Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy współczesnej cywilizacji 20-2F-PWC
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Castells M. 2009. Nadawanie sensu naszemu światu, w: Koniec tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.335-360

Marody M. 2014: Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa,

Rozdział 3

Beck U. 2012. Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s.10-37

Hardin R. 2008. Zaufanie i społeczeństwo, w: Sztompka P., Boguni-Borowska M. (red.), Socjologia codzienności, Wydawnictwo ZNAK, Kraków

Therborn G. 2015: Współczesne wzory nierówności i ich dynamika, w: Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie milionów i jak z nim walczyć?, PWN, Warszawa, rozdział 7

Kozek W. 2013. Bezrobocie jako fatum rynkowe, w: Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, rozdział 7

Beck U. 2012. Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s.213-229

Aleksandrowicz T.R. 2015. Zagrożenia terrorystyczne – 10 minionych lat, w: Liedel K., Piasecka P. (red.). Terroryzm wczoraj i dziś. Księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Difin SA, Warszawa

Iglicka K. Unijny wymiar bezpieczeństwa z perspektywy migracji międzynarodowych i dylematów wielokulturowości, Raporty i Analizy, Centrum Stosunków Międzynarodowych

Smith A. D. 2007. Nacjonalizm. Teoria. Ideologia. Historia. Wydawnictwo Sic!, Warszawa, Rozdział 6. Perspektywy, s. 156-186

Castells M. 2009. Wypaczone powiązanie: globalna gospodarka przestępcza, w: Koniec tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.149-189

Urbański J. 2014. Prekariat i nowa walka klas, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa, Rozdział 3. Protesty pracownicze, s. 145-166

Castells M. 2009. Nowy amerykański dylemat: nierówność, miejska bieda i wykluczenie społeczne w weku informacji, w: Koniec tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.112-133

Zimbardo P.Z., Coulombe N.S. 2015. Gdzie ci mężczyźni?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Rozdział 1. Objawy s. 23-74

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna terminologię odnoszącą się do problematyki współczesnych problemów cywilizacji

Ma podstawową wiedzę na temat problemów współczesnej cywilizacji

Potrafi opisać współczesne trendy w sposobach rozwiązywania problemów społecznych w oparciu o literaturę krajową i zagraniczną

Zna wyniki raportów z badań krajowych i zagranicznych, w tym eksperckich

Ma znajomość polityk w odniesieniu do wybranych problemów współczesnej cywilizacji

Umiejętności

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu problemów współczesnej cywilizacji przy użyciu różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

Umie proponować rozwiązania w zakresie niwelowania negatywnych skutków omawianych wymiarów życia społecznego, ekonomicznego, gospodarczego, politycznego

Potrafi analizować przyczyny i przebieg wybranych współczesnych problemów cywilizacji, formułować własne opinie oraz stawić proste hipotezy badawcze i je weryfikować

Umie dostrzegać, obserwować i interpretować wybrane problemy współczesnej cywilizacji oraz wyjaśniać relacje między owymi problemami

Analizuje dane krajowe i zagraniczne

Potrafi wskazać powiązania między różnymi wymiarami problemów społecznych w warunkach ponowoczesności

Potrafi przygotować spełniające uznane standardy wystąpienia ustne w języku polskim, w zakresie problematyki współczesnych problemów cywilizacji

Kompetencje społeczne

Wykazuje wrażliwość na problemy współczesnych społeczeństw

Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role

Jest odpowiedzialny za rzetelność analizy i formułowanie wniosków badawczych

Metody i kryteria oceniania:

Sposób pomiaru:

-kolokwium - test wielokrotnego wyboru,

-quiz – pytania z lektur,

-dyskusje grupowe,

-praca w grupach,

-wygłaszane przez studentów referaty na podstawie literatury oraz innych źródeł informacji ilustrowane prezentacjami w PowerPoint, filmami

Ćwiczenia kończą się kolokwium, który składa się z dwóch części: testu wielokrotnego wyboru i quizu z literatury przedmiotu omawianej na ćwiczeniach

Zakres tematów:

Zajęcia 1. Nowe społeczeństwo - WPROWADZENIE

Zagadnienia:

Społeczeństwo po-nowoczesne

Zajęcia 2. Generyczne doświadczenia współczesności

Zagadnienia:

Poczucie stłoczenia

Konsumpcjonizm

Kłopoty z wytwarzaniem sensu

Poczucie nadmiaru

Zajęcia 3. Społeczeństwo światowego ryzyka

Zagadnienia:

Społeczeństwo ryzyka

Społeczeństwo światowego ryzyka

Czego boi się świat?

Zajęcia 4. Zaufanie i nieufność a globalizacja

Zagadnienia:

Idea zaufania

Zaufanie i nieufność

Zaufanie w erze globalizacji

Zajęcia 5. Globalny wzrost nierówności

Zagadnienia:

Życie w warunkach nierówności

Współczesne wzory nierówności

Zajęcia 6. Wykształcenie bez zatrudnienia

Zagadnienia:

Niepewność zatrudnienia

Bezrobocie

Nowe instytucje rynku pracy

Zajęcia 7. Transformacja i pluralizacja wojny

Zagadnienia:

Dawna i nowa wojna

Zglobalizowane ryzyko terroru

Zajęcia 8. Terroryzm wczoraj i dziś

Zagadnienia:

Zagrożenie terroryzmem międzynarodowym

Konflikt cywilizacji

Zajęcia 9. Migracja globalna

Zagadnienia:

Charakterystyka migrantów

Sposoby migracji

Różnorodność kulturowa

Zajęcia 10. Nacjonalizm a społeczeństwo nowoczesne

Zagadnienia:

Nacjonalizm a globalizacja

Przyszłość państwa narodowego

Rodzaje nacjonalizmu

Zajęcia 11. Globalna przestępczość

Zagadnienia:

Globalna przestępczość a gospodarka, polityki i kultura

Zajęcia 12. Współczesne formy niewolnictwa

Zagadnienia:

Praca przymusowa i eksploatacja pracowników

Protesty pracownicze

Zajęcia 13. Miasto a wykluczenie społeczne

Zagadnienia:

Globalizacja a procesy metropolizacji

Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne metropolii

Miejska bieda

Miejskie getta imigrantów

Zajęcia 14. Nowe wzory męskości

Zagadnienia:

Współczesny wzorzec męskości

Kryzys męskości w kulturze współczesnej

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: pogłębienie problematyki poruszanej na wykładzie, dyskusja, analiza danych statystycznych, omawianie literatury przedmiotu, referaty studentów z wybranych tekstów, praca w grupach, oglądanie materiałów medialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:20 - 16:55, sala 2221
Dominika Walczak 20/ szczegóły
2 każda środa, 13:30 - 15:05, sala 2221
Dominika Walczak 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.