Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monitorowanie rozwoju dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-MRD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Monitorowanie rozwoju dziecka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: SUR, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: TYF, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

lPC1_KK_W06 Ma uszczegółowioną wiedzę z zakresu teorii pedagogicznych dotyczących

uwarunkowań rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

przygotowującego się do rozpoczęcia nauki w szkole.

PC1_KK_U01 Potrafi w podstawowym zakresie wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych występujących na etapie edukacji elementarnej dziecka.

PC1_KK_U02 Umie posługiwać się w podstawowym zakresie wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych

oraz analizowania i interpretowania zachowań poszczególnych uczestników procesu

wychowania i kształcenia.

PC1_KK_K01 Docenia znaczenie wiedzy teoretycznej z obszaru pedagogiki przedszkolnej dla prawidłowego wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, rozumienia ich potrzeb i poszanowania autonomii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska, Halina Szymerska
Prowadzący grup: Katarzyna Smolińska, Halina Szymerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

Pełny opis:

1. Monitorowanie - definicja, rodzaje, argumenty uzasadniające znaczenie

monitorowania, umiejscowienie pośród innych ważnych umiejętności

nauczyciela warunkujących skuteczne nauczanie.

2. Metody i techniki poznawania dziecka a monitorowanie jego rozwoju.

3. Różne sposoby obserwowania dziecka.

4. Metody pracy badawczej nauczyciela umożliwiające monitorowanie

rozwoju dziecka- metoda obserwacji i jej techniki, przykłady arkuszy

obserwacyjnych

5. Ćwiczenia w konstruowaniu narzędzi służących monitorowaniu zmian w

funkcjonowaniu dziecka w różnych obszarach aktywności np. społecznej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Ames, L., B., Baker, S., M., Ilg., F., L. (1994, 2013). Rozwój psychiczny

dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy.

Sopot: GWP.

2. Brazelton., T., B., Sparrow, J. (2013).Rozwój dziecka. Od 0 do 3 lat.

Sopot GWP.

3. Brazelton., T., B., Sparrow, J. (2013).Rozwój dziecka. Od 0 do 6 lat.

Sopot GWP.

4. Cieszyńska, J., Korendo, M. (2008). Wczesna interwencja terapeutyczna.

Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia.Kraków:

Wydawnictwo edukacyjne.

5.Jaczewski, A. (1993). Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i

wychowania. Warszawa: WSiP.

6. Karwowska-Struczyk, M. W. Hajnicz,W. (1986). Obserwacja w

poznawaniu dziecka. Warszawa: WSiP.

7. Schaffer, R., H. (2005). Psychologia dziecka. (Red. naukowa: A.

Brzezińska Tłum A. Wojciechowski). Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Biała, M. (2008). Przedszkolaki. Co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć

powinien. Warszawa: Wyd. Fraszka Edukacyjna.

2. Eliot, E (2010). Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w

pierwszych pięciu latach życia? (przeł. A. Jankowski). Poznań: Wyd.

Media Rodzina sp zoo.

3. Eliot, E. (2011). Różowy mózg, niebieski mózg. Jak niewielkie różnice w

mózgach dziewczynek i chłopców mogą stać się przepastne i co z tym

zrobić? (tłum. K. Pawłowski). Poznań: Wyd. Media Rodzina sp zoo.

4. Jurek, A. (2012). Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania.

Gdańsk: Harmonia Universalis.

5. Karwowska-Struczyk M. (2007). Dziecko i konteksty jego rozwoju.

Warszawa: IBE.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

ćwiczenia - 15

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do kolokwium - 10

sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Szymerska
Prowadzący grup: Kamila Kuprowska-Stępień, Halina Szymerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wiedzy na podstawie wypowiedzi ustnej (dyskursu, wypowiedzi w czasie ćwiczeń)

Ocena umiejętności na podstawie obserwacji realizacji zadań w toku ćwiczeń oraz analizy rezultatów prób podjętych indywidualnie.

Ocena umiejętności na podstawie obserwacji zachowań w toku dyskursu na zajęciach, analizy projektów zrealizowanych indywidualnie i zespołowo.

Ocena umiejętności na podstawie wypowiedzi i zachowania podczas analizowania własnego prezentacji, samodzielnie wykonanych zadań.

Ocena postaw na podstawie obserwacji zachowań/ pracy w toku ćwiczeń.

