Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka psychopedagogiczna i poradnictwo wychowawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-DPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka psychopedagogiczna i poradnictwo wychowawcze
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 spec.: PRE, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, stac. i niestac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W04 posiada wiedzę o miejscu i znaczeniu diagnozy pedagogicznej oraz poradnictwa pedagogicznego w systemie nauk o wychowaniu

PC1_KK_W06 posiada wiedzę na temat uwarunkowań prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży

PC1_KS_W06 zna metody pracy realizowane w instytucjach poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i ośrodkach wsparcia

Umiejętności

PC1_KS_U02 potrafi powiązać wiedzę z zakresu diagnostyki i poradnictwa pedagogicznego z innymi dziedzinami wiedzy o wychowaniu i społeczeństwie

PC1_KS_U02 potrafi korzystać z zasobów wiedzy o procedurach postępowania diagnostycznego i udzielania wsparcia poradniczego mając na uwadze dobra osobiste osób korzystających z pomocy

PC1_KS_U05 posiadł umiejętność wspierania wychowanków w sytuacjach trudnych i wspomagania ich rozwoju

PC1_KS_U02 potrafi zastosować w praktyce wybrane techniki diagnostyczne stosowane w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym i instytucjach wsparcia terapeutycznego

PC1_KS_U02 potrafi opracować założenia programu terapeutycznego na podstawie diagnozy pedagogicznej w oparciu o różne źródła , z wykorzystaniem różnych sposobów

PC1_KK_U01 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, korzystania z opinii innych autorów, samodzielnie formułuje wnioski odnośnie postępowania diagnostycznego i poradniczego

Kompetencje społeczne

PC1_KS_U06 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Przygotowanie merytoryczne do ćwiczeń - zapoznanie się ze wskazaną literaturą, opracowanie materiałów potrzebnych do ćwiczeń.

Opracowanie wybranych aspektów poradnictwa specjalistycznego (wybór form w gestii studenta – referat, prezentacja)

Przygotowanie studium przypadku zawierającego opis planowanego postępowania diagnostycznego oraz założenia do indywidualnego planu edukacyjno – terapeutycznego.

Regulaminowa obecność i aktywność na zajęciach.

Pełny opis:

Diagnoza pedagogiczna – podstawy teoretyczne i praktyczne. Podstawowe elementy diagnozy. Proces diagnostyczny i jego uwarunkowania. Obszary diagnozy pedagogicznej(środowisko wychowawcze szkoły, rodzina, grupa rówieśnicza, społeczność lokalna). Wybrane techniki i narzędzia diagnostyczne. Mierzenie jakości pracy placówek opiekuńczo – wychowawczych. Etyczne aspekty diagnozy.

Przedmiot i terminologia poradnictwa pedagogicznego. Cele, zadania, funkcje, strategie i struktura poradnictwa, kryteria klasyfikacyjne poradnictwa. Udzielanie porady jako płaszczyzna komunikacji interpersonalnej. Podstawowe kierunki działalności poradnictwa psychologiczno-pedagogicznej. Zasady korzystania z pomocy poradniczej w świetle nowych uregulowań prawnych.

Przedmiot i zakres diagnostyki pedagogicznej, podstawowe pojęcia. Holistyczne ujęcie procesu diagnozowania. Model diagnozy rozwiniętej (Ziemski). Diagnozowania wybranych składników systemu wychowania: środowisko wychowawcze, potrzeby człowieka i stopień ich zaspokojenia. Przebieg i poziom rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego wychowanka. Rozwój moralny ucznia (Kohlberg); postawy, zainteresowania, wartości. Dojrzałość szkolna dzieci. Rozpoznawanie symptomów zagrożeń i trudności szkolnych uczniów. Diagnozowanie zaburzeń rozwoju. Funkcjonowanie placówki edukacyjnej jako środowiska wspierającego rozwój ucznia. Ocenianie jakości środowiska wychowawczego uczniów, w tym uczniów z SPE. Techniki diagnostyczne w kontekście pracy pedagoga i nauczyciela. Obserwacja jako metoda diagnozy pedagogicznej, wywiad, rozmowa ukierunkowana, analiza dokumentów osobistych, test jako metoda diagnozy pedagogicznej. Przedmiot i terminologia poradnictwa pedagogicznego. Cele, zadania, funkcje, strategie i struktura poradnictwa, kryteria klasyfikacyjne poradnictwa. Działalność opiniodawcza i orzecznicza poradni. Podstawy prawne i procedury postępowania. Zasady działania poradniczego i ich przestrzeganie w procesie udzielania pomocy. Podstawowe kierunki działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej (zasady korzystania z pomocy poradni w świetle nowych uregulowań prawnych). Procedury postępowania poradniczego – etapy, metody i techniki pracy Orzeczenia i opinie wydawane przez poradnię – zakres, rodzaje, czasookres obowiązywania. Udzielanie porady jako płaszczyzna komunikacji interpersonalnej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku i jego rodzinie. Podstawowe obszary poradnictwa pedagogicznego: edukacja szkolna i przedszkolna, praca kulturalno – oświatowa, działalność socjalno – wychowawcza, terapia pedagogiczna (edukacja i wsparcie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych). Poradnictwo opiekuńcze oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku i jego rodzinie. Poradnictwo dydaktyczno-wychowawcze - zakres i rodzaje pomocy (poradnictwo w zakresie badania dojrzałości szkolnej dzieci; niepowodzeń szkolnych, specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu) . Poradnictwo w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) – instytucjonalne i indywidualne formy pomocy dziecku i rodzinie. Poradnictwo w zakresie zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego - zakres i rodzaje pomocy. Poradnictwo w zakresie rozwoju uzdolnień i talentów – zakres pomocy dziecku i rodzinie. Projektowanie planów pracy z uczniami zdolnymi i utalentowanymi. Poradnictwo zawodowe (system przygotowania uczniów do wyboru zawodu i szkoły do niego prowadzącej, rola szkoły, nauczyciela, rodziny, środowiska lokalnego w tym procesie; formy i metody przygotowania uczniów do wyboru szkoły i zawodu, praktyka pomocy w poradnictwie zawodowym). Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana w przedszkolu, szkole i innych placówkach; zasady i organizacja udzielania pomocy, formy i metody pomocy stosowane w instytucjach. Tworzenie programów profilaktycznych i interwencyjnych. Współpraca nauczyciela – wychowawcy z rodzicami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, przedstawicielami opieki medycznej i służb socjalnych. Kompetencje poradnicze nauczyciela –wychowawcy (umiejętności poradnicze i sposoby ich nabywania).

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

1. Bałutowski D., Jak oglądać filmy z młodzieżą, Warszawa 2010

2. Bloomquist M.l., Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi, WUJ, Kraków 2011

3. Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii, Warszawa 2011

4. Barkley Russell A., ADHD. Podjąć wyzwanie, Poznań 2009

5. Bernau S., ADHD u dorosłych, Kraków 2007

6. Bobkowicz – Lewartowska L., Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków 2005

7. Całusińska M., Malinowski W., Trening umiejętności wychowawczych, GWP, Sopot 2012

8. Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków 2007

9. Corey G., Corey M., Grupy, Warszawa 2003

10. Corey G., Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii, Poznań 2005

11. Cotugno A.J., Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Warszawa 2010

12. Cybis N., Drop E., Rowinski t., Cieciuch J., Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych, Warszawa 2013

13. Cytowska, B. Winczura (red.) – „Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne” wydawnictwo Kraków 2006

14. Cytowska B., Winczura B., Stawarski A., Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Kraków 2008

15. Fijewski P., Jak rozwinąć skrzydła, WAB, Warszawa 2005

16. Forehand R., Long N., Jak wychowywać uparte dziecko, Warszawa 2010

17. Geldard K., Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi grup ryzyka, Warszawa 2010

18. Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańsk 2005

19. Geldard K., Geldard D., Rozmowa która pomaga, Gdańsk 2005

20. Gaś Z., Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji, Lublin 2000

21. Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014

22. Godwin Emmons P., McKendry Anderson L., Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, Warszawa 2007

23. Guziuk – Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011

24. Hayman Su., Wychowujemy nastolatka, Warszawa 2010

25. Janowski A., Poznawanie ucznia, Warszawa 2012

26. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna - podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

