Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-MW1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej - 1
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06 Ma podstawową wiedzę z zakresu poszczególnych zakresów treści wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą

PCK1_KK_W04 Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie opieki i wychowania

PCK1_KK_U02 Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych

PCK1_KK_U03 Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dziećmi i młodzieżą

PCK1_KK_K02 Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Kryteria oceny:

Przygotowanie merytoryczne do ćwiczeń - zapoznanie się ze wskazaną literaturą, wykonanie materiałów (prezentacja, referat)potrzebnych do ćwiczenia, aktywność na zajęciach. Opracowanie w formie pisemnej studium wychowanka. Poziom przygotowania do kolokwium.

Ocena bardzo dobra – regulaminowa obecność , aktywność, zadania i ćwiczenia wykonane przez studenta na zajęciach, opracowanie wymaganej literatury, przygotowanie dwóch pisemnych prac semestralnych (studium wychowanka z propozycją planu działań terapeutycznych, scenariusz imprezy okolicznościowej dla wybranej grypy wychowawczej).realizacja wymagań na poziomie 95 – 100%.

Ocena dobra -wymagania edukacyjne zrealizowane na poziomie 80 – 95% wymagań przewidzianych na ocenę bardzo dobrą, regulaminowa obecność na zajęciach

Ocena dostateczna – wymagania edukacyjne zrealizowane na poziomie 60 – 80% wymagań przewidzianych na ocenę bardzo dobrą, regulaminowa obecność na zajęciach.

Ocena niedostateczna – wymagania edukacyjne zrealizowane poniżej 60% wymagań przewidzianych na ocenę bardzo dobrą, przekroczenie regulaminowej liczby godzin nieobecnych, brak usprawiedliwienia.

Sposób weryfikacji oceny:

- osiągnięte efekty kształcenia

- wykonane prace pisemne przedłożone przez studenta

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Teoretyczne założenia i modele opieki. Podstawy aksjologiczne działalności opiekuńczej. Przedmiot i zadania metodyki pracy opiekuńczo- wychowawczej. Formy i metody opieki nad dzieckiem. Planowanie pracy opiekuńczo - wychowawczej.

Praca z dzieckiem metodą indywidualnych przypadków. Studium wychowanka. Wczesna interwencja i pomoc dziecku z grupy ryzyka rozwojowego. Potrzeby dziecka a działalność opiekuńczo-wychowawcza rodziny, szkoły, środowiska lokalnego

Zasady tworzenia i prowadzenie grup wychowawczych w placówkach edukacyjno- wychowawczych i opiekuńczo- wychowawczych.

Rodzaje opieki wychowawczej i zasady jej sprawowania proces opieki (formy i metody opieki, działania opiekuńczo-wychowawcze jako zaspokajanie potrzeb ludzkich).

Udział wychowawcy w procesie wychowawczym, opiekuńczym i terapeutycznym. Ocena systemu opieki. Ocena systemu opieki

Wybrane problemy funkcjonowania placówek opiekuńczo- wychowawczych. Placówka miejscem życia kulturalnego wychowanków. Znaczenie tradycji w procesie rozwoju wychowanka. Podstawy materialne działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych. System opiekuńczo- wychowawczy szkoły- możliwości rozwoju i zagrożenia.

Aktywizowanie sił w społeczności lokalnej. Programy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych w zakresie wspierania rozwoju a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Nowe problemy społeczne i ich wpływ na możliwości rozwoju dziecka.

Rodzina jako pierwsze i fundamentalne środowisko wychowawcze . Przemoc w rodzinie. Problematyka dziecka krzywdzonego. Pomoc socjalno- wychowawcza dziecku i rodzinie, programy społeczne. Interwencja w sytuacjach kryzysowych. Zadania asystenta rodzinnego. Rodzinna opieka zastępcza. Programy reintegracji rodziny.

