Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca wychowawcza i kierowanie klasą szkolną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-PWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca wychowawcza i kierowanie klasą szkolną
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowy moduł dla IIr. PE-ASKn: edukacja wczesnoszkolna, stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

wiedza:

kolokwium - pisemna odpowiedź na pytania otwarte sprawdzające znajomość i rozumienie treści realizowanych podczas wykładów i ćwiczeń;

umiejętności:

udział w dyskusji podczas zajęć;

rozwiązywanie zadań problemowych;

kompetencje społeczne:

udział w dyskusji podczas zajęć;

rozwiązywanie zadań problemowych.

Pełny opis:

Klasa szkolna jako grupa społeczna: specyficzne właściwości klasy szkolnej jako małej grupy; normy grupowe w klasie szkolnej; struktura grupowa klasy szkolnej; spoistość klasy szkolnej; klimat społeczno-emocjonalny w zespole klasowym; typy interakcji w grupie.

Praca wychowawcza i kierowanie klasą szkolną: style kierowania, zadania nauczyciela-wychowawcy jako kierownika grupy.

Integracja grupy w pracy wychowawczej: czynniki wpływające na optymalną strukturę grupową, możliwe sposoby ingerowania nauczyciela w spoistość grupy i przywództwo grupowe.

Ład i dyscyplina w klasie szkolnej: znaczenie dyscypliny w pracy wychowawczej; modele dyscypliny; zakres i zasięg działań dyscyplinarnych oraz warunki ich skuteczności.

Działania rozpoznawcze (poznawanie uczniów i własnej praktyki wychowawczej) - zdobywanie informacji w pracy wychowawczej: cele działań rozpoznawczych; miejsce rozpoznawania w procesie wychowawczym; dziedziny rozpoznawania; zasięg działań rozpoznawczych prowadzonych przez nauczyciela; integracja działań rozpoznawczych; umiejętności ułatwiające poznawanie uczniów; metody uzyskiwania informacji; obszary rozpoznawania; rozpoznanie zwrotne.

Współpraca wychowawcy z pozaszkolnymi środowiskami wychowawczymi (ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rodzinnego): środowisko wychowawcze; rodzaje środowisk wychowawczych; znaczenie współdziałania nauczyciela z pozaszkolnymi środowiskami wychowawczymi; rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze; cele i zasady skutecznego współdziałania nauczycieli i rodziców; znaczenie rozmowy dla współpracy nauczycieli i rodziców; organizacyjne aspekty współdziałania nauczycieli i rodziców;zbiorowe i indywidualne formy współdziałania nauczycieli i rodziców.

Wybrane metody i techniki pracy wychowawczej.

Zadania i trudności w pracy wychowawczej: Podstawowe zadania pracy wychowawczej; wybrane sposoby wspomagania rozwoju społecznego uczniów; trudności wychowawcze, ich rodzaje i przejawy z warunkach klasy szkolnej; przyczyny trudności wychowawczych; Zapobieganie trudnościom wychowawczym (strategie profilaktyczne), ich diagnoza i terapia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

C. H. Edwards, Dyscyplina i kierowanie klasą, Warszawa 2006: rozdz. 2., s. 40-69, rozdz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 15, s. 73-323;

T. Garstka, Agresja uczniów podczas lekcji – jak sobie z nią radzić?, w: Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja pod red. T. Garstki, M. Grondasa, A. K. Kiełczewskiej, J. Węgrzynowskiej, Warszawa 2012, s. 92-118;

J. Grochulska, Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992;

A. Janowski, Pedagogika praktyczna: zarys problematyki, zdrowy rozsądek, wyniki badań, Warszawa 2002;

A. Janowski , Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 2002;

M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2006: rozdz. VII, Metody wychowania, s. 187-229; rozdz. VIII, Techniki oddziaływań wychowawczych, s. 231-264;

S. Mieszalski, N. A. Flandersa system analizy interakcji w klasie szkolnej, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1984 nr 4;

S. Mieszalski, O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, Warszawa 1997, s. 85-116;

J. Węgrzynowska, Jak przeciwdziałać przemocy w klasie, w: Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja pod red. T. Garstki, M. Grondasa, A. K. Kiełczewskiej, J. Węgrzynowskiej, Warszawa 2012, s. 21-38.

E. Zwierzyńska, Poznawanie klasy szkolnej, CMPP-P, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

R. I. Arends, Uczymy się nauczać, Warszawa 1994;

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003;

B. Badziukiewicz, M. Sałasiński, Vademecum wychowawcy, Warszawa 2005;

M. Bardziejewska, Zarządzanie klasą szkolną, w: „Edukacja” 2003 nr 1, s. 75-86;

E. Dąbrowska, Zapobieganie trudnościom wychowawczym (profilaktyka, diagnostyka, terapia), w: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą pod red. M. Łobockiego, Lublin 1998, s. 134-140;

Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym pod red. J. Izdebskiej, Białystok 2003;

K. Duraj-Nowakowa, Kształtowanie pojęć społeczno-moralnych uczniów klas początkowych, Kraków 1998;

J. Grochulska, Praca wychowawcza z uczniem agresywnym, w: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą pod red. M. Łobockiego, Lublin 1998, s. 119-131;

A. Kołakowski, T. Wolańczyk, ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Gdańsk 2007

K. Konarzewski, Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Warszawa 1987;

E. Kościńska, Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej, w: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole pod red. M. Suświłło, Olsztyn 2006, s. 292-300;

E. Kozioł, Klasa szkolna jako specyficzna mała grupa społeczna, w: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku pod red. E. Kozioła i E. Kobyłeckiej, Zielona Góra 2000, s.51-59;

E. Lemańska-Lewandowska, Nauczyciele a dyscyplina w klasie szkolnej. Bydgoszcz 2013.

T. Lewandowska-Kidoń, Drama w procesie wychowania, w: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą pod red. M. Łobockiego, Lublin 1998, s. 57-65;

J. Lubowiecka, Więzi i role społeczne w klasie szkolnej, w: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole pod red. M. Suświłło, Olsztyn 2006, s. 59-71;

A. Łobaza, B. Magoń, Z. Piwońska, Edukacja regionalna: poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej, Rzeszów 2001;

M. Łobocki, ABC wychowania, Warszawa 1992;

M. Łobocki, Wychowanie w klasie szkolnej, Warszawa 1985;

M. Łobocki, Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Warszawa 1985;

M. Łobocki, Trudności wychowawcze w szkole, Warszawa 1989;

M. Magda, Kształtowanie wrażliwości moralnej, w: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku pod red. E. Kozioła i E. Kobyłeckiej, Zielona Góra 2000, s. 29-39;

