Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia społeczna i polityka rynku pracy 20-1F-ESP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

1. Chirkowska – Smolak T., Chudzicka A.(red.): Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia. UAM, Poznań 2004.

2. Kabaj M.(red.): Badanie bezrobocia długotrwałego. IPiSS, Warszawa 2001.

3. Kruk A.: Instytucje społeczne – organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze. APS, Warszawa 2010.

4. Piekut – Brodzka D. M.(red.): Wprowadzenie do pracy socjalnej z różnymi kategoriami wspomaganych, Warszawa 2007/2008.

5. Chudzicka -Czupała A.: Bezrobocie: różne oblicza wsparcia, Uniwersytet Śląski Katowice, 2004.

Źródła:

Roczniki Statystyczne GUS;

Strona internetowa GUS: http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/rynekpracy;

Bank Danych Regionalnych Urzędu Statystycznego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada elementarną wiedzę o strukturach życia społecznego (w sektorze publicznym, prywatnym oraz pozarządowym) oraz relacjach, zachodzących między strukturami i tworzącymi je instytucjami.

Posiada wiedzę o sposobach wpływania na ludzi i wie jak oddziaływać na klientów pomocy społecznej, na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów.

Zna źródła i metody pozyskiwania zasobów (materialnych i niematerialnych), potrzebnych do rozwiązywania problemów społecznych.

Wie jak badać i rozpoznawać zapotrzebowanie na usługi społeczne dla jednostek, grup i rodzin oraz społeczności lokalnych..

Umiejętności

Proponuje działania służące interesom klienta z uwzględnieniem jego kontekstu rodzinnego i społecznego.

Posiada umiejętność wpływu na rozwój usług społecznych poprzez wykorzystywanie zasobów środowiska lokalnego.

W pracy socjalnej z jednostką, grupą, rodziną i społecznością lokalną stosuje wiedzę z zakresu psychologii, etyki, prawa, polityki społecznej.

Kompetencje

Docenia znaczenie nauk społecznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań w obszarze pracy socjalnej

Ma świadomość zasobów dostępnych w placówce i w społeczności oraz kreatywnego sposobu ich wykorzystywania.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena referatu opracowanego przez studenta w zakresie problemów związanych z wykluczeniem społecznym na skutek braku pracy oraz różnych form wsparcia społecznego;

Ocena umiejętności w zakresie wykorzystania podstaw wiedzy o osobach marginalizowanych, a także zdolności studenta do samodzielnego poszukiwania informacji.

Ocena sposobu analizy problemów związanych z aktywizacją zawodową klientów OPS.

Analiza nieobecności studentów.

Zakres tematów:

Instruktaż przedmiotowy. Specyfika rynku pracy. Popyt na pracę, podaż pracy, wynagrodzenia – pojęcia. Bezrobocie w Polsce – zróżnicowanie: Pojęcie bezrobocia, bezrobotnych, geneza i związek bezrobocia z gospodarką kapitalistyczną. Bezrobocie ukryte w uprzednim ustroju socjalistycznym. Okres transformacji gospodarczo – społecznej z bezrobocie.

2. Aktualny stan bezrobocia na podstawie danych statystycznych. Instrumenty wsparcia bezrobotnych w zakresie pracy socjalnej i doradztwa zawodowego.

3. Pojęcie aktywności i bierności zawodowej. Przesłanki aktywności zawodowej: społeczne, psychologiczne, ekonomiczne.

4. Pojęcie i rodzaje wykluczenia społecznego. Wykluczenie z pracy. Grupy wykluczonych.

5. Instytucjonalne formy aktywizacji zawodowej. Przeciwdziałanie bezrobociu w województwie, w gminie, w powiecie.

6. Instytucje aktywizacji zawodowej osób marginalizowanych społecznie.

7. Zatrudnienie socjalne jako system wsparcia niektórych grup wykluczonych. Znaczenie centrów, klubów integracji społecznej. Spółdzielnie socjalne nową polską alternatywą dla bezrobocia.

8.Indywidualna działalność gospodarcza formą aktywizacji bezrobotnych.

9.Zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Spółdzielnie inwalidów, niewidomych, zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej.

10. Mobilność przestrzenna bezrobotnych – migracje wahadłowe, okresowe i stałe.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, grupowa i indywidualna praca projektowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:30 - 15:05, sala 1207
Anna Kruk 23/ szczegóły
2 każdy piątek, 13:30 - 15:05, sala 1207
Anna Kruk 21/ szczegóły
3 każdy piątek, 11:40 - 13:15, sala 1207
Anna Kruk 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.