Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna na rzecz rodziny 20-1S-PRZ
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

K. Głąbicka, Prekursorzy socjalnego wymiaru Europy. Politecznika Radomska, Radom 2010, s.11-38

L. Kościelak, Ewolucja polityki społecznej. Od prawa ubogich do welfare state. Studium Umiejętności Społecznych. Płock 2012,

K. Piątek, A. Karwacki, Aktywność i koordynacja - wyzwania i realia polityki społecznej w Polsce [w:] A. Rączaszka, W. Koczura (red.) Polityka społeczna. W życiu społeczno - gospodarczym kraju. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s.105-123

G. Spytek - Bandurska, Sektory, podmioty, poziomy i organizacja polityki społecznej [w:] G. Firlit - Fesnak, J. Męcina (red.), Polityka społeczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s.112-128,

R. Szarfenberg, Pojęcie polityki społecznej [w:] G. Firlit - Fesnak, J. Męcina (red.), Polityka społeczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s.25-43

Literatura uzupełniająca:

J. Hrynkiewicz (red.) Ubezpieczenie społeczne w Polsce. 10 lat reformowania. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Warszawa 2011

Święch - Kujawska K. (red.): Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2017.

Akta prawne:

Konwencja Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1952 roku. Dz. U. 2005, nr 93, poz. 775.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej. Dz. U 2017, poz. 1769.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 września 2017 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Dz. U. 2017, poz. 1985.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Dz. U. 2017, poz.1788.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dz. U. 2017, poz. 1383.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2017, poz. 1543.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rencie socjalnej. Dz. U. 2013, poz. 982 ze zmianami.

Materiały z internetu:

* wsparcie dla rodzin z dziećmi:

https://www.gov.pl/web/rodzina/co-robimy-wsparcie-dla-rodzin-z-dziećmi

* polityka rodzinna realizowana w ramach samorządu terytorialnego:

https://www.gov.pl/web/rodzina/co-robimy-wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja dydaktyczna, analiza wybranych materiałów źródłowych, przygotowanie prezentacji

Nakład pracy studenta:

15 godzin kontaktowych w ramach wykładu (1 punkt ECTS)

15 godzin kontaktowych w ramach ćwiczeń (1 punkt ECTS)

W sytuacji, jeżeli zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie: on - line, poza uczelnią, studenci zaliczają wykład i ćwiczenia na podstawie pisemnych prac zaliczeniowych na zadany temat, które każdy z nich przesyła indywidualnie osobie prowadzącej. Wykład zaliczany jest na ocenę.

Osoba prowadząca komunikuje się ze studentami drogą mailową (adres wskazany przez studentów) i tym kanałem wysyła studentom wszelkie materiały związane z tematyką zajęć.

Zakres tematów:

Prowadzone zajęcia służą przybliżeniu problematyki związanej z polityką społeczną na rzecz rodziny. Podczas zajęć zdefiniowane zostaną najważniejsze pojęcia dotyczące polityki społecznej. Omówione zostaną wybrane modele polityki społecznej oraz kierunki jej rozwoju w Polsce i na świecie. Podczas zajęć omówiona zostanie działalność podmiotów polityki społecznej w Polsce i na świecie. Analizie poddane zostaną działania różnych instytucji realizujących zadania w ramach polityki społecznej, adresowane do konkretnych odbiorców: rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, wielodzietnych, pełniących funkcje rodzin zastępczych i innych. Zaprezentowane zostaną wybrane działania na rzecz rodziny w ramach lokalnej polityki rodzinnej.

Zajęcia w trybie zdalnym - prezentacje i materiały wysłane studentom (wykład):

19.03.2020 - Międzynarodowe podmioty polityki społecznej,

26.03.2020 - Krajowe podmioty polityki społecznej,

30.03.2020 - Historia i rozwój polityki społecznej,

9.04.2020 - Rynek pracy/ryzyko socjalne/zabezpieczenie społeczne,

16.04.2020 - Tematy pracy zaliczeniowej wraz z warunkami zaliczenia i terminem odesłania gotowej pracy wyznaczonym na 11 maja 2020 roku,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:50 - 11:25, sala 2223/2224
Anna Chmielewska 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)