A.Marzec-Tarasińska, Szkoła a zachowania agresywne uczniów, w: Wychowanie wobec wyzwań współczesności pod red. J. Kirenko, D. Wosik-Kawali, T. Zubrzyckiej-Maciąg, Lublin 2011, s. 77-99;

J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009;

M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, t.2., Warszawa 2002: rozdz. 35. Trudności wychowawcze;

J. Radziewicz, Praca wychowawcy klasy. Poradnik programowo-metodyczny, Warszawa 1980;

J. Robertson, Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, Warszawa 1998;

B. Skałbania, Instytucjonalne poradnictwo wychowawcze w okresie zmian społeczno- edukacyjnych, w: Wychowanie wobec wyzwań współczesności pod red. J. Kirenko, D. Wosik-Kawali, T. Zubrzyckiej-Maciąg, Lublin 2011, s. 275-289.

Efekty uczenia się:

Efekty dla roku akademickiego 2017/2018:

WIEDZA

PE1_W08

- Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, jego prawidłowości i zakłóceń, a także różnorodnych czynników wpływających na skuteczność komunikacji.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

- Potrafi w podstawowym zakresie wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych występujących na etapie edukacji elementarnej dziecka.

PE1_U03

- Umie posługiwać się w podstawowym zakresie wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz analizowania i interpretowania zachowań poszczególnych uczestników procesu wychowania i kształcenia.

PE1_U05

- Ma elementarne umiejętności z zakresu prowadzenia badań pedagogicznych w obszarze pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej lub korekcyjnej, formułowania wniosków, prezentowania wyników, wskazywania kierunków dalszych działań.

PE1_U07

- Ma rozwinięte elementarne umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej z różnymi uczestnikami procesu wychowania i kształcenia na etapie edukacji elementarnej z wykorzystaniem różnych technik i kanałów komunikacji.

PE1_U08

- Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

PE1_U12

- Potrafi posługiwać się podstawowymi zasadami i normami etycznymi w podejmowanych działaniach wychowawczych i edukacyjnych w stosunku do różnych uczestników procesu edukacji elementarnej.

PE1_U15

- Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy praktyczne z zakresu wczesnej edukacji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K05

- Dostrzega i formułuje typowe dylematy moralne i etyczne związane z pracą nauczyciela, nauczyciela-wychowawcy i nauczyciela-terapeuty.

PE1_K06

- Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru diagnozy pedagogicznej.

PE1_K09

- Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i potrafi projektować zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu treści społecznych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

PE1_W08 Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, jego prawidłowości i zakłóceń, a także różnorodnych czynników wpływających na skuteczność komunikacji

PE1_U02 Potrafi w podstawowym zakresie wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych występujących na etapie edukacji elementarnej dziecka

PE1_U03 Umie posługiwać się w podstawowym zakresie wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz analizowania i interpretowania zachowań poszczególnych uczestników procesu wychowania i kształcenia

PE1_U05 Ma elementarne umiejętności z zakresu prowadzenia badań pedagogicznych w obszarze pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej lub korekcyjnej, formułowania wniosków, prezentowania wyników, wskazywania kierunków dalszych działań

PE1_U07 Ma rozwinięte elementarne umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej z różnymi uczestnikami procesu wychowania i kształcenia na etapie edukacji elementarnej z wykorzystaniem różnych technik i kanałów komunikacji

PE1_U08 Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

PE1_U12 Potrafi posługiwać się podstawowymi zasadami i normami etycznymi w podejmowanych działaniach wychowawczych i edukacyjnych w stosunku do różnych uczestników procesu edukacji elementarnej

PE1_U15 Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy praktyczne z zakresu wczesnej edukacji

PE1_K05 Dostrzega i formułuje typowe dylematy moralne i etyczne związane z pracą nauczyciela, nauczyciela-wychowawcy i nauczyciela-terapeuty

PE1_K06 Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru diagnozy pedagogicznej

PE1_K09 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i potrafi projektować zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu treści społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia:

Wykład konwersatoryjny wsparty prezentacją multimedialną; dyskusja w grupach; metoda inscenizacji; praca z tekstem; metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych (wykłady, ćwiczenia): 30;

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15;

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zaliczenia: 15;

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 60.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zamarian
Prowadzący grup: Agnieszka Zamarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wiedza:

kolokwium - ustna odpowiedź na pytania otwarte sprawdzające znajomość i rozumienie treści realizowanych podczas wykładów i ćwiczeń;

umiejętności:

przeprowadzenie badań diagnostycznych dotyczących wybranych zagadnień wychowawczych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej oraz przygotowanie sprawozdania z badań z elementami prognozy pedagogicznej;

udział w dyskusji podczas zajęć (wykładów i ćwiczeń);

rozwiązywanie zadań problemowych;

kompetencje społeczne:

udział w dyskusji podczas zajęć (wykładów i ćwiczeń);

rozwiązywanie zadań problemowych;

dbałość o etyczny wymiar badań na poziomie założeń i realizacji.

Pełny opis:

Praca wychowawcza z klasą szkolną - wprowadzenie w problematykę: wychowanie na tle wychowawczej funkcji szkoły; zadania, obowiązki i funkcje wychowawcy klasy szkolnej; wychowawczy i profilaktyczny program szkoły jako podstawa pracy wychowawczej w klasie; warunki skutecznej pracy wychowawczej.

Klasa szkolna jako mała grupa społeczna: specyficzne właściwości klasy szkolnej jako małej grupy; normy grupowe w klasie szkolnej; struktura grupowa klasy szkolnej; spoistość klasy szkolnej; przywództwo i role pełnione w zespole klasowym.

Działania rozpoznawcze (poznawanie uczniów i własnej praktyki wychowawczej) - zdobywanie informacji w pracy wychowawczej: cele działań rozpoznawczych; miejsce rozpoznawania w procesie wychowawczym; dziedziny rozpoznawania; zasięg działań rozpoznawczych prowadzonych przez nauczyciela; integracja działań rozpoznawczych; umiejętności ułatwiające poznawanie uczniów; metody uzyskiwania informacji; obszary rozpoznawania; rozpoznanie zwrotne.