Ocena na podstawie analizy uzasadnień/ argumentów prezentowanych na ćwiczeniach w toku dyskursu, projektowania działań pedagogicznych i zadań w fazie przygotowawczej i realizacyjnej.

Ocena na podstawie obserwacji, zachowań i jakości wykonania zadań zleconych i podjętych samodzielnie.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Monitorowanie rozwoju dzieci, jego istota i możliwości wykorzystania w praktyce pedagogicznej. Analiza podstawowych pojęć i ustalenia terminologiczne.

Właściwości rozwoju (rozwój prawidłowy, rozwój zakłócony) dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz jego uwarunkowania.

Rodzaje, uwarunkowania i charakterystyka niepokojących sygnałów w rozwoju dzieci.

Metody i techniki poznawania dziecka a monitorowanie jego rozwoju.

Metody, techniki poznawania środowiska dziecka.

Monitorowanie osiągnięć szkolnych jako metoda doskonalenia edukacji

Analiza narzędzi diagnostycznych (podsumowanie). Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy (sprawdzian pisemny)

Podsumowanie zdobytej wiedzy z zakresu ujętego w treściach programowych, ustalenie sposobów jej wykorzystania. Ocena stopnia zdobytej wiedzy.

Literatura:

Obowiązkowa

Ames L. B., Baker S. M., Ilg F. L. (2013) Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów, lekarzy. Sopot, GWP /wybrane zagadnienia/

Biała M. (2008), Przedszkolaki. Co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa, r.II, IV, V

Dolata R., Murawska B., Putkiewicz E., Żytko M. (1997), Monitorowanie osiągnięć szkolnych jako metoda doskonalenia edukacji. Zarys metody oraz przykłady zastosowań w edukacji początkowej. Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa, s.7-31, 139-147

Karwowska-Struczyk M. (2007), Dziecko i konteksty jego rozwoju. IBE, Warszawa, s.5-19

Włoch S., Włoch A. (2009), Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa, r.I-V

Uzupełniająca

Ekiert-Grabowska D. (1984), Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej. WSiP, Warszawa

Janowski A. (2002), Poznawanie uczniów. Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa

Nartowska H. (1992), Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. WSiP, Warszawa

Obserwacja w przedszkolu. (2005), Wyd. Raabe, Warszawa

Zwierzyńska E.(2008) Poznawanie klasy szkolnej. CMPP-P, Warszawa

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, waloryzacyjne, dyskusja, analiza przykładów/ przypadków, ćwiczenia

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do sprawdzianu 3

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska, Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Kamila Kuprowska-Stępień, Ewa Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wiedzy na podstawie wypowiedzi ustnej (dyskursu, wypowiedzi w czasie ćwiczeń)

Ocena umiejętności na podstawie obserwacji realizacji zadań w toku ćwiczeń oraz analizy rezultatów prób podjętych indywidualnie.

Ocena umiejętności na podstawie obserwacji zachowań w toku dyskursu na zajęciach, analizy projektów zrealizowanych indywidualnie i zespołowo.

Ocena umiejętności na podstawie wypowiedzi i zachowania podczas analizowania własnego prezentacji, samodzielnie wykonanych zadań.

Ocena postaw na podstawie obserwacji zachowań/ pracy w toku ćwiczeń.

Ocena na podstawie analizy uzasadnień/ argumentów prezentowanych na ćwiczeniach w toku dyskursu, projektowania działań pedagogicznych i zadań w fazie przygotowawczej i realizacyjnej.

Ocena na podstawie obserwacji, zachowań i jakości wykonania zadań zleconych i podjętych samodzielnie.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Monitorowanie rozwoju dzieci, jego istota i możliwości wykorzystania w praktyce pedagogicznej. Analiza podstawowych pojęć i ustalenia terminologiczne.

Właściwości rozwoju (rozwój prawidłowy, rozwój zakłócony) dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz jego uwarunkowania.

Rodzaje, uwarunkowania i charakterystyka niepokojących sygnałów w rozwoju dzieci.

Metody i techniki poznawania dziecka a monitorowanie jego rozwoju.

Analiza narzędzi diagnostycznych wystandaryzowanych oraz własnej konstrukcji, możliwych do wykorzystania w toku monitorowania rozwoju dziecka, uwzględniających specyfikę nabywania kompetencji przez dziecko i korespondującymi z jego zadaniami rozwojowymi we wszystkich sferach.

Monitorowanie osiągnięć szkolnych jako metoda doskonalenia edukacji.

