Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja wewnątrzrodzinna 20-1S-KOW
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M. Bogdanowicz, M. Lipowska (red.), Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju. Impuls, Kraków 2008

B. Harwas – Napierała, Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2006,

K. Kuszak (red.) Dziecko w przestrzeni języka. Wybrane konteksty teoretyczne. Wybrane perspektywy praktyczne. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018,

A. Molesztak, Dialog w rodzinie – perspektywa komunikacji społecznej [w] B. Aouil, W.J. Maliszewski (red) Media – Komunikacja – Zdrowie – Wyzwania – Szanse – Zagrożenia. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2008, s. 75- 86,

E. Trylińska - Tekielska, Konflikty w systemie rodzinnym - dorastająca młodzież i osoby dla niej znaczące. Wyd. ERDA, Warszawa 2005

literatura i materiały uzupełniające:

artykułu Agnieszki Rumianowskiej zatytułowany:

Konflikty w rodzinie w narracjach młodego pokolenia,

dostępny na stronie internetwej:

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_nad_Rodzina/Studia_nad_Rodzina-r2013-t17-n2_(33)/Studia_nad_Rodzina-r2013-t17-n2_(33)-s247-276/Studia_nad_Rodzina-r2013-t17-n2_(33)-s247-276.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zaliczają przedmiot na ocenę na podstawie pisemnego kolokwium.

W przypadku, kiedy zajęcia są prowadzone zdalnie, studenci zaliczają wykład na ocenę w oparciu o pracę zaliczeniową na zadany temat, przesłaną osobie prowadzącej.

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne, analiza wybranych tekstów źródłowych

w przypadku, kiedy zajęcia są prowadzone zdalnie:

analiza przesłanych materiałów, zagadnień, prezentacji

Nakład pracy studenta:

15 godzin kontaktowych (1 punkt ECTS),

20 godzin: analiza omawianych zagadnień i przygotowanie do kolokwium

W przypadku, kiedy zajęcia są prowadzone zdalnie:

15 godzin w ramach kontaktu on - line: analiza przesłanych materiałów i zagadnień, przygotowanie pracy zaliczeniowej i przesłanie jej osobie prowadzącej (część wykładów odbyła się już na uczelni)

Osoba prowadząca drogą mailową (na adres wskazany przez studentów) wysyła studentom wszystkie materiały związane z realizacją przedmiotu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:30 - 15:05, sala 2223/2224
Anna Chmielewska 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)