27. Jastrząb J. (red.), Edukacja terapeutyczna, Toruń 2002

28. Johnsn D.W., Podaj dłoń, Warszawa 1992

29. King G., Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk 2004

30. Kołakowski A., Pisula A., Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, Sopot 2014

31. Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A., Skotnicka M., Bryńska A. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańsk 2006

32. Kołakowski A.(red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, Sopot 2013

33. Kranowitz C.S., Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Zajecia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, Gdańsk 2012

34. Krasowicz-Kupis G.(red.), Diagnoza dysleksji, Gdańsk 2009

35. Kurzeja A., Dzieci ulicy. Profilaktyka zagrożeń, Kraków 2010

36. Lawrence D., Jak nauczyć uczniów szacunku do samych siebie, Warszawa 2008

37. Lepalczyk I. Badura J., (red.), Elementy diagnostyki pedagogicznej, Warszawa 1987

38. Lewinson J., Pomóż dziecku z dysgrafią, Warszawa 2006

39. McKenzie R. J, Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?, Sopot 2006

40. Mielcarek D.(red.) Mini-max o dysleksji czyli minimum tego, co na ten temat powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie mu pomóc.

41. Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, Warszawa 2009

42. Pauli S., Kisch A., Co się dzieje z mim dzieckiem? Zaburzenia rozwoju ruchowego i postrzegania, Warszawa 2004

43. Plummer Deborah M., Jak rozwinąć u dzieci poczucie własnej wartości, Warszawa 2010

44. Rockwell S., A co mi zrobisz? Od chaosu do współpracy w klasie, Warszawa 2008

45. Rogers B., Dyscyplina w szkole. Rzecz o wychowaniu, Warszawa 2011

46. Sałasiński M., Badziukiewicz B., Vademecum pedagoga szkolnego, Warszawa 2003

47. Sanders P., Sztuka prowadzenia poradnictwa przez telefon, Kraków 2004

48. Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004

49. Siemionow J., Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność, Warszawa 2011

50. Skorek E.M., Terapia pedagogiczna, Kraków 2007

51. Stallard P., Czujesz tak, jak myślisz, Poznań 2006

52. Suchańska A., Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

53. Wenta K. (red.), Diagnoza i ewaluacja w reformie edukacyjnej, 2002, Szczecin

Uwagi:

Metody kształcenia: metody aktywizujące,ćwiczenia z elementami warsztatu, analiza przypadków, praca w zespołach

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie referatu, prezentacji - 10

Inne formy - przygotowanie pracy semestralnej - 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Przygotowanie merytoryczne do ćwiczeń - zapoznanie się ze wskazaną literaturą, opracowanie materiałów potrzebnych do ćwiczeń.

Opracowanie wybranych aspektów poradnictwa specjalistycznego (wybór form w gestii studenta – referat, prezentacja)

Przygotowanie studium przypadku zawierającego opis planowanego postępowania diagnostycznego oraz założenia do indywidualnego planu edukacyjno – terapeutycznego.

Regulaminowa obecność i aktywność na zajęciach.

Pełny opis:

Diagnoza pedagogiczna – podstawy teoretyczne i praktyczne. Podstawowe elementy diagnozy. Proces diagnostyczny i jego uwarunkowania. Obszary diagnozy pedagogicznej(środowisko wychowawcze szkoły, rodzina, grupa rówieśnicza, społeczność lokalna). Wybrane techniki i narzędzia diagnostyczne. Mierzenie jakości pracy placówek opiekuńczo – wychowawczych. Etyczne aspekty diagnozy.

Przedmiot i terminologia poradnictwa pedagogicznego. Cele, zadania, funkcje, strategie i struktura poradnictwa, kryteria klasyfikacyjne poradnictwa. Udzielanie porady jako płaszczyzna komunikacji interpersonalnej. Podstawowe kierunki działalności poradnictwa psychologiczno-pedagogicznej. Zasady korzystania z pomocy poradniczej w świetle nowych uregulowań prawnych.

Przedmiot i zakres diagnostyki pedagogicznej, podstawowe pojęcia. Holistyczne ujęcie procesu diagnozowania. Model diagnozy rozwiniętej (Ziemski). Diagnozowania wybranych składników systemu wychowania: środowisko wychowawcze, potrzeby człowieka i stopień ich zaspokojenia. Przebieg i poziom rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego wychowanka. Rozwój moralny ucznia (Kohlberg); postawy, zainteresowania, wartości. Dojrzałość szkolna dzieci. Rozpoznawanie symptomów zagrożeń i trudności szkolnych uczniów. Diagnozowanie zaburzeń rozwoju. Funkcjonowanie placówki edukacyjnej jako środowiska wspierającego rozwój ucznia. Ocenianie jakości środowiska wychowawczego uczniów, w tym uczniów z SPE. Techniki diagnostyczne w kontekście pracy pedagoga i nauczyciela. Obserwacja jako metoda diagnozy pedagogicznej, wywiad, rozmowa ukierunkowana, analiza dokumentów osobistych, test jako metoda diagnozy pedagogicznej. Przedmiot i terminologia poradnictwa pedagogicznego. Cele, zadania, funkcje, strategie i struktura poradnictwa, kryteria klasyfikacyjne poradnictwa. Działalność opiniodawcza i orzecznicza poradni. Podstawy prawne i procedury postępowania. Zasady działania poradniczego i ich przestrzeganie w procesie udzielania pomocy. Podstawowe kierunki działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej (zasady korzystania z pomocy poradni w świetle nowych uregulowań prawnych). Procedury postępowania poradniczego – etapy, metody i techniki pracy Orzeczenia i opinie wydawane przez poradnię – zakres, rodzaje, czasookres obowiązywania. Udzielanie porady jako płaszczyzna komunikacji interpersonalnej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku i jego rodzinie. Podstawowe obszary poradnictwa pedagogicznego: edukacja szkolna i przedszkolna, praca kulturalno – oświatowa, działalność socjalno – wychowawcza, terapia pedagogiczna (edukacja i wsparcie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych). Poradnictwo opiekuńcze oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku i jego rodzinie. Poradnictwo dydaktyczno-wychowawcze - zakres i rodzaje pomocy (poradnictwo w zakresie badania dojrzałości szkolnej dzieci; niepowodzeń szkolnych, specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu) . Poradnictwo w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) – instytucjonalne i indywidualne formy pomocy dziecku i rodzinie. Poradnictwo w zakresie zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego - zakres i rodzaje pomocy. Poradnictwo w zakresie rozwoju uzdolnień i talentów – zakres pomocy dziecku i rodzinie. Projektowanie planów pracy z uczniami zdolnymi i utalentowanymi. Poradnictwo zawodowe (system przygotowania uczniów do wyboru zawodu i szkoły do niego prowadzącej, rola szkoły, nauczyciela, rodziny, środowiska lokalnego w tym procesie; formy i metody przygotowania uczniów do wyboru szkoły i zawodu, praktyka pomocy w poradnictwie zawodowym). Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana w przedszkolu, szkole i innych placówkach; zasady i organizacja udzielania pomocy, formy i metody pomocy stosowane w instytucjach. Tworzenie programów profilaktycznych i interwencyjnych. Współpraca nauczyciela – wychowawcy z rodzicami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, przedstawicielami opieki medycznej i służb socjalnych. Kompetencje poradnicze nauczyciela –wychowawcy (umiejętności poradnicze i sposoby ich nabywania).

