Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patologie społeczne 10-2S-PAS2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Pospiszyl I., Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008

Podgórecki A. /red./, Zagadnienia patologii społecznej PWN, Warszawa 1976

Szymanowski T., Patologia Społeczna. Wybrane problemy Wyd. WSPS Warszawa 1991

Pospiszyl I. , Wybrane problemy patologii społecznej, skrypt dla studentów, Warszawa 2000

Cekiera Cz., Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Tow. Naukowe KUL, Lublin 1999

Literatura uzupełniająca:

Gabrysiak J. /red./, Narkotyki ich rodzaje, działanie, skutki nadużywania. Warszawa 2000

Hołyst B., Samobójstwo, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa-Łódź 1995

Hołyst B., Samobójstwo jako problem kryminologoczny w: Hołyst B., Kryminologia, wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 2009

Jarosz M., Samobójstwa. PWN, Warszawa 1997

Ringel E., Gdy życie traci sens. Rozważania o samobójstwie. Wyd. Glob 1987

Griffiths M., Gry i hazard, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004

Urban B. /red./, Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001

Cierpiałkowska L., Alkoholizm: przyczyny, leczenie, profilaktyka. Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2001

Geberle A. /red./, Przestępczość i zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży. Zakamycze, Kraków 2001

Margasiński A., Zajęcka B., /red./, Psychopatologia i psychoprofilaktyka: przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania, Impuls, Kraków 2000

Siemaszko A., Kogo biją, komu kradną: przestępczość nie rejestrowana w Polsce i na świecie. Oficyna Naukowa, Warszawa 2001

Sołtysiak T., Sudar-Malukiewicz J., Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Wydaw. Akademii Bydgoskiej im.Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003

Kurzępa J., Młodzież pogranicza... świnki, czyli o prostytucji nieletnich Impuls, Kraków 2001

Korpetta E., /red./, Narkotyki w Polsce mity i rzeczywistość, Warszawa 2000

Denis R., Narkotyki, Katowice 1999

Rogala-Obłękowska J., Młodzi i narkotyki. Rodzinne czynniki ryzyka nałogu, Wyd. UW, Warszawa 1999

Pstrąg D., Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień, WSP, Rzeszów 2000

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W02 Ma poszerzoną i usystematyzowaną terminologię z zakresu patologii społecznej Zna uporządkowaną, rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu źródeł i teoretycznych podstaw patologii społecznej

PC2_KS_W04 Ma pogłębiona i poszerzona wiedzę o prawnych i społecznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z zapobieganiem patologiom społecznym i systemach wsparcia osób dotkniętych patologią

PC2_KS_W05 Zapoznał się z poglądami prawników, kryminologów i pedagogów na temat sposobów traktowania, resocjalizacji i wychowania osób funkcjonujących patologicznie

PC2_KS_U03 Potrafi dokonać diagnozy zachowań z obszaru patologii społecznych.

PC2_KS_U02 Posiada umiejętność wykorzystania i integrowania wiedzy teoretycznej z zakresu patologii społecznej w celu analizy złożonych problemów pedagogiczno- formalnoprawnych.

PC2_KS_K02 Jest wrażliwy na problemy z obszaru sposobu traktowania osób dotkniętych patologia i gotowy na komunikowanie się i współprace z organami działającymi w obszarze patologii społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zobowiązani są do wykonania samodzielnej, kreatywnej pracy - przesłanie prowadzącemu zajęcia drogą mailową prezentacji multimedialnej przygotowanej w PowerPoint

Przesłane prezentacje zostaną sprawdzone i ocenione przez prowadzącego zajęcia a także stanowić będą potwierdzenie wykonania zadania oraz podstawę zaliczenia zajęć.

Zakres tematów:

ZDALNA REALIZACJA ZAJĘĆ:

8.03.2020 - Przesłanie na maila poprzez USOS do grupy studentów zadań do wykonania w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, oraz poinformowanie o zasadach zaliczenia przedmiotu

Studenci mają przygotować prezentację multimedialną w PowerPoint dotyczącą jednej wybranej patologii społecznej.

W prezentacji, oprócz charakterystki danego zjawiska/zachowania patologicznego, powinny być przedstawione także formy oddziaływań profilaktycznych dotyczące danej patologii społecznej

Wskazówki dotyczące etapów przygotowania prezentacji:

1. Studenci w grupach maks. 2 osobowych (dobrowolnie dobranych) dokonują wyboru jednego tematu dotyczącego danej patologii społecznej

2. Po dokonaniu wyboru tematu studenci na maila grupowego przesyłają swoje tematy. Należy ustalić w grupie kto przygotowuje dany temat tak aby się one nie dublowały tzn. aby określona patologia wybrana była tylko raz

3. Studenci przygotowują prezentację multimedialną w Power Point dotyczącą wybranej patologii społecznej

4. Dopuszczalne jest korzystanie ze źródeł internetowych.

5. Prezentacja min. na 30 slajdów

6. Prezentacja powinna być uzupełniona np. najnowszymi danymi statystycznymi dotyczącymi danej patologii społecznej, metodami terapii i profilaktyki w zakresie jej zapobiegania i przeciwdziałania

