Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy wiedzy i umiejętności z języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-PUP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy i umiejętności z języka polskiego
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC I r. 2 specj.: ERI, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC I r. 2 specj.: PLO, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC I r. 2 specj.: PTL, edukacja wczesnoszkolna, niestac. I st.
Obowiązkowe dla PC I r. 2 specj.: SUR, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Obowiązkowe dla PC I r. 2 specj.: TYF, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W04 posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu podstaw języka polskiego

PC1_KS_U02 potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu podstaw języka polskiego w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem

PC1_KS_K02 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pardej
Prowadzący grup: Marta Krasuska-Betiuk, Katarzyna Pardej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: Obserwacja. Zajęcia praktyczne. Dyskusja. Kolokwium.

Pełny opis:

Akcent w języku polskim.Charakter polskiego akcentu, zasady akcentowania, zmiany w normach akcentowania. 2h

Błędy wewnętrznojęzykowe i zewnętrznojęzkowe. 4 h

Poprawność fleksyjna. Deklinacja i koniugacja. 2h

Sposoby stymulowania kreatywności językowej. 2h

Poszerzanie słownictwa biernego i czynnego dzieci. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 2h

Intonowanie i modulowanie.2h

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2007.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2007.

Markowski A. (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

Dubisz S. (red.), Nauka o języku dla polonistów, Warszawa 2002.

Kucała M., Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, Kraków 1994.

Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007.

Wierzbicka A., Kultura języka polskiego praktyczne ćwiczenia, Łódź 2001.

Uwagi:

Metody kształcenia: Klasyczna metoda problemowa, działania praktyczne, prezentacja multimedialna, praca z tekstem.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu, kolokwium 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Cichoń-Piasecka
Prowadzący grup: Małgorzata Cichoń-Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

METODY SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Wiedza

Test końcowy zawierający pytania zamknięte sprawdzające wiedzę oraz pytania otwarte rekonstruujące wiedzę i sprawdzające umiejętności kognitywne

Ocena na podstawie stopnia poprawności zadań wykonywanych na zajęciach – umiejętności oceny stopnia poprawności tekstu (z licznymi błędami charakterystycznymi dla języka i składni dziecka) oraz jego korekty, a także umiejętności przeprowadzenia analizy wzrokowej i słuchowej wyrazów

Umiejętności

Ocena na podstawie stopnia poprawności zadań wykonywanych na zajęciach

Kompetencje społeczne

Ocena kompetencji społecznych na podstawie obserwacji postaw oraz dyskursu prowadzonego na zajęciach.

Pełny opis:

CELE I ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTU:

Podstawowymi założeniami przedmiotu jest uświadomienie studentom roli i rangi wiedzy polonistycznej nauczyciela, jego kultury językowej i znajomości zasad poprawnościowych niezbędnych do realizacji treści z zakresu edukacji polonistycznej w zintegrowanym systemie kształcenia w klasach i-III. Zajęcia mają za zadanie przypomnieć i uporządkować posiadaną już wiedzę studentów z gramatyki opisowej języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem treści pozwalających na prawidłowe prowadzenie procesu edukacyjnego w zakresie metodyki czytania, pisania, ortografii,rozwoju mowy dziecka.

TREŚCI PRZEDMIOTU:

Język jako narzędzie porozumiewania się. Definicja języka w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym. Składniki języka: język, mowa, mówienie. Funkcje języka. Podsystemy języka. Język polski wśród języków słowiańskich.

Kultura języka jako niezbędny składnik kultury bycia. Pojęcie normy językowej i błędu językowego. Innowacja a błąd. Kryteria oceny innowacji językowych. Rodzaje błędów językowych.

Fonetyka jako nauka o głoskach. Fonetyka a fonologia. Narządy mowy. Głoska a fonem. Głoska a litera. Analiza fonetyczna wyrazów. Różnice akustyczne, artykulacyjne i funkcjonalne pomiędzy samogłoskami i spółgłoskami. Sylaba, czyli zgłoska. Podział wyrazów na sylaby. Akcent w języku polskim. Klasyfikacja spółgłosek i samogłosek polskich.

Upodobnienia pod względem dźwięczności i miejsca artykulacji. Upodobnienia wewnątrzwyrazowe – antycypacja i perseweracja. Upodobnienia międzywyrazowe. Zanikanie dźwięczności na końcach wyrazów. Wymowa grup spółgłoskowych. Wymowa samogłosek nosowych. Zanikanie nosowości samogłosek w określonych pozycjach fonologicznych. Sposoby zapisywania miękkości spółgłosek . Zapis fonetyczny.

Fleksja, czyli odmiana wyrazów. Kryteria podziału wyrazów na części mowy. Części mowy odmienne i nieodmienne. Deklinacja i koniugacja. Części mowy samodzielne i niesamodzielne.