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

1. Bałutowski D., Jak oglądać filmy z młodzieżą, Warszawa 2010

2. Bloomquist M.l., Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi, WUJ, Kraków 2011

3. Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii, Warszawa 2011

4. Barkley Russell A., ADHD. Podjąć wyzwanie, Poznań 2009

5. Bernau S., ADHD u dorosłych, Kraków 2007

6. Bobkowicz – Lewartowska L., Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków 2005

7. Całusińska M., Malinowski W., Trening umiejętności wychowawczych, GWP, Sopot 2012

8. Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków 2007

9. Corey G., Corey M., Grupy, Warszawa 2003

10. Corey G., Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii, Poznań 2005

11. Cotugno A.J., Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Warszawa 2010

12. Cybis N., Drop E., Rowinski t., Cieciuch J., Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych, Warszawa 2013

13. Cytowska, B. Winczura (red.) – „Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne” wydawnictwo Kraków 2006

14. Cytowska B., Winczura B., Stawarski A., Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Kraków 2008

15. Fijewski P., Jak rozwinąć skrzydła, WAB, Warszawa 2005

16. Forehand R., Long N., Jak wychowywać uparte dziecko, Warszawa 2010

17. Geldard K., Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi grup ryzyka, Warszawa 2010

18. Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańsk 2005

19. Geldard K., Geldard D., Rozmowa która pomaga, Gdańsk 2005

20. Gaś Z., Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji, Lublin 2000

21. Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014

22. Godwin Emmons P., McKendry Anderson L., Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, Warszawa 2007

23. Guziuk – Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011

24. Hayman Su., Wychowujemy nastolatka, Warszawa 2010

25. Janowski A., Poznawanie ucznia, Warszawa 2012

26. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna - podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

27. Jastrząb J. (red.), Edukacja terapeutyczna, Toruń 2002

28. Johnsn D.W., Podaj dłoń, Warszawa 1992

29. King G., Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk 2004

30. Kołakowski A., Pisula A., Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, Sopot 2014

31. Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A., Skotnicka M., Bryńska A. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańsk 2006

32. Kołakowski A.(red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, Sopot 2013

33. Kranowitz C.S., Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Zajecia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, Gdańsk 2012

34. Krasowicz-Kupis G.(red.), Diagnoza dysleksji, Gdańsk 2009

35. Kurzeja A., Dzieci ulicy. Profilaktyka zagrożeń, Kraków 2010

36. Lawrence D., Jak nauczyć uczniów szacunku do samych siebie, Warszawa 2008

37. Lepalczyk I. Badura J., (red.), Elementy diagnostyki pedagogicznej, Warszawa 1987

38. Lewinson J., Pomóż dziecku z dysgrafią, Warszawa 2006

39. McKenzie R. J, Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?, Sopot 2006

40. Mielcarek D.(red.) Mini-max o dysleksji czyli minimum tego, co na ten temat powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie mu pomóc.

41. Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, Warszawa 2009

42. Pauli S., Kisch A., Co się dzieje z mim dzieckiem? Zaburzenia rozwoju ruchowego i postrzegania, Warszawa 2004

43. Plummer Deborah M., Jak rozwinąć u dzieci poczucie własnej wartości, Warszawa 2010

44. Rockwell S., A co mi zrobisz? Od chaosu do współpracy w klasie, Warszawa 2008

45. Rogers B., Dyscyplina w szkole. Rzecz o wychowaniu, Warszawa 2011

46. Sałasiński M., Badziukiewicz B., Vademecum pedagoga szkolnego, Warszawa 2003

47. Sanders P., Sztuka prowadzenia poradnictwa przez telefon, Kraków 2004

48. Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004

49. Siemionow J., Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność, Warszawa 2011

50. Skorek E.M., Terapia pedagogiczna, Kraków 2007

51. Stallard P., Czujesz tak, jak myślisz, Poznań 2006

52. Suchańska A., Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

53. Wenta K. (red.), Diagnoza i ewaluacja w reformie edukacyjnej, 2002, Szczecin

Uwagi:

Metody kształcenia: metody aktywizujące,ćwiczenia z elementami warsztatu, analiza przypadków, praca w zespołach

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie referatu, prezentacji - 10

Inne formy - przygotowanie pracy semestralnej - 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Przygotowanie merytoryczne do ćwiczeń - zapoznanie się ze wskazaną literaturą, opracowanie materiałów potrzebnych do ćwiczeń.

Opracowanie wybranych aspektów poradnictwa specjalistycznego (wybór form w gestii studenta – referat, prezentacja)

Przygotowanie studium przypadku zawierającego opis planowanego postępowania diagnostycznego oraz założenia do indywidualnego planu edukacyjno – terapeutycznego.

Regulaminowa obecność i aktywność na zajęciach.

Pełny opis:

Diagnoza pedagogiczna – podstawy teoretyczne i praktyczne. Podstawowe elementy diagnozy. Proces diagnostyczny i jego uwarunkowania. Obszary diagnozy pedagogicznej(środowisko wychowawcze szkoły, rodzina, grupa rówieśnicza, społeczność lokalna). Wybrane techniki i narzędzia diagnostyczne. Mierzenie jakości pracy placówek opiekuńczo – wychowawczych. Etyczne aspekty diagnozy.

Przedmiot i terminologia poradnictwa pedagogicznego. Cele, zadania, funkcje, strategie i struktura poradnictwa, kryteria klasyfikacyjne poradnictwa. Udzielanie porady jako płaszczyzna komunikacji interpersonalnej. Podstawowe kierunki działalności poradnictwa psychologiczno-pedagogicznej. Zasady korzystania z pomocy poradniczej w świetle nowych uregulowań prawnych.

Przedmiot i zakres diagnostyki pedagogicznej, podstawowe pojęcia. Holistyczne ujęcie procesu diagnozowania. Model diagnozy rozwiniętej (Ziemski). Diagnozowania wybranych składników systemu wychowania: środowisko wychowawcze, potrzeby człowieka i stopień ich zaspokojenia. Przebieg i poziom rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego wychowanka. Rozwój moralny ucznia (Kohlberg); postawy, zainteresowania, wartości. Dojrzałość szkolna dzieci. Rozpoznawanie symptomów zagrożeń i trudności szkolnych uczniów. Diagnozowanie zaburzeń rozwoju. Funkcjonowanie placówki edukacyjnej jako środowiska wspierającego rozwój ucznia. Ocenianie jakości środowiska wychowawczego uczniów, w tym uczniów z SPE. Techniki diagnostyczne w kontekście pracy pedagoga i nauczyciela. Obserwacja jako metoda diagnozy pedagogicznej, wywiad, rozmowa ukierunkowana, analiza dokumentów osobistych, test jako metoda diagnozy pedagogicznej. Przedmiot i terminologia poradnictwa pedagogicznego. Cele, zadania, funkcje, strategie i struktura poradnictwa, kryteria klasyfikacyjne poradnictwa. Działalność opiniodawcza i orzecznicza poradni. Podstawy prawne i procedury postępowania. Zasady działania poradniczego i ich przestrzeganie w procesie udzielania pomocy. Podstawowe kierunki działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej (zasady korzystania z pomocy poradni w świetle nowych uregulowań prawnych). Procedury postępowania poradniczego – etapy, metody i techniki pracy Orzeczenia i opinie wydawane przez poradnię – zakres, rodzaje, czasookres obowiązywania. Udzielanie porady jako płaszczyzna komunikacji interpersonalnej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku i jego rodzinie. Podstawowe obszary poradnictwa pedagogicznego: edukacja szkolna i przedszkolna, praca kulturalno – oświatowa, działalność socjalno – wychowawcza, terapia pedagogiczna (edukacja i wsparcie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych). Poradnictwo opiekuńcze oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku i jego rodzinie. Poradnictwo dydaktyczno-wychowawcze - zakres i rodzaje pomocy (poradnictwo w zakresie badania dojrzałości szkolnej dzieci; niepowodzeń szkolnych, specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu) . Poradnictwo w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) – instytucjonalne i indywidualne formy pomocy dziecku i rodzinie. Poradnictwo w zakresie zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego - zakres i rodzaje pomocy. Poradnictwo w zakresie rozwoju uzdolnień i talentów – zakres pomocy dziecku i rodzinie. Projektowanie planów pracy z uczniami zdolnymi i utalentowanymi. Poradnictwo zawodowe (system przygotowania uczniów do wyboru zawodu i szkoły do niego prowadzącej, rola szkoły, nauczyciela, rodziny, środowiska lokalnego w tym procesie; formy i metody przygotowania uczniów do wyboru szkoły i zawodu, praktyka pomocy w poradnictwie zawodowym). Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana w przedszkolu, szkole i innych placówkach; zasady i organizacja udzielania pomocy, formy i metody pomocy stosowane w instytucjach. Tworzenie programów profilaktycznych i interwencyjnych. Współpraca nauczyciela – wychowawcy z rodzicami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, przedstawicielami opieki medycznej i służb socjalnych. Kompetencje poradnicze nauczyciela –wychowawcy (umiejętności poradnicze i sposoby ich nabywania).

