Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja matematyczna dzieci ze wspomaganiem rozwoju umysłowego – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-EMD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja matematyczna dzieci ze wspomaganiem rozwoju umysłowego – metodyka
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC III r. 2 specj.: WWR, wychowanie przedszkolne, stac. i niestac. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06

Ma podstawową wiedzę z poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

PCK1_KK_W04

Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U02

Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U03

Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem

PCK1_KK_U07

Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania przez nich wiadomości i umiejętności

PCK1_KK_K02

Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- przygotowanie projektu (opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranego tematu) i przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Ćwiczenia poświęcone są:

*wyjaśnianiu i dociekaniu znaczenia rozwoju umysłowego w kształtowaniu się wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i pierwszym roku edukacji szkolnej,

*wyjaśnieniu, dlaczego konieczne jest zachowanie ciągłości i korelacji treści kształcenia w edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole,

*omówieniu zagadnień związanych z orientacją w przestrzeni,

*omówieniu znaczenia rytmów w życiu człowieka i w edukacji matematycznej dzieci,

*omówieniu sposobów pomagania dzieciom w zorientowaniu się w rytmicznej organizacji czasu (dni i noce, pory roku, dni w tygodniu, miesiące w roku),

* omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem umiejętności liczenia obiektów,

* omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem umiejętności dodawania i odejmowania na poziomie manipulacji, rachowania na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci,

* omówieniu aspektu kardynalnego, porządkowego. miarowego, arytmetycznego, umownej wartości i kodowego liczby naturalnej,

* omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie potrzebnym do kształtowania aspektu kardynalnego liczby naturalnej,

* omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie potrzebnym do kształtowania aspektu porządkowego liczby naturalnej,

*omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem pojęcia liczby naturalnej w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w klasie pierwszej - liczby pierwszej i drugiej dziesiątki, rozszerzanie zakresu liczenia oraz rachowania do 100 i dalej,

* omówieniu regularności dziesiątkowego układu liczenia,

* omówieniu zagadnień związanych z działaniami na liczbach naturalnych (dodawanie, odejmowanie jako ujmowanie i jako dopełnianie, mnożenie, dzielenie jako podział i jako mieszczenie, kolejność wykonywania działań, prawa działań, praktyczne zastosowanie praw działań do obliczeń),

*omówieniu zagadnień związanych z wykonywaniem obliczeń kalendarzowych i zegarowych,

*wyjaśnianiu ważności rozumowania przyczynowo - skutkowego,

*omówieniu sposobów przybliżania dzieciom sensu równości i nierówności,

*omówieniu zagadnień związanych z pomiarem długości, pomiarem masy i pomiarem objętości cieczy,

*omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwijaniu intuicji geometrycznych: figury geometryczne i organizowanie przestrzeni płaskiej,

*omówieniu zagadnień związanych z wprowadzaniem dzieci w świat pieniądza i w problemy małej, domowej ekonomii, rozumienie sensu kupna i sprzedaży, gradacja pieniądza i jego wartości nabywczej, obliczenia pieniężne, pojęcie długu i konieczności jego spłaty,

*omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem umiejętności układania i rozwiązywania zadań z treścią,

*omówieniu zagadnień związanych z konstruowaniem gier przez dzieci i dla dzieci.

Literatura:

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

4. Klus- Stańska D., Kalinowska A., (2004), Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

5. Nowik J., (2011) Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

6. Siwek H., (2004), Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

7. Treliński G., (2011), Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

8. Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z tekstem.

Ćwiczenia: dyskusja, prezentacja, projekt, praca z tekstem, rozwiązywanie zadań, burza mózgów, gry dydaktyczne, zadania praktyczne.

Student aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach. Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze.

Student wybiera jeden ze wskazanych obszarów edukacji matematycznej. Przygotowuje prezentację dotyczącą tego obszaru, kierując się podaną literaturą. Podczas zajęć przedstawia prezentację pozostałym studentom i przeprowadza 2 -3 zadania metodą symulacji.

Oceniane są:

• sposób przygotowania prezentacji,

• zawartość merytoryczna,

• poprawność metodyczna.

