Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy wiedzy i umiejętności z matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-PUM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy i umiejętności z matematyki
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: ERI, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: SUR, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: TYF, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W04 posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu podstaw matematyki

Umiejętności

PC1_KS_U02 potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu podstaw matematyki w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K02 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Małgorzata Zambrowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Ewa Duda, Maria Gallewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: kolokwium pisemne, prace pisemne.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie z każdego kolokwium i prac pisemnych co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność.

Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest powtórzenie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych przyszłego nauczyciela, a także spojrzenie na edukację matematyczną i matematykę szkolną z wyższego stanowiska.

Tematyka ćwiczeń:

I Arytmetyka

1. Liczby naturalne. Dziesiątkowy system pozycyjny. Niedziesiątkowe systemy pozycyjne. Rzymski sposób zapisu liczb.

2. Działania na liczbach: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Zależności między czterema działaniami. Kolejność wykonywania działań.

3. Podzielność liczb: dzielniki liczby, wielokrotności liczby, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność, liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą.

4. Ułamki. Ułamki zwykłe i ułamki w zapisie dziesiętnym. Ułamki właściwe i niewłaściwe. Działania na ułamkach.

5. Liczby całkowite. Działania na liczbach całkowitych.

II Geometria

1. Figury geometryczne (punkt, prosta, płaszczyzna, przestrzeń, odcinek, kąt, łamana, okrąg, koło, wielokąty).

2. Obwody i pola trójkątów, czworokątów (kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu, trapezu). Jednostki długości, jednostki pola. Zamiana jednostek długości i zamiana jednostek pól.

3. Przekształcenia na płaszczyźnie (przesunięcie, obrót, symetria osiowa, symetria środkowa). Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne.

4. Bryły. Graniastosłupy (ze szczególnym uwzględnieniem prostopadłościanów) i ich siatki. Ostrosłupy i ich siatki. Rysunki brył na kartce papieru. Rzutowanie prostokątne.

5. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa. Jednostki objętości. Zamiana jednostek objętości.

Metody nauczania:

Ćwiczenia: dyskusja, praca indywidualna, praca grupowa, rozwiązywanie zadań.

Student aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach. Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze. Na ocenę końcową składają się oceny z kolokwiów, zadań domowych, aktywności na zajęciach.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Semadeni Z. (red.) (1984): Nauczanie początkowe matematyki, tom.2 Rozdział 6.2.

Semadeni Z. (red.) (1985): Nauczanie początkowe matematyki, tom.3 Rozdziały 7.1., 7.2., 7.4., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.9., 8.10.

Semadeni Z. (red.) (1988): Nauczanie początkowe matematyki, tom.4 Rozdziały 9.2., 9.3., 9.4., 10.2., 10.4., 10.5., 10.6., 11.1., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7.

Literatura uzupełniająca

Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych - 15 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 7 h

przygotowanie do kolokwium - 8 h

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, Małgorzata Zambrowska
Prowadzący grup: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- aktywność na zajęciach,

- ocena prac domowych (rozwiązań zadań).

Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie z każdego kolokwium i zadań domowych co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność.

Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń:

I Arytmetyka

1. Liczby naturalne. Dziesiątkowy system pozycyjny. Niedziesiątkowe systemy pozycyjne. Rzymski sposób zapisu liczb.

2. Działania na liczbach: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Zależności między czterema działaniami. Kolejność wykonywania działań.

3. Podzielność liczb: dzielniki liczby, wielokrotności liczby, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność, liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą.

4. Ułamki. Ułamki zwykłe i ułamki w zapisie dziesiętnym. Ułamki właściwe i niewłaściwe. Działania na ułamkach.

5. Liczby całkowite. Działania na liczbach całkowitych.

II Geometria

1. Figury geometryczne (punkt, prosta, płaszczyzna, przestrzeń, odcinek, kąt, łamana, okrąg, koło, wielokąty).

2. Obwody i pola trójkątów, czworokątów (kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu, trapezu). Jednostki długości, jednostki pola. Zamiana jednostek długości i zamiana jednostek pól.

3. Przekształcenia na płaszczyźnie (przesunięcie, obrót, symetria osiowa, symetria środkowa). Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne.

6. Bryły. Graniastosłupy (ze szczególnym uwzględnieniem prostopadłościanów) i ich siatki. Ostrosłupy i ich siatki. Rysunki brył na kartce papieru. Rzutowanie prostokątne.

7. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa. Jednostki objętości. Zamiana jednostek objętości.

Metody nauczania:

Ćwiczenia: dyskusja, rozwiązywanie zadań.

Student aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach. Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze. Na ocenę końcową składają się oceny z kolokwiów, zadań domowych, aktywności na zajęciach.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Semadeni Z. (red.) (1984): Nauczanie początkowe matematyki, tom.2 Rozdział 6.2.

Semadeni Z. (red.) (1985): Nauczanie początkowe matematyki, tom.3 Rozdziały 7.1., 7.2., 7.4., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.9., 8.10.

Semadeni Z. (red.) (1988): Nauczanie początkowe matematyki, tom.4 Rozdziały 9.2., 9.3., 9.4., 10.2., 10.4., 10.5., 10.6., 11.1., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7.