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

1. Bałutowski D., Jak oglądać filmy z młodzieżą, Warszawa 2010

2. Bloomquist M.l., Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi, WUJ, Kraków 2011

3. Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii, Warszawa 2011

4. Barkley Russell A., ADHD. Podjąć wyzwanie, Poznań 2009

5. Bernau S., ADHD u dorosłych, Kraków 2007

6. Bobkowicz – Lewartowska L., Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków 2005

7. Całusińska M., Malinowski W., Trening umiejętności wychowawczych, GWP, Sopot 2012

8. Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków 2007

9. Corey G., Corey M., Grupy, Warszawa 2003

10. Corey G., Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii, Poznań 2005

11. Cotugno A.J., Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Warszawa 2010

12. Cybis N., Drop E., Rowinski t., Cieciuch J., Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych, Warszawa 2013

13. Cytowska, B. Winczura (red.) – „Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne” wydawnictwo Kraków 2006

14. Cytowska B., Winczura B., Stawarski A., Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Kraków 2008

15. Fijewski P., Jak rozwinąć skrzydła, WAB, Warszawa 2005

16. Forehand R., Long N., Jak wychowywać uparte dziecko, Warszawa 2010

17. Geldard K., Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi grup ryzyka, Warszawa 2010

18. Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańsk 2005

19. Geldard K., Geldard D., Rozmowa która pomaga, Gdańsk 2005

20. Gaś Z., Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji, Lublin 2000

21. Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014

22. Godwin Emmons P., McKendry Anderson L., Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, Warszawa 2007

23. Guziuk – Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011

24. Hayman Su., Wychowujemy nastolatka, Warszawa 2010

25. Janowski A., Poznawanie ucznia, Warszawa 2012

26. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna - podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

27. Jastrząb J. (red.), Edukacja terapeutyczna, Toruń 2002

28. Johnsn D.W., Podaj dłoń, Warszawa 1992

29. King G., Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk 2004

30. Kołakowski A., Pisula A., Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, Sopot 2014

31. Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A., Skotnicka M., Bryńska A. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańsk 2006

32. Kołakowski A.(red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, Sopot 2013

33. Kranowitz C.S., Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Zajecia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, Gdańsk 2012

34. Krasowicz-Kupis G.(red.), Diagnoza dysleksji, Gdańsk 2009

35. Kurzeja A., Dzieci ulicy. Profilaktyka zagrożeń, Kraków 2010

36. Lawrence D., Jak nauczyć uczniów szacunku do samych siebie, Warszawa 2008

37. Lepalczyk I. Badura J., (red.), Elementy diagnostyki pedagogicznej, Warszawa 1987

38. Lewinson J., Pomóż dziecku z dysgrafią, Warszawa 2006

39. McKenzie R. J, Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?, Sopot 2006

40. Mielcarek D.(red.) Mini-max o dysleksji czyli minimum tego, co na ten temat powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie mu pomóc.

41. Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, Warszawa 2009

42. Pauli S., Kisch A., Co się dzieje z mim dzieckiem? Zaburzenia rozwoju ruchowego i postrzegania, Warszawa 2004

43. Plummer Deborah M., Jak rozwinąć u dzieci poczucie własnej wartości, Warszawa 2010

44. Rockwell S., A co mi zrobisz? Od chaosu do współpracy w klasie, Warszawa 2008

45. Rogers B., Dyscyplina w szkole. Rzecz o wychowaniu, Warszawa 2011

46. Sałasiński M., Badziukiewicz B., Vademecum pedagoga szkolnego, Warszawa 2003

47. Sanders P., Sztuka prowadzenia poradnictwa przez telefon, Kraków 2004

48. Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004

49. Siemionow J., Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność, Warszawa 2011

50. Skorek E.M., Terapia pedagogiczna, Kraków 2007

51. Stallard P., Czujesz tak, jak myślisz, Poznań 2006

52. Suchańska A., Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

53. Wenta K. (red.), Diagnoza i ewaluacja w reformie edukacyjnej, 2002, Szczecin

Uwagi:

Metody kształcenia: metody aktywizujące,ćwiczenia z elementami warsztatu, analiza przypadków, praca w zespołach

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia - 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie referatu, prezentacji - 10

Inne formy - przygotowanie pracy semestralnej - 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Przygotowanie merytoryczne do ćwiczeń - zapoznanie się ze wskazaną literaturą, opracowanie materiałów potrzebnych do ćwiczeń.

Opracowanie wybranych aspektów poradnictwa specjalistycznego (wybór form w gestii studenta – referat, prezentacja)

Przygotowanie studium przypadku zawierającego opis planowanego postępowania diagnostycznego oraz założenia do indywidualnego planu edukacyjno – terapeutycznego.

Regulaminowa obecność i aktywność na zajęciach.

Pełny opis:

Diagnoza pedagogiczna – podstawy teoretyczne i praktyczne. Podstawowe elementy diagnozy. Proces diagnostyczny i jego uwarunkowania. Obszary diagnozy pedagogicznej(środowisko wychowawcze szkoły, rodzina, grupa rówieśnicza, społeczność lokalna). Wybrane techniki i narzędzia diagnostyczne. Mierzenie jakości pracy placówek opiekuńczo – wychowawczych. Etyczne aspekty diagnozy. Przedmiot i terminologia poradnictwa pedagogicznego. Cele, zadania, funkcje, strategie i struktura poradnictwa, kryteria klasyfikacyjne poradnictwa. Udzielanie porady jako płaszczyzna komunikacji interpersonalnej. Podstawowe kierunki działalności poradnictwa psychologiczno-pedagogicznej. Zasady korzystania z pomocy poradniczej w świetle nowych uregulowań prawnych.

Przedmiot i zakres diagnostyki pedagogicznej, podstawowe pojęcia. Holistyczne ujęcie procesu diagnozowania. Model diagnozy rozwiniętej (Ziemski). Diagnozowania wybranych składników systemu wychowania: środowisko wychowawcze, potrzeby człowieka i stopień ich zaspokojenia. Przebieg i poziom rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego wychowanka. Rozwój moralny ucznia (Kohlberg); postawy, zainteresowania, wartości. Dojrzałość szkolna dzieci. Rozpoznawanie symptomów zagrożeń i trudności szkolnych uczniów. Diagnozowanie zaburzeń rozwoju. Funkcjonowanie placówki edukacyjnej jako środowiska wspierającego rozwój ucznia. Ocenianie jakości środowiska wychowawczego uczniów, w tym uczniów z SPE. Techniki diagnostyczne w kontekście pracy pedagoga i nauczyciela. Obserwacja jako metoda diagnozy pedagogicznej, wywiad, rozmowa ukierunkowana, analiza dokumentów osobistych, test jako metoda diagnozy pedagogicznej. Przedmiot i terminologia poradnictwa pedagogicznego. Cele, zadania, funkcje, strategie i struktura poradnictwa, kryteria klasyfikacyjne poradnictwa. Działalność opiniodawcza i orzecznicza poradni. Podstawy prawne i procedury postępowania. Zasady działania poradniczego i ich przestrzeganie w procesie udzielania pomocy. Podstawowe kierunki działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej (zasady korzystania z pomocy poradni w świetle nowych uregulowań prawnych). Procedury postępowania poradniczego – etapy, metody i techniki pracy Orzeczenia i opinie wydawane przez poradnię – zakres, rodzaje, czasookres obowiązywania. Udzielanie porady jako płaszczyzna komunikacji interpersonalnej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku i jego rodzinie. Podstawowe obszary poradnictwa pedagogicznego: edukacja szkolna i przedszkolna, praca kulturalno – oświatowa, działalność socjalno – wychowawcza, terapia pedagogiczna (edukacja i wsparcie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych). Poradnictwo opiekuńcze oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku i jego rodzinie. Poradnictwo dydaktyczno-wychowawcze - zakres i rodzaje pomocy (poradnictwo w zakresie badania dojrzałości szkolnej dzieci; niepowodzeń szkolnych, specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu) . Poradnictwo w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) – instytucjonalne i indywidualne formy pomocy dziecku i rodzinie. Poradnictwo w zakresie zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego - zakres i rodzaje pomocy. Poradnictwo w zakresie rozwoju uzdolnień i talentów – zakres pomocy dziecku i rodzinie. Projektowanie planów pracy z uczniami zdolnymi i utalentowanymi. Poradnictwo zawodowe (system przygotowania uczniów do wyboru zawodu i szkoły do niego prowadzącej, rola szkoły, nauczyciela, rodziny, środowiska lokalnego w tym procesie; formy i metody przygotowania uczniów do wyboru szkoły i zawodu, praktyka pomocy w poradnictwie zawodowym). Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana w przedszkolu, szkole i innych placówkach; zasady i organizacja udzielania pomocy, formy i metody pomocy stosowane w instytucjach. Tworzenie programów profilaktycznych i interwencyjnych. Współpraca nauczyciela – wychowawcy z rodzicami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, przedstawicielami opieki medycznej i służb socjalnych. Kompetencje poradnicze nauczyciela –wychowawcy (umiejętności poradnicze i sposoby ich nabywania).

