Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia diagnozy psychologicznej dziecka 20-3F-NDD1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Morrison, J., Flegel, K. (2018). Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżą. (Wykład: rozdziały 1-3 ; Ćwiczenia: rozdziały 4 – 10). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Naglieri, J.A., Chambers, K.M. (2018) Aspekty psychometryczne i skale używane w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu. W: Goldstein, S., Naglieri, J.A., Ozonoff, S. (2017). Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces-narzędzia-standardy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna (s. 62-135). Gdańsk: GWP.

Święcicka, M. (red.) (2011). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny (s. 11-55, 79-165). Warszawa: Wyd. Paradygmat.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe narzędzia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży oraz kontekst teoretyczny, na bazie którego powstały.

Zna i rozumie zasady etyczne obowiązujące w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zna specyfikę kontaktu z dzieckiem i podstawowe zasady związane z procesem jego diagnozy.

Umiejętności

Refleksyjnie korzysta z narzędzi diagnostycznych, znać ich ograniczenia i wykorzystać tkwiące w nich możliwości.

Potrafi zaplanować przebieg badania diagnostycznego dobierając odpowiednie narzędzia, biorąc pod uwagę takie czynniki jak wiek dziecka, poziom rozwoju mowy, rozwój psychomotoryczny, postawę wobec badania, zgłaszany problem.

Potrafi przeprowadzić badanie diagnostyczne wybranymi metodami, uwzględniając możliwości i potrzeby oraz opracować ilościowo oraz jakościowo ich wyniki.

Potrafi opracować i zinterpretować wyniki przeprowadzonych osobiście badań diagnostycznych na poziomie analizy ilościowej i jakościowej.

Umie sformułować diagnozę osobowości i poziomu intelektualnego dziecka, wskazując jego mocne i słabe strony. Umie opisać jego funkcjonowanie psychologiczne w podstawowych sferach rozwoju (emocjonalna, społeczna, obraz siebie, temperament, sfera poznawcza itd.) oraz sformułować prognozę w zakresie funkcjonowania osobowości i intelektu badanego dziecka.

Kompetencje społeczne

Umie współpracować zadaniowo w grupie.

Dostrzega i formułuje problemy etyczne w pracy diagnostycznej.

Jest odpowiedzialny w wykonywaniu wyznaczonych zadań.

Dostrzega specyfikę i znaczenie relacji interpersonalnych w kontakcie diagnostycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie egzaminu, pytania zamknięte i otwarte. Zaliczenie od 60%.

Możliwe dodatkowe punkty za bardzo dobre wyniki z ćwiczeń "Narzędzia diagnozy psychologicznej dziecka"

Zakres tematów:

1. Czym jest diagnoza psychologiczna dziecka?

2. Wywiad i obserwacja jako narzędzia diagnozy dziecka

3. Używanie testów w diagnostyce dzieci i młodzieży

4. Narzędzia diagnozy inteligencji i funkcji poznawczych

5. Narzędzia diagnozy psychopedagogicznej

6. Narzędzia diagnozy trudności emocjonalnych

7. Narzędzia w diagnostyce ADHD i ASD

8. Metody projekcyjne w diagnostyce dzieci i młodzieży

9. Narzędzia diagnozy środowiska rodzinnego

10. Narzędzia diagnostyczne w diagnozie młodzieży

11. Inne narzędzie używane w diagnostyce dzieci i młodzieży

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:05, sala 2120/2121
Agnieszka Siedler 64/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)