Metody i kryteria oceniania:

Za kolokwia (na wykładzie i ćwiczeniach), aktywność na zajęciach, projekt (w tym prezentację) student otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów, wyrażona procentowo, jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Godziny kontaktowe:

ćwiczenia 30 godzin

Godziny niekontaktowe:

Przygotowanie do zajęć (w tym lektura): 15 godzin

Przygotowanie prezentacji: 5 godzin

Przygotowanie do kolokwium: 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- przygotowanie projektu (opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranego tematu) i przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Wykład ma za zadanie:

* Wprowadzić w poznanie przyczyn niepowodzeń w uczeniu się matematyki. (Trudności zwyczajne, specyficzne i nadmierne. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne. Działania naprawcze – diagnoza, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.)

* Przybliżyć temat uzdolnień matematycznych dzieci: mity i wyniki badań.

(Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Szacunkowe dane dotyczące występowania uzdolnień matematycznych u dzieci przedszkolnych i małych uczniów. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznych.)

* Przedstawić intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci.

(Analiza rozwoju inteligencji operacyjnej (w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Szkodliwość ograniczania edukacji do „przerabiania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.)

*Zapoznać z emocjonalnymi uwarunkowaniami edukacji matematycznej dzieci.

(Znaczenie emocji w procesie dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej. Wspomaganie dzieci w rozumnym zachowaniu się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego. Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.)

*Przybliżyć metodę układania i rozwiązywania zadań z treścią.

(Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Walory przemiennego rozwiązywania i układania zadań – możliwości stosowania tej metody w przedszkolu i w szkole.)

* Zaznajomić z logiką doboru i układu treści kształcenia na poziomie wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej.

(Planowanie i realizacja edukacji matematycznej w przedszkolu i w szkole. Szkodliwość ustalania tzw. szklanych dachów edukacji matematycznej dzieci.)

Ćwiczenia poświęcone są:

*wyjaśnianiu i dociekaniu znaczenia rozwoju umysłowego w kształtowaniu się wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i pierwszym roku edukacji szkolnej,

*wyjaśnieniu, dlaczego konieczne jest zachowanie ciągłości i korelacji treści kształcenia w edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole,

*omówieniu zagadnień związanych z orientacją w przestrzeni,

*omówieniu znaczenia rytmów w życiu człowieka i w edukacji matematycznej dzieci,

*omówieniu sposobów pomagania dzieciom w zorientowaniu się w rytmicznej organizacji czasu (dni i noce, pory roku, dni w tygodniu, miesiące w roku),

* omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem umiejętności liczenia obiektów,

* omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem umiejętności dodawania i odejmowania na poziomie manipulacji, rachowania na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci,

* omówieniu aspektu kardynalnego, porządkowego. miarowego, arytmetycznego, umownej wartości i kodowego liczby naturalnej,

* omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie potrzebnym do kształtowania aspektu kardynalnego liczby naturalnej,

* omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie potrzebnym do kształtowania aspektu porządkowego liczby naturalnej,

*omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem pojęcia liczby naturalnej w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w klasie pierwszej - liczby pierwszej i drugiej dziesiątki, rozszerzanie zakresu liczenia oraz rachowania do 100 i dalej,

* omówieniu regularności dziesiątkowego układu liczenia,

* omówieniu zagadnień związanych z działaniami na liczbach naturalnych (dodawanie, odejmowanie jako ujmowanie i jako dopełnianie, mnożenie, dzielenie jako podział i jako mieszczenie, kolejność wykonywania działań, prawa działań, praktyczne zastosowanie praw działań do obliczeń),

*omówieniu zagadnień związanych z wykonywaniem obliczeń kalendarzowych i zegarowych,

*wyjaśnianiu ważności rozumowania przyczynowo - skutkowego,

*omówieniu sposobów przybliżania dzieciom sensu równości i nierówności,

*omówieniu zagadnień związanych z pomiarem długości, pomiarem masy i pomiarem objętości cieczy,

*omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwijaniu intuicji geometrycznych: figury geometryczne i organizowanie przestrzeni płaskiej,

*omówieniu zagadnień związanych z wprowadzaniem dzieci w świat pieniądza i w problemy małej, domowej ekonomii, rozumienie sensu kupna i sprzedaży, gradacja pieniądza i jego wartości nabywczej, obliczenia pieniężne, pojęcie długu i konieczności jego spłaty,

*omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem umiejętności układania i rozwiązywania zadań z treścią,

*omówieniu zagadnień związanych z konstruowaniem gier przez dzieci i dla dzieci.