Podsumowanie zdobytej wiedzy z zakresu ujętego w treściach programowych, ustalenie sposobów jej wykorzystania i sprawdzenie stopnia jej opanowania oraz ocena.

Literatura:

Obowiązkowa

Biała M. (2008), Przedszkolaki. Co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa

Dolata R., Murawska B., Putkiewicz E., Żytko M. (1997), Monitorowanie osiągnięć szkolnych jako metoda doskonalenia edukacji. Zarys metody oraz przykłady zastosowań w edukacji początkowej. Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa

Karwowska-Struczyk M. (2007), Dziecko i konteksty jego rozwoju. IBE, Warszawa

Włoch S., Włoch A. (2009), Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa

Uzupełniająca

Ekiert-Grabowska D. (1984), Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej. WSiP, Warszawa

Janowski A. (2002), Poznawanie uczniów. Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa

Nartowska H. (1992), Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. WSiP, Warszawa

Obserwacja w przedszkolu. (2005), Wyd. Raabe, Warszawa

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, waloryzacyjne, dyskusja, analiza przykładów/ przypadków, ćwiczenia, projekty

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 4

Inne formy 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz, Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Emilia Gogacz, Mirosława Pleskot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Kolokwium (pytania otwarte i zamknięte)

Obserwacja aktywności studentów podczas pracy grupowej

Pełny opis:

Monitorowanie rozwoju dzieci, jego istota i możliwości wykorzystania w praktyce pedagogicznej

Właściwości rozwoju (rozwój prawidłowy, rozwój zakłócony) dzieci od urodzenia do młodszego wieku szkolnego oraz jego uwarunkowania.

Rodzaje, uwarunkowania i charakterystyka niepokojących sygnałów w rozwoju dzieci.

Metody i techniki poznawania dziecka

Metody, techniki poznawania środowiska dziecka

Wspomaganie rozwoju dziecka jako główny cel monitorowania jego rozwoju

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Ames, L., B., Baker, S., M., Ilg., F., L. (1994, 2013). Rozwój psychiczny

dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy.

Sopot: GWP.

2. Brazelton., T., B., Sparrow, J. (2013).Rozwój dziecka. Od 0 do 3 lat.

Sopot GWP.

3. Brazelton., T., B., Sparrow, J. (2013).Rozwój dziecka. Od 0 do 6 lat.

Sopot GWP.

4. Cieszyńska, J., Korendo, M. (2008). Wczesna interwencja terapeutyczna.

Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia.Kraków:

Wydawnictwo edukacyjne.

5.Jaczewski, A. (1993). Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i

wychowania. Warszawa: WSiP.

6. Karwowska-Struczyk, M. W. Hajnicz,W. (1986). Obserwacja w

poznawaniu dziecka. Warszawa: WSiP.

7. Schaffer, R., H. (2005). Psychologia dziecka. (Red. naukowa: A.

Brzezińska Tłum A. Wojciechowski). Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Biała, M. (2008). Przedszkolaki. Co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć

powinien. Warszawa: Wyd. Fraszka Edukacyjna.

2. Eliot, E (2010). Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w

pierwszych pięciu latach życia? (przeł. A. Jankowski). Poznań: Wyd.

Media Rodzina sp zoo.

3. Eliot, E. (2011). Różowy mózg, niebieski mózg. Jak niewielkie różnice w

mózgach dziewczynek i chłopców mogą stać się przepastne i co z tym

zrobić? (tłum. K. Pawłowski). Poznań: Wyd. Media Rodzina sp zoo.

4. Jurek, A. (2012). Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania.

Gdańsk: Harmonia Universalis.

5. Karwowska-Struczyk M. (2007). Dziecko i konteksty jego rozwoju.

Warszawa: IBE.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Praca z tekstem, dyskusja w grupach, sesja plakatowa, prezentacja multimedialna, film

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia – 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5h

Przygotowanie się do kolokwium: 10h

Sumaryczna liczba punktów: 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Agnieszka Piechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: kolokwium pisemne dotyczące treści prezentowanych podczas zajęć.

Pełny opis:

Analiza podstawowych pojęć i ustalenia terminologiczne. 3h

Właściwości rozwoju (rozwój prawidłowy, rozwój zakłócony) dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz jego uwarunkowania. 2h

Rodzaje, uwarunkowania i charakterystyka niepokojących sygnałów w rozwoju dzieci. 2h

Metody i techniki poznawania dziecka a monitorowanie jego rozwoju. 2h

Analiza narzędzi diagnostycznych wystandaryzowanych oraz własnej konstrukcji, możliwych do wykorzystania w toku monitorowania rozwoju dziecka, uwzględniających specyfikę nabywania kompetencji przez dziecko i korespondującymi z jego zadaniami rozwojowymi we wszystkich sferach.