Ład i dyscyplina w klasie szkolnej: znaczenie dyscypliny w pracy wychowawczej; modele dyscypliny; zakres i zasięg działań dyscyplinarnych (prewencja, interwencja, demonstracja autorytetu i prawa do władzy) oraz warunki ich skuteczności.

Kształtowanie pożądanych wychowawczo cech klasy jako grupy społecznej: wychowawczy klimat klasy szkolnej i jego znaczenie w pracy wychowawczej, rola nauczyciela w kreowaniu przyjaznego klimatu wychowawczego klasy (style kierowania wychowawczego i sposoby jego pomiaru); integracja zespołu klasowego (ingerencja nauczyciela w strukturę grupową i jej spoistość); strategie motywowania uczniów do pracy.

Metody i techniki pracy wychowawczej: klasyfikacje metod pracy wychowawczej; wybrane metody i techniki pracy wychowawczej.

Współpraca wychowawcy z pozaszkolnymi środowiskami wychowawczymi (ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rodzinnego): środowisko wychowawcze; rodzaje środowisk wychowawczych; znaczenie współdziałania nauczyciela z pozaszkolnymi środowiskami wychowawczymi; rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze; cele i zasady skutecznego współdziałania nauczycieli i rodziców; znaczenie rozmowy dla współpracy nauczycieli i rodziców; organizacyjne aspekty współdziałania nauczycieli i rodziców;zbiorowe i indywidualne formy współdziałania nauczycieli i rodziców; poradnia psychologiczno-pedagogiczna jako element systemu wychowawczego.

Zadania i trudności w pracy wychowawczej: Podstawowe zadania pracy wychowawczej; wybrane sposoby wspomagania rozwoju społecznego uczniów; znaczenie edukacji regionalnej w realizacji podstawowych zadań wychowania; trudności wychowawcze, ich rodzaje i przejawy z warunkach klasy szkolnej; przyczyny trudności wychowawczych; Zapobieganie trudnościom wychowawczym (strategie profilaktyczne), ich diagnoza i terapia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

C. H. Edwards, Dyscyplina i kierowanie klasą, Warszawa 2006: rozdz. 2., s. 40-69, rozdz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 15, s. 73-323;

T. Garstka, Agresja uczniów podczas lekcji – jak sobie z nią radzić?, w: Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja pod red. T. Garstki, M. Grondasa, A. K. Kiełczewskiej, J. Węgrzynowskiej, Warszawa 2012, s. 92-118;

J. Grochulska, Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992;

A. Janowski, Pedagogika praktyczna: zarys problematyki, zdrowy rozsądek, wyniki badań, Warszawa 2002;

A. Janowski , Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 2002;

M. Łobocki, Wychowanie w klasie szkolnej, Warszawa 1985;

M. Łobocki, Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Warszawa 1985;

M. Łobocki, Trudności wychowawcze w szkole, Warszawa 1989;

M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2006: rozdz. VII, Metody wychowania, s. 187-229; rozdz. VIII, Techniki oddziaływań wychowawczych, s. 231-264;

S. Mieszalski, O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, Warszawa 1997, s. 85-116;

J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009;

J. Węgrzynowska, Jak przeciwdziałać przemocy w klasie, w: Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja pod red. T. Garstki, M. Grondasa, A. K. Kiełczewskiej, J. Węgrzynowskiej, Warszawa 2012, s. 21-38.

Literatura uzupełniająca:

R. I. Arends, Uczymy się nauczać, Warszawa 1994;

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003;

B. Badziukiewicz, M. Sałasiński, Vademecum wychowawcy, Warszawa 2005;

M. Bardziejewska, Zarządzanie klasą szkolną, w: „Edukacja” 2003 nr 1, s. 75-86;

E. Dąbrowska, Zapobieganie trudnościom wychowawczym (profilaktyka, diagnostyka, terapia), w: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą pod red. M. Łobockiego, Lublin 1998, s. 134-140;

Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym pod red. J. Izdebskiej, Białystok 2003;

K. Duraj-Nowakowa, Kształtowanie pojęć społeczno-moralnych uczniów klas początkowych, Kraków 1998;

J. Grochulska, Praca wychowawcza z uczniem agresywnym, w: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą pod red. M. Łobockiego, Lublin 1998, s. 119-131;

A. Kołakowski, T. Wolańczyk, ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Gdańsk 2007

K. Konarzewski, Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Warszawa 1987;

E. Kościńska, Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej, w: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole pod red. M. Suświłło, Olsztyn 2006, s. 292-300;

E. Kozioł, Klasa szkolna jako specyficzna mała grupa społeczna, w: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku pod red. E. Kozioła i E. Kobyłeckiej, Zielona góra 2000, s.51-59;

T. Lewandowska-Kidoń, Drama w procesie wychowania, w: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą pod red. M. Łobockiego, Lublin 1998, s. 57-65;

J. Lubowiecka, Więzi i role społeczne w klasie szkolnej, w: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole pod red. M. Suświłło, Olsztyn 2006, s. 59-71;

A. Łobaza, B. Magoń, Z. Piwońska, Edukacja regionalna: poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej, Rzeszów 2001;

M. Łobocki, ABC wychowania, Warszawa 1992;

M. Magda, Kształtowanie wrażliwości moralnej, w: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku pod red. E. Kozioła i E. Kobyłeckiej, Zielona Góra 2000, s. 29-39;

A.Marzec-Tarasińska, Szkoła a zachowania agresywne uczniów, w: Wychowanie wobec wyzwań współczesności pod red. J. Kirenko, D. Wosik-Kawali, T. Zubrzyckiej-Maciąg, Lublin 2011, s. 77-99;

S. Mieszalski, N. A. Flandersa system analizy interakcji w klasie szkolnej, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1984 nr 4;

M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, t.2., Warszawa 2002: rozdz. 35. Trudności wychowawcze;

J. Radziewicz, Praca wychowawcy klasy. Poradnik programowo-metodyczny, Warszawa 1980;

J. Robertson, Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, Warszawa 1998;

B. Skałbania, Instytucjonalne poradnictwo wychowawcze w okresie zmian społeczno- edukacyjnych, w: Wychowanie wobec wyzwań współczesności pod red. J. Kirenko, D. Wosik-Kawali, T. Zubrzyckiej-Maciąg, Lublin 2011, s. 275-289.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład konwersatoryjny wsparty prezentacją multimedialną; dyskusja panelowa, dyskusja w grupach; burza mózgów; metoda inscenizacji; metoda sytuacyjna; praca z tekstem; metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych (wykłady, ćwiczenia): 30;

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10;

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zaliczenia: 10;

liczba godzin przeznaczonych na przeprowadzenie badań diagnostycznych i przygotowanie sprawozdania: 10;

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 60.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zamarian
Prowadzący grup: Agnieszka Zamarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wiedza:

kolokwium - pisemna odpowiedź na pytania otwarte sprawdzające znajomość i rozumienie treści realizowanych podczas wykładów i ćwiczeń;

umiejętności:

udział w dyskusji podczas zajęć (ćwiczeń i wykładów);

rozwiązywanie zadań problemowych;

kompetencje społeczne:

udział w dyskusji podczas zajęć (ćwiczeń i wykładów);

rozwiązywanie zadań problemowych.