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

1. Bałutowski D., Jak oglądać filmy z młodzieżą, Warszawa 2010

2. Bloomquist M.l., Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi, WUJ, Kraków 2011

3. Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii, Warszawa 2011

4. Barkley Russell A., ADHD. Podjąć wyzwanie, Poznań 2009

5. Bernau S., ADHD u dorosłych, Kraków 2007

6. Bobkowicz – Lewartowska L., Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków 2005

7. Całusińska M., Malinowski W., Trening umiejętności wychowawczych, GWP, Sopot 2012

8. Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków 2007

9. Corey G., Corey M., Grupy, Warszawa 2003

10. Corey G., Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii, Poznań 2005

11. Cotugno A.J., Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Warszawa 2010

12. Cybis N., Drop E., Rowinski t., Cieciuch J., Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych, Warszawa 2013

13. Cytowska, B. Winczura (red.) – „Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne” wydawnictwo Kraków 2006

14. Cytowska B., Winczura B., Stawarski A., Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Kraków 2008

15. Fijewski P., Jak rozwinąć skrzydła, WAB, Warszawa 2005

16. Forehand R., Long N., Jak wychowywać uparte dziecko, Warszawa 2010

17. Geldard K., Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi grup ryzyka, Warszawa 2010

18. Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańsk 2005

19. Geldard K., Geldard D., Rozmowa która pomaga, Gdańsk 2005

20. Gaś Z., Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji, Lublin 2000

21. Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014

22. Godwin Emmons P., McKendry Anderson L., Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, Warszawa 2007

23. Guziuk – Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011

24. Hayman Su., Wychowujemy nastolatka, Warszawa 2010

25. Janowski A., Poznawanie ucznia, Warszawa 2012

26. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna - podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

27. Jastrząb J. (red.), Edukacja terapeutyczna, Toruń 2002

28. Johnsn D.W., Podaj dłoń, Warszawa 1992

29. King G., Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk 2004

30. Kołakowski A., Pisula A., Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, Sopot 2014

31. Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A., Skotnicka M., Bryńska A. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańsk 2006

32. Kołakowski A.(red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, Sopot 2013

33. Kranowitz C.S., Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Zajecia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, Gdańsk 2012

34. Krasowicz-Kupis G.(red.), Diagnoza dysleksji, Gdańsk 2009

35. Kurzeja A., Dzieci ulicy. Profilaktyka zagrożeń, Kraków 2010

36. Lawrence D., Jak nauczyć uczniów szacunku do samych siebie, Warszawa 2008

37. Lepalczyk I. Badura J., (red.), Elementy diagnostyki pedagogicznej, Warszawa 1987

38. Lewinson J., Pomóż dziecku z dysgrafią, Warszawa 2006

39. McKenzie R. J, Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?, Sopot 2006

40. Mielcarek D.(red.) Mini-max o dysleksji czyli minimum tego, co na ten temat powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie mu pomóc.

41. Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, Warszawa 2009

42. Pauli S., Kisch A., Co się dzieje z mim dzieckiem? Zaburzenia rozwoju ruchowego i postrzegania, Warszawa 2004

43. Plummer Deborah M., Jak rozwinąć u dzieci poczucie własnej wartości, Warszawa 2010

44. Rockwell S., A co mi zrobisz? Od chaosu do współpracy w klasie, Warszawa 2008

45. Rogers B., Dyscyplina w szkole. Rzecz o wychowaniu, Warszawa 2011

46. Sałasiński M., Badziukiewicz B., Vademecum pedagoga szkolnego, Warszawa 2003

47. Sanders P., Sztuka prowadzenia poradnictwa przez telefon, Kraków 2004

48. Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 200

49. Siemionow J., Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność, Warszawa 2011

50. Skorek E.M., Terapia pedagogiczna, Kraków 2007

51. Stallard P., Czujesz tak, jak myślisz, Poznań 2006

52. Suchańska A., Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

53. Wenta K. (red.), Diagnoza i ewaluacja w reformie edukacyjnej, 2002, Szczecin

Uwagi:

Metody kształcenia: metody aktywizujące,ćwiczenia z elementami warsztatu, analiza przypadków, praca w zespołach

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie referatu, prezentacji - 10

Inne formy - przygotowanie pracy semestralnej - 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Przygotowanie merytoryczne do ćwiczeń - zapoznanie się ze wskazaną literaturą, opracowanie materiałów potrzebnych do ćwiczeń.

Opracowanie wybranych aspektów poradnictwa specjalistycznego (wybór form w gestii studenta – referat, prezentacja)

Przygotowanie studium przypadku zawierającego opis planowanego postępowania diagnostycznego oraz założenia do indywidualnego planu edukacyjno – terapeutycznego.

Regulaminowa obecność i aktywność na zajęciach.

Pełny opis:

Diagnoza pedagogiczna – podstawy teoretyczne i praktyczne. Podstawowe elementy diagnozy. Proces diagnostyczny i jego uwarunkowania. Obszary diagnozy pedagogicznej(środowisko wychowawcze szkoły, rodzina, grupa rówieśnicza, społeczność lokalna). Wybrane techniki i narzędzia diagnostyczne. Mierzenie jakości pracy placówek opiekuńczo – wychowawczych. Etyczne aspekty diagnozy. Przedmiot i terminologia poradnictwa pedagogicznego. Cele, zadania, funkcje, strategie i struktura poradnictwa, kryteria klasyfikacyjne poradnictwa. Udzielanie porady jako płaszczyzna komunikacji interpersonalnej. Podstawowe kierunki działalności poradnictwa psychologiczno-pedagogicznej. Zasady korzystania z pomocy poradniczej w świetle nowych uregulowań prawnych.