Literatura:

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

4. Klus- Stańska D., Kalinowska A., (2004), Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

5. Nowik J., (2011) Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

6. Siwek H., (2004), Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

7. Treliński G., (2011), Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

8. Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z tekstem.

Ćwiczenia: dyskusja, prezentacja, projekt, praca z tekstem, rozwiązywanie zadań, burza mózgów, gry dydaktyczne, zadania praktyczne.

Student aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach. Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze.

Student wybiera jeden ze wskazanych obszarów edukacji matematycznej. Przygotowuje prezentację dotyczącą tego obszaru, kierując się podaną literaturą. Podczas zajęć przedstawia prezentację pozostałym studentom i przeprowadza 2 -3 zadania metodą symulacji.

Oceniane są:

• sposób przygotowania prezentacji,

• zawartość merytoryczna,

• poprawność metodyczna.

Metody i kryteria oceniania:

Za kolokwia (na wykładzie i ćwiczeniach), aktywność na zajęciach, projekt (w tym prezentację) student otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów, wyrażona procentowo, jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Godziny kontaktowe:

wykład: 6 godzin

ćwiczenia 15 godzin

Godziny niekontaktowe:

Przygotowanie do zajęć (w tym lektura): 15 godzin

Przygotowanie prezentacji: 5 godzin

Przygotowanie do kolokwium: 15 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne (pytania otwarte/zamknięte)

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

- opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranego tematu i przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są:

* wyjaśnianiu i dociekaniu znaczenia rozwoju umysłowego w zakresach biorących udział w kształtowaniu się wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i pierwszym roku edukacji szkolnej,

*omówieniu ciągłości i korelacji treści kształcenia w edukacji matematycznej w domu i w przedszkolu oraz w domu i w szkole, w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku edukacji szkolnej i wspomagania rozwoju umysłowego dzieci,

* przedstawieniu wiadomości na temat orientacji w przestrzeni i umiejętności społecznych dzieci,

* znaczeniu rytmów w rozwoju umysłowym i w edukacji matematycznej dzieci oraz wspomaganiu dzieci w zorientowaniu się w rytmicznej organizacji czasu (czas: dni i noce, pory roku, dni w tygodniu, miesiące w roku); wspomaganiu dzieci w rozwijaniu umiejętności wykonywania obliczeń zegarowych i kalendarzowych,

* omówieniu etapów kształtowania umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania na poziomie manipulacji, rachowania na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci,

* omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania,

* rozumieniu aspektu kardynalnego, porządkowego. miarowego, umownej wartości i kodowego liczby naturalnej,

*kształtowaniu pojęcia liczby naturalnej - liczby pierwszej i drugiej dziesiątki, rozszerzaniu zakresu liczenia oraz rachowania do 100 i dalej * omówieniu regularności dziesiątkowego układu liczenia,

* omówieniu aspektów działań na liczbach naturalnych (pojęcie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w różnych aspektach: odejmowanie jako ujmowanie i jako dopełnianie, dzielenie jako podział i jako mieszczenie), zagadnień związanych z kolejnością wykonywania działań, prawami działań, praktycznym zastosowaniem praw działań do obliczeń,

*wyjaśnianiu ważności rozumowania przyczynowo - skutkowego,

* rozwijaniu umiejętności klasyfikowania,

* kształtowaniu umiejętności mierzenia długości i stosowaniu ich w rozwiązywaniu zadań i w sytuacjach życiowych.

*kształtowaniu umiejętności ważenia i stosowaniu ich w rozwiązywaniu zadań i w sytuacjach życiowych,

* kształtowaniu umiejętności pomiaru płynów i stosowaniu ich w rozwiązywaniu zadań i w sytuacjach życiowych,

* wprowadzaniu dzieci w świat pieniądza i w problemy małej, domowej ekonomii, rozumieniu sensu kupna i sprzedaży, gradacji pieniądza i jego wartości nabywczej, obliczeniom pieniężnym, pojęciu długu i konieczności spłaty.

*wspomaganiu dzieci w rozwijaniu intuicji geometrycznych: figury geometryczne i organizowanie przestrzeni płaskiej,

* rozwijaniu umiejętności układania i rozwiązywania zadań matematycznych,

* konstruowaniu gier dla dzieci i przez dzieci.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., (1997), Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa.

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

Klus- Stańska D., Kalinowska A., (2004), Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Nowik J., (2011) Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Semadeni Z., (red.), (1991), Nauczanie początkowe matematyki, tom 1, 2, 3, 4 WSiP, Warszawa.