Pełny opis:

Praca wychowawcza z klasą szkolną - wprowadzenie w problematykę: wychowanie na tle wychowawczej funkcji szkoły; zadania, obowiązki i funkcje wychowawcy klasy szkolnej; wychowawczy i profilaktyczny program szkoły jako podstawa pracy wychowawczej w klasie; warunki skutecznej pracy wychowawczej.

Klasa szkolna jako mała grupa społeczna: specyficzne właściwości klasy szkolnej jako małej grupy; normy grupowe w klasie szkolnej; struktura grupowa klasy szkolnej; spoistość klasy szkolnej; przywództwo i role pełnione w zespole klasowym.

Działania rozpoznawcze (poznawanie uczniów i własnej praktyki wychowawczej) - zdobywanie informacji w pracy wychowawczej: cele działań rozpoznawczych; miejsce rozpoznawania w procesie wychowawczym; dziedziny rozpoznawania; zasięg działań rozpoznawczych prowadzonych przez nauczyciela; integracja działań rozpoznawczych; umiejętności ułatwiające poznawanie uczniów; metody uzyskiwania informacji; obszary rozpoznawania; rozpoznanie zwrotne.

Ład i dyscyplina w klasie szkolnej: znaczenie dyscypliny w pracy wychowawczej; modele dyscypliny; zakres i zasięg działań dyscyplinarnych (prewencja, interwencja, demonstracja autorytetu i prawa do władzy) oraz warunki ich skuteczności.

Kształtowanie pożądanych wychowawczo cech klasy jako grupy społecznej: wychowawczy klimat klasy szkolnej i jego znaczenie w pracy wychowawczej, rola nauczyciela w kreowaniu przyjaznego klimatu wychowawczego klasy (style kierowania wychowawczego i sposoby jego pomiaru); integracja zespołu klasowego (ingerencja nauczyciela w strukturę grupową i jej spoistość); strategie motywowania uczniów do pracy.

Metody i techniki pracy wychowawczej: klasyfikacje metod pracy wychowawczej; wybrane metody i techniki pracy wychowawczej.

Współpraca wychowawcy z pozaszkolnymi środowiskami wychowawczymi (ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rodzinnego): środowisko wychowawcze; rodzaje środowisk wychowawczych; znaczenie współdziałania nauczyciela z pozaszkolnymi środowiskami wychowawczymi; rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze; cele i zasady skutecznego współdziałania nauczycieli i rodziców; znaczenie rozmowy dla współpracy nauczycieli i rodziców; organizacyjne aspekty współdziałania nauczycieli i rodziców;zbiorowe i indywidualne formy współdziałania nauczycieli i rodziców; poradnia psychologiczno-pedagogiczna jako element systemu wychowawczego.

Zadania i trudności w pracy wychowawczej: Podstawowe zadania pracy wychowawczej; wybrane sposoby wspomagania rozwoju społecznego uczniów; znaczenie edukacji regionalnej w realizacji podstawowych zadań wychowania; trudności wychowawcze, ich rodzaje i przejawy z warunkach klasy szkolnej; przyczyny trudności wychowawczych; Zapobieganie trudnościom wychowawczym (strategie profilaktyczne), ich diagnoza i terapia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

C. H. Edwards, Dyscyplina i kierowanie klasą, Warszawa 2006: rozdz. 2., s. 40-69, rozdz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 15, s. 73-323;

T. Garstka, Agresja uczniów podczas lekcji – jak sobie z nią radzić?, w: Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja pod red. T. Garstki, M. Grondasa, A. K. Kiełczewskiej, J. Węgrzynowskiej, Warszawa 2012, s. 92-118;

J. Grochulska, Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992;

A. Janowski, Pedagogika praktyczna: zarys problematyki, zdrowy rozsądek, wyniki badań, Warszawa 2002;

A. Janowski , Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 2002;

M. Łobocki, Wychowanie w klasie szkolnej, Warszawa 1985;

M. Łobocki, Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Warszawa 1985;

M. Łobocki, Trudności wychowawcze w szkole, Warszawa 1989;

M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2006: rozdz. VII, Metody wychowania, s. 187-229; rozdz. VIII, Techniki oddziaływań wychowawczych, s. 231-264;

S. Mieszalski, O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, Warszawa 1997, s. 85-116;

J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009;

J. Węgrzynowska, Jak przeciwdziałać przemocy w klasie, w: Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja pod red. T. Garstki, M. Grondasa, A. K. Kiełczewskiej, J. Węgrzynowskiej, Warszawa 2012, s. 21-38.

Literatura uzupełniająca:

R. I. Arends, Uczymy się nauczać, Warszawa 1994;

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003;

B. Badziukiewicz, M. Sałasiński, Vademecum wychowawcy, Warszawa 2005;

M. Bardziejewska, Zarządzanie klasą szkolną, w: „Edukacja” 2003 nr 1, s. 75-86;

E. Dąbrowska, Zapobieganie trudnościom wychowawczym (profilaktyka, diagnostyka, terapia), w: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą pod red. M. Łobockiego, Lublin 1998, s. 134-140;

Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym pod red. J. Izdebskiej, Białystok 2003;

K. Duraj-Nowakowa, Kształtowanie pojęć społeczno-moralnych uczniów klas początkowych, Kraków 1998;

J. Grochulska, Praca wychowawcza z uczniem agresywnym, w: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą pod red. M. Łobockiego, Lublin 1998, s. 119-131;

A. Kołakowski, T. Wolańczyk, ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Gdańsk 2007

K. Konarzewski, Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Warszawa 1987;

E. Kościńska, Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej, w: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole pod red. M. Suświłło, Olsztyn 2006, s. 292-300;

E. Kozioł, Klasa szkolna jako specyficzna mała grupa społeczna, w: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku pod red. E. Kozioła i E. Kobyłeckiej, Zielona góra 2000, s.51-59;

