Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolach integracyjnych 10-1P-EPW2e
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gasik H., Kazimierczak M., (2011), Przewodnik po praktykach pedagogicznych. Poradnik dla studentów APS i nauczycieli - opiekunów praktyk w placówkach, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Świątkiewicz J., i inni, (2014), Praktyki pedagogiczne dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Metodyka, wskazówki i zalecenia dla placówek wdrażających modele praktyk pedagogicznych, Poznań.

Efekty uczenia się:

K_W23

• zna strukturę organizacyjną placówki przedszkolnej i wie w jakim celu została ona powołana

• wie jaka jest organizacja procesu edukacyjnego w placówkach przedszkolnych (klasycznych oraz alternatywnych formach wychowania przedszkolnego)

• zna metody i formy prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w placówkach przedszkolnych

• zna formy przeprowadzania diagnozy w przed-szkolu oraz prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

• wie na czym polega współpraca z rodzicami dzieci; wie w jakich aspektach jest ona najistotniejsza u młodszych i starszych przedszkolaków

• wie na czym polega praca specjalistów pracujących w przedszkolu (np. psychologa, logopedy).

K_U09

• potrafi samodzielnie poprowadzić zabawę oraz wykonywać czynności opiekuńcze związane ze specyfiką pracy w przedszkolu, samodzielnie przygotowuje pomoce do zabaw i zajęć

• potrafi realizować działalność pedagogiczną w różnych formach wychowania przedszkolnego (przedszkola klasyczne i alternatywne formy wychowania przedszkolnego)

• potrafi współpracować z kadrą pedagogiczną oraz innymi pracownikami placówki przedszkolnej

• potrafi prowadzić i dokumentować obserwacje pedagogiczne

• potrafi współpracować z rodzicami młodszych i starszych przedszkolaków

K_K04

• charakteryzuje się życzliwością, serdecznością, indywidualnym podejściem do problemów każdego dziecka

• jest odpowiedzialny za powierzone zadania

• charakteryzuje się kulturą osobistą,

• potrafi w serdeczny oraz rzeczowy sposób przekazywać rodzicom informacje dotyczące dziecka

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie przez studenta obowiązków wynikających z programu oraz udokumentowanie przebiegu praktyki. Weryfikacji osiągniętych efektów praktyki odbędzie się na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

Zakres tematów:

ZADANIA PRAKTYKI

1. Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z

jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy dydaktycznowychowawczej

oraz sposobami ich realizacji w kontekstach formalnoprawnych.

2. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy nauczyciela w kontekście organizacji działań wspierających rozwój dziecka. Poznanie form

działań wpierających dziecka, organizowanych w ramach zajęć

dydaktyczno-wychowawczych.

3. Wykonanie oceny funkcjonalnej (charakterystyki) wybranego dziecka

na podstawie obserwacji własnej, dokumentacji i rozmów z

nauczycielem oraz ewentualnie, po rozmowie z dzieckiem i

specjalistami zaangażowanymi w pomoc rozwojową temu dziecku - w

odwołaniu do uszczegółowionej wiedzy z zakresu psychologii,

socjologii oraz pedagogiki.

4. Asystowanie nauczycielowi podczas zajęć, samodzielne prowadzenie

dokumentacji obserwowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych –

ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych. Krytyczne analizowanie

działań – wraz z nauczycielem – obserwowanych zajęć pod kątem

założeń, celów, ich praktycznej realizacji i ewaluacji.

5. Poprowadzenie zajęć w oparciu o wcześniej przygotowane i

zatwierdzone przez nauczyciela scenariusze.

Metody dydaktyczne:

Metody pracy studenta:

- obserwacja,

- uczestnictwo w różnych formach działalności dydaktyczno-wychowawczej, realizowanych przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, logopedów, innych specjalistów – zgodnie z nabywanymi przez studentów kwalifikacjami,

- samodzielne prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Grażyna Hennel 27/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Grażyna Hennel 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.