Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja z zakresu bezpieczeństwa 10-4S-EZB
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Bogacka-Osińska B. Edukacja dla bezpiecznego życia i rozwoju dziecka w warunkach współczesnej cywilizacji [w:] „Wychowanie na co dzień”, 2011, nr 9 (216), wkładka metodyczna.

2. Bogacka-Osińska B., Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Kraków 2009, s. 21- 31, 43-67, s. 85-98.

3. Kruszko K., Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Lublin 2010,

s. 11-26, s.27-123.

4. Walkiewicz E., Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, Warszawa ORE.

5. Załącznik do uchwały nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 roku, Rządowy Program na lata 2014-2016, Bezpieczna i przyjazna szkoła.

6. Załącznik do uchwały nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23.06. 2015 r. Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +”.

Literatura uzupełniająca

1. Hinz M., Wiem, jak się zachować. Pomoc do nauki zasad odpowiedniego zachowania w niebezpiecznych i trudnych sytuacjach, Gdańsk 2013.

2. Kiełczewska A., i inni, Przeciwdziałanie aktom przemocy w szkole, (w) Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja, Warszawa 2012, s. 3-38.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie:

A. Ocena wypowiedzi ustnej podczas zajęć

B. Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie kolokwium

C. Wykonanie konkretnych ćwiczeń podczas zajęć

D. Przygotowanie założeń projektu edukacyjnego w zakresie kształtowania bezpiecznych zachowań młodszych dzieci (praca zespołowa) – prezentacja multimedialna

Zakres tematów:

Miejsce edukacji z zakresu bezpieczeństwa w prawie oświatowym (ustawach o systemie oświaty, karcie nauczyciela oraz aktach wykonawczych tj. w sprawie podstawy programowej, nadzoru pedagogicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, sposobu organizowania przez publiczne przedszkola i szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki). (3h)

Źródła zagrożeń dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podstawowe założenia nauczania/uczenia się

o bezpieczeństwie dzieci. Polityka państwa w zakresie podejmowania działań na rzecz bezpiecznej szkoły.(3h)

Profilaktyka unikania wypadków w ramach organizowania krajoznawstwa i turystyki, np. podczas wycieczek oraz innych wyjść poza teren szkoły lub placówki. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warunkach oświatowych.(3h)

Zapobieganie wypadkom z udziałem dzieci w ruchu drogowym. Wybrane przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym. Treści programowe dotyczące wychowania dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wynikające z podstawy programowej. Cechy rozwojowe dziecka, ich wpływ na zachowanie w ruchu drogowym. Przegląd badań dotyczących zachowań dzieci na drodze. Działania edukacyjne skierowane do młodych uczestników ruchu drogowego. Wybrane problemy wychowania komunikacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej. (3h)

Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów. Wybrane przepisy prawa oświatowego i prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego i prawa pracy.(3h)

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia

Prezentacja multimedialna, pogadanka, burza mózgu, dyskusja, praca z książką, ćwiczenia, symulacje, pokaz, gra dydaktyczna, metoda projektów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 17:10 - 18:45, sala 3088/3089
Bogumiła Bogacka-Osińska 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.