Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika kultury 10-4S-PKU
Wykład (WYK) Semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa(ćwiczenia):

1) J.Clément, O kulturze, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010;

2) B. Milerski, Pedagogika kultury, /w:/ Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003;

B. Milerski, Pedagogika kultury. Zagadnienie teoretycznej tożsamości /w:/ Humanistyczno-antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury. Konsekwencje dla teorii i praktyki, red.

3) A. Ciążela, Polska pedagogika kultury w pierwszej połowie XX wieku . zarys problematyki ,zagadnienia wybrani przedstawiciele, Wyd. APS, Warszawa 2010 Część I.

4) Jerzy Kubin, Kultura intelektualna, Wyd. Elipsa, Warszawa 2005 (wybrane ftragmenty)

5) Melosik Z., Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”, Kraków 2007. (wybrane fragmenty)

6) P. Bourdieu, J.C.Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, tłum. E Neyman, PWN, Warszawa 1990. s. 163-231(Rozdz. 2 i 3).

7) Dzierżymir Jankowski, Pedagogika kultury. Studia i koncepcja, Impuls Kraków 2006 (wybrane fragmenty)

Literatura uzupełniająca

Jerzy Kubin, Kultura intelektualna, Wyd. Elipsa, Warszawa 2005,

Marian Golka, Imiona wielokulturowości, Wyd. "Muza" Warszawa 2010

Caroline Levine, Od prowokacji do demokracji, Czyli o tym, dlaczego potrzebna nam sztuka, , Wyd. "Muza" Warszawa 2013

Richard Sennet, Kultura nowego kapitalizmu, , Wyd. "Muza" Warszawa 2010

Joseph Eath; Andrew Potter , Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć" , Wyd. "Muza" Warszawa 2010

Janusz Gajda, Pedagogika kultury w zarysie, wWSP ZNP Impuls, Kraków 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W07

- Ma pogłębioną wiedzę o kulturze w szerokim kontekście problemów edukacyjnych.

PE2_W13

- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o wychowawczym wymiarze działalności kulturowej.

PE2_W18

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych w zakresie pedagogiki kultury.

PE2_W19

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą różnych form działalności pedagogicznej ewokowanych przez pedagogikę kultury.

PE2_W20

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą kontekstu psychologicznego, społecznego, kulturowego i organizacyjnego działań pedagogicznych w obszarze kultury.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk z obszaru kultury i wychowania.

PE2_U02

- Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki kultury w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych.

PE2_U03

- Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki kultury, wykorzystując w tym celu nowoczesne rozwiązania technologiczne.

PE2_U04

- Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny konstruować rozbudowane ustne i pisemne wypowiedzi na tematy dotyczące różnych zagadnień z obszaru pedagogiki kultury z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych.

PE2_U05

- Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w obszarze pedagogiki kultury, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

PE2_U07

- Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania kulturowego aspektu zjawisk edukacyjnych.

PE2_U08

- Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki kultury w celu analizowania podejmowanych praktycznych działań pedagogicznych.

PE2_U10

- Potrafi wybrać i zastosować sposób postępowania, właściwy dla działalności pedagogiczno-kulturalnej.

PE2_U11

- Potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników działalności kulturalnej, a także inspirować do działań na rzecz kultury.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy na temat związków kultury i wychowania.

PE2_K03

- Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu pedagogiki kultury i budowania warsztatu pracy pedagoga.

PE2_K04

- Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami animacyjnymi realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań w obszarze kultury.

PE2_K09

- Wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski ze szczególnym uwzględnieniem twórczego wymiaru kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny obejmujący treści programowe. Trzy z czterech pytań losowanych ze zbioru zestawów.Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student za pełne rozwinięcie tematu i wykazanie się pogłębionym zrozumieniem zagadnienia. Ocenę dobrą gdy przedstawia najistotniejsze aspekty zagadnienia nie wszystkie z rozwijając ich w sposób pełny i wyczerpujący. Ocenę dostateczną za prezentację podstawowych zagadnień związanych z tematem. Ocenę niedostateczną otrzymuje student nie prezentujący podstawowej wiedzy na wybrany temat i popełniający oczywiste błędy rzeczowe.

Zakres tematów:

1) Pojęcie kultury i jego historia. Pedagogika kultury - wielość znaczeń i złożoność problemów.

2) Pedagogika kultury w kontekście samookreślenia się wobec źródeł inspiracji teoretycznej psychologii, socjologii, nauk o kulturze, antropologii kulturowej, filozofii.

3) Pedagogika kultury w kontekście tradycji filozoficznych tradycji pedagogiki niemieckiej.

Czy istnieje niemiecka pedagogika kultury? Niemiecka Geisteswissenschaftlische Pädagogik. i Kultur Pädagogik. Problemy z nazwą i jej zakresem. Hermeneutyczne i neokantowskie źródła inspiracji. Pedagogika Georga Kenschensteinera. Nawiązanie do niemieckich wzorców jako droga do narzucenia polskiej pedagogice określonego ideału wyznaczającego jej kierunki refleksji -Bogdan Nawroczyński i Ludwik Chmaj. Koncepcja "pedagogiki kultury" Bogdana Nawroczyńskiego. Idealistyczno-personalistyczna pedagogika "humanistyczna" Ludwika Chmaja i przesłanki jej przeobrażenia

4) Polska pedagogika kultury. Trzy etapy rozwoju polskiej refleksji nad kulturą: kultura jako źródło tożsamości; kultura jako narzędzie przetrwania. Inicjatorzy refleksji nad kultura w polskiej myśli wychowawczej Stanisław Szczepanowski, Stanisław Brzozowski, Jan Władysław Dawid. Kultura jako droga budowania wspólnoty w rozdzieranym sprzecznościami społeczeństwie. Józef Kretz Mirski i jego koncepcja "pedagogii kulturalnej". Kontynuacja krytyki kultury Stanisława Brzozowskiego przez Władysława Radwana Pod znakiem "kultury i wychowania" pedagogika Zygmunta Mysłakowskiego i Bogdana Suchodolskiego. Pedagogika kultury Stefana Szumana. Współczesne kontynuacje Irena Wojnar, Janusz Gajda, Andrzej Ciążela.

5) Pedagogika i antropologia kultury. Relatywizmu kulturowy jako przesłanka multikulturalizmu. Geneza pedagoiki multikulturalnej powojenny Pedagogika multikulturalna a postmodernizm i pedagogika postmodernizmu. Edukacja międzykulturowa edukacja wielokulturowa. Multikulturalizm - jego założenia formy i konsekwencje. Wyzwania i paradoksy multikulturalizmu.

6) Kultura i socjologia wychowania. Emancypacyjny potencjał refleksji bad kulturą w kontekście w socjologii wychowania. Florian Znaniecki i jego kulturalizm jako przesłanka krytyczno- emancypacyjnej socjologii wychowania. Od koncepcji "arystokracji umysłowej" do Ludzi teraźniejszych i cywilizacji przyszłości". Kapitał kulturowy Pierre Bourdieu. Kulturowy kontekst pedgogiki emancypacyjnej współcześnie.

7) Animacja społeczno-kulturowa. Działalność animacyjna jako wyraz dążeń emancypacyjnych. Historia i współczesność animacji. Dzisiejsze rozumienie animacji kulturowej.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji prezentacja dokumentów audiowizualnych i tekstów kultury

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:50 - 11:25, sala 1104/1105
Andrzej Ciążela 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.