Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie w kształcenie akademickie 10-1F-WAK
Wykład (WYK) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Regulamin studiów

Dane ze strony uczelni - znajomość tradycji oraz współczesnej jej organizacji

Uzupełniająca:

Bloom a., Umysł zamknięty, Zysk i S-ka, Poznań 1997.

Bruner J., Kultura edukacji, Kraków 2006

Buzan T., Mapy twoich myśli, Wyd. Ravi 1998.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1995.

Kostkiewicz J., Uniwersytet i wartości, Kraków 2007.

Nęcka E., Trening twórczości, Polskie Towarzystwo Psychologiczne 1992.

Sowiński A. (red), Kultura akademicka w oglądzie pedagogicznym, Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej, Szczecin 2009

Efekty uczenia się:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Ocena wiedzy:

* test końcowy: pytania zamknięte i/lub otwarte rekonstruujące wiedzę

- Ocena umiejętności:

* pytania zamknięte i/lub otwarte wskazujące na rozumienie i umiejętności kognitywne

* zadanie praktyczne na teście końcowym

- Ocena kompetencji społecznych:

* postawy podczas dyskusji i ocena zachowań podczas wykładu.

Po realizacji przedmiotu student:

definiuje kategorie: kształcenie akademickie, kultura akademicka;

opisuje tradycje akademickie i wskazuje ich obecność w życiu współczesnych uczelni, wymienia znaczące fakty z historii macierzystej uczelni oraz życia jej patronki;

charakteryzuje zmiany w szkolnictwie wyższym zainicjowane Procesem Bolońskim;

wskazuje jakie dokumenty w APS regulują kwestie związane ze studiami i organizacją roku akademickiego, opisuje organizację APS, wymienia prawa i obowiązki studenta;

wymienia zasady kultury dnia codziennego w uczelni.

charakteryzuje specyfikę specjalności na studiowanym kierunku i uzyskiwanych w trakcie ich realizacji kwalifikacji.

Rozumie specyfikę kształcenia na poziomie wyższym oraz potrzebę rozwoju siebie w roli studenta.

Analizuje swój styl studiowania oraz stosuje różne sposoby wzmacniające efektywność uczenia się.

Rozumie zawartość regulaminu studiów i potrafi stosować zawarte w nim zasady w różnych sytuacjach związanych ze studiowaniem.

Potrafi prawidłowo sporządzać notacje bibliograficzne.

Potrafi właściwie sporządzać notatki i budować „mapy myśli”

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1. udział w dyskusjach podczas wykładu (punktowany dodatkowo);

2. zaliczenie testu, poprzez uzyskanie minimum 50% przewidywanych punktów.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTSBuzan T., Mapy twoich myśli, Wyd. Ravi 1998.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie: Specyfika procesu kształcenia na uczelni wyższej. Edukacja szkolna a kształcenie akademickie; bycie nauczanym a studiującym. Konstruowanie systemu wiedzy poprzez nabywanie wiedzy gotowej, dającej pewność versus konstruowanie systemu wiedzy w dialogu z różnymi podejściami. Oczekiwania studentów wobec uczelni oraz uczelni wobec studentów.

2. Kultura akademicka w perspektywie aksjologicznej i społecznej. Tradycje akademickie i ich obecność w rzeczywistości współczesnych uczelni. Uniwersytety – akademie – wyższe szkoły zawodowe. Kultura i tradycje kształcenia pedagogicznego w murach APS. Organizacja uczelni. Topografia APS oraz jej miejsca szczególne: Muzeum im. M. Grzegorzewskiej, biblioteka, poradnie.

3. Twórcze kierowanie własnym rozwojem. Kształtowanie własnej ścieżki edukacyjnej w kontekście wyboru specjalności. Prezentacja specjalności prowadzonych w APS na kierunku pedagogika). Ustalanie priorytetów własnej edukacji, stała praca nad życiowymi celami, odpowiedzialność za wybory - ponoszenie konsekwencji, uczenie się w grupie, formowanie własnego środowiska dydaktycznego. Akty prawne i dokumenty ważne w procesie kształcenia: regulamin studiów, organizacja roku akademickiego. Prawa i obowiązki studenta. Kultura relacji: nauczyciel akademicki – student, student – pracownik administracji uczelni .

3. Samorządność i autonomia na studiach. Autoedukacja studentów. Aktywność studentów w samorządzie, kołach naukowych – możliwości działań w APS. Uczestnictwo studentów w życiu kulturalnym i społecznym.

4. Zmiany w szkolnictwie wyższym w Europie i Polsce. Tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. APS uczelnią uczestnicząca w Procesie Bolońskim – konsekwencje dla uczestników procesu kształcenia/ nowe możliwości dla studentów. Kultura współbycia społeczności akademickiej APS.

5. Tworzenie własnych zasad efektywnego uczenia się oraz planu aktywnej nauki. Wyzwalanie motywacji do nauki. Sposoby zapamiętywania, procesy pamięciowe -wybiórczość pamięci i zapominanie, trening pamięci. Linearne i nielinearne notowanie, uczenie innych jako forma przyswajania wiedzy, umiejętność odprężania się w trakcie nauki, uczenie poprzez działanie, zadawanie pytań. Czas - metody pracy nad organizacją własnego czasu, dyscyplina, wykorzystywanie wolnego czasu. Samodzielna praca z tekstem – studiowanie tekstów. Korzystanie z Internetu a plagiat. Notacja bibliografii, przypisów. Sposoby sporządzania notatek (mapy myśli).

6. Stres egzaminacyjny – jak go pokonywać. Testowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie przedmiotu i zaliczenie.

Metody dydaktyczne:

Wykład ilustrowany prezentacjami multimedialnymi.

Dyskusja Oxfordzka.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10, sala 1115/1116
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10, sala 1115/1116
Dorota Jankowska 95/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.