Metodyka pracy z wychowankiem w obszarze czasu wolnego. Subkultury młodzieżowe. Środki psychoaktywne – konsekwencje zażywania; jak rozmawiać z uczniami i rodzicami o dopalaczach, szkoła wobec dopalaczy.

Programy profilaktyczne jako realne działania, dające zauważalne, pozytywne efekty w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania oraz ich rodzinami. Ocena skuteczności programów w kontekście stopnia zagrożenia prawidłowego rozwoju wychowanka i zachowań ryzykownych. Strategie: informacyjne, edukacyjne, alternatyw, interwencyjne, zmniejszania (redukcji) strat. Trening umiejętności wychowawczych. Wspieranie rozwoju wychowanka, motywowanie do zmiany zachowania. Trening behawioralno - poznawczy zastępowania agresji Goldsteina. Doskonalenie umiejętności społecznych, kontroli agresji i wnioskowania moralnego. Prawidłowa komunikacja w procesie wychowawczym. Wychowanie do abstynencji (GAP – Luizjana) Programy interaktywne: arteterapia, elementy dramy brytyjskiej w profilaktyce, Teatr Forum, filmoterapia ( jak oglądać filmy z dziećmi). Zasady prowadzenia dokumentacji w pracy opiekuńczo - wychowawczej. Rozwijanie własnego warsztatu pracy, ewaluacja warsztatu pracy współczesnego opiekuna-wychowawcy

Literatura:

literatura (pełny zestaw): obowiązkowa i uzupełniająca

1. Bałutowski D., Jak oglądać filmy z młodzieżą, FFRASZKA EDUKACYJNA, Warszawa 2010

2. Bloomquist M.l., Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi, Kraków 2011

3. Całusińska M., Malinowski W., Trening umiejętności wychowawczych, GWP, Sopot 2012

4. Corey G., Corey M.,Grupy, Warszawa 2003

5. Cytowska B., Winczura B., Stawarski A., Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Kraków 2008 Fijewski P., Jak rozwinąć skrzydła, WAB, Warszawa 2005

6. Forehand R., Long N., Jak wychowywać uparte dziecko, Warszawa 2010

7. Forehand R., Long N., Jak wychowywać uparte dziecko, Warszawa 2010

8. Gaś Z., Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji, Lublin 2000

9. Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka. Wybrane zagadnienia teorii, metodyki i praktyki opiekuńczo -wychowawczej, Zielona Góra 2004

10. Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańsk 2005

11. Geldart K. (red.), Skuteczne interwencje z młodymi ludźmi z grup ryzyka, Warszawa 2010

12. Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014

13. Greenstone J.L., LevitonS.c., Interwencja kryzysowa, Gdańsk 2004

14. Hayman Su., Wychowujemy nastolatka, Warszawa 2010

15. Hillebrand C., Pedagogika zaburzeń zachowania, Gdańsk 2007

16. Johnsn D.W., Podaj dłoń, Warszawa 1992

17. King G., Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk 2004

18. Kołakowski A., Pisula A., Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, GWP, Sopot 2014

19. Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A., Skotnicka M., Bryńska A. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańsk 2006

20. Kołakowski A.(red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, Sopot 2013

21. Kupaj L., Krysa W., Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole, Warszawa 2014

22. Kurzeja A., Dzieci ulicy. Profilaktyka zagrożeń, IMPULS, 2010

23. Lawrence D., Jak nauczyć uczniów szacunku do samych siebie, WSiP, Warszawa 2008

24. MacKenzie R. J, Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?, GWP, Sopot 2006

25. Mountstephen M., Jak wykryć zaburzenia rozwojowe u dzieci i co dalej? Praktyczne rozwiązania do pracy z dziećmi w domu i w szkole, Warszawa 2011

