Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna 10-2F-PKL
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Danielewicz, D., Pisula, E. (2003). Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane zagadnienia. Warszawa: APS. (wybrane zagadnienia).

Kostrzewski J. (1997). Ewolucja poglądów AAMR dotyczących niedorozwoju umysłowego. Od Ricka Hebera (1959) do Ruth Luckasson (1992). Roczniki Pedagogiki Specjalnej. (red.), J.Pańczyka. Tom 8, Wyd. WSPS s. 210-233.

Millon, T., Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP (wybrane zagadnienia)

Oatley, K., Jenkins, J.M. (2005). Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN. (wybrane zagadnienia - rozdz.8, rozdz. 11).

Pisula, E. (2005). Małe dziecko z autyzmem. Diagnoza i terapia. Gdańsk:GWP.(wybrane zagadnienia).

Popielarska A., Popielarska M. (red,) (2000). Psychiatria wieku rozwojowego. Warszawa: PZWL.

Rachman, S. (2005). Zaburzenia lękowe. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne. Gdańsk: GWP. (wybrane zagadnienia).

Rola J. (2001). Depresja u dzieci. Warszawa. APS (wybrane zagadnienia)

Rutkowski, K. (2005). Diagnostyka porównawcza zaburzeń pourazowych. Psychiatria Polska, 1, 2005, 75-89.

Schier, K. (2005). Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową. Gdańsk: GWP. (wybrane zagadnienia).

Seligman, E.P., Walker E.,F. Rosenhan, D.L. (2003). Psychopatologia Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo. (wybrane zagadnienia)

Sęk, H. (red.). Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (wybrane zagadnienia)

Stępień, A., Kantorska – Janiec, M. (2005). Zespół stresu pourazowego jako skutek powodzi z 1997 r. – występowanie i obraz zaburzenia. Psychiatria Polska, 1, 2005, 103-115.

Śpila, B., Makara, M., Chuchra M., Pawłowska, B. (2005). Związek stresujących wydarzeń życiowych z zaburzeniami stanu psychicznego.

Święcicka, M., Zalewska, M. (red.), (2005). Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci. Warszawa: Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP. (wybrane zagadnienia).

Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M. (1999). Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Lublin. Wydawnictwo Bifolium.

Literatura uzupełniająca:

Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera. Warszawa: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Carlson, R., Butcher, J., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: Gdańskie

Dołęga, Z. (2003). Samotność młodzieży – analiza teoretyczna i studia empiryczne. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Górniewicz Ewa (2000). Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. Olsztyn. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

John-Borys, M., Dołęga, Z. (2006). Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów – wstęp do działań profilaktycznych szkoły. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kendall, P.C.(2004).Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP.

Pastwa –Wojciechowska, B. (2004). Naruszanie norm prawnych w psychopatii. Analiza kryminologiczno-psychologiczna. Kraków: Wydawnictwo UJ. (wybrane zagadnienia – rozdz. 2, rozdz. 3).

Szewczyk, L. (2001). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. (wybrane zagadnienia)

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W02 Posiada elementarna wiedzę na temat metodologicznych powiązań pomiędzy

psychologią kliniczną a pedagogiką

PC1_KS_W06 Posiada wiedzę na temat metod i celów diagnozy psychologicznej, potrafi opisać najczęściej

stosowane narzędzia badawcze

PC1_KK_W06 Posiada elementarną wiedzę na temat źródeł i objawów najczęściej występujących psychopatologii dziecka i człowieka dorosłego

PC1_KK_W05 Opisuje podstawowe formy psychoterapii i oddziaływania różnych szkół terapeutycznych

PC1_KS_U01 Potrafi wykorzystywać wiedzę na temat zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania do analizy sytuacji problemowych w pracy dydaktyczno – wychowawczej a także do planowania działań

profilaktycznych i terapeutycznych

PC1_KS_U03 Określa podstawowy zakres zadań diagnostycznych i pomocowych adekwatny do określonego problemu klinicznego

PC1_KK_K03 Dostrzega i uwzględnia w swojej pracy zawodowej specyfikę kontaktu z pacjentami psychiatrycznymi,

PC1_KK_K02 Ma świadomość znaczenia profilaktyki zdrowia psychicznego

Metody i kryteria oceniania:

Godziny kontaktowe wykład i ćwiczenia 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Zakres tematów:

Tematyka wykładów

Podstawowe pojęcia psychologii klinicznej. Epidemiologia psychiatryczna, miary epidemiologii.

Pojęcie zdrowia i choroby. Wskaźniki zdrowia psychicznego. Poglądy dotyczące zdrowia psychicznego.

Psychologia i psychopatologia przywiązania. Trauma relacyjna i jej konsekwencje rozwojowe. Zaburzenia związane z deprywacja i maltretowaniem.

Paradygmaty psychologii klinicznej (biologiczny, poznawczy, uczenia się, psychoanalityczny, humanistyczny).

Metody stosowane w psychologii klinicznej. Pojęcie diagnozy.

Norma w psychologii klinicznej i różne koncepcje normy. Wybrane klasyfikacje odchyleń od normy.

Psychopatologia rozwojowa – wybrane zagadnienia: rozległe zaburzenia rozwojowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe,

Pojęcie trudności w uczeniu się, przyczyny, rodzaje i diagnoza

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, przyczyny i metody terapii dzieci nadpobudliwych

Zaburzenia psychosomatyczne podział i rodzaje (wybrane modele teoretyczne powstawania zaburzeń psychosomatycznych ).

Zaburzenia odżywiania rozpowszechnienie obraz kliniczny, metody terapii.

Problem stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Pojęcie sytuacji trudnej. Teoria stresu biologicznego H.Selyego. Pojęcie stresu psychologicznego R. Lazarusa, Folkman. Sposoby i style radzenia sobie ze stresem. Zespoły pourazowe: normalna reakcja na stres, ostra katastroficzna reakcja na stres, zespół stresu pourazowego, osobowość postraumatyczna.

Zaburzenia snu.

Zachowania autodestrukcyjne, przyczyny, mechanizmy psychologiczne, obraz kliniczny.

Zaburzenia osobowości.

Tematyka ćwiczeń

Rola psychologa klinicznego, działy psychologii klinicznej, podstawy terminologii norma a patologia

Zaburzenia osobowości:

Wybrane zaburzenia nerwicowe

Psychozy o wczesnym początku

Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

Uzależnienia behawioralne

Wpływu zaburzeń psychicznych na funkcjonowanie psychospołeczne młodzieży i młodych dorosłych

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, metoda przypadków, filmy szkoleniowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:30 - 15:05, sala 3139 (aula C)
Dominika Wiśniewska 332/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.