Monitorowanie osiągnięć szkolnych jako metoda doskonalenia edukacji. 3h

Podsumowanie zdobytej wiedzy z zakresu ujętego w treściach programowych, ustalenie sposobów jej wykorzystania i sprawdzenie stopnia jej opanowania (test) oraz ocena. 3h

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Appelt, K. (2005), Wiek poniemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 95--130). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo

2. Czub, M. (2005). Wiek niemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 41-66). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Karwowska-Struczyk, M., Hajnicz, W. (1998). Obserwacja w poznawaniu dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

4. Smykowski, B. (2005). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 207-258). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5. Wiliński, P. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 303-343). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

6. Włoch S., Włoch A. (2009), Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Białobrzeska, J. (1999), Monitorowanie procesu rozwoju dziecka : poznaję świat i wyrażam siebie : kontrola i ocena : klasa pierwsza., Warszawa, Wydawnictwo Didasko.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2007). Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Warszawa, Wydawnictwo Nowa Era

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu 10

Przygotowanie referatu, prezentacji 3

Sumaryczna liczba ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz, Monika Kupiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Kolokwium (pytania otwarte i zamknięte)

Obserwacja aktywności studentów podczas pracy grupowej

Pełny opis:

Monitorowanie rozwoju dzieci, jego istota i możliwości wykorzystania w praktyce pedagogicznej

Właściwości rozwoju (rozwój prawidłowy, rozwój zakłócony) dzieci od urodzenia do młodszego wieku szkolnego oraz jego uwarunkowania.

Rodzaje, uwarunkowania i charakterystyka niepokojących sygnałów w rozwoju dzieci.

Metody i techniki poznawania dziecka

Metody, techniki poznawania środowiska dziecka

Wspomaganie rozwoju dziecka jako główny cel monitorowania jego rozwoju

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Appelt, K. (2005), Wiek poniemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 95-130). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo

2. Czub, M. (2005). Wiek niemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 41-66). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Karwowska-Struczyk, M., Hajnicz, W. (1998). Obserwacja w poznawaniu dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

4. Smykowski, B. (2005). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 207-258). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5. Wiliński, P. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 303-343). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

6. Włoch S., Włoch A. (2009), Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2007). Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Warszawa, Wydawnictwo Nowa Era

Uwagi:

Metody kształcenia:

Praca z tekstem, dyskusja w grupach, sesja plakatowa, prezentacja multimedialna, film

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia – 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5h

Przygotowanie się do kolokwium: 10h

Sumaryczna liczba punktów: 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz, Monika Kupiec
Prowadzący grup: Emilia Gogacz, Monika Kupiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Kolokwium (pytania otwarte i zamknięte)

Obserwacja aktywności studentów podczas pracy grupowej

Pełny opis:

Monitorowanie rozwoju dzieci, jego istota i możliwości wykorzystania w praktyce pedagogicznej

Właściwości rozwoju (rozwój prawidłowy, rozwój zakłócony) dzieci od urodzenia do młodszego wieku szkolnego oraz jego uwarunkowania.

Rodzaje, uwarunkowania i charakterystyka niepokojących sygnałów w rozwoju dzieci.

Metody i techniki poznawania dziecka

Metody, techniki poznawania środowiska dziecka

Wspomaganie rozwoju dziecka jako główny cel monitorowania jego rozwoju

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Appelt, K. (2005), Wiek poniemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 95-130). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo

2. Czub, M. (2005). Wiek niemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 41-66). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Karwowska-Struczyk, M., Hajnicz, W. (1998). Obserwacja w poznawaniu dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

4. Smykowski, B. (2005). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 207-258). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5. Wiliński, P. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 303-343). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

6. Włoch S., Włoch A. (2009), Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa.

7. Cieszyńska, J., Korendo, M. (2008). Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia.Kraków: Wydawnictwo edukacyjne.

Literatura uzupełniająca:

1.Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2007). Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Warszawa, Wydawnictwo Nowa Era

Uwagi:

Metody kształcenia:

Praca z tekstem, dyskusja w grupach, sesja plakatowa, prezentacja multimedialna, film

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia – 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5h

Przygotowanie się do kolokwium: 10h

Sumaryczna liczba punktów: 1 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.