26. Nakamura R.M., Zdrowe kierowanie klasą. Motywacja, komunikacja, dyscyplina, Warszawa 2011

27. Plummer Deborah M., Jak rozwinąć u dzieci poczucie własnej wartości, Warszawa 2010

28. Rockwell S., A co mi zrobisz? Od chaosu do współpracy w klasie, Warszawa 2008

29. Rogers B., Dyscyplina w szkole. Rzecz o wychowaniu, Warszawa 2011

30. Sałasiński M., Badziukiewicz B., Vademecum pedagoga szkolnego, Warszawa 2003

31. Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004

32. Siemionow J., Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność, Warszawa 2011

33. Stallard P., Czujesz tak, jak myślisz, Poznań 2006

34. Święcicka J., Ja i grupa. Trening dla uczniów, Warszawa 2010

35. Widera-Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie, Warszawa 2010

Dz.U.2013.532 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Dz.U.z 2013 poz.182 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Metody kształcenia – ćwiczenia z elementami warsztatu

Nakład pracy studenta

forma aktywności i liczba godzin na jej zrealizowanie:

godziny kontaktowe (ćwiczenia) – 60 h

przygotowanie do zajęć, lektury – 40 h

przygotowanie do kolokwium – 10 h

przygotowanie referatu, prezentacji – 10 h

razem: 120 h

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Przygotowywanie pisemnych „wejściówek” na podstawie uprzedniej kwerendy treści z zakresu przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału, aktywne uczestniczenie w zajęciach

Opracowanie konspektu zajęć opiekuńczo-wychowawczych wraz z ich przeprowadzeniem

FORMA ZALICZENIA końcowe kolokwium pisemne

Pełny opis:

Opis treści programowych:

1. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – przedmiot i podstawowe

2. Sylwetka osobowościowa nauczyciela, wychowawcy, opiekuna

3. Szkoła jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze

4. Pomoc rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

5. Specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej i zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły

6. Specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej w internacie

7. Specyfika pracy w bursie szkolnej

8. Praca opiekuńczo-wychowawcza w instytucjach wsparcia dziennego

9. Nowe tendencje w dziedzinie opieki w Polsce na tle rozwiązań europejskich.

10. Zmiany w zakresie organizacji form opieki nad dzieckiem osieroconym w latach 1989-2014.

11. Cele operacyjne zmian instytucjonalnych w systemie pomocy dziecku i rodzinie

12. Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego

13. Kulturoterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej

14. Praca opiekuńczo-wychowawcza w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i instytucjonalnego

15. Poznawanie wychowanków (obszary poznania; metody i techniki zdobywania informacji)

16. Diagnoza w pracy opiekuńczo-wychowawczej - wybrane techniki

17. Indywidualne plany pracy z dzieckiem i rodziną w instytucji opiekuńczo-wychowawczej

18. Innowacyjny model pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową wychowanków

19. Praca opiekuńczo-wychowawcza w instytucjach wychowawczych i poprawczych

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Brągiel J., Badora S., (red.). Formy opieki, wychowania i wsparcia

w zreformowanym systemie pomocy społecznej, UO, Opole 2005

• Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Gaja. Zielona Góra 2009.

• Gajewska G., Bazydło-Stodolna K., Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy. Gaja. Zielona Góra 2007

• Gajewska G., Szczęsna A., Turska E., Teoretyczno metodyczne podstawy opieki

i wychowania w internacie i bursie szkolnej. Scenariusze spotkań wychowawczych

• z młodzieżą. Gaja. Zielona Góra 2009

• Głodkowska J., Poznanie ucznia szkoły specjalnej, WSiP, Warszawa 1999.

• Gurycka A., O sztuce wychowania, CODN, Warszawa 1997.

• Kott T., Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej, APS, Warszawa 2005

• Kott T., Wychowanie pozalekcyjne dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, WSPS, Warszawa 1999

• Paszkiewicz A., Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem, Difin,

Warszawa 2014.

Pilecki J., Pilecka W., Baran J., Wychowanie dzieci o obniżonej sprawności umysłowej w internacie, WN WSP, Kraków 1997.

• Sędzicki M., O potrzebie skutecznej pomocy rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Refleksje na kanwie wyników badań własnych. [w:] Pomoc

w praktyce. O różnych wymiarach wsparcia, Sędzicki M., (red,) APS, 2014.