T. Lewandowska-Kidoń, Drama w procesie wychowania, w: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą pod red. M. Łobockiego, Lublin 1998, s. 57-65;

J. Lubowiecka, Więzi i role społeczne w klasie szkolnej, w: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole pod red. M. Suświłło, Olsztyn 2006, s. 59-71;

A. Łobaza, B. Magoń, Z. Piwońska, Edukacja regionalna: poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej, Rzeszów 2001;

M. Łobocki, ABC wychowania, Warszawa 1992;

M. Magda, Kształtowanie wrażliwości moralnej, w: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku pod red. E. Kozioła i E. Kobyłeckiej, Zielona Góra 2000, s. 29-39;

A.Marzec-Tarasińska, Szkoła a zachowania agresywne uczniów, w: Wychowanie wobec wyzwań współczesności pod red. J. Kirenko, D. Wosik-Kawali, T. Zubrzyckiej-Maciąg, Lublin 2011, s. 77-99;

S. Mieszalski, N. A. Flandersa system analizy interakcji w klasie szkolnej, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1984 nr 4;

M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, t.2., Warszawa 2002: rozdz. 35. Trudności wychowawcze;

J. Radziewicz, Praca wychowawcy klasy. Poradnik programowo-metodyczny, Warszawa 1980;

J. Robertson, Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, Warszawa 1998;

B. Skałbania, Instytucjonalne poradnictwo wychowawcze w okresie zmian społeczno- edukacyjnych, w: Wychowanie wobec wyzwań współczesności pod red. J. Kirenko, D. Wosik-Kawali, T. Zubrzyckiej-Maciąg, Lublin 2011, s. 275-289.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład konwersatoryjny wsparty prezentacją multimedialną; dyskusja panelowa, dyskusja w grupach; burza mózgów; metoda inscenizacji; metoda sytuacyjna; praca z tekstem; metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych (wykłady, ćwiczenia): 30;

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15;

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zaliczenia: 15;

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 60.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zamarian
Prowadzący grup: Agnieszka Zamarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wiedza:

kolokwium - pisemna odpowiedź na pytania otwarte sprawdzające znajomość i rozumienie treści realizowanych podczas wykładów i ćwiczeń;

umiejętności:

udział w dyskusji podczas zajęć (ćwiczeń i wykładów);

rozwiązywanie zadań problemowych;

kompetencje społeczne:

udział w dyskusji podczas zajęć (ćwiczeń i wykładów);

rozwiązywanie zadań problemowych.

Pełny opis:

Praca wychowawcza z klasą szkolną - wprowadzenie w problematykę: wychowanie na tle wychowawczej funkcji szkoły; zadania, obowiązki i funkcje wychowawcy klasy szkolnej; wychowawczy i profilaktyczny program szkoły jako podstawa pracy wychowawczej w klasie; warunki skutecznej pracy wychowawczej.

Klasa szkolna jako mała grupa społeczna: specyficzne właściwości klasy szkolnej jako małej grupy; normy grupowe w klasie szkolnej; struktura grupowa klasy szkolnej; spoistość klasy szkolnej; przywództwo i role pełnione w zespole klasowym.

Działania rozpoznawcze (poznawanie uczniów i własnej praktyki wychowawczej) - zdobywanie informacji w pracy wychowawczej: cele działań rozpoznawczych; miejsce rozpoznawania w procesie wychowawczym; dziedziny rozpoznawania; zasięg działań rozpoznawczych prowadzonych przez nauczyciela; integracja działań rozpoznawczych; umiejętności ułatwiające poznawanie uczniów; metody uzyskiwania informacji; obszary rozpoznawania; rozpoznanie zwrotne.

Ład i dyscyplina w klasie szkolnej: znaczenie dyscypliny w pracy wychowawczej; modele dyscypliny; zakres i zasięg działań dyscyplinarnych (prewencja, interwencja, demonstracja autorytetu i prawa do władzy) oraz warunki ich skuteczności.

Kształtowanie pożądanych wychowawczo cech klasy jako grupy społecznej: wychowawczy klimat klasy szkolnej i jego znaczenie w pracy wychowawczej, rola nauczyciela w kreowaniu przyjaznego klimatu wychowawczego klasy (style kierowania wychowawczego i sposoby jego pomiaru); integracja zespołu klasowego (ingerencja nauczyciela w strukturę grupową i jej spoistość); strategie motywowania uczniów do pracy.

Metody i techniki pracy wychowawczej: klasyfikacje metod pracy wychowawczej; wybrane metody i techniki pracy wychowawczej.

Współpraca wychowawcy z pozaszkolnymi środowiskami wychowawczymi (ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rodzinnego): środowisko wychowawcze; rodzaje środowisk wychowawczych; znaczenie współdziałania nauczyciela z pozaszkolnymi środowiskami wychowawczymi; rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze; cele i zasady skutecznego współdziałania nauczycieli i rodziców; znaczenie rozmowy dla współpracy nauczycieli i rodziców; organizacyjne aspekty współdziałania nauczycieli i rodziców;zbiorowe i indywidualne formy współdziałania nauczycieli i rodziców; poradnia psychologiczno-pedagogiczna jako element systemu wychowawczego.

Zadania i trudności w pracy wychowawczej: Podstawowe zadania pracy wychowawczej; wybrane sposoby wspomagania rozwoju społecznego uczniów; znaczenie edukacji regionalnej w realizacji podstawowych zadań wychowania; trudności wychowawcze, ich rodzaje i przejawy z warunkach klasy szkolnej; przyczyny trudności wychowawczych; Zapobieganie trudnościom wychowawczym (strategie profilaktyczne), ich diagnoza i terapia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

C. H. Edwards, Dyscyplina i kierowanie klasą, Warszawa 2006: rozdz. 2., s. 40-69, rozdz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 15, s. 73-323;

T. Garstka, Agresja uczniów podczas lekcji – jak sobie z nią radzić?, w: Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja pod red. T. Garstki, M. Grondasa, A. K. Kiełczewskiej, J. Węgrzynowskiej, Warszawa 2012, s. 92-118;

J. Grochulska, Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992;

A. Janowski, Pedagogika praktyczna: zarys problematyki, zdrowy rozsądek, wyniki badań, Warszawa 2002;

A. Janowski , Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 2002;

M. Łobocki, Wychowanie w klasie szkolnej, Warszawa 1985;

M. Łobocki, Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Warszawa 1985;

M. Łobocki, Trudności wychowawcze w szkole, Warszawa 1989;

M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2006: rozdz. VII, Metody wychowania, s. 187-229; rozdz. VIII, Techniki oddziaływań wychowawczych, s. 231-264;

S. Mieszalski, O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, Warszawa 1997, s. 85-116;

J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009;

J. Węgrzynowska, Jak przeciwdziałać przemocy w klasie, w: Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja pod red. T. Garstki, M. Grondasa, A. K. Kiełczewskiej, J. Węgrzynowskiej, Warszawa 2012, s. 21-38.