Siwek H., (2004), Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Treliński G., (2011), Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Uwagi:

Metody nauczania:

dyskusja w grupach, dyskusja panelowa, prezentacje, projekt grupowy, praca z tekstem, sesja plakatowa, rozwiązywanie zadań, burza mózgów, gra dydaktyczna, zadania praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 30 h

Przygotowanie do zajęć, czytanie fachowej literatury - 15 h

Przygotowanie się do kolokwium - 5 h

Przygotowanie prezentacji, pomocy dydaktycznych,symulacji na zajęcia - 5 h

Sumaryczna liczba punktów - 2 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- przygotowanie projektu (opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranego tematu) i przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Wykład ma za zadanie:

* Wprowadzić w poznanie przyczyn niepowodzeń w uczeniu się matematyki. (Trudności zwyczajne, specyficzne i nadmierne. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne. Działania naprawcze – diagnoza, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.)

* Przybliżyć temat uzdolnień matematycznych dzieci: mity i wyniki badań.

(Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Szacunkowe dane dotyczące występowania uzdolnień matematycznych u dzieci przedszkolnych i małych uczniów. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznych.)

* Przedstawić intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci.

(Analiza rozwoju inteligencji operacyjnej (w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Szkodliwość ograniczania edukacji do „przerabiania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.)

*Zapoznać z emocjonalnymi uwarunkowaniami edukacji matematycznej dzieci.

(Znaczenie emocji w procesie dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej. Wspomaganie dzieci w rozumnym zachowaniu się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego. Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.)

*Przybliżyć metodę układania i rozwiązywania zadań z treścią.

(Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Walory przemiennego rozwiązywania i układania zadań – możliwości stosowania tej metody w przedszkolu i w szkole.)

* Zaznajomić z logiką doboru i układu treści kształcenia na poziomie wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej.

(Planowanie i realizacja edukacji matematycznej w przedszkolu i w szkole. Szkodliwość ustalania tzw. szklanych dachów edukacji matematycznej dzieci.)

Ćwiczenia poświęcone są:

*wyjaśnianiu i dociekaniu znaczenia rozwoju umysłowego w kształtowaniu się wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i pierwszym roku edukacji szkolnej,

*wyjaśnieniu, dlaczego konieczne jest zachowanie ciągłości i korelacji treści kształcenia w edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole,

*omówieniu zagadnień związanych z orientacją w przestrzeni,

*omówieniu znaczenia rytmów w życiu człowieka i w edukacji matematycznej dzieci,

*omówieniu sposobów pomagania dzieciom w zorientowaniu się w rytmicznej organizacji czasu (dni i noce, pory roku, dni w tygodniu, miesiące w roku),

* omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem umiejętności liczenia obiektów,

* omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem umiejętności dodawania i odejmowania na poziomie manipulacji, rachowania na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci,

* omówieniu aspektu kardynalnego, porządkowego. miarowego, arytmetycznego, umownej wartości i kodowego liczby naturalnej,

* omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie potrzebnym do kształtowania aspektu kardynalnego liczby naturalnej,

* omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie potrzebnym do kształtowania aspektu porządkowego liczby naturalnej,

*omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem pojęcia liczby naturalnej w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w klasie pierwszej - liczby pierwszej i drugiej dziesiątki, rozszerzanie zakresu liczenia oraz rachowania do 100 i dalej,

* omówieniu regularności dziesiątkowego układu liczenia,

* omówieniu zagadnień związanych z działaniami na liczbach naturalnych (dodawanie, odejmowanie jako ujmowanie i jako dopełnianie, mnożenie, dzielenie jako podział i jako mieszczenie, kolejność wykonywania działań, prawa działań, praktyczne zastosowanie praw działań do obliczeń),

*omówieniu zagadnień związanych z wykonywaniem obliczeń kalendarzowych i zegarowych,

*wyjaśnianiu ważności rozumowania przyczynowo - skutkowego,

*omówieniu sposobów przybliżania dzieciom sensu równości i nierówności,

*omówieniu zagadnień związanych z pomiarem długości, pomiarem masy i pomiarem objętości cieczy,

*omówieniu sposobów wspomagania dzieci w rozwijaniu intuicji geometrycznych: figury geometryczne i organizowanie przestrzeni płaskiej,

*omówieniu zagadnień związanych z wprowadzaniem dzieci w świat pieniądza i w problemy małej, domowej ekonomii, rozumienie sensu kupna i sprzedaży, gradacja pieniądza i jego wartości nabywczej, obliczenia pieniężne, pojęcie długu i konieczności jego spłaty,

*omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem umiejętności układania i rozwiązywania zadań z treścią,

*omówieniu zagadnień związanych z konstruowaniem gier przez dzieci i dla dzieci.