Słowotwórstwo jako nauka o budowie wyrazów. Podstawowe środki słowotwórcze w języku polskim – derywacja, kompozycja. Podział słowotwórczy wyrazów. Podstawa słowotwórcza i formant. Rodzaje formantów. Tendencje we współczesnym języku polskim w zakresie słowotwórstwa.

Składnia jako nauka o budowie wypowiedzeń. Związki składniowe – związki zgody, rządu i przynależności. Części mowy a części zdania. Analiza składniowa wypowiedzeń pojedynczych, złożonych dwukrotnie i wielokrotnie. Błędy składniowe i ich korekta.

Test zaliczeniowy.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Bąk P., Gramatyka języka polskiego, Warszawa 2010.

Dukiewicz L., Sawicka I., Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Kraków 1995.

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2008.

Klemensiewicz Z., Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, Warszawa 1982.

Nagórko A., Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa 2010.

Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów 2001.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone metodami asymilacji wiedzy, metodami problemowymi, aktywizującymi (np. „burza mózgów, mapy mentalne”)

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 12 h

Przygotowanie do zajęć - 10 h

Przygotowanie do kolokwium - 8 h

Punkty ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Cichoń-Piasecka, Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Cichoń-Piasecka, Marta Krasuska-Betiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

METODY SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Wiedza

Test końcowy zawierający pytania zamknięte sprawdzające wiedzę oraz pytania otwarte rekonstruujące wiedzę i sprawdzające umiejętności kognitywne

Ocena na podstawie stopnia poprawności zadań wykonywanych na zajęciach – umiejętności oceny stopnia poprawności tekstu (z licznymi błędami charakterystycznymi dla języka i składni dziecka) oraz jego korekty, a także umiejętności przeprowadzenia analizy wzrokowej i słuchowej wyrazów

Umiejętności

Ocena na podstawie stopnia poprawności zadań wykonywanych na zajęciach

Kompetencje społeczne

Ocena kompetencji społecznych na podstawie obserwacji postaw oraz dyskursu prowadzonego na zajęciach.

Pełny opis:

CELE I ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTU:

Podstawowymi założeniami przedmiotu jest uświadomienie studentom roli i rangi wiedzy polonistycznej nauczyciela, jego kultury językowej i znajomości zasad poprawnościowych niezbędnych do realizacji treści z zakresu edukacji polonistycznej w zintegrowanym systemie kształcenia w klasach i-III. Zajęcia mają za zadanie przypomnieć i uporządkować posiadaną już wiedzę studentów z gramatyki opisowej języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem treści pozwalających na prawidłowe prowadzenie procesu edukacyjnego w zakresie metodyki czytania, pisania, ortografii,rozwoju mowy dziecka.

TREŚCI PRZEDMIOTU:

Język jako narzędzie porozumiewania się. Definicja języka w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym. Składniki języka: język, mowa, mówienie. Funkcje języka. Podsystemy języka. Język polski wśród języków słowiańskich.

Kultura języka jako niezbędny składnik kultury bycia. Pojęcie normy językowej i błędu językowego. Innowacja a błąd. Kryteria oceny innowacji językowych. Rodzaje błędów językowych.

Fonetyka jako nauka o głoskach. Fonetyka a fonologia. Narządy mowy. Głoska a fonem. Głoska a litera. Analiza fonetyczna wyrazów. Różnice akustyczne, artykulacyjne i funkcjonalne pomiędzy samogłoskami i spółgłoskami. Sylaba, czyli zgłoska. Podział wyrazów na sylaby. Akcent w języku polskim. Klasyfikacja spółgłosek i samogłosek polskich.

Upodobnienia pod względem dźwięczności i miejsca artykulacji. Upodobnienia wewnątrzwyrazowe – antycypacja i perseweracja. Upodobnienia międzywyrazowe. Zanikanie dźwięczności na końcach wyrazów. Wymowa grup spółgłoskowych. Wymowa samogłosek nosowych. Zanikanie nosowości samogłosek w określonych pozycjach fonologicznych. Sposoby zapisywania miękkości spółgłosek . Zapis fonetyczny.

Fleksja, czyli odmiana wyrazów. Kryteria podziału wyrazów na części mowy. Części mowy odmienne i nieodmienne. Deklinacja i koniugacja. Części mowy samodzielne i niesamodzielne.

Słowotwórstwo jako nauka o budowie wyrazów. Podstawowe środki słowotwórcze w języku polskim – derywacja, kompozycja. Podział słowotwórczy wyrazów. Podstawa słowotwórcza i formant. Rodzaje formantów. Tendencje we współczesnym języku polskim w zakresie słowotwórstwa.

Składnia jako nauka o budowie wypowiedzeń. Związki składniowe – związki zgody, rządu i przynależności. Części mowy a części zdania. Analiza składniowa wypowiedzeń pojedynczych, złożonych dwukrotnie i wielokrotnie. Błędy składniowe i ich korekta.

