Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka specjalistyczna (dwutygodniowa, 80 godz.) 20-3P-SPS2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 80
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Znajomość zadań realizowanych w miejscu praktyki.

zna ogólne zasady rządzące psychologią organizacji i pracy oraz wybrane zastosowania psychologii we wspieraniu indywidualnej przedsiębiorczości;

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej;

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych rozmaitej natury, przy wykorzystaniu różnych źródeł;

Współpraca z pracownikami i klientami / pacjentami/ osobami spotkanymi w miejscu praktyki.

Prowadzenie dokumentacji – Sprawozdania z praktyki/wolontariatu/pracy.

Przejawiana obowiązkowość w realizowaniu zadań.

jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę;

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu oraz udokumentowanie przebiegu praktyki. Opiekun praktyk w placówce (zakładzie pracy), potwierdza odbycie przez studenta praktyki i ocenia ją. W opinii o przebiegu praktyki powinny być wskazane osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawniane w trakcie zajęć.

Zaliczenia dokonuje opiekun praktyk z ramienia uczelni po uprzednim ustaleniu terminu, nie później niż do 30 września danego roku akademickiego*. Opiekun praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany do weryfikacji osiągniętych efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

Student zobowiązany jest przedłożyć opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentację potwierdzającą realizację praktyki.

Dokumentacja praktyk obejmuje:

a) Program praktyki (Sylabus)

b) Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich

c) Kartę praktykanta APS

d) Pozostałą dokumentację przebiegu praktyk:

- Sprawozdanie z praktyki/wolontariatu/pracy

Zaliczenie praktyki dokonywane jest po indywidualnej rozmowie, w której student powinien potwierdzić odpowiednie nabycie efektów zakładanych dla praktyki zawodowej. Opiekun praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany do weryfikacji osiągniętych efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem firm, ośrodków, fundacji, stowarzyszeń, poradni, korporacji, instytucji zajmujących się wspieraniem rozwoju

i funkcjonowania grup oraz działalnością na ich rzecz

2. Zapoznanie się z trybem zgłaszania się klientów do wyżej wymienionych placówek

3. Zapoznanie się z podstawami programowymi realizowanym przez ww placówki

4. Obserwację realizacji programów edukacyjnych (psychoedukacyjnych), promocyjnych, profilaktycznych, badawczych, handlowo-usługowych i/lub diagnostyczno-terapeutycznych

5. Zapoznanie się z formami współpracy ww placówek z innymi firmami

i instytucjami (szkołami, urzędami, władzami lokalnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami zdrowia psychicznego, ośrodkami pomocy społecznej, służbami miejskimi – strażą, policją, itd.).

6. Zaangażowanie się - w miarę możliwości i według wskazówek oraz w obecności psychologa - w przygotowanie materiałów pomocniczych do pracy doradczej, edukacyjnej (psychoedukacyjnej), terapeutycznej czy szkoleniowej oraz w wypełnianie dokumentacji psychologicznej według obowiązującej w placówce procedury (na przykład w tworzenie protokołów obserwacyjnych, danych z wywiadu, w analizę wyników testów psychologicznych, w ocenę skuteczności realizowanych programów/projektów itp.).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Izabela Kaźmierczak 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.