Literatura:

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

4. Klus- Stańska D., Kalinowska A., (2004), Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

5. Nowik J., (2011) Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

6. Siwek H., (2004), Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

7. Treliński G., (2011), Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 3 x M: Matematyka, Modelowanie, Metodyka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

8. Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z tekstem.

Ćwiczenia: dyskusja, prezentacja, projekt, praca z tekstem, rozwiązywanie zadań, burza mózgów, gry dydaktyczne, zadania praktyczne.

Student aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach. Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze.

Student wybiera jeden ze wskazanych obszarów edukacji matematycznej. Przygotowuje prezentację dotyczącą tego obszaru, kierując się podaną literaturą. Podczas zajęć przedstawia prezentację pozostałym studentom i przeprowadza 2 -3 zadania metodą symulacji.

Oceniane są:

• sposób przygotowania prezentacji,

• zawartość merytoryczna,

• poprawność metodyczna.

Metody i kryteria oceniania:

Za kolokwia (na wykładzie i ćwiczeniach), aktywność na zajęciach, projekt (w tym prezentację) student otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów, wyrażona procentowo, jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Godziny kontaktowe:

wykład: 6 godzin

ćwiczenia 15 godzin

Godziny niekontaktowe:

Przygotowanie do zajęć (w tym lektura): 15 godzin

Przygotowanie prezentacji: 5 godzin

Przygotowanie do kolokwium: 15 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Mirosława Suchocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów:

Sprawdzian wiadomości w formie ustnej/pisemnej

Przygotowanie pracy pisemnej na zadany temat, wyszukiwanie wiadomości.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są:

* wyjaśnianiu i dociekaniu znaczenia rozwoju umysłowego w zakresach biorących udział w kształtowaniu się wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i pierwszym roku edukacji szkolnej,

*omówieniu ciągłości i korelacji treści kształcenia w edukacji matematycznej w domu i w przedszkolu oraz w domu i w szkole, w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku edukacji szkolnej i wspomagania rozwoju umysłowego dzieci,

* przedstawieniu wiadomości na temat orientacji w przestrzeni i umiejętności społecznych dzieci,

* znaczeniu rytmów w rozwoju umysłowym i w edukacji matematycznej dzieci oraz wspomaganiu dzieci w zorientowaniu się w rytmicznej organizacji czasu (czas: dni i noce, pory roku, dni w tygodniu, miesiące w roku); wspomaganiu dzieci w rozwijaniu umiejętności wykonywania obliczeń zegarowych i kalendarzowych,

* omówieniu etapów kształtowania umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania na poziomie manipulacji, rachowania na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci,

* rozumieniu aspektu kardynalnego, porządkowego. miarowego, umownej wartości i kodowego liczby naturalnej,

* omówieniu aspektów działań na liczbach naturalnych (pojęcie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w różnych aspektach: odejmowanie jako ujmowanie i jako dopełnianie, dzielenie jako podział i jako mieszczenie), zagadnień związanych z kolejnością wykonywania działań, prawami działań, praktycznym zastosowaniem praw działań do obliczeń,

* rozwijaniu umiejętności klasyfikowania,

* kształtowaniu umiejętności mierzenia długości i stosowaniu ich w rozwiązywaniu zadań i w sytuacjach życiowych.

*kształtowaniu umiejętności ważenia i stosowaniu ich w rozwiązywaniu zadań i w sytuacjach życiowych,

* kształtowaniu umiejętności pomiaru płynów i stosowaniu ich w rozwiązywaniu zadań i w sytuacjach życiowych,

* wprowadzaniu dzieci w świat pieniądza i w problemy małej, domowej ekonomii, rozumieniu sensu kupna i sprzedaży, gradacji pieniądza i jego wartości nabywczej, obliczeniom pieniężnym, pojęciu długu i konieczności spłaty.