Test zaliczeniowy.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Bąk P., Gramatyka języka polskiego, Warszawa 2010.

Dukiewicz L., Sawicka I., Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Kraków 1995.

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2008.

Klemensiewicz Z., Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, Warszawa 1982.

Nagórko A., Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa 2010.

Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów 2001

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Bralczyk J., 1000 słów, Warszawa 2017.

Bralczyk J., Markowski A., Miodek J., Trzy po 33, Warszawa 2016.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone metodami asymilacji wiedzy, metodami problemowymi, aktywizującymi (np. „burza mózgów, mapy mentalne”)

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 15 h

Przygotowanie do zajęć - 10 h

Przygotowanie do kolokwium - 5 h

Punkty ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opanowanie podstawowej wiedzy związanej ze sprawnością językową, znajomością normy językowej, wykształcenie kompetencji językowej i komunikacyjnej niezbędnej dla pedagoga specjalnego – na każdym etapie kształcenia.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu: Podstawy wiedzy i umiejętności z języka polskiego, przekazana zostaje podstawowa wiedza o języku polskim, kształtowany jest wysoki poziom kompetencji lingwistycznej i komunikacyjnej, omawiane są najważniejsze cechy współczesnej polszczyzny. Jednocześnie przekazana zostaje wiedza o podstawowych, najważniejszych kategoriach językowych – normie językowej, błędach językowych, omówione kryteria poprawności językowej .Kształtowany jest wysoki poziom świadomości językowej pedagogów, dla których język staje się podstawowym instrumentem pedagogicznego oddziaływania. Wymagana jest znajomość Ustawy o Języku Polskim (2000r.), kompetencje Rady Języka Polskiego. Uświadomione zostają zmiany we współczesnej polszczyźnie, obiektem zainteresowania staje się też język mediów i cyberprzestrzeni. Dokonana zostaje diagnoza stanu polszczyzny w przestrzeni publicznej. Charakteryzowany zostanie język pedagoga specjalnego, w szczególności na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Treści programowe:

Ustawa o Języku Polskim- analiza i komentarz- jak przeciwdziałać wulgaryzacji języka i ekspansji angloamerykanizmów

Kompetencja językowa i komunikacyjna. Słowo instrumentem pedagogicznego oddziaływania. Norma językowa, błąd językowy.

Kryteria poprawności językowej. Rodzaje błędów językowych. Poradnictwo językowe, wzory językowej poprawności

Rodzaje środków językowych, rodzaje form i gatunków wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Język w przestrzeni publicznej, analizy językowe wybranych wypowiedzi osób publicznych, analizy etiud komunikacyjnych związanych z komunikowaniem się z dziećmi na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Formy wypowiedzi-sztuka monologu, dialogu, debaty, potocznej rozmowy, komunikacji pedagoga z wychowankiem.

Perswazja i manipulacja językowa, środki perswazji, istota perswazji pedagogicznej

SŁOWO instrumentem pedagogicznego oddziaływania , retoryka pedagogiczna i jej rola w dydaktyce i wychowaniu.

Kongresy Kultury Języka, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, debaty o języku nienawiści.

Omówienie Apelu KRASP-u przeciwko językowi nienawiści.

Język mediów i cyberprzestrzeni, jego rola w dydaktyce i wychowaniu.

Zabawy słowem. Kształtowanie wrażliwości dziecka na słowo na różnych etapach jego rozwoju. Kształtowanie wrażliwości na słowo przyszłych pedagogów edukacji wczesnoszkolnej.

Terapia słowem i jej twórcze koncepty w pracy pedagoga .

Stan współczesnej polszczyzny- diagnoza i prognoza. Analizy językowe różnych tekstów współczesnej kultury, języka mediów i nowych mediów.

„Odpowiednie dać rzeczy słowo” kultura języka w pracy pedagoga - synteza materiału.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Markowski A., Kultura języka polskiego, Warszawa 2006.

• Pisarek W., Słowa miedzy ludźmi, Warszawa 2006

• Schopenhauer A., Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

• Bralczyk J., Mój język prywatny, Warszawa 2004.

• Lewandowska- Tarasiuk E., Sztuka wystąpień publicznych, Warszawa 2003, wyd II.

Uwagi:

Metody kształcenia: Analizy językowe wybranych tekstów z przestrzeni publicznej. Pisemne analizy językowe, sprawdziany.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 12 godz (wykłady)

czytanie zalecanej literatury - 10 godz

godziny potrzebne do przygotowania się do egzaminu - 10 godz

autorska analiza językowa tekstów z przestrzeni publicznej - 10 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Cichoń-Piasecka, Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Cichoń-Piasecka, Marta Krasuska-Betiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.