Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka i metodyka działań wychowawczych 10-4S-PMD1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

  Literatura obowiązkowa

1. Cywińska M., Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w sytuacjach konfliktu (w:) Borecka-Biernat (red.) Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnym, Kraków 2011. s. 151-165.

2. Koszewska K., Tołwińska-Królikowska E., Szkolny Program wychowawczy. Materiały dla rad pedagogicznych i edukatorów, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2002, s. 5-43.

3. Załącznik do uchwały nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 roku, Rządowy Program na lata 2014-2016, Bezpieczna i przyjazna szkoła

Załącznik do uchwały nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23.06. 2015 r. Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +”.

4. Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2012, ORE, s. 11-45,52-55,67-78,93-97.

5. Zmarzlik J., (red.) Przemoc w rodzinie wobec dziecka. Procedury interwencyjne w szkole, ORE 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Gaś Z. B. Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja, Lublin 2004.

2. A. Karasowska, Wychowanie do odpowiedzialności – wspomaganie rozwoju społecznego i moralnego dziecka, ORE

3. Łobocki M. , Teoria wychowania, Kraków 2007, s. 187-258.

4. UNICEF, Dzieci w Polsce. Dane, liczby, statystyki, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

społecznych nawiązywanych przez uczestników procesu wczesnej edukacji oraz czynnikach wpływających na ich kształtowanie się.

To znaczy

Definiuje pojęcie profilaktyki i prewencji w ujęciu teoretycznym, zna najważniejsze czynniki ryzyka i czynniki chroniące oraz kryteria doboru oddziaływań profilaktycznych; rodzaje (poziomy) profilaktyki; strategie profilaktyczne, zna założenia rządowych programów w zakresie bezpieczeństwa w szkole.

Ma szczegółową wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia wczesnej edukacji

To znaczy

Przywołuje przyjęte regulacje dotyczące profilaktyki w placówkach oświatowych oraz założenia profilaktyki pedagogicznej i programów wychowawczych,; wyjaśnia na czym polega współpraca w zakresie działań profilaktycznych nauczyciela, placówki oświatowej z rodzicami oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym oraz w celu ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat środowisk wychowawczych, zwłaszcza o rodzinie, specyfice rodziny i procesach zachodzących w rodzinie.

To znaczy

Wymienia regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci oraz zapobieganiu zachowaniom problemowym oraz zasady postępowania nauczyciela po stwierdzeniu u dziecka objawów stosowania przemocy, w tym w rodzinie, w sytuacji konfliktu oraz zachowań problemowych związanych

z uzależnieniami.

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych i interpretowania ich z punktu widzenia wczesnej edukacji dzieci z trudnościami w uczeniu się.

To znaczy

Zna podstawowe agendy zajmujące się zapobieganiem zachowań problemowych, zapoznaje się z publikacjami np. UNICEF, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dostrzega różnice między programem profilaktyki szkolnej a programem profilaktycznym ; charakteryzuje wybrane programy profilaktyczne; stosuje właściwe strategie profilaktyczne w odniesieniu do indywidualnego przypadku oraz wybiera adekwatny sposób postępowania w przypadku stwierdzenia, że dziecko jest krzywdzone i/lub manifestuje zachowania problemowe związane z uzależnieniami.

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, podejmuje trud i oznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie wczesnej edukacji i pedagogiki korekcyjnej; angażuje się we współpracę w toku rozwiązywania problemów edukacyjnych.

To znaczy

Operuje współczesnymi wartościami ogólnoludzkimi istotnymi z punktu widzenia pracy profilaktycznej i wychowawczej; podkreśla znaczenie profilaktyki w pracy dydaktyczno wychowawczej oraz opiekuńczej nauczyciela oraz potrzebę współdziałania placówek oświatowych z kadrą pedagogiczną i administracyjną, z rodzicami i społecznością lokalną na rzecz profilaktyki uniwersalnej.

Metody i kryteria oceniania:

A. Ocena wypowiedzi ustnej podczas zajęć

B. Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie kolokwium

C. Wykonanie konkretnych ćwiczeń podczas zajęć

D. Ocena prezentacji multimedialnych dotyczących podstawowych agent krajowych i międzynarodowych zajmujących się profilaktyką zachowań problemowych oraz wybranych programów profilaktycznych

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu - -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Inne formy – przygotowanie się do kolokwium 8

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 58

Zakres tematów:

Zagadnienia ogólne dotyczące profilaktyki: przyczyny i znaczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży; pojęcie profilaktyki i prewencji w ujęciu teoretycznym, kryteria doboru oddziaływań profilaktycznych; rodzaje (poziomy) profilaktyki; strategie profilaktyczne. (3h)

Dokumenty prawne mające wpływ na zapobieganie zachowaniom problemowym w szkole z zakresu prawa oświatowego, polityki państwa oraz założenia programu wychowawczego, uregulowanie profilaktyki na poziomie szkoły, zmiany w podejściu w zakresie profilaktyki w szkole. (3h)

Konstrukcja programu profilaktycznego, ewaluacja programów profilaktycznych, uwzględnienie perspektywy współczesnych ogólnoludzkich wartości oraz nowych wyzwań w zakresie zapobiegania zachowaniom problemowym. (3h)

Zachowania agresywne u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnych w sytuacji konfliktu, dzieci i młodzież jako specyficzna grupa odbiorców działań profilaktycznych. Współodpowiedzialność rodziców w zakresie organizowania pracy profilaktyczno- wychowawczej. (3h)

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: pojęcie przemocy w rodzinie, podstawowe akty prawne dotyczące zapobiegania przemocy w rodzinie, uwarunkowania przemocy fizycznej wobec dziecka, przemoc wobec dzieci niepełnosprawnych, algorytm postępowania pracownika oświaty w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie. (3h)

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, pogadanka, burza mózgu, dyskusja, praca z książką, ćwiczenia, symulacje,gra dydaktyczna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bogumiła Bogacka-Osińska 31/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Bogumiła Bogacka-Osińska 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.