*wspomaganiu dzieci w rozwijaniu intuicji geometrycznych: figury geometryczne i organizowanie przestrzeni płaskiej,

* rozwijaniu umiejętności układania i rozwiązywania zadań matematycznych,

* konstruowaniu gier dla dzieci i przez dzieci.

Literatura:

  Literatura obowiązkowa

1. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., (1997), Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa.

2. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. – E. Gruszczyk Kolczyńska, E. Zielińska; Edukacja Polska Warszawa 2009.

2. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. – E. Gruszczyk Kolczyńska, E. Zielińska; WSiP Warszawa 2004

3. Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków). – E. Gruszczyk Kolczyńska, E. Zielińska; Nowa Era Warszawa 2007.

4. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole. - E. Gruszczyk Kolczyńska, E. Zielińska; Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków 2011.

5.Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny. - E. Gruszczyk Kolczyńska, M. Skura Wydawnictwo Nowa Era , Warszawa 2005

6. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

Uwagi:

Metdody kształcenia: Omawianie tematyki w oparciu o prezentację power point, dyskusję, ćwiczenia praktyczne, materiały poglądowe.

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia:30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne i ustne,

- aktywność na zajęciach,

- projekt (opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranego tematu, przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Tematyka wykładów:

1. Ciągłość i korelacja treści kształcenia edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole.

2. Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki. Trudności zwyczajne, nadmierne i specyficzne. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne. Działania naprawcze – diagnoza, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

3. Uzdolnienia matematyczne dzieci: mity i wyniki badań. Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Szacunkowe dane dotyczące występowania uzdolnień matematycznych u dzieci przedszkolnych i małych uczniów. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznie.

4. Intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Analiza rozwoju inteligencji operacyjnej (w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Szkodliwość ograniczania edukacji do „wypełniania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.

5. Emocjonalne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Znaczenie emocji w procesie dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej. Wspomaganie dzieci w rozumnym zachowaniu się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego.

6. Wprowadzenie do rozwiązywania zadań z treścią. Metody rozwiązywania zadań z treścią. Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Walory naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań – możliwości stosowania tej metody w przedszkolu i w szkole.

7. Rola gier i zabaw w edukacji matematycznej dzieci. Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.

Tematyka ćwiczeń:

1. Orientacja przestrzenna w edukacji dzieci.

2. Rytmy. Znaczenie rytmów w życiu człowieka i w edukacji matematycznej dzieci.

3. Liczenie. Prawidłowości kształtowania u dzieci umiejętności liczenia i dostrzegania regularności dziesiątkowego systemu liczenia.

4. Dodawanie i odejmowanie na poziomie manipulacji, rachowania na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci.

5. Intuicje mnożenia i dzielenia u dzieci przedszkolnych.

6. Wspomaganie dzieci w precyzyjnym klasyfikowaniu w edukacji matematycznej.

7. Wspomaganie dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie koniecznym do kształtowania pojęcia liczby naturalnej w szkole. Aspekty liczby naturalnej.

8. Wspomaganie dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie miary. Omówienie sytuacji zadaniowych i ćwiczeń wspomagających oraz eksperymentów diagnostycznych.

9. Wspomaganie dzieci w coraz sprawniejszym wiązaniu przyczyn ze skutkami oraz rozumieniu sensu równości i nierówności w korelacji z ważeniem.

10. Pomiar długości, masy, pojemności (objętości płynów). Pomiar temperatury. Pomiar czasu.

11.Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.

12. Obliczenia pieniężne i mała, domowa ekonomia.

13. Intuicje i zarysy pojęć geometrycznych.

14. Rozwiązywanie i układanie zadań z treścią.

15. Konstruowanie gier dla dzieci i przez dzieci.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

3. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

4. Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2009): Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. Edukacja Polska Warszawa 2009.

2. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2004): Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. WSiP Warszawa.

3. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2007): Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków). Nowa Era Warszawa.

4. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2011): Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole. Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków.

5. Gruszczyk- Kolczyńska E., Skura M., (2005): Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny. Wydawnictwo Nowa Era , Warszawa

6. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

Uwagi:

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z projektu i kolokwium pisemnego.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i pozytywny wynik kolokwium (w formie pisemnej i ustnej).

W części ustnej kolokwium student losuje trzy pytania dotyczące treści omawianych na wykładach lub ćwiczeniach. Student otrzymuje pozytywny wynik z kolokwium w części ustnej, jeśli pozytywnie zostały ocenione jego odpowiedzi na wszystkie pytania.

