Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka w pedagogice specjalnej PC-5F-DPS
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 27
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu stron podawane będą na poszczególnych ćwiczeniach.

- Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

- Niemierko, B. (2009). Diagnostyka edukacyjna, podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

- Oster, G. D., Golud, P. (2003). Rysunek w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Wysocka, E. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

- Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia, podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

- Wybrane rozporządzenia MEN oraz MPiPS

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się osiągnięte na ćwiczeniach weryfikowane będą przez analizę wymaganych opracowań, a także obserwacje studenta w czasie wykonywania zadań (ocena zaangażowania, systematyczności i terminowości oddawania prac, poprawności wykonania – diagnoza mocnych i słabych stron studenta, jako przyszłego pedagoga).

Zakres tematów:

Zakres tematów ćwiczeń (o kolejności treści decyduje osoba prowadząca ćwiczenia)

1. Autodiagnoza stylu uczenia się na podstawie podanych testów

2. Kontakt diagnostyczny

3. Orzeczenia i opinie wydawane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

4. Analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

5-8. Metody diagnostyczne w ocenie specyfiki zaburzeń rozwoju – planowanie narzędzi diagnozy pedagogicznej

Część I: Operacjonalizacja celów kształcenia

Część II: Konstruowanie ankiety

Część III: Wykorzystanie taksonomii celów kształcenia i wychowania w diagnozie pedagogicznej

Część IV: Konstruowanie arkusza obserwacji

9. Strategie poznawcze w diagnozie pedagogicznej

10. Procedury badań diagnostycznych – podejście zewnętrzne i wewnętrzne, różnice w podejściu ilościowym i jakościowym

11. Wybrane modele diagnozowania w pedagogice

- Model diagnozy Stefana Ziemskiego

- Model diagnozy rozwojowej Ireny Obuchowskiej

- Model diagnozy w procesie oddziaływań wychowawczych Andrzeja Janowskiego

12. Wybrane techniki projekcyjne w diagnozie pedagogicznej

Test „Narysuj osobę” , test „Narysuj osobę w deszczu”, test „Narysuj rodzinę”

13. Diagnostyka pedagogiczna w pracy różnych instytucji na podstawie prawa oświatowego

14. Ewaluacja procesu edukacyjno-terapeutycznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

15. Normy moralne diagnostyki pedagogicznej

Ewaluacja ćwiczeń z Diagnostyki w pedagogice specjalnej metodą „Róża wiatrów”

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: metody podające (oparte na słowie - instruktaż do ćwiczeń, praca z książką, aktem prawnym), problemowe (forum, zadania otwarte) eksponujące (zadania kształtujące system wartości), praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, sala 1107/1108
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, sala 1104/1105
Jasmin Wudarska 23/ szczegóły
2 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, sala 1107/1108
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, sala 1204
Jasmin Wudarska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)