• Zieja E., Poradnik metodyczny dla wychowawców, Zieja Z., (red.,). KK PWSZ,

Jelenia Góra, 2003.

Literatura uzupełniająca:

Literatura polecana dla celu opracowania konspektu:

a)

• Burno-Nowakowska H., Polkowska I., Zajęcia pozalekcyjne z dziećmi

upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, WSiP, Warszawa 1982. Część IV – IX: Gry i zabawy świetlicowe, zajęcia plastyczne, zajęcia z żywym słowem, czytelnictwo, zajęcia umuzykalniające, wychowanie fizyczne.

• Kott T., Wychowanie pozalekcyjne dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, WSPS, Warszawa 1999. Rozdział V. Charakterystyka metodyczna wybranych form zajęć pozalekcyjnych (czytelnictwo, zajęcia plastyczne i praktyczno-techniczne. Gry

i zabawy). Rozdział VI. W poszukiwaniu skutecznych form wychowania w pracy pozalekcyjnej (drama, muzykoterapia, metoda Weroniki Sherborne).

• Szuty J., Gdy nauczyciel jest wychowawcą, PWN, Warszawa-Łódź, 2001.

Część druga: Scenariusze lekcji wychowawczych.

b)

- zabawy o tematyce wychowawczej:

• Andrychowska-Biegacz J.; „Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych:

50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania”; Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2006

• Donelly A.; „Gry i zabawy dla dzieci: dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat”;K.E. Liber, Warszawa 2003

• Fleming I.; „Gry i zabawy na wycieczkę szkolną” ;Jedność, Kielce 1998

• Gajewska G. Doliński A.; „Teoretyczno –metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych” ;PEKW Gaja, Zielona Góra 2007.

• Gajewska G. Szczęsna A. Doliński A.; „Teoretyczno –metodyczne aspekty wychowania. Scenariusze zajęć wychowawczych”; Nr 1, 2, 3, 4, PEKW Gaja, Zielona Góra 2003

• Gajewska G. Bazydło – Stodolna K.; „ Teoretyczno –metodyczne podstawy pracy opiekuńczo –wychowawczej w świetlicy. Scenariusze zajęć wychowawczych”; Nr 8, PEKW Gaja, Zielona Góra 2005

• Gajewska G., Doliński A. (2002). Teoretyczno – metodyczne aspekty warsztaty pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych. Zielona Góra: PEKW „Gaja”.

• Gajewska G., Szczęsna A., Doliński A. (2003). Teoretyczno – metodyczne aspekty wychowania. Scenariusze zajęć wychowawczych. Zielona Góra: PEKW „Gaja”.

• Gajewska G., Bazydło – Stodolna K. (2005). Teoretyczno – metodyczne podstawy pracy opiekuńczo – wychowawczej w świetlicy. Scenariusze zajęć wychowawczych. Nr.8. Zielona Góra: PEKW „Gaja”.

• Klaus W. Vopel ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]; ”Kreatywne rozwiązywanie konfliktów : zabawy i ćwiczenia dla grup”; Kielce : "Jedność", 2003

• Vopel W.; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]; ”Poradnik dla prowadzących grupy”. Kielce : "Jedność", 1999.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Prezentacja, dyskusja kierowana

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką,

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Ćwiczenia: 30 h (pierwszy semestr)