Literatura uzupełniająca:

R. I. Arends, Uczymy się nauczać, Warszawa 1994;

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003;

B. Badziukiewicz, M. Sałasiński, Vademecum wychowawcy, Warszawa 2005;

M. Bardziejewska, Zarządzanie klasą szkolną, w: „Edukacja” 2003 nr 1, s. 75-86;

E. Dąbrowska, Zapobieganie trudnościom wychowawczym (profilaktyka, diagnostyka, terapia), w: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą pod red. M. Łobockiego, Lublin 1998, s. 134-140;

Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym pod red. J. Izdebskiej, Białystok 2003;

K. Duraj-Nowakowa, Kształtowanie pojęć społeczno-moralnych uczniów klas początkowych, Kraków 1998;

J. Grochulska, Praca wychowawcza z uczniem agresywnym, w: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą pod red. M. Łobockiego, Lublin 1998, s. 119-131;

A. Kołakowski, T. Wolańczyk, ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Gdańsk 2007

K. Konarzewski, Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Warszawa 1987;

E. Kościńska, Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej, w: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole pod red. M. Suświłło, Olsztyn 2006, s. 292-300;

E. Kozioł, Klasa szkolna jako specyficzna mała grupa społeczna, w: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku pod red. E. Kozioła i E. Kobyłeckiej, Zielona góra 2000, s.51-59;

T. Lewandowska-Kidoń, Drama w procesie wychowania, w: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą pod red. M. Łobockiego, Lublin 1998, s. 57-65;

J. Lubowiecka, Więzi i role społeczne w klasie szkolnej, w: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole pod red. M. Suświłło, Olsztyn 2006, s. 59-71;

A. Łobaza, B. Magoń, Z. Piwońska, Edukacja regionalna: poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej, Rzeszów 2001;

M. Łobocki, ABC wychowania, Warszawa 1992;

M. Magda, Kształtowanie wrażliwości moralnej, w: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku pod red. E. Kozioła i E. Kobyłeckiej, Zielona Góra 2000, s. 29-39;

A.Marzec-Tarasińska, Szkoła a zachowania agresywne uczniów, w: Wychowanie wobec wyzwań współczesności pod red. J. Kirenko, D. Wosik-Kawali, T. Zubrzyckiej-Maciąg, Lublin 2011, s. 77-99;

S. Mieszalski, N. A. Flandersa system analizy interakcji w klasie szkolnej, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1984 nr 4;

M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, t.2., Warszawa 2002: rozdz. 35. Trudności wychowawcze;

J. Radziewicz, Praca wychowawcy klasy. Poradnik programowo-metodyczny, Warszawa 1980;

J. Robertson, Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, Warszawa 1998;

B. Skałbania, Instytucjonalne poradnictwo wychowawcze w okresie zmian społeczno- edukacyjnych, w: Wychowanie wobec wyzwań współczesności pod red. J. Kirenko, D. Wosik-Kawali, T. Zubrzyckiej-Maciąg, Lublin 2011, s. 275-289.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład konwersatoryjny wsparty prezentacją multimedialną; dyskusja w grupach; burza mózgów; metoda inscenizacji; praca z tekstem; metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych (wykłady, ćwiczenia): 30;

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15;

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zaliczenia: 15;

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 60.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zamarian
Prowadzący grup: Agnieszka Zamarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wiedza:

kolokwium - pisemna odpowiedź na pytania otwarte sprawdzające znajomość i rozumienie treści realizowanych podczas wykładów i ćwiczeń;

umiejętności:

udział w dyskusji podczas zajęć (ćwiczeń i wykładów);

rozwiązywanie zadań problemowych;

kompetencje społeczne:

udział w dyskusji podczas zajęć (ćwiczeń i wykładów);

rozwiązywanie zadań problemowych.

Pełny opis:

Praca wychowawcza z klasą szkolną - wprowadzenie w problematykę: wychowanie na tle wychowawczej funkcji szkoły; zadania, obowiązki i funkcje wychowawcy klasy szkolnej; wychowawczy i profilaktyczny program szkoły jako podstawa pracy wychowawczej w klasie; warunki skutecznej pracy wychowawczej.

Klasa szkolna jako mała grupa społeczna: specyficzne właściwości klasy szkolnej jako małej grupy; normy grupowe w klasie szkolnej; struktura grupowa klasy szkolnej; spoistość klasy szkolnej; przywództwo w zespole klasowym.

Działania rozpoznawcze (poznawanie uczniów i własnej praktyki wychowawczej) - zdobywanie informacji w pracy wychowawczej: cele działań rozpoznawczych; miejsce rozpoznawania w procesie wychowawczym; dziedziny rozpoznawania; zasięg działań rozpoznawczych prowadzonych przez nauczyciela; integracja działań rozpoznawczych; umiejętności ułatwiające poznawanie uczniów; metody uzyskiwania informacji; obszary rozpoznawania; rozpoznanie zwrotne.

Ład i dyscyplina w klasie szkolnej: znaczenie dyscypliny w pracy wychowawczej; modele dyscypliny; zakres i zasięg działań dyscyplinarnych (prewencja, interwencja, demonstracja autorytetu i prawa do władzy) oraz warunki ich skuteczności.

Kształtowanie pożądanych wychowawczo cech klasy jako grupy społecznej: wychowawczy klimat klasy szkolnej i jego znaczenie w pracy wychowawczej, rola nauczyciela w kreowaniu przyjaznego klimatu wychowawczego klasy (style kierowania wychowawczego i sposoby jego pomiaru); integracja zespołu klasowego (ingerencja nauczyciela w strukturę grupową i jej spoistość).

Metody i techniki pracy wychowawczej: klasyfikacje metod pracy wychowawczej; wybrane metody i techniki pracy wychowawczej.