Przedmiot i zakres diagnostyki pedagogicznej, podstawowe pojęcia. Holistyczne ujęcie procesu diagnozowania. Model diagnozy rozwiniętej (Ziemski). Diagnozowania wybranych składników systemu wychowania: środowisko wychowawcze, potrzeby człowieka i stopień ich zaspokojenia. Przebieg i poziom rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego wychowanka. Rozwój moralny ucznia (Kohlberg); postawy, zainteresowania, wartości. Dojrzałość szkolna dzieci. Rozpoznawanie symptomów zagrożeń i trudności szkolnych uczniów. Diagnozowanie zaburzeń rozwoju. Funkcjonowanie placówki edukacyjnej jako środowiska wspierającego rozwój ucznia. Ocenianie jakości środowiska wychowawczego uczniów, w tym uczniów z SPE. Techniki diagnostyczne w kontekście pracy pedagoga i nauczyciela. Obserwacja jako metoda diagnozy pedagogicznej, wywiad, rozmowa ukierunkowana, analiza dokumentów osobistych, test jako metoda diagnozy pedagogicznej. Przedmiot i terminologia poradnictwa pedagogicznego. Cele, zadania, funkcje, strategie i struktura poradnictwa, kryteria klasyfikacyjne poradnictwa. Działalność opiniodawcza i orzecznicza poradni. Podstawy prawne i procedury postępowania. Zasady działania poradniczego i ich przestrzeganie w procesie udzielania pomocy. Podstawowe kierunki działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej (zasady korzystania z pomocy poradni w świetle nowych uregulowań prawnych). Procedury postępowania poradniczego – etapy, metody i techniki pracy Orzeczenia i opinie wydawane przez poradnię – zakres, rodzaje, czasookres obowiązywania. Udzielanie porady jako płaszczyzna komunikacji interpersonalnej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku i jego rodzinie. Podstawowe obszary poradnictwa pedagogicznego: edukacja szkolna i przedszkolna, praca kulturalno – oświatowa, działalność socjalno – wychowawcza, terapia pedagogiczna (edukacja i wsparcie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych). Poradnictwo opiekuńcze oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku i jego rodzinie. Poradnictwo dydaktyczno-wychowawcze - zakres i rodzaje pomocy (poradnictwo w zakresie badania dojrzałości szkolnej dzieci; niepowodzeń szkolnych, specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu) . Poradnictwo w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) – instytucjonalne i indywidualne formy pomocy dziecku i rodzinie. Poradnictwo w zakresie zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego - zakres i rodzaje pomocy. Poradnictwo w zakresie rozwoju uzdolnień i talentów – zakres pomocy dziecku i rodzinie. Projektowanie planów pracy z uczniami zdolnymi i utalentowanymi. Poradnictwo zawodowe (system przygotowania uczniów do wyboru zawodu i szkoły do niego prowadzącej, rola szkoły, nauczyciela, rodziny, środowiska lokalnego w tym procesie; formy i metody przygotowania uczniów do wyboru szkoły i zawodu, praktyka pomocy w poradnictwie zawodowym). Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana w przedszkolu, szkole i innych placówkach; zasady i organizacja udzielania pomocy, formy i metody pomocy stosowane w instytucjach. Tworzenie programów profilaktycznych i interwencyjnych. Współpraca nauczyciela – wychowawcy z rodzicami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, przedstawicielami opieki medycznej i służb socjalnych. Kompetencje poradnicze nauczyciela –wychowawcy (umiejętności poradnicze i sposoby ich nabywania)

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

1. Bałutowski D., Jak oglądać filmy z młodzieżą, Warszawa 2010

2. Bloomquist M.l., Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi, WUJ, Kraków 2011

3. Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii, Warszawa 2011

4. Barkley Russell A., ADHD. Podjąć wyzwanie, Poznań 2009

5. Bernau S., ADHD u dorosłych, Kraków 2007

6. Bobkowicz – Lewartowska L., Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków 2005

7. Całusińska M., Malinowski W., Trening umiejętności wychowawczych, GWP, Sopot 2012

8. Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków 2007

9. Corey G., Corey M., Grupy, Warszawa 2003

10. Corey G., Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii, Poznań 2005

11. Cotugno A.J., Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Warszawa 2010

12. Cybis N., Drop E., Rowinski t., Cieciuch J., Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych, Warszawa 2013

13. Cytowska, B. Winczura (red.) – „Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne” wydawnictwo Kraków 2006

14. Cytowska B., Winczura B., Stawarski A., Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Kraków 2008

15. Fijewski P., Jak rozwinąć skrzydła, WAB, Warszawa 2005

16. Forehand R., Long N., Jak wychowywać uparte dziecko, Warszawa 2010

17. Geldard K., Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi grup ryzyka, Warszawa 2010

18. Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańsk 2005

19. Geldard K., Geldard D., Rozmowa która pomaga, Gdańsk 2005

20. Gaś Z., Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji, Lublin 2000

21. Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014

22. Godwin Emmons P., McKendry Anderson L., Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, Warszawa 2007

23. Guziuk – Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011

24. Hayman Su., Wychowujemy nastolatka, Warszawa 2010

25. Janowski A., Poznawanie ucznia, Warszawa 2012

26. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna - podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

27. Jastrząb J. (red.), Edukacja terapeutyczna, Toruń 2002

28. Johnsn D.W., Podaj dłoń, Warszawa 1992

29. King G., Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk 2004

30. Kołakowski A., Pisula A., Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, Sopot 2014

31. Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A., Skotnicka M., Bryńska A. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańsk 2006

32. Kołakowski A.(red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, Sopot 2013

33. Kranowitz C.S., Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Zajecia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, Gdańsk 2012

34. Krasowicz-Kupis G.(red.), Diagnoza dysleksji, Gdańsk 2009

35. Kurzeja A., Dzieci ulicy. Profilaktyka zagrożeń, Kraków 2010

36. Lawrence D., Jak nauczyć uczniów szacunku do samych siebie, Warszawa 2008

37. Lepalczyk I. Badura J., (red.), Elementy diagnostyki pedagogicznej, Warszawa 1987

38. Lewinson J., Pomóż dziecku z dysgrafią, Warszawa 2006

39. McKenzie R. J, Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?, Sopot 2006

40. Mielcarek D.(red.) Mini-max o dysleksji czyli minimum tego, co na ten temat powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie mu pomóc.

41. Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, Warszawa 2009

42. Pauli S., Kisch A., Co się dzieje z mim dzieckiem? Zaburzenia rozwoju ruchowego i postrzegania, Warszawa 2004

43. Plummer Deborah M., Jak rozwinąć u dzieci poczucie własnej wartości, Warszawa 2010

44. Rockwell S., A co mi zrobisz? Od chaosu do współpracy w klasie, Warszawa 2008

45. Rogers B., Dyscyplina w szkole. Rzecz o wychowaniu, Warszawa 2011

46. Sałasiński M., Badziukiewicz B., Vademecum pedagoga szkolnego, Warszawa 2003

47. Sanders P., Sztuka prowadzenia poradnictwa przez telefon, Kraków 2004

48. Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 200

49. Siemionow J., Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność, Warszawa 2011

50. Skorek E.M., Terapia pedagogiczna, Kraków 2007

51. Stallard P., Czujesz tak, jak myślisz, Poznań 2006

52. Suchańska A., Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

53. Wenta K. (red.), Diagnoza i ewaluacja w reformie edukacyjnej, 2002, Szczecin

Uwagi:

Metody kształcenia: metody aktywizujące,ćwiczenia z elementami warsztatu, analiza przypadków, praca w zespołach

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia - 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie referatu, prezentacji - 10

Inne formy - przygotowanie pracy semestralnej - 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

1. kolokwium pisemne

2. aktywny udział w zajęciach

3. frekwencja

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zajęć

2. Zadania pedagoga i psychologa szkolnego.

3. Teoretyczne modele zaburzeń wieku dziecięcego. Specyficzne problemy związane z zaburzeniami okresu dzieciństwa i dorastania

4. Diagnoza i wsparcie dziecka z zaburzeniami zachowania

5. Diagnoza i wsparcie dziecka z ADHD

6. Diagnoza i wsparcie dziecka z zaburzeniami lękowymi

7. Diagnoza i wsparcie dziecka z depresją

8. Diagnoza i wsparcie dziecka z zaburzeniami odżywiania

9. Diagnoza i wsparcie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

10. Diagnoza i wsparcie dziecka z autyzmem

11. Diagnoza i wsparcie dziecka z tikami; z zaburzeniami wydalania

12. Diagnoza i wsparcie dziecka wykorzystywanego seksualnie; z FAS; z zaburzeniami więzi

13. Szkolne i pozaszkolne oddziaływania. Współpraca ze społecznością lokalną

14. Poradnictwo szkolne. Współpraca z rodzicami

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Kendall, P.C. (2016). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Jerzak, M. (red.) (2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. Warszawa: PWN

Skałbania, B. (2009). Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Kraków: Impuls

Literatura uzupełniająca

Jędrzejczak, M. (2015) Potrzebna współpraca z rodzicami. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5, 21-24.

Teodorczyk, M. (2015). Dyskryminacja w szkole – omówienie raportu z badań. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 7, 27-32.

Jakubowska, I. (2013). Profilaktyka szkolna a palenie papierosów przez gimnazjalistów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 4, 38-44.

Konieczna, A. (2015). Reakcje uczniów – świadków przemocy wobec nieakceptowanych kolegów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 4, 41-48.

Smykaj, J. (2013). Jak rozpoznać ADHD u dziecka? Edukacja i Dialog, 11/12, 58-61.

