. Zagrożenia środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód. Pozytywny wpływ człowieka na środowisko.

6. Przystosowanie do życia w wybranych ekosystemach: wodnym, lądowym, powietrznym.

7. Wybrane zagadnienia z zakresu metodyki edukacji przyrodniczej.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

- Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku

przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Olechowska A. 2017, Specjalne potrzeby edukacyjne. Wyd. PWN, Warszawa

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

literatura uzupełniająca:

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

-Zagnińska M. (red.) 2014, świat nauki w niezwykłych eksperymentach. Wyd. Jedność, Kilece

Uwagi:

1ECTS

nakład pracy studenta

15h-godziny kontraktowe

15h - przygotowanie się do zajęć i do zaliczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Roszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia zajęć będzie wykonanie projektu na wybrany temat (praca zespołowa).

Kryteria oceny projektu: dobór różnorodnych źródeł informacji, terminowość pracy (terminowe przygotowanie harmonogramu pracy, stawianie się na konsultacje, terminowe oddanie raportu końcowego), posługiwanie się fachową terminologią (zarówno podczas prezentacji, jaki i w raporcie), organizacja i zaplanowanie prezentacji, sposób prezentacji, komunikatywność wystąpienia, stopień analizy i syntezy zdobytych informacji (zaprezentowanych w raporcie końcowym i prezentacji), estetyka.

Pełny opis:

1. Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu.

Gatunki synantropijne.

2. Charakterystyka ekosystemów: parku, lasu, pola, sadu, ogrodu.

3. Zjawiska fenologiczne związane z porami roku.

4. Meteorologia. Zjawiska atmosferyczne. Sposoby zachowania się

w przypadku zjawisk takich jak: burza, huragan, powódź, pożar.

5. Ochrona środowiska. Zagrożenia środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód. Pozytywny wpływ człowieka na środowisko.

6. Przystosowanie do życia w wybranych ekosystemach: wodnym, lądowym, powietrznym.

7. Wybrane zagadnienia z zakresu metodyki edukacji przyrodniczej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa (fragmenty):

- Aichele D. R., Schwegler A., Jakie to drzewo?, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa 1992

- Bouchner M., Przewodnik śladami zwierząt, Wydawnictwo Multico 1996

- Chauvel D. P., Środowisko w wychowaniu przedszkolnym, Wydawnictwo Cykady, Warszawa 2000

- Fronczak J. (red.), Nasza przyroda. Rośliny i zwierzęta Europy. wyd. Reader’s Digest 2009

- Golonko L., Moździerz U., Tajemnice przyrody, Nowa Era 2007

- Kremer B., Przewodnik. Drzewa i krzewy, Wyd. Multiko, Warszawa 2003

- Podbielkowscy Z., M., Przystosowania roślin do środowiska Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1992

- Potyrała K., A Walosik, Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności, Wyd. Kubajak2011

- Potyrała K. (red.), Kreatywny nauczyciel, Wskazówki i rozwiązania, Wyd. Nauk. UP, Kraków 2011

- Sorbjan Z., Meteorologia dla każdego. Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001

- Sudnik-Wójcikowska B., Rośliny synantropijne, Wydawnictwo Multico seria Flora Polski 2011

- Stichmann-Marny U., Kretzschmar E., Przewodnik rośliny i zwierzęta Wydawnictwo Multico 1997 i nowsze wersje

- Theiss W., Mała ojczyzna, Wyd. Akademickie „Żak” Warszawa 2001

- Tuszyńska L., Kral E. (red.), Środowisko. Scenariusze lekcji terenowych dla klas I-III szkoły podstawowej, Wyd. Wydziału Biologii UW, Warszawa 2010

- Umiński T., Ekologia, środowisko, przyroda. Podręcznik dla szkół średnich. WSiP Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

- Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

- Tuszyńska L. (red.) 2010, Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy. Wydział Biologii UW, Warszawa

- Domagała-Zyśk E., Knopik M., Knopik T., Kucharska B .- drw.lechaa.pl Doświadczam-rozumiem-wiem. Lublin 2012,

Uwagi:

metoda projektu, burza mózgów, rozmowa, pokaz, metoda zadań

1ECTS

nakład pracy studenta:

12h-godziny kontraktowe

15h - przygotowanie się do zajęć i do zaliczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adamina Korwin-Szymanowska, Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę. Ocena końcowa stanowi średnią trzech ocen cząstkowych.

Formy zaliczenia:

praca zespołowa - prezentacja multimedialna na wybrany temat (losowanie przydziału) oraz przeprowadzenie i przedstawienie eksperymentu, symulacji lub obserwacji o charakterze przyrodniczym,

praca zespołowa - gra dydaktyczna na wylosowany temat - ekosystemy. zaliczenie indywidualne - rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt poznanych w czasie zajęć. Rozpoznawanie obiektów ze zdjęć na zajęciach końcowych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zapoznanie się z podstawą programową m.in. w zakresie edukacji przyrodniczej.

Zapoznanie się z treściami dotyczącymi eksperymentów/doświadczeń oraz obserwacji przyrodniczych, jakimi rządzą się prawami.

Prowadzenie dziennika podstawowych obserwacji meteorologicznych oraz obserwacji procesu krystalizacji soli.

1. Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. Charakterystyka ekosystemów: parku, lasu, pola, ogrodu i/lub sadu, wody (rzeki lub jeziora). Dodatkowo uwzględnienie ekosystemy morskiego i górskiego. Życie w wybranych ekosystemach: wodnym, lądowym, powietrznym – wybrane przystosowania organizmów. Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew w naturze - zajęcia w terenie.

2.Budowa i funkcje organów roślinnych w aspekcie przystosowań środowiskowych. Informacje podstawowe.

3. Zjawiska fenologiczne związane z porami roku. Podstawy z meteorologii. Wybrane aspekty.

4.Obserwacje i lub symulacje i wybrane, proste doświadczenia przyrodnicze, analiza i wiązanie przyczyny ze skutkiem;

5.Zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych. Sposoby zachowania się w przypadku zjawisk takich jak: (burza, huragan, powódź, pożar).

6. Projektowanie gier dydaktycznych na podany temat - ekosystemy. Przeprowadzanie wybranych obserwacji i eksperymentów przyrodniczych.

7. Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu prezentacji na zadany temat.

8. Zaliczenie rozpoznawania wybranych gatunków: drzew, krzewów, ptaków, owadów, roślin zielnych.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

- Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku

przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Olechowska A. 2017, Specjalne potrzeby edukacyjne. Wyd. PWN, Warszawa

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

literatura uzupełniająca:

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

- Gruszczyk – Kolczyńska E., Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier planszowych? Metodyka, scenariusze oraz wiele ciekawych gier i zabaw. WSiP Warszawa 1996

- Jąder M. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Wyd. Impuls, Kraków 2009

-Zagnińska M. (red.) 2014, świat nauki w niezwykłych eksperymentach. Wyd. Jedność, Kilece

-- Dodatkowe materiały i pomoce dydaktyczne studenci otrzymują od prowadzącego na maila grupowego indywidualnie jako grupa ćwiczeniowa

Uwagi:

1ECTS

nakład pracy studenta

15h-godziny kontraktowe

15h - przygotowanie się do zajęć i do zaliczenia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.