7. Na zakończenie prezentacji należy zestawić bibliografię wykorzystaną do jej opracowania.

8. Po opracowaniu prezentacji za pomocą USOS maila lub z domeny APS należy ją wysyłać prowadzącemu zajęcia

9. Każdy 2-osobowy zespół wysyła również swoją prezentację na maila grupowego, gdzie muszą się znaleźć wszystkie opracowane tematy każdej z grup

10. Dzięki zebranym na mailu grupowym prezentacjom - każdy student ma możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej różnorodnych przejawów patologii społecznej

11. Termin przesyłania prezentacji - do 21.06.2020

Opracowanie i przygotowanie prezentacji będzie stanowić podstawę wykonania zadania i zaliczenia zajęć.

Zakres tematyczny zajęć:

1. Narkomania. Definicja pojęcia. Historia narkomanii. Etiologia narkomanii. Środki uzależniające i ich działanie opiaty: haszysz i marihuana, halucynogeny, kokaina, amfetamina, ecstasy, barbiturany i benzodiazepiny, inhalanty. Konsekwencje nadużywania środków odurzających

Prawne podstawy przeciwdziałania narkomanii. Obraz współczesnej narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości narkotykowej. Leczenie i terapia uzależnień.

2. Dopalacze. Pojęcie. Typologie. Skala zjawiska. Uwarunkowania uzależnienia. Konsekwencje zażywania dopalaczy. Profilaktyka. Terapia

3. Samobójstwa. Samobójstwo-próba definicji pojęcia. Poglądy na samobójstwo w kulturze, obyczajach, filozofii i religii. Przyczyny popełniania prób samobójczych. Sygnały ostrzegawcze. Syndrom presuicydalny. Rodzaje samobójstw. Skala zjawiska. Profilaktyka

4. Hazard. Definicja. Kryteria oceny uzależnień. Rozmiary uzależnienia. Fazy uzależnienia. Skutki. Profilaktyka

5. Prostytucja. Definicja. Systemy prawnej regulacji prostytucji. Skala zjawiska oraz typologie prostytutek. Uwarunkowania prostytucji. Profilaktyka i resocjalizacja

6. Agresja wśród młodzieży. Pojęcie agresji i agresywności. Teorie wyjaśniające zachowania agresywne. Uwarunkowania zachowań agresywnych. Skala zjawiska. Skutki zjawiska. Profilaktyka i przeciwdziałanie.

7. Przemoc w rodzinie. Pojęcie przemocy. Uwarunkowania. Cykl przemocy. czynniki ryzyka występowania przemocy wobec dziecka w rodzinie. Skala zjawiska. Główne symptomy przemocy. Przejawy przystosowania ofiar przemocy. Skutki. Formy pomocy ofiarom przemocy. "Niebieska karta"

8. Alkoholizm. Pojęcie. Charakterystyka zjawiska. Typologie. Przyczyny alkoholizmu. Współuzależnienie. Alkoholizm jako choroba – objawy i skutki. Profilaktyka i terapia.

9. Przestępczość i jej uwarunkowania. Rozmiary i dynamika przestępczości. Charakterystyka przestępczości ujawnionej. Rozwój ekonomiczny a przestępczość. Przestępczość w procesie szybkich zmian społecznych.

10. Przestępczość nieletnich. Środowiskowe i indywidualne uwarunkowania przestępczości nieletnich. Rozmiary i dynamika przestępczości nieletnich. Profilaktyka przestępczości nieletnich. Resocjalizacja.

11. Korupcja. Pojęcie i istota korupcji. Warunki sprzyjające korupcji. Negatywne skutki. Rozdaje nadużyć. Straty. Przeciwdziałanie i zapobieganie korupcji.

12. Pedofilia. Zakres pojęciowy zjawiska. Rodzaje pedofilii. Charakterystyka pedofili oraz ich typy. Typologia przemocy seksualnej wobec dzieci. Rodzaje molestowania seksualnego. Ofiary pedofilów. Fazy towarzyszące seksualnemu krzywdzeniu dzieci. Skutki pedofilii. Szanse leczenia pedofili.

13. Bezdomność jako problem społeczny. Pojęcie bezdomności. Rozmiary zjawiska. Przyczyny bezdomności, jej postacie i rodzaje. Skutki zjawiska. Możliwości pomocy osobom bezdomnym.

14. Sekty. Definicje. Teorie wyjaśniające wchodzenie do sekt. Klasyfikacja sekt. Przyczyny powstawania i rozwoju sekt. Metody stosowane przez sekty. Niepokojące objawy osób będących pod wpływem sekt. Zagrożenia. Profilaktyka i terapia.

15. Współczesne oblicze terroryzmu. Cechy terroryzmu. Rodzaje. Uwarunkowania. Skala zjawiska. Przeciwdziałanie i zapobieganie.

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów źródłowych, praca z książką, praca na przykładach, prezentacje multimedialne, filmy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, sala 3332
Hubert Iwanicki 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.