Kunert, J. (2016). Nowe podejście w wychowaniu dzieci z ADHD? Szkoła Specjalna, 3, 210-215.

Malec, M. (2013). Poczucie lęku u młodzieży gimnazjalnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 9, 48-56.

Dąbkowska-Mika, A., Dąbkowska, M. (2014). Czynniki ryzyka zaburzeń lękowych u dzieci. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2, 127-129.

Kuśpit, M. (2016). Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży. Remedium, 11, 1-5.

Mielnik, J. (2013). Etiologia depresji u dzieci i młodzieży. Remedium, 11, 22-23.

Michalska, A., Szejko, N., Jakubczyk, A., Wojnar, M. (2016). Niespecyficzne zaburzenia odżywiania się – subiektywny przegląd. Psychiatria Polska, 50, 497-507.

Hoffmann, B. (2016). Fenomen ruchu PRO ANA. Styl życia czy choroba? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2, 28-32.

Łaba-Hornecka, A. (2017). Zachowania społeczne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 3, 20-33.

Fusińska, A. (2011). Wyuczona bezradność intelektualna oraz umiejscowienie poczucia kontroli nad ocenami szkolnymi u młodzieży gimnazjalnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Szkoła Specjalna, 4, 283-295.

Błeszyński, J. (2009). Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja). Szkoła Specjalna, 1, 18-24.

Bray, R. (2014). Olek – uczeń z autyzmem w szkole integracyjnej. Autyzm, 14, 29-32.

Janik, P. (2014). Tiki psychogenne: charakterystyka kliniczna i częstość występowania. Psychiatria Polska, 48, 835-845.

Firkowska-Mankiewicz, A. (2010). Dzieci z FAS/FASD – diagnostyka, trudności rozwojowe, wspieranie. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2, 31-58.

Skwarczek, B. (2014). Potencjał edukacyjny dziecka z Płodowym Zespołem Alkoholowym. Remedium, 5, 18-19.

Płusa, S. (2017). Media w edukacji i wychowaniu. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5, 37-45.

Michniuk, A. (2016). Wsparcie społeczne nastolatków w rodzinach pełnych i niepełnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1, 41-47.

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda podająca, dyskusja, praca z książką, prezentacja, metoda problemowa

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 30

przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

przygotowanie się do zaliczenia - 10

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

1. kolokwium pisemne

2. aktywny udział w zajęciach

3. frekwencja

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zajęć. Zadania pedagoga i psychologa szkolnego. Teoretyczne modele zaburzeń wieku dziecięcego. Specyficzne problemy związane z zaburzeniami okresu dzieciństwa i dorastania.

2. Diagnoza i wsparcie dziecka z zaburzeniami zachowania; z ADHD; z zaburzeniami lękowymi; z depresją

3. Diagnoza i wsparcie dziecka z zaburzeniami odżywiania; z niepełnosprawnością intelektualną; z autyzmem; z tikami; z zaburzeniami wydalania

4. Diagnoza i wsparcie dziecka wykorzystywanego seksualnie; z FAS; z zaburzeniami więzi. Szkolne i pozaszkolne oddziaływania. Współpraca ze społecznością lokalną. Poradnictwo szkolne. Współpraca z rodzicami. Podsumowanie zajęć

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Kendall, P.C. (2016). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Jerzak, M. (red.) (2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. Warszawa: PWN

Skałbania, B. (2009). Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Kraków: Impuls

Literatura uzupełniająca

Jędrzejczak, M. (2015) Potrzebna współpraca z rodzicami. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5, 21-24.

Teodorczyk, M. (2015). Dyskryminacja w szkole – omówienie raportu z badań. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 7, 27-32.

Jakubowska, I. (2013). Profilaktyka szkolna a palenie papierosów przez gimnazjalistów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 4, 38-44.

Konieczna, A. (2015). Reakcje uczniów – świadków przemocy wobec nieakceptowanych kolegów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 4, 41-48.

Smykaj, J. (2013). Jak rozpoznać ADHD u dziecka? Edukacja i Dialog, 11/12, 58-61.

Kunert, J. (2016). Nowe podejście w wychowaniu dzieci z ADHD? Szkoła Specjalna, 3, 210-215.

Malec, M. (2013). Poczucie lęku u młodzieży gimnazjalnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 9, 48-56.

Dąbkowska-Mika, A., Dąbkowska, M. (2014). Czynniki ryzyka zaburzeń lękowych u dzieci. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2, 127-129.

Kuśpit, M. (2016). Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży. Remedium, 11, 1-5.

Mielnik, J. (2013). Etiologia depresji u dzieci i młodzieży. Remedium, 11, 22-23.

Michalska, A., Szejko, N., Jakubczyk, A., Wojnar, M. (2016). Niespecyficzne zaburzenia odżywiania się – subiektywny przegląd. Psychiatria Polska, 50, 497-507.

Hoffmann, B. (2016). Fenomen ruchu PRO ANA. Styl życia czy choroba? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2, 28-32.

Łaba-Hornecka, A. (2017). Zachowania społeczne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 3, 20-33.

Fusińska, A. (2011). Wyuczona bezradność intelektualna oraz umiejscowienie poczucia kontroli nad ocenami szkolnymi u młodzieży gimnazjalnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Szkoła Specjalna, 4, 283-295.

Błeszyński, J. (2009). Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja). Szkoła Specjalna, 1, 18-24.

Bray, R. (2014). Olek – uczeń z autyzmem w szkole integracyjnej. Autyzm, 14, 29-32.

Janik, P. (2014). Tiki psychogenne: charakterystyka kliniczna i częstość występowania. Psychiatria Polska, 48, 835-845.

Firkowska-Mankiewicz, A. (2010). Dzieci z FAS/FASD – diagnostyka, trudności rozwojowe, wspieranie. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2, 31-58.

Skwarczek, B. (2014). Potencjał edukacyjny dziecka z Płodowym Zespołem Alkoholowym. Remedium, 5, 18-19.

Płusa, S. (2017). Media w edukacji i wychowaniu. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5, 37-45.

Michniuk, A. (2016). Wsparcie społeczne nastolatków w rodzinach pełnych i niepełnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1, 41-47.

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda podająca, dyskusja, praca z książką, prezentacja, metoda problemowa

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 12

przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

przygotowanie się do zaliczenia - 20

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

1. kolokwium pisemne

2. frekwencja

3. prezentacja studentów nt. wybranej placówki/instytucji świadczącej usługi z zakresu poradnictwa wychowawczego oraz diagnostyki

Pełny opis:

Treści:

Diagnoza a diagnostyka psychopedagogiczna

Diagnoza pozytywna i negatywna

Metody stosowane w diagnostyce psychopedagogicznej

Techniki podtrzymywania kontaktu diagnostycznego

Diagnoza w pracy kuratora sądowego

Diagnoza w placówce resocjalizacyjnej

Diagnoza dokonywana przez biegłych sądowych

Rola i zadania Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów

Standardy opiniowania w OZSS

Instytucje świadczące usługi z zakresu diagnostyki i poradnictwa wychowawczego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bajkowski T. Diagnoza psychopedagogiczna w warunkach między- i wielokulturowości w: Bajkowski, Sawicki, Namiotko (2014) Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak

Czerederecka A. (2016) Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Kraków: Instytut Ekspertyz Sądowych

Skałbania, B. (2009). Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Kraków: Impuls

Wysocka E. (2009) Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Wysocka E. (2016) Diagnoza pozytywna w działalności pedagoga resocjalizacyjnego. Lubelski Rocznik Pedagogiczny

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.

Literatura uzupełniająca:

Jerzak, M. (red.) (2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. Warszawa: PWN

Jędrzejczak, M. (2015) Potrzebna współpraca z rodzicami. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5, 21-24.

Teodorczyk, M. (2015). Dyskryminacja w szkole – omówienie raportu z badań. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 7, 27-32.

Jakubowska, I. (2013). Profilaktyka szkolna a palenie papierosów przez gimnazjalistów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 4, 38-44.

Kendall, P.C. (2016). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Konieczna, A. (2015). Reakcje uczniów – świadków przemocy wobec nieakceptowanych kolegów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 4, 41-48.

