Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia różnic indywidualnych PY-5F-PRI
Ćwiczenia (CW) Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

J. Strelau (2002)Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Hornowska, E. (2007). Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (str. 21-29, 116-126, 133-163, 193-232).

Fronczyk, K. (red.). Psychometria – podstawowe zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Stemplewska – Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Podręczniki do omawianych narzędzi

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka potrafi umiejscowić psychologię różnic indywidualnych wśród subdyscyplin psychologii, w szczególności rozumie związki między psychologią różnic indywidualnych i psychometrią.

Potrafi scharakteryzować pojęcia temperamentu, osobowości i inteligencji oraz ich strukturę, zna główne teorie temperamentu, osobowości i inteligencji.

Zna przykładowe narzędzia standardowe wykorzystywane do diagnozy intelektu i osobowości, zarówno u dzieci jak i u dorosłych.

Umiejętności

Student/-ka potrafi posłużyć się wiedzą o parametrach psychometrycznych testów psychologicznych do oceny jakości konkretnego narzędzia standardowego.

Potrafi przeprowadzić badanie osobowości i inteligencji z wykorzystaniem standardowego testu psychologicznego.

Umie właściwie zinterpretować wyniki uzyskane w teście – zarówno w aspekcie ilościowym jak i jakościowym.

Potrafi zaprezentować wyniki uzyskane w diagnozie indywidualnej z wykorzystaniem standardowych narzędzi w formie syntetycznego, pisemnego raportu.

Potrafi we właściwy sposób, po uzyskaniu świadomej zgody, zawrzeć kontrakt z pełnoletnią osobą badaną.

Kompetencje społeczne

Zna i stosuje w praktyce zasady etyczne wymagane w diagnozie.

Umie udzielić osobie badanej informacji zwrotnej o uzyskanych wynikach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- zaliczenie dwóch prac pisemnych przygotowanych na podstawie diagnozy przy użyciu narzędzi NEO-FFI i APIS-Z (ustalone terminy złożenia poszczególnych prac są ostateczne, prace złożone po terminie nie będą oceniane)

- aktywność na zajęciach

- obecność na zajęciach - dopuszczalne są 2 usprawiedliwione nieobecności, większa ich liczba powoduje, że student nie może zaliczyć ćwiczeń.

Zakres tematów:

- Wprowadzenie. Ogólne zasady diagnozy różnic indywidualnych. Wymagania stawiane testom. Zasady zawierania kontraktu diagnostycznego.

- Kwestie etyczne związane z diagnozą testową.

- Zasady diagnozy psychologicznej. Zagadnienia etyczne.

- Koncepcja Pawłowa - kwestionariusz PTS.

- Regulacyjna teoria temperamentu J. Strelaua - kwestionariusz FCZ-KT(R)

- Koncepcje temperamentu skoncentrowane na dzieciach Thomasa i Ches oraz

Bussa i Plomina - kwestionariusz EAS-D.

- Koncepcja trzech super-czynników Eysencka - kwestionariusze EPQ-R i EPQ-R(S)

- Model pięciu czynników osobowości - kwestionariusz NEO-FFI.

- Wielowymiarowy pomiar inteligencji - bateria testów APIS.

- Test Matryc Ravena w wersji standardowej.

- Skale inteligencji Davida Wechslera - procedura i przedmiot pomiaru przy użyciu

poszczególnych skal WAIS-R(PL).

- Diagnoza inteligencji emocjonalnej - kwestionariusz INTE.

- Style poznawcze i style radzenia sobie ze stresem - kwestionariusz CISS.

- Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

autodiagnoza, studium przypadku, analiza tekstów naukowych, metoda ćwiczebna, praca z podręcznikami testowymi i kluczami, dyskusja w grupie, mini wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, (sala nieznana)
Katarzyna Knopp 29/ szczegóły
2 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, (sala nieznana)
Katarzyna Knopp 27/ szczegóły
3 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40, (sala nieznana)
Katarzyna Knopp 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)