Współpraca wychowawcy z pozaszkolnymi środowiskami wychowawczymi (ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rodzinnego): środowisko wychowawcze; rodzaje środowisk wychowawczych; znaczenie współdziałania nauczyciela z pozaszkolnymi środowiskami wychowawczymi; rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze; cele i zasady skutecznego współdziałania nauczycieli i rodziców; znaczenie rozmowy dla współpracy nauczycieli i rodziców; organizacyjne aspekty współdziałania nauczycieli i rodziców;zbiorowe i indywidualne formy współdziałania nauczycieli i rodziców.

Zadania i trudności w pracy wychowawczej: Podstawowe zadania pracy wychowawczej; wybrane sposoby wspomagania rozwoju społecznego uczniów; trudności wychowawcze, ich rodzaje i przejawy z warunkach klasy szkolnej; przyczyny trudności wychowawczych; Zapobieganie trudnościom wychowawczym (strategie profilaktyczne), ich diagnoza i terapia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

C. H. Edwards, Dyscyplina i kierowanie klasą, Warszawa 2006: rozdz. 2., s. 40-69, rozdz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 15, s. 73-323;

T. Garstka, Agresja uczniów podczas lekcji – jak sobie z nią radzić?, w: Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja pod red. T. Garstki, M. Grondasa, A. K. Kiełczewskiej, J. Węgrzynowskiej, Warszawa 2012, s. 92-118;

J. Grochulska, Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992;

A. Janowski, Pedagogika praktyczna: zarys problematyki, zdrowy rozsądek, wyniki badań, Warszawa 2002;

A. Janowski , Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 2002;

M. Łobocki, Wychowanie w klasie szkolnej, Warszawa 1985;

M. Łobocki, Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Warszawa 1985;

M. Łobocki, Trudności wychowawcze w szkole, Warszawa 1989;

M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2006: rozdz. VII, Metody wychowania, s. 187-229; rozdz. VIII, Techniki oddziaływań wychowawczych, s. 231-264;

S. Mieszalski, O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, Warszawa 1997, s. 85-116;

J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009;

J. Węgrzynowska, Jak przeciwdziałać przemocy w klasie, w: Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja pod red. T. Garstki, M. Grondasa, A. K. Kiełczewskiej, J. Węgrzynowskiej, Warszawa 2012, s. 21-38.

Literatura uzupełniająca:

R. I. Arends, Uczymy się nauczać, Warszawa 1994;

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003;

B. Badziukiewicz, M. Sałasiński, Vademecum wychowawcy, Warszawa 2005;

M. Bardziejewska, Zarządzanie klasą szkolną, w: „Edukacja” 2003 nr 1, s. 75-86;

E. Dąbrowska, Zapobieganie trudnościom wychowawczym (profilaktyka, diagnostyka, terapia), w: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą pod red. M. Łobockiego, Lublin 1998, s. 134-140;

Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym pod red. J. Izdebskiej, Białystok 2003;

K. Duraj-Nowakowa, Kształtowanie pojęć społeczno-moralnych uczniów klas początkowych, Kraków 1998;

J. Grochulska, Praca wychowawcza z uczniem agresywnym, w: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą pod red. M. Łobockiego, Lublin 1998, s. 119-131;

A. Kołakowski, T. Wolańczyk, ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Gdańsk 2007

K. Konarzewski, Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Warszawa 1987;

E. Kościńska, Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej, w: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole pod red. M. Suświłło, Olsztyn 2006, s. 292-300;

E. Kozioł, Klasa szkolna jako specyficzna mała grupa społeczna, w: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku pod red. E. Kozioła i E. Kobyłeckiej, Zielona góra 2000, s.51-59;

T. Lewandowska-Kidoń, Drama w procesie wychowania, w: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą pod red. M. Łobockiego, Lublin 1998, s. 57-65;

J. Lubowiecka, Więzi i role społeczne w klasie szkolnej, w: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole pod red. M. Suświłło, Olsztyn 2006, s. 59-71;

A. Łobaza, B. Magoń, Z. Piwońska, Edukacja regionalna: poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej, Rzeszów 2001;

M. Łobocki, ABC wychowania, Warszawa 1992;

M. Magda, Kształtowanie wrażliwości moralnej, w: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku pod red. E. Kozioła i E. Kobyłeckiej, Zielona Góra 2000, s. 29-39;

A.Marzec-Tarasińska, Szkoła a zachowania agresywne uczniów, w: Wychowanie wobec wyzwań współczesności pod red. J. Kirenko, D. Wosik-Kawali, T. Zubrzyckiej-Maciąg, Lublin 2011, s. 77-99;

S. Mieszalski, N. A. Flandersa system analizy interakcji w klasie szkolnej, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1984 nr 4;

M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, t.2., Warszawa 2002: rozdz. 35. Trudności wychowawcze;

J. Radziewicz, Praca wychowawcy klasy. Poradnik programowo-metodyczny, Warszawa 1980;

J. Robertson, Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, Warszawa 1998;

B. Skałbania, Instytucjonalne poradnictwo wychowawcze w okresie zmian społeczno- edukacyjnych, w: Wychowanie wobec wyzwań współczesności pod red. J. Kirenko, D. Wosik-Kawali, T. Zubrzyckiej-Maciąg, Lublin 2011, s. 275-289.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład konwersatoryjny wsparty prezentacją multimedialną; dyskusja w grupach; burza mózgów; metoda inscenizacji; praca z tekstem; metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych (wykłady, ćwiczenia): 30;

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15;

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zaliczenia: 15;

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 60.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zamarian
Prowadzący grup: Agnieszka Zamarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wiedza:

kolokwium - pisemna odpowiedź na pytania otwarte sprawdzające znajomość i rozumienie treści realizowanych podczas wykładów i ćwiczeń;

umiejętności:

udział w dyskusji podczas zajęć;

rozwiązywanie zadań problemowych;

kompetencje społeczne:

udział w dyskusji podczas zajęć;

rozwiązywanie zadań problemowych.

Pełny opis:

Klasa szkolna jako grupa społeczna: specyficzne właściwości klasy szkolnej jako małej grupy; normy grupowe w klasie szkolnej; struktura grupowa klasy szkolnej; spoistość klasy szkolnej; klimat społeczno-emocjonalny w zespole klasowym; typy zachowań w grupie.

Praca wychowawcza i kierowanie klasą szkolną: style kierowania, zadania nauczyciela-wychowawcy jako kierownika grupy.

Integracja grupy w pracy wychowawczej: czynniki wpływające na optymalną strukturę grupową, możliwe sposoby ingerowania nauczyciela w spoistość grupy i przywództwo grupowe.

