Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychospołeczne aspekty zdarzeń traumatycznych 200N-3E5PAZ
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Strelau, B. Zawadzki, M. Kaczmarek (2009): Psychiczne konsekwencje traumy – uwarunkowania i terapia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Strelau, J. (red.), (2004). Osobowość a ekstremalny stres. Gdańsk. GWP

Zdankiewicz – Ścigała, E. i Przybylska, M. (2002). Trauma. Proces i diagnoza. Mechanizmy psychofizjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Literatura uzupełniająca:

Briere, J. i Scott, C. (2010). Podstawy terapii traumy. Diagnoza i metody terapeutyczne. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

James, R.K., Gilliand, B.E. (2006). Strategie interwencji kryzysowej (57 – 102). Warszawa. Wyd. PARPA

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Umie opisać u dorosłych i u dzieci kryteria diagnostyczne zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD) oraz ostrej reakcji stresowej (ASD) .

- Potrafi scharakteryzować mechanizm pokryzysowej mobilizacji i deterioracji wsparcia społecznego.

- Umie scharakteryzować czynniki ryzyka i czynniki ochronne nasilenia zaburzeń potraumatycznych; rozumie różnice między sytuacją dzieci i dorosłych ofiar katastrof.

- Rozumie znaczenie rodzinnych czynników ochronnych i czynników ryzyka zaburzeń potraumatycznych, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

- Zna specyfikę pracy osób wykonujących zawodowo zadania związane z pomaganiem innym, zdawać sobie sprawę z dużego ryzyka wypalenia zawodowego.

- Potrafi scharakteryzować podstawowe podejścia terapeutyczne wykorzystywane po katastrofie, jest w stanie porównać ich skuteczność w określonych sytuacjach w oparciu o wyniki badań empirycznych.

- Zna narzędzia diagnostyczne wykorzystywane do oceny nasilenia zaburzeń potraumatycznych.

- Wie, jakie akty prawne regulują sposób postępowania w sytuacjach związanych z klęskami żywiołowymi.

Umiejętności

- Jest w stanie zaproponować krótki debriefing dla ratowników pomagających ofiarom katastrofy.

- Potrafi zaprojektować krótki program profilaktyczny skierowany do dzieci lub dorosłych ofiar katastrofy

Kompetencje społeczne

- Jest świadom etycznych uwarunkowań skutecznego pomagania ofiarom katastrof.

Metody i kryteria oceniania:

1. Opracowanie studium przypadku - projekt grupowy na ocenę zgodnie z wytycznymi omawianymi podczas zajęć

2. Obecność (dopuszczalne dwie nieobecności, z czego jedna musi być usprawiedliwiona)

Zakres tematów:

1. Psychologiczne konsekwencje zdarzeń traumatycznych.

2. Diagnoza objawów potraumatycznych.

3. Socjoekonomiczne, osobowościowe i rodzinne czynniki ryzyka nasilenia objawów potraumatycznych.

4. Specyfika sytuacji dzieci po katastrofie.

5. Rola wsparcia społecznego w radzeniu sobie ze skutkami zdarzeń traumatycznych.

8. Pomoc psychologiczna osobom doświadczającym traumy - rodzaje i skuteczność.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Praca w grupie

Prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Odachowska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.