Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka społeczna i polityka rynku pracy 20-1F-GSP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Książki:

Chirkowska – Smolak T., Chudzicka A.(red.): Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia. UAM, Poznań 2004.

Flaszyńska E., Bezrobocie, bezrobotny. Praca socjalna. Difin, Warszawa 2018, Seria: Biblioteka Pracy Socjalnej.

Artykuły:

Szarfenberg R.: Spółdzielczość, gospodarka społeczna a polityka społeczna. [w:] "Problemy Polityki Społecznej: studia i dyskusje" 2013, nr 1, s. 13-42.

b) Węsierska-Chyc L.: Gospodarka społeczna to nie sektor. [w:] "Ekonomia Społeczna" 2013, nr 3, s. 9-23.

c) Flaszyńska E.: Dualny model aktywizacji zawodowej bezrobotnych. [w:] „ Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2015, vol.3, nr 90, s. 18-30.

Źródła:

Mały Rocznik Statystyczny GUS za 2017, 2018 rok oraz trzy kwartały 2019 roku;

Strona internetowa GUS: http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/rynekpracy;

Bank Danych Regionalnych Urzędu Statystycznego.

Źródła prawne.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Posiada podstawową wiedzę z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu z pracy, w tym wiedzę na temat monitorowania sytuacji na rynku pracy, instrumentów redukcji bezrobocia oraz gospodarki społecznej.

Umiejętności: Dostrzega, dokonuje obserwacji i interpretacji wybranych instytucjonalnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, potrafi powiązać wiedzę z zakresu sytuacji na rynku pracy, działań pomocy społecznej i służb zatrudnienia w zakresie aktywizacji zawodowej klientów pracy socjalnej.

Kompetencje społeczne: Potrafi pracować w grupach zadaniowych.

Student zna i potrafi zinterpretować problemy związane z marginalizacją społeczną, nabywa podstawowe umiejętności przydatne w komunikacji z klientem bezrobotnym.

Metody i kryteria oceniania:

1. obecność na zajęciach,

2. aktywność merytoryczna studenta na zajęciach,

kolokwium zaliczeniowe z wykładów i ćwiczeń.

Zakres tematów:

Instruktaż przedmiotowy. Pojęcie, geneza ekonomii społecznej.

Dlaczego różnicujemy pojęcia ekonomia społeczna, gospodarka społeczna?

2. Popyt na pracę, podaż pracy, wynagrodzenia - pojęcia. Czynniki kształtujące popyt na pracę, podaż pracy.

Jakie czynniki kształtują popyt na pracę, podaż pracy? Co wpływa na wynagrodzenia pracowników w gospodarce?

Aktualny stan bezrobocia na podstawie danych statystycznych- analiza danych z całej Polski z ostatniego roku. Instrumenty wsparcia bezrobotnych w zakresie pracy socjalnej i doradztwa zawodowego. Bezrobocie w wybranym województwie, powiecie, gminie.

4. Pojęcie aktywności i bierności zawodowej. Przesłanki aktywności zawodowej: społeczne, psychologiczne, ekonomiczne.

5. Co wpływa na aktywne postawy zawodowe obywateli? Dlaczego w niektórych przypadkach mówimy o bierności zawodowej?

Pojęcie i rodzaje wykluczenia społecznego. Wykluczenie z pracy. Grupy wykluczonych.

Kim są osoby wykluczone? Jakie czynniki sytuacyjne powodują marginalizację społeczną?

6. Przeciwdziałanie bezrobociu w województwie, w gminie, w powiecie – analiza na podstawie strategii rozwoju lokalnego i regionalnego.

Znaczenie centrów, klubów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych - czemu służą?.

8.Indywidualna działalność gospodarcza – tworzenie mikro i małego przedsiębiorstwa - jak utworzyć własną firmę?. Co to znaczy być przedsiębiorcą?

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – uwarunkowania i instytucje. Kto, gdzie może być zatrudniony? Jakie są przeszkody w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych?

10. Mobilność zawodowa oraz bezrobotnych. Co wpływa na zmianę zawodu, miejsca pracy, karierę zawodową?

Jakie czynniki wpływają na mobilność przestrzenną osób w wieku produkcyjnym?

Metody dydaktyczne:

dyskusja,

grupowa i indywidualna praca projektowa odnosząca się do wcześniejszej diagnozy problemów społecznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10, sala 3093/3094
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, sala 3093/3094
Anna Kruk 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.