Przygotowywanie się do zajęć/zaliczenia. Opracowywanie kwerend - wejściówek,

prac pisemnych, prezentacji – 30 h

Opracowanie konspektu – 5 h

Przygotowanie do kolokwium – 5 h

Sumaryczna liczba godzin: 70 h

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują do podejmowania działań wychowawczych wobec własnych dzieci, ale i w procesie współuczestniczenia w wychowaniu dzieci w przedszkolu i szkole, do roli wychowawcy, ale i wspomagania wychowawczej roli rodziców.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są metodą analizy przypadków (i wykładu w kwestiach koniecznych dla zarysowania tła społecznego i psychologicznych mechanizmów działających w diagnozowanych sytuacjach wychowawczych). Skupiają się na rozwiązywaniu prawdziwych i aktualnych problemów znanych z doświadczenia prowadzącego, studentów, zaprzyjaźnionych nauczycieli, rodziców. Uczą oceny efektywności działań wychowawczych w sytuacjach typowych (socjalizacja dziecka, postawy prospołeczne, altruistyczne i empatyczne, wartości w wychowaniu) oraz w nietypowych (konflikt, agresja).

Literatura:

Grochulska J., Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, Wrocław 1992.

Janowski A, Poznawanie uczniów, zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 1985.

Dudzikowa M., Pomyśl siebie… Minieseje dla wychowawcy klasy, Gdańsk 2007.

Purper-Ouakil D., Mali tyrani, Kraków 2006.

Szuty J., Gdy nauczyciel jest wychowawcą, Warszawa 2001.

Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, Warszawa 2001.

Włodarski Z., Przetacznik-Gierowska M., Psychologia wychowawcza, tom 2, rozdz. 23, 26, 27, 28, 32, 33, Warszawa 200

Uwagi:

Opis metod kształcenia: analiza przypadku, dyskusja

Ocena aktywności studentów w rozwiązywaniu problemów stanowiących materiał poglądowy podczas zajęć.

Ocena kompetencji wychowawczych ujawnionych w prowadzeniu forów dyskusyjnych dla rodziców z problemami w wychowaniu dzieci (moderacja dyskusji oraz poradnictwo w ramach profilu "problemy wychowania").

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 30h

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, przygotowanie do zaliczenia): 90h

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału, aktywne uczestniczenie w zajęciach

Opracowanie konspektu zajęć opiekuńczo-wychowawczych wraz z ich przeprowadzeniem (II semestr)

FORMA ZALICZENIA końcowe kolokwium pisemne

Pełny opis:

Opis treści programowych (I semestr):

Przedmiot i podstawowe zadania metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej

Pojęcie opieki i wychowania oraz działalności opiekuńczo-wychowawczej

Sylwetka osobowościowa nauczyciela, wychowawcy, opiekuna

Warsztat pracy wychowawcy:

dokumentacja (formalna i nieformalna);

osobowość wychowawcy; postawy wychowawców (pozytywne i negatywne)

Aspekty prawne działalności opiekuńczo-wychowaczej

Formy opieki, wychowania i wsparcia w lokalnym systemie

Szkoła jako miejsce edukacji uczniów

Szkoła jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze

Kulturoterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej

Specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej

Zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne – cele i zadania

Praca opiekuńczo-wychowawcza w instytucjach wsparcia dziennego

Kolonie i zimowiska. Drużyny harcerskie, obozy i wycieczki jako miejsca pracy opiekuńczo-wychowawczej

Literatura:

Literatura obowiązkowa

•Brągiel J., Badora S., (red.). Formy opieki, wychowania i wsparcia

w zreformowanym systemie pomocy społecznej, UO, Opole 2005

•Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Gaja. Zielona Góra 2009.

•Gajewska G., Bazydło-Stodolna K., Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy. Gaja. Zielona Góra 2007

•Gajewska G., Szczęsna A., Turska E., Teoretyczno metodyczne podstawy opieki i wychowania w internacie i bursie szkolnej. Scenariusze spotkań wychowawczych z młodzieżą. Gaja. Zielona Góra 2009

•Głodkowska J., Poznanie ucznia szkoły specjalnej, WSiP, Warszawa 1999.

•Gurycka A., O sztuce wychowania, CODN, Warszawa 1997.

•Kott T., Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej, APS, Warszawa 2005

•Kott T., Wychowanie pozalekcyjne dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, WSPS, Warszawa 1999

•Paszkiewicz A., Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem, Difin, Warszawa 2014.

