Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia śmierci: aspekty rozwojowe i kliniczne 20-FF-PSM
Wykład (WYK) Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Sękowski, M. (2019). Postawa wobec śmierci w cyklu życia człowieka. Kraków: Universitas.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Akhtar, S. (2010). The Wound of mortality: Fear, denial, and acceptance of death. New York: Jason Aronson.

Becker, E. (2015). Zaprzeczanie śmierci. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Freud, S. (1998). Aktualne uwagi o wojnie i śmierci. [W:] S. Freud, Pisma społeczne (Dzieła, t. IV, s. 25-50). Warszawa: Wydawnictwo KR

Freud, S. (1917/2007). Żałoba i melancholia. [W:] S. Freud. Psychologia nieświadomości (Dzieła, t. VIII, s. 145-160). Warszawa: Wydawnictwo KR.

Bowlby, J. (1980). Attachment and loss: Vol. 3. Loss: Sadness and depression. New York: Basic Books.

Colarusso, C. A. (2014). Fear of death. [W:] S. Akhtar (red.). Fear: A dark shadow across our life span (169-190). London: Karnac.

Field, N.P. (2006). Unresolved grief and continuing bonds: An attachment perspective. Death Studies, 30, 739-756.

Fraley, R. C., Shaver, P.R. (2016). Attachment, loss, and grief: Bowlby's views, new developments, and current controversies. [W:] J. Cassidy, P. R. Shaver (red.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications, 3rd Ed. (s. 40-62). New York: Guilford Press.

Hołyst, B. (2012). Suicydologia, wyd. 2. Warszawa: LexisNexis.

Jaques, E. (2006). Death and the mid-life crisis. [W:] G. Junkers (red.), Is it too late? Key papers on psychoanalysis and ageing (s. 1-27). London: Karnac.

Jung, C. G. (1989). Dusza i śmierć. [W:] C. G. Jung, Rebis czyli kamień filozofów (s. 271-286). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kastenbaum, R. (1998). Po tamtej stronie życia. Warszawa: Diogenes.

Kastenbaum, R. (2000). The psychology of death. 3rd ed. New York: Springer Publishing Company, Inc.

Kernberg, O. (2010). Some observations on the process of mourning. The International Journal of Psychoanalysis, 91, 601-619.

Kübler-Ross, E. (1979). Rozmowy o śmierci i umieraniu. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Leenaars, A. A. (1991). Life span perspectives of suicide: Time-lines in the suicide process. New York: Springer Science+Business Media, LLC.

Neimeyer, R. A. (1994). Death anxiety Handbook: Research, instrumentation, and application. London: Taylor & Francis.

May, R. (1995). O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencji. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Posner, K, Brown, G. K., Stanley, B., Brent, D. A., Yershova, K. V., Oquendo, M. A., Currier, G. W., Melvin, G. A., Greenhill, L., Shen, S., Mann, J. J. (2011). The Columbia-Suicide Severity Rating Scale: initial validity and internal consistency findings from three multisite studies with adolescents and adults. American Journal of Psychiatry, 168, 1266-1277.

Rusaczyk, M. (2008). Teoria opanowywania trwogi. Dyskurs w literaturze amerykańskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Strack, S., Feifel, H. (2003). Psychology. [W:] R. Kastenbaum, (red.), Macmillan encyclopedia of death and dying (s. 686-689). New York: Thomson Gale.

Yalom, I.D. (2008). Psychoterapia egzystencjalna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Zna i rozumie miejsce psychologii śmierci w systemie nauk i jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi

Zna psychologiczne koncepcje postawy wobec śmierci

Zna najważniejsze narzędzia pomiaru postawy wobec śmierci

Zna psychologiczne teorie żałoby

Posiada wiedzę na temat zaburzeń procesu żałoby, ich uwarunkowań i diagnozowania

Zna wybrane narzędzia do pomiaru procesu żałoby

Zna psychologiczne koncepcje samobójstwa

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi różnicować myśli, tendencje i zachowania samobójcze

Potrafi różnicować normatywny i powikłany proces żałoby

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma świadomość znaczenia kwestii egzystencjalnych w psychologicznym funkcjonowaniu człowieka w zdrowiu i psychopatologii

Ma świadomość klinicznej i społecznej powagi problematyki suicydalności

Rozumie specyfikę kontaktu diagnostycznego i terapeutycznego oraz jest wrażliwy na znaczenie relacji interpersonalnej w pracy psychologa

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z wykładu i na podstawie książki.

Sękowski, M. (2019). Postawa wobec śmierci w cyklu życia człowieka. Kraków: Universitas.

Kryteria oceniania:

3 - przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi w teście

3,5 - przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi w teście

4 - przynajmniej 70% poprawnych odpowiedzi w teście

4,5 - przynajmniej 80% poprawnych odpowiedzi w teście

5 - przynajmniej 90% poprawnych odpowiedzi w teście

Zakres tematów:

29.02.2020

Tanatologia i psychologia śmierci

WYKŁADY W FORMIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

26.03.2020

Psychologiczne teorie postawy wobec śmierci – psychoanaliza

Psychologiczne teorie postawy wobec śmierci – psychologia egzystencjalna

14.04.2020

Psychologiczne teorie postawy wobec śmierci – perspektywa rozwojowa

Postawa wobec śmierci w dzieciństwie i adolescencji

Postawa wobec śmierci we wczesnej, średniej i późnej dorosłości

Jak badać postawę wobec śmierci?

04.05.2020

Psychologiczne teorie żałoby

Suicydologia i psychologiczne aspekty samobójstwa

Metody dydaktyczne:

Wykład

Prezentacje multimedialne

Studia przypadków

+++

Ze względu na epidemię COVID-19, w okresie nieodbywania się zajęć na terenie uczelni, metodą dydaktyczną będzie przesyłanie na adres mailowy specjalności aps.wik(małpa)wp.pl i kliniczna.zaoczne(małpa)gmail.com materiałów w formie slajdów z wykładu z poszerzonym wyjaśnieniem materiału (treści na slajdach nie będą miały jedynie formy głównych pojęć, ale będą zawierały rozwinięcie omawianych idei).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, sala 1115/1116
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, sala 1115/1116
Marcin Sękowski 47/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.