Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patologie społeczne 10-2S-PAS2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura Obowiązkowa:

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Wyd. PWN, Warszawa 2008

Podgórecki A. /red./, Zagadnienia patologii społecznej PWN 1976

Szymanowski T., Patologia społeczna. Wybrane problemy Wyd. WSPS 1991

Literatura uzupełniająca:

Hołyst B. Suicydologia, Wyd. Prawnicze Warszawa 2002

Hołyst B., Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2009

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN Warszawa 1993

Podgórecki A., Patologia życia społecznego, PWN Warszawa 1969

Cierpiałkowska L., Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka”, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2000

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U 2009nr 153 poz. 1227)

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tekst jednolity D U 2009 nr 153 poz. 1227)

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani z 2005 r., (tekst jednolity Dz U nr 70 poz. 473 2007 z późn. zmianami

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W03 Ma poszerzoną i usystematyzowaną terminologię z zakresu patologii społecznej Zna uporządkowaną, rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu źródeł i teoretycznych podstaw patologii społecznej

PC1_KS_W04 Zna pogłębiona i poszerzona wiedzę o prawnych i społecznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z zapobieganiem patologiom społecznym i systemach wsparcia osób dotkniętych patologią

PC1_KS_W06 Zapoznał się z poglądami prawników, kryminologów i pedagogów na temat sposobów traktowania, resocjalizacji i wychowania osób funkcjonujących patologicznie

Umiejętności

PC1_KS_U02 Potrafi dokonać diagnozy zachowań z obszaru patologii społecznych.

PC1_KS_U01 Posiada umiejętność wykorzystania i integrowania wiedzy teoretycznej z zakresu patologii społecznej w celu analizy złożonych problemów pedagogiczno- formalnoprawnych.

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K01 Potrafi sprawnie porozumiewać się ze specjalistami w zakresie patologii społecznych.

PC_KS_K02 Jest wrażliwy na problemy z obszaru sposobu traktowania osób dotkniętych patologia i gotowy na komunikowanie się i współprace z organami działającymi w obszarze patologii społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej na zadany temat

Obecność i aktywność studenta na zajęciach

Kolokwium pisemne (test jednokrotnego wyboru)

Zakres tematów:

1. Zakres pojęcia i problematyki patologii społecznej. Norma – dewiacja – dezorganizacja – dezintegracja - charakterystyka podstawowych pojęć. Kryteria kwalifikacji zachowań patologii społecznej. Negatywne zjawiska społeczne

2. Alkohol, alkoholizm i problemy alkoholowe. Alkoholizm i pijaństwo w Polsce; funkcje alkoholu, style picia, rozmiary, struktura. Mity i stereotypy. Obszary polskich problemów alkoholowych. Kobiety i mężczyźni; specyfika uzależnienia alkoholowego wg płci. Młodzież i alkohol; uwarunkowania, rozmiary zjawiska, szkody, zagrożenia. Reklama alkoholu i (nie)skuteczność zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Profilaktyka, leczenie, terapia, abstynencja; dostępność opieki medycznej i terapeuty

3. Narkomania jako problem społeczny współczesnego świata. Ewolucja i skala zjawiska w Polsce, mikrospołeczne i makrospołeczne uwarunkowania zjawiska, cechy społeczno-demograficzne osób uzależnionych, przestępczość narkotykowa. Spór wokół miękkich narkotyków – mity i fakty. Modele przeciwdziałania narkomanii –- prohibicja czy legalizacja?

4. Zachowania przestępcze dorosłych i nieletnich – uwarunkowania, przejawy, konsekwencje.

5. Zaburzenia odżywiania - przyczyny, objawy, konsekwencje, formy pomocy

6. Prostytucja - uwarunkowania, skala zjawiska i społeczne skutki. Prostytucja jako kategoria historyczna; od prostytucji epoki starożytnej do czasów współczesnych. Systemy prawnej regulacji prostytucji, Czynniki przemian zjawiska prostytucji w Polsce w latach 90.; nowe trendy i charakterystyka zjawiska. Abolicjonizm czy reglamentacja? Próba uporządkowania polskiej sceny prostytucji.

7. Bezdomność jako problem społeczny. Pojęcie bezdomności. Rozmiary zjawiska. Przyczyny bezdomności, jej postacie i rodzaje. Skutki zjawiska. Możliwości pomocy osobom bezdomnym.

8. Uzależnienia od środków masowego przekazu: netoholizm (uzależnienie od komputera i Internetu), uzależnienie od telefonu komórkowego, cyberprzemoc. Zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z treściami internetowymi. Rodzaje uzależnień w sieci internetowej (erotomania internetowa, socjomania internetowa, przeciążenie informacyjne. Skutki uzależnienia od Internetu. Profilaktyka i leczenie uzależnienia.

8. Pedofilia. Zakres pojęciowy zjawiska. Rodzaje pedofilii. Charakterystyka pedofili oraz ich typy. Typologia przemocy seksualnej wobec dzieci. Rodzaje molestowania seksualnego. Ofiary pedofilów. Fazy towarzyszące seksualnemu krzywdzeniu dzieci. Skutki pedofilii. Szanse leczenia pedofili.

10. Podsumowanie; w poszukiwaniu bezpiecznej normy egzystencji jednostki we współczesnym świecie – granice relatywizmu w interpretacji normy, przeciwdziałanie patologii społecznej, koncepcje przeciwdziałania negatywnym zachowaniom w życiu zbiorowym – kontrola społeczna. Funkcje kontroli społecznej. Obiekty kontroli społecznej. Podmiot kontroli społecznej. Środki kontroli społecznej. Formy i granice kontroli społecznej.

Metody dydaktyczne:

praca w grupie, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusja, praca na przykładach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 19:50, sala 1205
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 19:50, sala 1203
Hubert Iwanicki 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.