Pilecki J., Pilecka W., Baran J., Wychowanie dzieci o obniżonej sprawności umysłowej w internacie, WN WSP, Kraków 1997.

•Sędzicki M., O potrzebie skutecznej pomocy rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Refleksje na kanwie wyników badań własnych. [w:] Pomoc w praktyce. O różnych wymiarach wsparcia, Sędzicki M., (red,) APS, 2014.

•Zieja E., Poradnik metodyczny dla wychowawców, Zieja Z., (red.,). KK PWSZ, Jelenia Góra, 2003.

Literatura uzupełniająca:

•Burno-Nowakowska H., Polkowska I., Zajęcia pozalekcyjne z dziećmi

upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, WSiP, Warszawa 1982. Część IV – IX: Gry i zabawy świetlicowe, zajęcia plastyczne, zajęcia z żywym słowem, czytelnictwo, zajęcia umuzykalniające, wychowanie fizyczne.

•Kott T., Wychowanie pozalekcyjne dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, WSPS, Warszawa 1999. Rozdział V. Charakterystyka metodyczna wybranych form zajęć pozalekcyjnych (czytelnictwo, zajęcia plastyczne i praktyczno-techniczne. Gry

i zabawy). Rozdział VI. W poszukiwaniu skutecznych form wychowania w pracy pozalekcyjnej (drama, muzykoterapia, metoda Weroniki Sherborne).

•Szuty J., Gdy nauczyciel jest wychowawcą, PWN, Warszawa-Łódź, 2001.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Prezentacja, dyskusja kierowana

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką,

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Ćwiczenia: 30 h (pierwszy semestr) , 30 h (drugi semestr)

Przygotowywanie się do zajęć/zaliczenia. Opracowywanie kwerend - wejściówek,

prac pisemnych, prezentacji – 40 h

Opracowanie konspektu – 5 h

Przygotowanie do kolokwium – 5 h

Sumaryczna liczba godzin: 120 h

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena aktywności studentów w rozwiązywaniu problemów stanowiących materiał poglądowy podczas zajęć.

Ocena kompetencji wychowawczych ujawnionych w prowadzeniu forów dyskusyjnych dla rodziców z problemami w wychowaniu dzieci (moderacja dyskusji oraz poradnictwo w ramach profilu "problemy wychowania").

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują do podejmowania działań wychowawczych wobec własnych dzieci, ale i w procesie współuczestniczenia w wychowaniu dzieci w przedszkolu i szkole, do roli wychowawcy, ale i wspomagania wychowawczej roli rodziców.

Zajęcia prowadzone są metodą analizy przypadków (i wykładu w kwestiach koniecznych dla zarysowania tła społecznego i psychologicznych mechanizmów działających w diagnozowanych sytuacjach wychowawczych). Skupiają się na rozwiązywaniu prawdziwych i aktualnych problemów znanych z doświadczenia prowadzącego, studentów, zaprzyjaźnionych nauczycieli, rodziców. Uczą oceny efektywności działań wychowawczych w sytuacjach typowych (socjalizacja dziecka, postawy prospołeczne, altruistyczne i empatyczne, wartości w wychowaniu) oraz w nietypowych (konflikt, agresja).

Literatura:

Grochulska J., Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, Wrocław 1992.

Janowski A, Poznawanie uczniów, zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 1985.

Dudzikowa M., Pomyśl siebie… Minieseje dla wychowawcy klasy, Gdańsk 2007.

Purper-Ouakil D., Mali tyrani, Kraków 2006.

Szuty J., Gdy nauczyciel jest wychowawcą, Warszawa 2001.

Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, Warszawa 2001.

Włodarski Z., Przetacznik-Gierowska M., Psychologia wychowawcza, tom 2, rozdz. 23, 26, 27, 28, 32, 33, Warszawa 200

Uwagi:

Opis metod kształcenia: analiza przypadku, dyskusja

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 30h

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, przygotowanie do zaliczenia): 90h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.