Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań pedagogicznych 10-2F-MBP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC1_KK_W13

Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice , opisuje

procedurę postępowania badawczego

PC1_KK_W13

Zna podstawowe metody badań pedagogicznych: obserwację bezpośrednią, skale szacunkowe, ankietę,

wywiad, socjometrię, testy osiągnięć szkolnych, eksperyment pedagogiczny

2. UMIEJĘTNOŚCI:

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC1_KK_U04

Potrafi zaprojektować procedurę postępowania badawczego

PC1_KK_U04

Potrafi dobrać odpowiednią metodę/technikę/ narzędzie badawcze do założonego celu badań z uwzględnieniem wad i zalet każdego postępowania

PC1_KK_U04

Potrafi zaplanować, stworzyć narzędzia badawcze i przeprowadzić badania przy pomocy w/w metod.

PC1_KK_U04

Potrafi dokonać prezentacji i interpretacji wyników badań i na ich podstawie wyciągnąć wnioski oraz

wskazywać kierunki dalszych badań

Metody i kryteria oceniania:

Prace domowe zaliczające poszczególne techniki badawcze

kolokwia

test wiadomości

Zakres tematów:

1. Procedura postępowania badawczego

- formułowanie problemów i hipotez badawczych

- dobór metod badań (obserwacyjne i eksperymentalne)

- analiza danych (opis próby i wnioskowanie statystyczne)

- uogólnienie wyników badań – wnioski

2. Specyfika nauki

- kryteria odróżniające: metody poznania, przydatność, prawda, język

- pojęcia (rodzaje, definiowanie, operacjonalizacja)

3. Metody obserwacyjne (definicja, istota metody, planowanie badań, metody opracowania wyników)

3.1 Obserwacja bezpośrednia , skale szacunkowe

3.2 Obserwacja pośrednia

– wywiad (rodzaje, warunki optymalne, techniki zadawania pytań, struktura, planowanie, opracowanie wyników )

– ankieta ( rodzaje ankiet, czynniki ograniczające wiarygodność, opracowanie wyników, ankieta a wywiad skategoryzowany, rodzaje pytań)

- testy (pomiar różnicujący i sprawdzający, konstruowanie sprawdzianów osiągnięć szkolnych)

– socjometria (techniki socjometryczne, kryteria socjometryczne, sposoby opracowania wyników)

– analiza dokumentów (rodzaje dokumentów, metody analizy)

4. Metody eksperymentalne

- istota eksperymentu

- zmienne zależne, niezależne

- plany eksperymentu

- weryfikacja wyników eksperymentu

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: metody podające – elementy wykładów; metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników; praca grupowa; ćwiczenia praktyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:35, sala 1203
Alina Zapiór 20/ szczegóły
2 każdy czwartek, 9:50 - 11:25, sala 1203
Alina Zapiór 24/ szczegóły
3 każdy wtorek, 11:40 - 13:15, sala 1070/1071
Ewa Jakimowska 21/ szczegóły
4 każdy czwartek, 13:30 - 15:05, sala 1069
Barbara Pilipczuk 39/ szczegóły
5 każdy czwartek, 11:40 - 13:15, sala 1203
Alina Zapiór 30/ szczegóły
6 każdy czwartek, 11:40 - 13:15, sala 1069
Barbara Pilipczuk 29/ szczegóły
7 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15, sala 1204
Barbara Pilipczuk 27/ szczegóły
8 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:25, sala 1204
Barbara Pilipczuk 29/ szczegóły
9 każdy wtorek, 9:50 - 11:25, sala 1070/1071
Ewa Jakimowska 22/ szczegóły
10 każdy czwartek, 9:50 - 11:25, sala 1069
Barbara Pilipczuk 14/ szczegóły
11 każda środa, 11:40 - 13:15, sala 1073/1074
Ewa Jakimowska 27/ szczegóły
12 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:35, sala 1203
Alina Zapiór 25/ szczegóły
13 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:25, sala 1203
Alina Zapiór 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.