Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka specjalistyczna (dwutygodniowa, 80 godz.) 20-3P-SPS2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 80
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

-

Efekty uczenia się:

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE – WIEDZA

K_W10

Zna zadania realizowane w miejscu praktyki

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE – UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych rozmaitej natury, przy wykorzystaniu różnych źródeł;

K_U02

Współpracuje z pracownikami i klientami / pacjentami/ osobami spotkanymi w miejscu praktyki. Potrafi prowadzić dokumentację – sprawozdanie z praktyki/wolontariatu/pracy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Przejawia obowiązkowość w realizowaniu zadań.

K_K02

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę;

Metody i kryteria oceniania:

4. OCENA I ZALICZENIE PRAKTYKI

4.1 Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu oraz udokumentowanie przebiegu praktyki. Opiekun praktyk w placówce (zakładzie pracy), potwierdza odbycie przez studenta praktyki i ocenia ją. W opinii o przebiegu praktyki powinny być wskazane osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawniane w trakcie zajęć.

4.2 Zaliczenia dokonuje opiekun praktyk z ramienia uczelni po uprzednim ustaleniu terminu, nie później niż do 30 września danego roku akademickiego*. Opiekun praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany do weryfikacji osiągniętych efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

4.3 Student zobowiązany jest przedłożyć opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentację potwierdzającą realizację praktyki.

Dokumentacja praktyk obejmuje:

a) Program praktyki (Sylabus)

b) Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich

c) Kartę praktykanta APS

d) Pozostałą dokumentację przebiegu praktyk:

- Sprawozdanie z praktyki/wolontariatu/pracy

4.4 Zaliczenie praktyki dokonywane jest po indywidualnej rozmowie, w której student powinien potwierdzić odpowiednie nabycie efektów zakładanych dla praktyki zawodowej. Opiekun praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany do weryfikacji osiągniętych efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy.

Zakres tematów:

Praktyki studenckie są integralną częścią studiów. Zgodnie z planami, programami kształcenia, podlegają zaliczeniu i są bezpośrednio powiązane z przedmiotami metodycznymi określonej specjalności.

1. OGÓLNE CELE PRAKTYKI:

Głównym celem praktyki jest weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów, pozyskanie nowych wiadomości i umiejętności psychologicznych oraz wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej.

Praktyka polegająca na obserwacji uczestniczącej procesu diagnostycznego potrzeb danej grupy społecznej oraz przebiegu zajęć psychoedukacyjnych, działań doradczych, szkoleniowych i/lub badawczych, oraz wszelkich działań podejmowanych w danej organizacji na rzecz grup społecznych, powinna umożliwić osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

• pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania ośrodków i placówek oferujących pomoc psychologiczną w ramach szeroko pojętego wspierania funkcjonowania grupy; oraz organizacji zajmujących się wspieraniem pracowników na rynku pracy, organizowaniem kampanii społecznych oraz przedsięwzięć ma rzecz społeczności

• zapoznanie się z zastosowaniem wiedzy z zakresu psychologii społecznej w praktyce psychologicznej;

• zdobycie umiejętności współpracy/nawiązywania i podtrzymywania kontaktów

z osobami pracującymi w miejscu odbywania praktyki;

• zapoznanie z charakterystyką klientów placówki, w której student / studentka odbywa praktykę

• zdobycie wiedzy o metodach pracy psychologa w różnych grupach społecznych

(w tym w środowisku zróżnicowanym etnicznie, rodzinnym, zawodowym, lokalnym itd.).

2. ZADANIA PRAKTYKI

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem firm, ośrodków, fundacji, stowarzyszeń, poradni, korporacji, instytucji zajmujących się wspieraniem rozwoju i funkcjonowania grup oraz działalnością na ich rzecz - 10h

2. Zapoznanie się z trybem zgłaszania się klientów do wyżej wymienionych placówek - 10h

3. Zapoznanie się z podstawami programowymi realizowanym przez ww placówki - 10h

4. Obserwację realizacji programów edukacyjnych (psychoedukacyjnych), promocyjnych, profilaktycznych, badawczych, handlowo-usługowych i/lub diagnostyczno-terapeutycznych 10h

5. Zapoznanie się z formami współpracy ww placówek z innymi firmami

i instytucjami (szkołami, urzędami, władzami lokalnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami zdrowia psychicznego, ośrodkami pomocy społecznej, służbami miejskimi – strażą, policją, itd.) - 15h

6. Zaangażowanie się - w miarę możliwości i według wskazówek oraz w obecności psychologa - w przygotowanie materiałów pomocniczych do pracy doradczej, edukacyjnej (psychoedukacyjnej), terapeutycznej czy szkoleniowej oraz w wypełnianie dokumentacji psychologicznej według obowiązującej w placówce procedury (na przykład w tworzenie protokołów obserwacyjnych, danych z wywiadu, w analizę wyników testów psychologicznych, w ocenę skuteczności realizowanych programów/projektów itp.) - 25h

3. REALIZACJA PRAKTYKI

3.1. Metody pracy: Działania praktyczne wprowadzające do pracy psychologicznej, obejmujące obserwację i uczestnictwo w działaniach realizowanych w miejscu praktyki

3.2. Obowiązki:

Do obowiązków studenta w miejscu praktyki należy:

- godne reprezentowanie uczelni i postępowanie zgodnie z regulaminami placówki, w której realizowana jest praktyka

- wykonywanie zadań praktyki

- prowadzenie dokumentacji, tj. samodzielne wpisanie w Karcie praktykanta APS miejsca praktyk, wypełnienie rubryk harmonogramu (przeniesienie zadań wyszczególnionych w powyższej tabeli - Zadania praktyki), dbałość o kompletność dokumentacji przewidzianej programem oraz uzyskanie potwierdzeń wykonywanych czynności (stosowne podpisy i pieczęcie w miejscu odbywanej praktyki wskazane w dokumentacji).

Opiekun praktyk w placówce (zakładzie pracy) sprawując swoją rolę:

- zapoznaje się z celami i zadaniami praktyki oraz zakładanymi efektami

- sprawuje opiekę i nadzór merytoryczno-metodyczny praktyki

- potwierdza w Karcie praktykanta APS realizację zadań praktyki oraz ocenia poziom nabycia przez studenta zakładanych efektów praktyki (w skali 1-5 pkt.)

- potwierdza podpisami na przedłożonych przez studenta dokumentach odbycie praktyki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Szulawski 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.