Smykaj, J. (2013). Jak rozpoznać ADHD u dziecka? Edukacja i Dialog, 11/12, 58-61.

Kunert, J. (2016). Nowe podejście w wychowaniu dzieci z ADHD? Szkoła Specjalna, 3, 210-215.

Malec, M. (2013). Poczucie lęku u młodzieży gimnazjalnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 9, 48-56.

Dąbkowska-Mika, A., Dąbkowska, M. (2014). Czynniki ryzyka zaburzeń lękowych u dzieci. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2, 127-129.

Kuśpit, M. (2016). Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży. Remedium, 11, 1-5.

Mielnik, J. (2013). Etiologia depresji u dzieci i młodzieży. Remedium, 11, 22-23.

Michalska, A., Szejko, N., Jakubczyk, A., Wojnar, M. (2016). Niespecyficzne zaburzenia odżywiania się – subiektywny przegląd. Psychiatria Polska, 50, 497-507.

Hoffmann, B. (2016). Fenomen ruchu PRO ANA. Styl życia czy choroba? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2, 28-32.

Łaba-Hornecka, A. (2017). Zachowania społeczne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 3, 20-33.

Fusińska, A. (2011). Wyuczona bezradność intelektualna oraz umiejscowienie poczucia kontroli nad ocenami szkolnymi u młodzieży gimnazjalnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Szkoła Specjalna, 4, 283-295.

Błeszyński, J. (2009). Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja). Szkoła Specjalna, 1, 18-24.

Bray, R. (2014). Olek – uczeń z autyzmem w szkole integracyjnej. Autyzm, 14, 29-32.

Janik, P. (2014). Tiki psychogenne: charakterystyka kliniczna i częstość występowania. Psychiatria Polska, 48, 835-845.

Firkowska-Mankiewicz, A. (2010). Dzieci z FAS/FASD – diagnostyka, trudności rozwojowe, wspieranie. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2, 31-58.

Skwarczek, B. (2014). Potencjał edukacyjny dziecka z Płodowym Zespołem Alkoholowym. Remedium, 5, 18-19.

Płusa, S. (2017). Media w edukacji i wychowaniu. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5, 37-45.

Michniuk, A. (2016). Wsparcie społeczne nastolatków w rodzinach pełnych i niepełnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1, 41-47.

Literatura uzupełniająca:

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda podająca, dyskusja, praca z książką, prezentacja, metoda problemowa, analiza materiałów diagnostycznych

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 12

przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

przygotowanie się do zaliczenia - 20

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Piotr Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

1. kolokwium pisemne

2. przygotowanie prezentacji (pogadanki wychowawczej) na wskazany temat

3. frekwencja

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zajęć

2. Zadania pedagoga i psychologa szkolnego.

3. Diagnoza relacji rówieśniczych. Poradnictwo w sytuacji agresji i przemocy rówieśniczej.

4-6. Diagnoza i poradnictwo w przypadku uzależnień młodzieży.

7. Diagnoza sytuacji rodzinnej. Poradnictwo w sytuacji rozwodu rodziców, rodzicielstwa na odległość.

8. Diagnoza ADHD i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Poradnictwo z tym związane.

9. Stres w życiu nastolatków – diagnoza i wsparcie.

10. Diagnoza i wsparcie dziecka z zaburzeniami lękowymi. Diagnoza i poradnictwo związane z depresją i próbami samobójczymi u młodzieży.

11. Jak rozmawiać o seksualności – poradnictwo wychowawcze.

12. Odmienność kulturowa/ religijna/ narodowościowa – warsztat pedagogiczny

13. Praca z uczeniem ze szczególnymi potrzebami (w tym: wybitnie zdolnym) – diagnoza i poradnictwo wychowawcze

14. Trening Umiejętności Społecznych - warsztat

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Kendall, P.C. (2016). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Jerzak, M. (red.) (2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. Warszawa: PWN

Skałbania, B. (2009). Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Kraków: Impuls

Literatura uzupełniająca

Sokołowska, E. (2007). Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem? Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

Mazur, A. i Szczurkowska, J. (2013). Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Lewandowska-Kidoń, T. (2016). Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda podająca, dyskusja, praca z książką, prezentacja, metoda problemowa

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 30

przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

przygotowanie się do zaliczenia - 10

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Zdziechowska-Dzierzgwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

1. kolokwium pisemne

2. aktywny udział w zajęciach

3. frekwencja

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zajęć. Zadania pedagoga i psychologa szkolnego. Teoretyczne modele zaburzeń wieku dziecięcego. Specyficzne problemy związane z zaburzeniami okresu dzieciństwa i dorastania.

2. Diagnoza i wsparcie dziecka z zaburzeniami zachowania; z ADHD; z zaburzeniami lękowymi; z depresją

3. Diagnoza i wsparcie dziecka z zaburzeniami odżywiania; z niepełnosprawnością intelektualną; z autyzmem; z tikami; z zaburzeniami wydalania

4. Diagnoza i wsparcie dziecka wykorzystywanego seksualnie; z FAS; z zaburzeniami więzi. Szkolne i pozaszkolne oddziaływania. Współpraca ze społecznością lokalną. Poradnictwo szkolne. Współpraca z rodzicami. Podsumowanie zajęć

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Kendall, P.C. (2016). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Jerzak, M. (red.) (2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. Warszawa: PWN

Skałbania, B. (2009). Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Kraków: Impuls

Literatura uzupełniająca

Jędrzejczak, M. (2015) Potrzebna współpraca z rodzicami. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5, 21-24.

Teodorczyk, M. (2015). Dyskryminacja w szkole – omówienie raportu z badań. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 7, 27-32.

Jakubowska, I. (2013). Profilaktyka szkolna a palenie papierosów przez gimnazjalistów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 4, 38-44.

Konieczna, A. (2015). Reakcje uczniów – świadków przemocy wobec nieakceptowanych kolegów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 4, 41-48.

Smykaj, J. (2013). Jak rozpoznać ADHD u dziecka? Edukacja i Dialog, 11/12, 58-61.

Kunert, J. (2016). Nowe podejście w wychowaniu dzieci z ADHD? Szkoła Specjalna, 3, 210-215.

Malec, M. (2013). Poczucie lęku u młodzieży gimnazjalnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 9, 48-56.

Dąbkowska-Mika, A., Dąbkowska, M. (2014). Czynniki ryzyka zaburzeń lękowych u dzieci. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2, 127-129.

Kuśpit, M. (2016). Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży. Remedium, 11, 1-5.

Mielnik, J. (2013). Etiologia depresji u dzieci i młodzieży. Remedium, 11, 22-23.

Michalska, A., Szejko, N., Jakubczyk, A., Wojnar, M. (2016). Niespecyficzne zaburzenia odżywiania się – subiektywny przegląd. Psychiatria Polska, 50, 497-507.

Hoffmann, B. (2016). Fenomen ruchu PRO ANA. Styl życia czy choroba? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2, 28-32.

Łaba-Hornecka, A. (2017). Zachowania społeczne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 3, 20-33.

Fusińska, A. (2011). Wyuczona bezradność intelektualna oraz umiejscowienie poczucia kontroli nad ocenami szkolnymi u młodzieży gimnazjalnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Szkoła Specjalna, 4, 283-295.

Błeszyński, J. (2009). Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja). Szkoła Specjalna, 1, 18-24.

Bray, R. (2014). Olek – uczeń z autyzmem w szkole integracyjnej. Autyzm, 14, 29-32.

Janik, P. (2014). Tiki psychogenne: charakterystyka kliniczna i częstość występowania. Psychiatria Polska, 48, 835-845.

Firkowska-Mankiewicz, A. (2010). Dzieci z FAS/FASD – diagnostyka, trudności rozwojowe, wspieranie. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2, 31-58.

Skwarczek, B. (2014). Potencjał edukacyjny dziecka z Płodowym Zespołem Alkoholowym. Remedium, 5, 18-19.

Płusa, S. (2017). Media w edukacji i wychowaniu. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5, 37-45.

Michniuk, A. (2016). Wsparcie społeczne nastolatków w rodzinach pełnych i niepełnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1, 41-47.

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda podająca, dyskusja, praca z książką, prezentacja, metoda problemowa

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 12

przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

przygotowanie się do zaliczenia - 20

Liczba punktów ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.