Literatura uzupełniająca

Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych - 12 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 10 h

przygotowanie do kolokwium - 8 h

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- aktywność na zajęciach,

- prace domowe (rozwiązań zadań),

- projekt.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie z każdego kolokwium, prac domowych i projektu co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność.

Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń:

I Arytmetyka

1. Zbiory liczbowe: liczby naturalne, całkowite, wymierne, rzeczywiste i zależności między nimi.

2. Liczby naturalne. Dziesiątkowy system pozycyjny. Niedziesiątkowe systemy pozycyjne. Rzymski sposób zapisu liczb.

3. Działania na liczbach naturalnych.

4. Podzielność liczb: dzielniki liczby, wielokrotności liczby, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność, liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą.

5. Ułamki. Ułamki zwykłe i ułamki w zapisie dziesiętnym. Ułamki właściwe i niewłaściwe. Działania na ułamkach.

6. Liczby całkowite. Działania na liczbach całkowitych.

7. Potęgowanie i pierwiastkowanie.

8. Zależności między działaniami. Kolejność wykonywania działań. Liczba przeciwna i liczba odwrotna do danej.

9. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

II Geometria

10. Figury geometryczne (punkt, prosta, płaszczyzna, przestrzeń, odcinek, kąt, łamana, okrąg, koło, wielokąty).

11. Obwody i pola trójkątów, czworokątów (kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu, trapezu). Jednostki długości, jednostki pola. Zamiana jednostek długości i zamiana jednostek pól.

12. Przekształcenia na płaszczyźnie (przesunięcie, obrót, symetria osiowa, symetria środkowa). Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne.

13. Bryły. Graniastosłupy (ze szczególnym uwzględnieniem prostopadłościanów) i ich siatki. Ostrosłupy i ich siatki. Rysunki brył na kartce papieru. Rzutowanie prostokątne.

14. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa. Jednostki objętości. Zamiana jednostek objętości.

Literatura:

iteratura obowiązkowa

Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Semadeni Z. (red.) (1984): Nauczanie początkowe matematyki, tom.2 Rozdział 6.2.

Semadeni Z. (red.) (1985): Nauczanie początkowe matematyki, tom.3 Rozdziały 7.1., 7.2., 7.4., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.9., 8.10.

Semadeni Z. (red.) (1988): Nauczanie początkowe matematyki, tom.4 Rozdziały 9.2., 9.3., 9.4., 10.2., 10.4., 10.5., 10.6., 11.1., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7.

Literatura uzupełniająca

Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa

Uwagi:

Metody nauczania:

Ćwiczenia: dyskusja, rozwiązywanie zadań, projekt.

Student aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach. Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze. Na ocenę końcową składają się oceny z kolokwiów, zadań domowych, projektu, aktywności na zajęciach.

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych - 15 h

Liczba godzin niekontaktowych:

-przygotowanie do zajęć - 4 h

-przygotowanie do kolokwium - 6 h

-projekt - 5 h

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Małgorzata Zambrowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Małgorzata Zambrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- aktywność na zajęciach,

- prace samodzielne.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie z każdego ocenianego na punkty aktywności co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność.

Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń:

1. Liczby naturalne. Dziesiątkowy system pozycyjny. Niedziesiątkowe systemy pozycyjne. Rzymski sposób zapisu liczb.

2. Działania na liczbach naturalnych.

3. Podzielność liczb: dzielniki liczby, wielokrotności liczby, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność, liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą.

4. Ułamki. Ułamki zwykłe i ułamki w zapisie dziesiętnym. Ułamki właściwe i niewłaściwe. Działania na ułamkach.

5. Liczby całkowite. Działania na liczbach całkowitych.

6. Potęgowanie i pierwiastkowanie.

7. Zależności między działaniami. Kolejność wykonywania działań. Liczba przeciwna i liczba odwrotna do danej.

8. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

9. Figury geometryczne (punkt, prosta, płaszczyzna, przestrzeń, odcinek, kąt, łamana, okrąg, koło, wielokąty).

10. Obwody i pola trójkątów, czworokątów (kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu, trapezu). Jednostki długości, jednostki pola. Zamiana jednostek długości i zamiana jednostek pól.

11. Bryły. Graniastosłupy (ze szczególnym uwzględnieniem prostopadłościanów) i ich siatki. Ostrosłupy i ich siatki. Rysunki brył na kartce papieru.

12. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa. Jednostki objętości. Zamiana jednostek objętości.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Semadeni Z. (red.) (1984): Nauczanie początkowe matematyki, tom.2 Rozdział 6.2.

Semadeni Z. (red.) (1985): Nauczanie początkowe matematyki, tom.3 Rozdziały 7.1., 7.2., 7.4., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.9., 8.10.

Semadeni Z. (red.) (1988): Nauczanie początkowe matematyki, tom.4 Rozdziały 9.2., 9.3., 9.4., 10.2., 10.4., 10.5., 10.6., 11.1., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7.

Uwagi:

Metody nauczania:

Ćwiczenia: dyskusja, rozwiązywanie zadań.

Student aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach. Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze. Na ocenę końcową składają się oceny z kolokwiów, zadań domowych, aktywności na zajęciach.

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych - 15 h

Liczba godzin niekontaktowych:

-przygotowanie do zajęć - 7 h

-przygotowanie do kolokwium - 8 h

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.