Za pracę przy projekcie (w tym za przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji) oraz z kolokwium pisemnego i ustnego student otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Liczba godzin kontaktowych:

wykład - 6 godzin

ćwiczenia - 15 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 7 h

przygotowanie do kolokwium - 18 h

przygotowanie projektu - 9 h

zapoznanie z literaturą - 5 h

LICZBA ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Mirosława Suchocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne i ustne,

- aktywność na zajęciach,

- projekt (opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranego tematu, przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji).

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Ciągłość i korelacja treści kształcenia edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole:konieczność zachowania ciągłości edukacyjnej.

2. Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki. Trudności zwyczajne, nadmierne i specyficzne. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne. Działania naprawcze – diagnoza, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

3. Uzdolnienia matematyczne dzieci: mity i wyniki badań. Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Szacunkowe dane dotyczące występowania uzdolnień matematycznych u dzieci przedszkolnych i małych uczniów. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznie.

Tematyka ćwiczeń:

1. Orientacja przestrzenna w edukacji dzieci, na poziomie przedszkola i szkoły.

2. Pojęcie liczby naturalnej. Prawidłowości kształtowania u dzieci umiejętności liczenia i dostrzegania regularności dziesiątkowego systemu liczenia, wdrażanie dzieci do liczenia w coraz szerokim zakresie i korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego do 1000 i dalej.

3. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, gry sprzyjające szybkiemu dodawaniu i odejmowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

4. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia, konstruowanie tabliczki mnożenia 10 x 10; kształtowanie umiejętności dzielenia: od intuicji do rozumienia sensu dzielenia, dzielenie w aspekcie podziału na równe części i w aspekcie mieszczenia, rozgrywanie gier wymagających szybkiego ustalania iloczynów i ilorazów).

5. Pomiar długości, pomiar masy (ciężaru) i pomiar objętości cieczy. Liczby mianowane.

6. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe. Rytmiczna organizacja czasu.

7. Świadomość ekonomiczna i umiejętność posługiwania się pieniędzmi.

8. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych, organizowanie przestrzeni płaskiej.

9. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

3. Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Literatura uzupełniająca:

1. Gruszczyk Kolczyńska E., (1992), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP, Warszawa.

2. Gruszczyk Kolczyńska E., Zielińska E., (2011), Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole. Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład konwencjonalny, dyskusja panelowa, dyskusja okrągłego stołu, sesja plakatowa, rozwiązywanie zadań, gry dydaktyczne: symulacja, burza mózgów, praca z tekstem, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: wykłady/ćwiczenia: 21 h

Godziny niekontaktowe:

Przygotowanie się do zajęć, wykonanie prezentacji, czytanie literatury: 15 h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego: 9 h

Przygotowanie się do kolokwium ustnego: 15 h

Sumaryczna liczba punktów - 2 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- aktywność na zajęciach,

- projekt (opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranego tematu, przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z projektu i kolokwium pisemnego.

Za pracę przy projekcie (w tym za przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji) oraz z kolokwium pisemnego student otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń:

1. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią.

2. Orientacja przestrzenna w edukacji dzieci, na poziomie przedszkola i szkoły.

3. Pojęcie liczby naturalnej. Prawidłowości kształtowania u dzieci umiejętności liczenia i dostrzegania regularności dziesiątkowego systemu liczenia, wdrażanie dzieci do liczenia w coraz szerokim zakresie i korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego do 1000 i dalej.

4. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, gry sprzyjające szybkiemu dodawaniu i odejmowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

5. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia, konstruowanie tabliczki mnożenia 10 x 10; kształtowanie umiejętności dzielenia: od intuicji do rozumienia sensu dzielenia, dzielenie w aspekcie podziału na równe części i w aspekcie mieszczenia, rozgrywanie gier wymagających szybkiego ustalania iloczynów i ilorazów).

6. Pomiar długości, pomiar masy (ciężaru) i pomiar objętości cieczy. Liczby mianowane.

7. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe. Rytmiczna organizacja czasu.

8. Świadomość ekonomiczna i umiejętność posługiwania się pieniędzmi.

9. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych, organizowanie przestrzeni płaskiej.

10. Konstruowanie gier.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

3. Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Literatura uzupełniająca:

1. Gruszczyk Kolczyńska E., (1992), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP, Warszawa.

2. Gruszczyk Kolczyńska E., Zielińska E., (2011), Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole. Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków.

3. Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa.

4. Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

dyskusja panelowa, dyskusja okrągłego stołu, sesja plakatowa, rozwiązywanie zadań, gry dydaktyczne: symulacja, burza mózgów, praca z tekstem, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia: 30 h

Godziny niekontaktowe:

Przygotowanie się do zajęć, wykonanie prezentacji, czytanie literatury: 15 h

Przygotowanie się do kolokwium:15 h

Sumaryczna liczba punktów - 2 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne/ustne,

- aktywność na zajęciach,

- projekt (opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranego tematu, przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Tematyka wykładów:

1. Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne. Mity dotyczące edukacji matematycznej w przedszkolu i w klasach I-III.

2. Metody aktywizujące dzieci przedszkolne i szkolne na zajęciach z edukacji matematycznej. Zastosowanie zróżnicowanych form pracy uczniów na zajęciach matematycznych, rozwijających współpracę

3. Sytuacje zadaniowe sprzyjające prowadzeniu rozumowań preferowanych w matematyce. Zadania rozwijające logiczne i krytyczne myślenie.

4. Liczenie w coraz szerszym zakresie. Różne strategie liczenia i rachowania.

5. Pomiar długości, pomiar masy i pomiar objętości cieczy. Liczby mianowane.

Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe. Obliczenia w geometrii.

6. Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów rozpoczynających klasę pierwszą i kończących klasę trzecią.

Tematyka ćwiczeń:

1. Orientacja przestrzenna w edukacji dzieci.

2. Rytmy w edukacji matematycznej.

3. Pojęcie liczby naturalnej. Prawidłowości kształtowania u dzieci umiejętności liczenia i dostrzegania regularności dziesiątkowego systemu liczenia, wdrażanie dzieci do liczenia w coraz szerokim zakresie i korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego do 1000 i dalej.

4. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, gry sprzyjające szybkiemu dodawaniu i odejmowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

5. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia, konstruowanie tabliczki mnożenia 10 x 10; kształtowanie umiejętności dzielenia: od intuicji do rozumienia sensu dzielenia, dzielenie w aspekcie podziału na równe części i w aspekcie mieszczenia, rozgrywanie gier wymagających szybkiego ustalania iloczynów i ilorazów).

6. Kolejność wykonywania działań i zależności pomiędzy czterema działaniami (umowy dotyczące kolejności wykonywania działań, dostrzeganie zależności między czterema działaniami: dodawaniem i odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem, dodawaniem i mnożeniem, odejmowaniem i dzieleniem, liczba 0 w dodawaniu, liczba 0 i liczba 1 w mnożeniu).

7. Rozumienie sensu równości i nierówności.

8. Rozwój umiejętności klasyfikowania.

9. Pomiar długości, pomiar masy i pomiar objętości cieczy. Liczby mianowane.

10. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe. Rytmiczna organizacja czasu.

11. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych.

12. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Sposoby rozwiązywania zadań tekstowych.

13. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Ocena uczniowskich rozwiązań zadań. Błąd uczniowski, jako naturalny element procesu uczenia się i nauczania. Ocenianie kształtujące.

14. Gry i zabawy matematyczne. Konstruowanie gier dla dzieci i przez dzieci.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

3. Dabrowski M. (2013) (Za) trudne bo trzeba myśleć. IBE. Warszawa

4. Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Dąbrowski M. (2007) Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów. CKE. Warszawa.

2. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2009): Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. Edukacja Polska Warszawa 2009.

3. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2011): Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole. Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków.

4. Gruszczyk- Kolczyńska E., Skura M., (2005): Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny. Wydawnictwo Nowa Era , Warszawa

5. Klus-Stańska D, Nowicka M. (2019) Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Wyd. Harmonia. Gdańsk

Uwagi:

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z projektu i kolokwium.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i pozytywny wynik kolokwium na wykładzie (w formie pisemnej/ustnej).

Za wszystkie aktywności na ćwiczeniach i na wykładzie student/ studentka otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę z wykładu zgodnie z zasadą:

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Liczba godzin kontaktowych:

wykład - 6 godzin

ćwiczenia - 15 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 7 h

przygotowanie do kolokwium - 18 h

przygotowanie projektu - 9 h

zapoznanie z literaturą - 5 h

LICZBA ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.