Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie i składanie projektów 20-3S-PRK
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Chrzczonowicz, M. (2019). Dotacja od administracji publicznej. Jak wypełnić formularz wniosku (mała dotacja, konkurs ofert). Stowarzyszenie Klon/Jawor, ABC III Sektora

2. Gnyszka, M. (2014). Fundraising. Pierwszy polski praktyczny poradnik. Wydawnictwo Helion.

3. Osiej, M. (2016). Fundraising. Jak zdobyć pieniądze na Twoje projekty? Krok po kroku. Wydawnictwo Onepress

Literatura uzupełniająca:

1. Lessel W., 2008, Zarządzanie projektem. Jak precyzyjnie zaplanować i wdrożyć projekt?, Wydawnictwo BC Edukacja, Warszawa.

2. Maziarka M., Wiatr G. i in., 2005, Projekty kulturalne - krok po kroku. Podręcznik projektodawcy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa. Publikacja dostępna również w wersji PDF: http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/files.nsf/0/C607D5F022D0EB5FC1256FF90049BBDE/

$file/Projekty_kulturalne_krok_po_kroku-83-89218-87-9.pdf,

3. Podręcznik: zarządzanie cyklem projektu, marzec 2001, pakiet szkoleniowy Rady Europy i Komisji Europejskiej, seria „T-KIT”, Komisja Europejska: http://www.akademia.rownacszanse.pl/images/14814_projekt.pdf

4. Abrignani, B. Gomes, R., D. de Vilder (red.), 2000, Zarządzanie projektem. Pakiet szkoleniowy nr 3, seria „T-KIT”, Rada Europy i Komisja Europejska: http://www.training-youth.net/INTEGRATION/TY/Publications/tkits/tkit3/polish/index.html

5. Fundusze i zarządzanie finansami, Pakiet szkoleniowy nr 9, 2000, seria „T-KIT”, Rada Europy i Komisja Europejska.

6. Brandenburg H., 2001, Zarządzanie projektami. Wydanie 2 – uzupełnione, Wydawnictwa Akademii ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

7. Zarządzanie Cyklem Projektu – podręcznik internetowy Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa, 2004 (http//www.mgip.gov.pl).

8. Ewaluacja w pracy metodą projektu, 2011, Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu, cz. 4, FRSE, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Zna terminologię stosowaną w przygotowywaniu wniosków projektowych

- Potrafi nazywać poszczególne elementy wniosku projektowego i dokonać ich analizy

- Potrafi wymieniać zasady przygotowania kosztorysu, harmonogramu i ich rodzaje

- Potrafi zidentyfikować potrzeby beneficjentów docelowych

- Potrafi opisać strategię i metodologia działań w projekcie

Umiejętności

- Posiada umiejętność analizy projektów oraz krótkich tekstów naukowych i dydaktycznych na temat przygotowania i realizacji projektów

- Posiada umiejętność właściwego opracowywania wniosku projektowego, formułowania celów i zadań projektowych

- Posiada umiejętność przygotowywania kosztorysu i harmonogramu projektu

- Potrafi zaproponować adekwatne do problemu i potrzeb beneficjentów działania projektowe

- Potrafi podsumować rezultaty projektu dokonując ewaluacji i przygotowując raport końcowy

- Posiada umiejętność współpracy w zespole projektowym

- Potrafi wyszukiwać dane do diagnozy potrzeb oraz dane o zrealizowanych projektach w poszczególnych środowiskach beneficjentów docelowych

- Potrafi zaprezentować przygotowany w zespole projekt

Kompetencje społeczne

- Współpracuje w grupie zadaniowej przygotowując projekt

- Posiada świadomość specyfiki pracy projektowej w środowiskach lokalnych

- Postępuje zgodne z zasadami zarządzania projektem i zespołem zadaniowym.

- Jest chętny do przygotowania i realizacji projektów w środowiskach lokalnych.

- Jest wrażliwy na różnorodność potrzeb beneficjentów projektu i wielokontekstowość środowiska jako odbiorcy działań projektowych.

- Posiada zdolność do przygotowania wniosku projektowego i realizacji projektu

- Potrafi dobrać odpowiednie metody realizacji zadania publicznego do założonych celów ogólnych i szczegółowych

Metody i kryteria oceniania:

- przygotowanie autorskiego wniosku o dofinansowanie zadania publicznego zgodnie z wytycznymi grantodawcy (tytuł, cele ogólne, cele szczegółowe, opis zadania, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, zakładane rezultaty, opis działań - metody realizacji, opis grupy docelowej wraz z planem rekrutacji beneficjentów projektu, harmonogram, budżet, dobór odpowiednich metod ewaluacji projektu)

- prezentacja wniosku podczas zajęć

- przygotowane w ramach zajęć wnioski będą oceniane zgodnie z kryteriami oceny stosowanymi przy wyborze oferentów przez grantodawców

Zakres tematów:

1. Teoretyczne i praktyczne podstawy przygotowania projektów w wymiarze edukacyjnym i społecznym.

2. Struktura wniosku o dotację na realizację zadań publicznych o różnym zasięgu - lokalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym

3. Diagnoza sytuacji i identyfikacja projektu. Analiza problemu i celów.

4. Procedury konstruowania projektu. Strategia i metodologia działań.

6. Analiza uwarunkowań środowiska zewnętrznego dla danego projektu społecznego, edukacyjnego, animacyjnego, rozwojowego - umiejętność uzasadnienia konieczności realizacji zadania publicznego

7. Elementy i charakterystyka projektu (diagnoza, określanie celów i planów jego realizacji, etapy działań, planowane efekty, określenie grupy docelowej.

8. Działania, zasoby, wydatki. Budżet, harmonogram projektu.

9. Etapy konstruowania projektu skierowanego do określonego środowiska lokalnego. Wprowadzenie do metodologii przygotowywania projektów. Case study – praca nad projektem.

11. Sposoby monitoringu i ewaluacji projektów. Przykłady ewaluacji projektów realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych, krajowych i międzynarodowych:

12. Przygotowywanie własnych projektów. Zasady i możliwości pozyskiwania grantów, współpraca z partnerami, zasady wypełniania wniosku, zbierania oraz analizy danych.

13. Praktyczne konstruowanie projektów (zarządzanie projektem i zespołem, definiowanie celów, fazy projektu i planowanie działań, partnerstwo, patronat, matryca logiczna, rezultaty, efekt mnożnikowy i trwałość rezultatów, zarządzanie zasobami, kosztorys, ewaluacja).

14. Praktyczne konstruowanie projektów cd. (definiowanie celów, fazy projektu i planowanie działań, partnerstwo, patronat, matryca logiczna, harmonogram, schemat Gantta, rezultaty, efekt mnożnikowy i trwałość rezultatów, zarządzanie zasobami, kosztorys, ewaluacja, monitoring, raport: merytoryczny i finansowy).

15. Ocena i weryfikacja przygotowanych projektów. Zakończenie.

Metody dydaktyczne:

- praca indywidualna

- praca grupowa

- konsultacje on - line (Skype), mailowe oraz telefoniczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:30 - 15:05, sala 3628/3629
Marta Rutkowska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.