Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestępczość i postępowanie w sprawie nieletnich 10-5S-WPW
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. ( t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr.11,poz.109 ze zm.) z aktami wykonawczym

Stańdo- Kawecka B. (2000) Prawne podstawy resocjalizacji, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków, rozdz. 4

Clive R. Hollin, Deborah Brown, Emma J. Palmer (2004) Przestępczość wśród młodzieży: rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Kluczyński K. (2003) Przewodnik po przepisach prawnych w sprawach nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością, Poznań: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji

Urban B. (2000) Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego.

Hołyst B. (2005). Psychologia kryminalistyczna, Warszawa: LexisNexis

Laskowski A., Rejzner A., Tokarczyk E. (1996) Demoralizacja: przestępczość dzieci i młodzieży: atlas, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Iwanicki H. (2000). Przemoc wypływa z mass mediów! [w:] Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca. Incydent czy znak czasu? Pytka L., Głowacka B. (red.) KKWR Warszawa

Iwanicki H., (2013) Współczesne problemy w resocjalizacji nieletnich przebywających w zakładach poprawczych, [w:] Marzec-Holka Krystyna, Głowik Tomasz, Bilska Ewa, Iwanicki Hubert (red.) Profilaktyka i resocjalizacja. Od dysfunkcji do funkcjonalności, APS Warszawa.

Iwanicki H. (2003) Urodzeni mordercy. Opieka –Wychowanie - Terapia, Nr 1 (53), KKWR Warszawa.

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W02 Ma uporządkowaną, rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z

zakresu źródeł i teoretycznych podstaw postępowania

z nieletnimi a także przestępczości nieletnich

PC2_KS_W04 Ma pogłębiona i poszerzona wiedzę o prawnych i

społecznych uwarunkowaniach funkcjonowania

instytucji związanych z procesem postępowania

wobec nieletnich

PC2_KS_U03 Potrafi dokonać diagnozy formalnego etapu

postępowania z nieletnim.

PC2_KS_U02 Posiada umiejętność wykorzystania i integrowania

wiedze teoretyczna z zakresu postępowania z

nieletnimi w celu analizy złożonych problemów

pedagogicznoformalnoprawnych.

PC2_KS_U01 Dostrzega etyczny wymiar prawnych podstaw

postępowania z nieletnimi.

PC2_KS_K02 Jest wrażliwy na problemy z obszaru sposobu

traktowania nieletnich i gotowy na komunikowanie się

i współpracę z organami działającymi wobec nieletnich.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ustnej wypowiedzi (indywidualna i grupowa praca z tekstem w trakcie zajęć)

Ocena ustnej wypowiedzi

Ocena pisemnej wypowiedzi (praca w grupie w trakcie zajęć)

Ocena projektu (praca w grupie w trakcie zajęć)

Zakres tematów:

Analiza podstawowych pojęć dotyczących przestępczości nieletnich.

Etiologia przestępczości nieletnich.

Wpływ niektórych zjawisk społecznych na przestępczość nieletnich

Odpowiedzialność nieletnich w świetle obowiązującego prawa. Środki stosowane wobec nieletnich.

Podstawy prawne stosowania środków wychowawczych i poprawczych.

Postępowanie w trybie opiekuńczo wychowawczym i poprawczym w sprawach nieletnich

Postępowanie wykonawcze w sprawach nieletnich

Odpowiedzialność karna nieletnich.

Rozmiary, struktura i dynamika przestępczości nieletnich na świecie i w Polsce.

Przepisy regulujące sytuację nieletniego przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Instytucja mediacji w postępowaniu sądowym.

Profilaktyczny aspekt ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Nowelizacja ustawy postępowaniu w sprawach nieletnich.

Skutki społeczne przestępczości nieletnich

Zapobieganie przestępczości nieletnich (zadania policji, działalność uprawnionych organów)

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, pogadanka, praca z książką, pokaz, film, metoda problemowa, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Iwanicki 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.