Ład i dyscyplina w klasie szkolnej: znaczenie dyscypliny w pracy wychowawczej; modele dyscypliny; zakres i zasięg działań dyscyplinarnych oraz warunki ich skuteczności.

Działania rozpoznawcze (poznawanie uczniów i własnej praktyki wychowawczej) - zdobywanie informacji w pracy wychowawczej: cele działań rozpoznawczych; miejsce rozpoznawania w procesie wychowawczym; dziedziny rozpoznawania; zasięg działań rozpoznawczych prowadzonych przez nauczyciela; integracja działań rozpoznawczych; umiejętności ułatwiające poznawanie uczniów; metody uzyskiwania informacji; obszary rozpoznawania; rozpoznanie zwrotne.

Współpraca wychowawcy z pozaszkolnymi środowiskami wychowawczymi (ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rodzinnego): środowisko wychowawcze; rodzaje środowisk wychowawczych; znaczenie współdziałania nauczyciela z pozaszkolnymi środowiskami wychowawczymi; rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze; cele i zasady skutecznego współdziałania nauczycieli i rodziców; znaczenie rozmowy dla współpracy nauczycieli i rodziców; organizacyjne aspekty współdziałania nauczycieli i rodziców;zbiorowe i indywidualne formy współdziałania nauczycieli i rodziców.

Wybrane metody i techniki pracy wychowawczej.

Zadania i trudności w pracy wychowawczej: Podstawowe zadania pracy wychowawczej; wybrane sposoby wspomagania rozwoju społecznego uczniów; trudności wychowawcze, ich rodzaje i przejawy z warunkach klasy szkolnej; przyczyny trudności wychowawczych; Zapobieganie trudnościom wychowawczym (strategie profilaktyczne), ich diagnoza i terapia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

C. H. Edwards, Dyscyplina i kierowanie klasą, Warszawa 2006: rozdz. 2., s. 40-69, rozdz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 15, s. 73-323;

T. Garstka, Agresja uczniów podczas lekcji – jak sobie z nią radzić?, w: Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja pod red. T. Garstki, M. Grondasa, A. K. Kiełczewskiej, J. Węgrzynowskiej, Warszawa 2012, s. 92-118;

J. Grochulska, Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992;

A. Janowski, Pedagogika praktyczna: zarys problematyki, zdrowy rozsądek, wyniki badań, Warszawa 2002;

A. Janowski , Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 2002;

M. Łobocki, Wychowanie w klasie szkolnej, Warszawa 1985;

M. Łobocki, Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Warszawa 1985;

M. Łobocki, Trudności wychowawcze w szkole, Warszawa 1989;

M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2006: rozdz. VII, Metody wychowania, s. 187-229; rozdz. VIII, Techniki oddziaływań wychowawczych, s. 231-264;

S. Mieszalski, O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, Warszawa 1997, s. 85-116;

J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009;

J. Węgrzynowska, Jak przeciwdziałać przemocy w klasie, w: Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja pod red. T. Garstki, M. Grondasa, A. K. Kiełczewskiej, J. Węgrzynowskiej, Warszawa 2012, s. 21-38.

Literatura uzupełniająca:

R. I. Arends, Uczymy się nauczać, Warszawa 1994;

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003;

B. Badziukiewicz, M. Sałasiński, Vademecum wychowawcy, Warszawa 2005;

M. Bardziejewska, Zarządzanie klasą szkolną, w: „Edukacja” 2003 nr 1, s. 75-86;

E. Dąbrowska, Zapobieganie trudnościom wychowawczym (profilaktyka, diagnostyka, terapia), w: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą pod red. M. Łobockiego, Lublin 1998, s. 134-140;

Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym pod red. J. Izdebskiej, Białystok 2003;

K. Duraj-Nowakowa, Kształtowanie pojęć społeczno-moralnych uczniów klas początkowych, Kraków 1998;

J. Grochulska, Praca wychowawcza z uczniem agresywnym, w: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą pod red. M. Łobockiego, Lublin 1998, s. 119-131;

A. Kołakowski, T. Wolańczyk, ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Gdańsk 2007

K. Konarzewski, Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Warszawa 1987;

E. Kościńska, Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej, w: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole pod red. M. Suświłło, Olsztyn 2006, s. 292-300;

E. Kozioł, Klasa szkolna jako specyficzna mała grupa społeczna, w: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku pod red. E. Kozioła i E. Kobyłeckiej, Zielona góra 2000, s.51-59;

T. Lewandowska-Kidoń, Drama w procesie wychowania, w: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą pod red. M. Łobockiego, Lublin 1998, s. 57-65;

J. Lubowiecka, Więzi i role społeczne w klasie szkolnej, w: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole pod red. M. Suświłło, Olsztyn 2006, s. 59-71;

A. Łobaza, B. Magoń, Z. Piwońska, Edukacja regionalna: poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej, Rzeszów 2001;

M. Łobocki, ABC wychowania, Warszawa 1992;

M. Magda, Kształtowanie wrażliwości moralnej, w: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku pod red. E. Kozioła i E. Kobyłeckiej, Zielona Góra 2000, s. 29-39;

A.Marzec-Tarasińska, Szkoła a zachowania agresywne uczniów, w: Wychowanie wobec wyzwań współczesności pod red. J. Kirenko, D. Wosik-Kawali, T. Zubrzyckiej-Maciąg, Lublin 2011, s. 77-99;

S. Mieszalski, N. A. Flandersa system analizy interakcji w klasie szkolnej, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1984 nr 4;

M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, t.2., Warszawa 2002: rozdz. 35. Trudności wychowawcze;

J. Radziewicz, Praca wychowawcy klasy. Poradnik programowo-metodyczny, Warszawa 1980;

J. Robertson, Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, Warszawa 1998;

B. Skałbania, Instytucjonalne poradnictwo wychowawcze w okresie zmian społeczno- edukacyjnych, w: Wychowanie wobec wyzwań współczesności pod red. J. Kirenko, D. Wosik-Kawali, T. Zubrzyckiej-Maciąg, Lublin 2011, s. 275-289.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład konwersatoryjny wsparty prezentacją multimedialną; dyskusja w grupach; metoda inscenizacji; praca z tekstem; metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych (wykłady, ćwiczenia): 30;

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15;

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zaliczenia: 15;

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 60.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zamarian
Prowadzący grup: Agnieszka Zamarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.